منبع پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار، ارزش بازار، بازار سهام، ارزش بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

و هدف تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند به طوری که از بیشترین امتیاز و کمترین مشکل برخوردار باشند.
ج) برای بررسی و مقایسه شرکت‌ها، شاخص مورد استفاده برای تمام شرکت‌ها باید مربوط به یک مقطع زمانی خاص باشد زیرا مقادیر کلیه شاخص‌ها در طول زمان تغییر می‌یابند.
جدول (2-1): شاخص‌های محاسبه اندازه‌ي شرکت و محاسن و معایب آنها
شاخص محاسبه
مزایا و معایب
میزان داراییها
مزایا: درجه عینیت، مستند بودن و سهولت دسترسی به اطلاعات
معایب: لحاظ کردن ارزش دفتری دارائیها که مربوط به سالهای گذشته می‌باشد و درجه مربوط بودن کمتر
تعداد پرسنل
مزایا: سهولت اندازه گیری
معایب: اختلاف بین مهارت، تخصص و کارآیی کارکنان سازمانها و وجود کارکنان پاره وقت و غیر مستمر در سازمانها
میزان فروش
مزایا: درجه مربوط بودن و عینیت بالا
معایب: نوسانات شدید در فروش سالیانه شرکتها
ارزش بازار شرکت
معایب: در کشورهای فاقد بازار کارآی سرمایه، ممکن است ارزش بازار سهام شرکت حاکی از ارزش واقعی آن نباشد.
2-4-6 ارزش بازار سهام
ارزش بازار سهام عبارتند از قیمـت فروش یه قلم دارایی (البته اگر به فروش برسد). اگر اوراق بهادار یک شرکت در بـورس اوراق بهـادار تهـران معامله شود، معمولاً قیمت معاملـه مؤیـد ارزش بازار آن اوراق می‏باشد. استفاده از مفهوم ارزش بازار سهام جهت ارزیابی عملکـرد مدیریت در ارزش‏آفرینی برای سهامداران، دارای ایرادهای اساسی زیر است.
1- اتـکا به قیمت‏های بازار، مستلزم وجود بازارهای سرمایه کارا می‏باشد، به گونه‏ای که اطلاعات فعالان در بازار سرمایه اهم از خریدار یا فروشنده یکسان بوده و هیچ فردی قادر به تأثیرگذاری بر قیمت بازار نباشد. وجود سرمایه‏گذاران فرصت طلب (آربیتراژکنندگان) و سرمایه‏گذاران بی تجربه و احساسی و دخالت دولت، موجب می‏شود که قیمت بازار منعکس کننده‏ی ارزش واقعی سهام نباشد.
2- ارزش بازار سهام شرکت، منعکس کننده‏ی انتظارات سرمایه‏گذاران می‏باشد، در حالی که بازدهی سهامداران وابسته به عملکـرد مدیریت به دستیابی به این خواسته‏ها است. در ضمن این دو مورد هیچگاه از نظـر زمانـی متقارن نمی‏باشد. به عنوان مثال در شرایطی که، شرکت بیانیه‏ای مبتنی بر تغییـر در مدیریت خویش منعکس نماید. انتظار در بهبود عملکـرد شرکت توسط مدیریت جدید موجب افزایش قیمت سهام می‏شود. حال اگـر مدیریت جدید عملکـردی دقیقاً منطبق با انتظارات سرمایه‏گذاران داشته باشد، بازدهی سهـام صـرفاً در حـد متوسط خواهد بود، لـذا قیمت سهام عملکـرد واقعی مدیریت را منعکس نمی‏کند (انصاری و کریمی1387، 5).
ارزش بازار سهام از حاصل‫ضرب قیمت سهام شرکت در پایان سال در تعداد سهام شرکت در پایان سال به دست می‫آید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-5 متغیرهای وابسته پژوهش
2-5-1بازده
2-5-1-1تعاریف مختلف بازده
بازده در فرآیند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میکند و پاداش برای سرمایهگذاری محسوب میشود (جونز٢٠٠٤، ١٤٠).
بازده عبارتست از نسبت کل عایدی(ضرر)حاصل از سرمایهگذاری در یک دوره معین به مقدار سرمایهای که برای کسب این عایدی در اول همان دوره مصرف گردیده است که این عایدی شامل تغییر در ارزش و قیمت اصل سرمایه و دوم سودی که به اصل سرمایه تعلق میگیرد میباشد ( فاما ١٩٧٦،١٢).
بازده کل، سود یا زیان یک سرمایهگذار در طی یک دوره زمانی مشخص است (نوروش و دیانتی دیلمی ١٣٨٣ ، ٤٧٦).
بازده را میتوان تغییر در ارزش دارایی در پایان یک مقطع زمانی ، نسبت به ابتدای همان مقطع تعریف نمود. این تغییر ارزش ناشی از تغییر در قیمت به اضافه هرگونه سود پرداختی میباشد ( قالیباف ١٣٧٣ ، ١٧).
سود حاصل از یک سرمایهگذاری در یک دارایی (خانه، زمین، اوراق بهادار … ) در یک دورهی زمانی مشخص(چند ماه، چند سال و … ) را بازده گویند. بازده عامل مهمی در انتخاب محل سرمایهگذار میباشد ( خردمند ١٣٨٤، 3).
2-5-1-2 بازده دوره تملک(بازده یک سال ) اوراق بهادار:
بازده دوره تملک نرخ بازدهی که به لحاظ تملک یک قلم دارایی، در مدت یک سال بهدست میآید. میتوان بازده یک قلم دارایی مالی را در مدت یک سال، به این صورت تفسیر کرد: نرخ تنزیلی که اگر جریانهای نقدی آینده با آن محاسبه شوند ارزش فعلی به دست آمده با قیمت خرید دارایی برابر میشود، بنابراین میتوان آن را نرخ بازده اصلی سرمایهگذاری نامید(جهانخانی و پارسائیان١٣٧٤ ،411).
در ادبیات سرمایهگذاری سه مفهوم بازده داریم:
نرخ بازده واقعی(بازده تحقق یافته)؛ نرخ بازده واقعی نرخی است که در عمل به دست آوردهایم.
نرخ بازده مورد توقع؛ نرخ بازده مورد توقع حداقل نرخ بازده مورد توقع از سرمایهگذاری میباشد.
نرخ بازده مورد انتظار؛ نرخ بازده مورد انتظار بستگی به پیش بینی سود و قیمت سهام دارد و بازده تخمینی یک دارایی است که سرمایهگذاران انتظار دارند در یک دوره به دست آورند(پورسگاری و نمازی ١٣٧٧ ، ٧٤ ).
بازده آتی سهامدار را مجاب به خرید سهام مورد نظرمینماید همان بازده مورد انتظار سهام است و از آنجا که قطعیت در جهان حاکم نیست بازده انتظاری در واقع قضاوتهای احتمالی در خصوص بازده سهم مورد نظر است (فراهانی فرد و صبری ١٣٨٤ ، ٧١ ). به عبارت دیگر نرخ بازده مورد نیاز یک سرمایهگذاری بستگی به میزان خطر آن سرمایهگذاری دارد. این نرخ عبارتست از حداقل بازده مورد انتظاری که سرمایه‎گذار برای سرمایهگذاری خود خواهد پذیرفت. بازده مورد نیاز گذشت زمان و خطر را که متوجه سرمایهگذار است جبران میکند (علا ١٣٧٤ ، ٦١١ ).
2-5-1-3 محاسبه بازده مورد انتظار
نرخ بازده مورد انتظار r یا میانگین موزون بازده ممکن یک سرمایهگذاری است که در آن، ضرایب مورد استفاده همان احتمالات وقوع هستند. نرخ بازده مورد انتظار به‎صورت رابطه (2-14) است (مدرس و عبدالله زاده ١٣٨٤ ، ٤ ):
r^-=∑_(i=1)^n▒〖r_i p_i 〗 (2-14)
ri = بازده سهم
pi= احتمال بازده ها
n= تعداد بازده های ممکن
وقوع هر رویداد آتی با نوعی احتمال همراه است، احتمال وقوع یک رویداد، شانس اتفاق افتادن آن است (مدرس و عبدالله زاده ١٣٨١ ، ٣٨ ).
جمع احتمالات مربوط به تمام نتیجههای احتمالی باید برابر یک باشد (علا ١٣٧٤ ،١٣٨٩ ):
∑_(i=1)^n▒p_i =1 (2-15)
برای اندازهگیری نرخ بازده سرمایهگذاری ، عایدی حاصل از سرمایهگذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه‎گذاری تقسیم میکنند. عایدی حاصل از سرمایهگذاری، از دو بخش تشکیل میشود:
١ . سود دریافتی۱ : مهمترین جزء بازده سودی است که به صورت جریانات نقدی دورهای سرمایهگذاری بوده میتواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافتها این است که منتشرکننده پرداختیهایی را بصورت نقدی به دارنده داراییها پرداخت میکند. این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.
٢ . سود(زیان)۱ سرمایه: دومین جزء مهم بازده سود (زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت داراییهاست سود (زیان) سرمایه گویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف میتواند سود یا زیان باشد.
به دیگر سخن حاصل تفاضل جریان نقدی ورودی از جریان نقدی خروجی، تقسیم بر جریان نقدی خروجی، ” نرخ بازده سرمایهگذاری ” را مشخص خواهد نمود.
بازده اوراق قرضه، با توجه به تاریخ سررسید آنها محاسبه میشود. بنابراین نرخ بازده به صورت بهره مرکب درمیآید، زیرا شامل درآمد سالانه و افزایش یا کاهش ارزش اوراق تا تاریخ سررسید میشود (تهرانی و نوربخش1384 ، 119).
بازده سرمایهگذاری در سهام عادی، در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول دوره و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت، بهدست میآید. منافع حاصل از مالکیت در دورههایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق میگیرد و در دورههایی که مجمع برگزار نشده باشد منافع مالکیت، برابر صفر خواهد بود.
بازده سرمایهگذاری در سهام، با استفاده از رابطه (13-2) قابل محاسبه است(راعی و تلنگی1383 ،110):
R_it=((P_t-P_(t-1) )+D_t)/P_(t-1) *100 (2-16)
که در آن:
Pt = قیمت سهم در پایان دوره t
Pt-1= قیمت سهم در ابتدای دورهی t یا پایان دوره t-1
Dt= منافع حاصل از مالکیت سهام که در دورهی t به سهامدار تعلق گرفته است.
منافع حاصل از مالکیت به شکلهای مختلفی به سهامداران پرداخت میشودکه عمدهترین آنها عبارتند از(گل ارضی١٣٧٩،٥٣):
١. سود نقدی
٢. افزایش سرمایه از محل اندوخته(سهام جایزه)
٣. افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
٤. تجزیه سهام
٥. تجمیع سهام
برای حالت”۱” با استفاده از فرمول بالا میتوان نرخ بازده هر سهم را محاسبه نمود. برای حالتهای”٢ و ٣” فرمول محاسبه نرخ بازده به صورت رابطه(2-17) خواهد بود:
(2-17)
rit = نرخ بازده سهم شرکت در دوره t
Pit-1 = قیمت سهم شرکت در اول دوره t
Pit = قیمت سهم شرکت در پایان دوره t
Dit = سود نقدی پرداختی
α = درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
β = درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته
C = مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایهگذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات
البته چنانچه زمان وقوع هریک از حالتهای فوق، قبل از پرداخت(برگزاری مجمع) باشد، یا به عبارت دیگر چنانچه مجمع عمومی فوق العاده (در رابطه با افزایش سرمایه) قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (در رابطه با تقسیم سود) باشد، در آن صورت فرمول به صورت رابطه (2-18) خواهد بود(راعی و تلنگی 1383 ، 111):
(2-18)
بازده سهام شرکت در این پژوهش از رابطه (2-17) محاسبه گردیده است، در این فرمول بازده بصورت روزانه محاسبه میشود که در آن لگاریتم قیمت هر روز از لگارتم قیمت روز قبل کم میشود، از آنجا که بعضی از متغیرها در این پژوهش همچون نسبت بدهی یا ارزش دفتری بصورت سالانه در ترازنامه شرکت وجود دارد پس بازده سهام شرکت نیز باید بصورت سالانه محاسبه شود بنابراین بازده سالانه از حاصل جمع بازده 365 روز بدست آمده است(شاهویسی1389، 25):
ri=(logpti – logpti-1)*100 (2-19)

2-6پیشنیه تحقیق
2-6-1پیشنیه تحقیق‎های خارجی
اسپينوسا و همكاران116 (2004) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسي رابطه بين افشا و نقدشوندگي شركت هاي بورس اوراق بهادار مادريد ” نتیجه‎گیری نمودند که، بين افشا و نقدشوندگي رابطه اي مستقيم وجود دارد.
آمیهود، مندلسون117(1986) در تحقیقی تحت عنوان ” ارائه سیاست‎های برای افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ” نتیجه‎گیری نمودند که، شرکتها تمایل دارند تا سیاست‎هایی در پیش گیرند تا نقدشوندگی سهام شرکت افزایش یابد، زیرا نقدشوندگی باعث افزایش بازده و ارزش شرکت می‎گردد.
آميهود118(2002)در تحقیقی تحت عنوان ” عدم نقدشوندگي مورد‎انتظار بازار داراي رابطه مثبت با مازاد بازده پيش‎بيني شده سهام است ” نتیجه‎گیری نمودند که، عدم نقدشوندگي مورد‎انتظار بازار داراي رابطه مثبت با مازاد بازده پيش‎بيني شده سهام است .او در پژوهش خود ادعا نموده است كه بخشي از مازاد بازده مورد انتظار را مي توان به وسيله‎ي صرف عدم نقدشوندگي بيان نمود و كه عدم نقدشوندگي تأثير بيشتري بر صرف سهام شركت‎هاي كوچك دارد.
بارکلی و کندل و مارکس119 (1998) در تحقیقی تحت عنوان “

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ارزش بازار، اندازه شرکت، سودآوری، ارزش دفتری Next Entries منبع پایان نامه درمورد کیفیت افشا، نقدشوندگی، بازده مورد انتظار، بازده سهام