منبع پایان نامه درمورد بازده سهام، نقدشوندگی، حجم معاملات سهام، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

نمایند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زمانی که اوراق بهادار انتشار می‫یابند، به موجودیت خود در بازار ادامه می‫دهند تا بازخرید شوند یا به سررسید پرداخت برسند، اما برخی دیگر از انواع اوراق بهادار را عده‫ای فروخته و عده‫ای دیگر آن را خریداری می‫کنند. بنابراین، دو نوع بازار خواهیم داشت؛ نوع اول، بازاری است که برای تمام اوراق بهادار در آن وجود دارد و نوع دوم، بازاری است که جریان خرید و فروش اوراق بهادار را در طی زمان پیگیری می‫کند. در نمودار (2-3) این دو بازار و نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در آنها نشان داده شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

شکل سمت چپ در نمودار که بازار موجودی را نشان می‫دهد، نمایانگر یک عرضه ثابت و تقاضایی به شکل اریب و رو به پایین، با توجه به قیمت اوراق بهادار می‫باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هر چه قیمت اوراق بهادار کمتر باشد، تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود. شکل سمت راست، بازار در جریان را برای هر واحد نشان می‫دهد. اگر زمان یک روز باشد، شکل سمت راست نمایانگر تقاضایی رو به پایین است. در این شکل، عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اریب و رو به بالا می‫باشد. تعادل در شکل سمت چپ زمانی اتفاق می‫افتد که در قیمت در سطح Pe باشد. در شکل سمت راست، جریان عرضه و تقاضا در نقطه‫ای یکدیگر را قطع می‫کنند. این نقطه جایی است که عرضه اوراق بهادار با تقاضای آن به تعادل رسیده است (نقطه Pe). اگر‬‬‬‬‬ هر دو بازار به تعادل برسند، تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعادل کلی، قیمت اوراق بهادار هر دو بازار یکسان خواهد شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در نمودار(2-4) نیز همچنان قیمت تعادلی برقرار می‫باشد، اما در بازار واقعی، این قیمت‫های معاملاتی است که مورد توجه قرار می‫گیرد. قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می‫خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‫فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می‫شود. اختلاف بین این دو قیمت، اختلاف پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود. اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین‫ترین قیمت پیشنهادی فروش را اختلاف پیشنهادی قیمت خرید و فروش در بازار می‫نامند و در نقطه تعادلی، جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‫گیرد. معامله زمانی رخ می‫دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین‫ترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند. در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط می‫باشد. به طور خلاصه، بازارسازها مسئولیت تنظیم بازار به عهده خواهند داشت و برای اجرای این وظیفه، آنان باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتوانند نوسانات قیمت‫ها را کنترل نمایند. نگهداری موجودی برای این افراد، هزینه‫هایی در بر خواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار، جبران می‫شوند. در نمایشگر 2 درآمد بازارسازان به صورت هاشور زده نشان داده شده است. در واقع به بیان ریاضی می‫توان گفت که Q(Pa-Pb) درآمد بازارسازان می‫باشد (فدایی نژاد1383، 137-123)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بازارگردان در اجرای درست و صحیح تعهد خود عهده‫دار دو وظیفه مهم می‫باشد که در ذیل به تشریح آن‫ها می‫پردازیم:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زمانی که کارگزاران حاضر در تالار سفارشات به قیمت محدود105 را از مشتریان خود دریافت می‫کنند، با مراجعه به بازارگردان آن سهام، انجام سفارش را به او واگذار می‫نمایند. بازارگردان با یادداشت سفارشات مذبور در دفترچه مخصوص در هر زمان که قیمت سهام به قیمت تعیین شده توسط مشتری رسید با انجام معامله و گرفتن مبلغی مشخصی از ارزش معامله به عنوان کمیسیون کارگزاری106، سفارش را برای مشتری کارگزار انجام می‫دهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نقدینگی سهام در جهت پیوسته بودن بازار نقش مهمی را ایفا می‫کند. در واقع با توجه به مفهوم اصلی نقدینگی یعنی گردش و نقدشوندگی سهام با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن می‫توان به 4 بعد مهم اشاره نمود: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الف) عرض بازار107: عرض بازار به عنوان شکاف بین قیمت خرید و فروش سهام مطرح می‫باشد، که در آن هزینه‫های معاملاتی نیز وجود دارند. هر چه تفاوت بین این دو قیمت کمتر باشد بیانگر این مطلب است که قیمت سهم به قیمت ذاتی خود نزدیک‫تر و هزینه‫های معاملاتی آن کم‫تر است و در نتیجه نقدینگی آن بیشتر می‫باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ب) عمق بازار108: هر چه تعداد یک سهم مشخص، در حجم بالا و به قیمت یکسان مورد معامله قرار گیرد دلیل بر عمیق بودن بازار و نقدشوندگی بالای آن سهم می‫باشد (نمودار2-5).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

همان‎گونه که، از نمودار فوق نیز مشاهده شده است، هرچه قدر فاصله بین نمودار عرضه و تقاضا (عرض بازار) کمتر باشد و تعداد سهام معاملاتی در حجم معاملاتی (عمق بازار) انجام گیرد، نشان از نقدینه بودن سهام دارد. البته در عین حال می‫تواند گویای این مطلب نیز باشد که قیمت معاملاتی سهم نزدیک به ارزش ذاتی آن است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پ) سرعت‎ برگشت‫پذیری109: بیانگرسرعت برگشت قیمت معاملاتی سهم به قیمت ذاتی خود در کوتاه‫ترین زمان ممکن می‫باشد. این ویژگی عمدتاً زمانی مورد استفاده قرار می‫گیرد که سهامداران ناآگاه با انجام معاملات نامتعارف باعث ایجاد فاصله قیمت سهم از ارزش ذاتی آن می‫گردند. البته این مسأله خود مؤید این مطلب است که بازار سهام در عین رقابتی بودن، بازاری متعادل و پایدار نیز می‫باشد که قیمت توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شده و در صورت تغییر قیمت، قیمت‫ها به سرعت به قیمت تعادلی خود برمی‫گردند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ت) سرعت انجام معامله110: عبارت از زمان انجام یک معامله در یک حجم مشخص و با هزینه‫ای مشخص به گونه‫ای که هر چه مدت زمان کمتر و سرعت انجام معامله در هر لحظه از زمان بیشتر باشد نشان از نقدینه‫تر بودن سهم دارد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بازارگردان جهت حفظ ثبات و تعادل قیمت سهام، همواره بایستی قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش خود را در سیستم معاملاتی بازار داشته باشد. این عمل سبب می‫گردد تا کارگزاران از مظنه قیمت سهم، ارزش ذاتی و قیمت پیشنهادی بازارگردان اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل در جهت انجام معامله از آن استفاده نمایند. بازارگردان بایستی همواره و در هر زمان در جریان آخرین اطلاعات شرکت قرار گیرد، به همین منظور حضور او در جلسات هیئت مدیره نیز الزام‫آور به نظر می‫رسد. دلیل اصلی این امر آن است که افراد داخلی شرکت که در جریان آخرین اطلاعات مهم وتأثیرگذار بر قیمت سهام قرار دارند به سبب داشتن این ویژگی نسبت به سایر سهامداران از آن استفاده نادرست به عمل نیاورند. به هر حال پس از تعیین ارزش ذاتی سهم، بازارگردان قیمت‫های پیشنهادی خرید و فروش خود را با کمترین اختلاف ممکن از ارزش ذاتی در سیستم معاملات ثبت کرده، تا در صورت تمایل کارگزاران برای معامله با او از آن استفاده نمایند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
به منظور کارآ نمودن بازار سرمایه یکی از شرایط مهم، نبودن و ناچیز بودن هزینه انجام معاملات است به همین منظور شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مربوط به بازارگردان بایستی در کمترین حد ممکن باشد. البته برای سهام پر‫گردش و فعال این شکاف بسیار کمتر است، ولی در مورد سایر سهام با گردش معاملات پایین این میزان بیشتر است، چرا که حجم معاملات باعث راکد ماندن سرمایه‫ بازارگردان می‫شود ( گزارش مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران1383).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-4-2-3 حجم معاملات111
حجم معاملات سهام از دو دیدگاه بر بازده مورد انتظار سهام مؤثر است، اول اینکه نقدشوندگی سهام یك ویژگی مطلوب برای سرمایه‫گذار است، بنابراین هرچه حجم معاملات سهام بیشتر باشد قدرت نقدشوندگی سهام بالاتر و ریسك نقدشوندگی پایین‫تر ارزیابی می‫شود و در نتیجه بازده کمتری انتظار می‫رود. از دیدگاه دیگر گردش معاملاتی سهام موجب می‫شود توزیع بازده سهام محدود شود، یعنی بازده سهام حول میانگین خواهد بود. اما اگر گردش معاملاتی سهام پایین باشد، نوسان بازده بیشتر خواهد بود و واریانس توزیع بازده بیشتر از وضعیتی است که گردش معاملاتی بالاست )قائمی و طوسی1369)، رابطه میان حجم معاملات و بازده سهام در پژوهش‫های بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
از دیدگاه کارپف (1987)مطالعه رابطه میان حجم معاملات و بازده سهام بسیار با اهمیت است چرا که این رابطه در مطالعات واقعه‫نگر، مطالعات بازارهای آتی، درک بهتر ساختار بازارهای مالی و مباحث مربوط به توزیع تجربی قیمت‫های سفته بازی کاربرد فراوان دارد. بنابراین با توجه به اهمیت مطالعه رابطه میان حجم معاملات سهام با بازده سهام، در پژوهش حاضر رابطه میان حجم معاملات سهام با جهت تغییرات بازده سهام رادر بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نسبت گردش حجم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد نقدشوندگی، نقدشوندگی سهام، بازار سهام، هزینه نگهداری Next Entries منبع پایان نامه درمورد قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، عرضه و تقاضا، بورس اوراق بهادار تهران