منبع پایان نامه درمورد بازار الکترونیک، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازارهای الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

مصرفکنندگان در هر لحظه قادر خواهند بود به حجم عظیمی از اطلاعات کلی و جزئی در مورد کالاها و خدمات مورد نظرشان دسترسی داشته و با دریافت این اطلاعات، خرید خود را با کیفیت مطلوبتری انجام دهند.
مشارکت در حراجیها: تجارت الکترونیکی این امکان را برای مصرفکنندگان فراهم میکند که بهصورت مجازی در حراجیها شرکت کرده و در برخی مواقع حتی بتوانند کالا را با سایر مصرفکنندگان تهاتر نمایند.
ایجاد جوامع الکترونیکی: با استفاده از تجارتالکترونیکی امکان ارتباط بین مصرفکنندگان جهت تبادل عقاید و ایدههای خود فراهم میگردد (صفی زاده،1385).
2-2-1-3. منافع تجارت الکترونیکی برای جامعه
کاهش تردد: بهکارگیری تجارت الکترونیکی در جامعه این امکان را فراهم میآورد تا افراد در محل سکونت خود مشغول به کار شده و لذا حجم تردد جهت انجام امور تجاری و خرید کاهش یافته و به طبع آن از حجم ترافیک کاسته شده و آلودگی محیط زیست و هوا نیز کاهش میبابد.
افزایش استاندارد زندگی: با توجه به اینکه در محیط تجارت الکترونیکی امکان خرید ارزانتر کالا و خدمات ممکن میشود، مصرفکنندگان میتوانند کالا و خدمات بیشتری را مصرف کرده و بدین ترتیب سطح زندگی مردم ارتقا مییابد.
امید برای فقرا: گسترش تجارت الکترونیکی این امکان را برای محرومین از امکانات اجتماعی در نقاط دور از دسترس مهیا مینماید تا ضمن بهرهمندی از فضای بازارهای الکترونیکی و رفع نیازهای خود با آخرین دستاوردهای بشری، امکان حضور در مبادلات تجاری و سودآوری نیز برای این قشر محقق گردد. در حال حاضر حجم عظیمی از مردم کشورهای در حال توسعه نظیر هندوستان، مالزی و …با استفاده از دستاوردهای شبکه جهانی اینترنت، موفق به افزایش درآمد سرانه خود شدهاند.
دسترسی بیشتر به خدمات عمومی: خدمات عمومی همچون خدمات بهداشتی، تحصیلات و خدمات اجتماعی با استفاده از کاربرد تجارت الکترونیک با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر به مردم عرضه میشوند (صفی زاده،1385).

2-3. بازار الکترونیکی 5
امروزه پدیده اینترنت و جهانی شدن بهعنوان لازم و ملزوم یکدیگر مطرح شدهاند، بهگونهای که اندیشمندان این دو را از یکدیگر قابل تفکیک نمیدانند و معتقدند اینها تسهیلکننده یکدیگر هستند. دیگر اینترنت یک ابزار قابل چشم پوشی و یا برای سرگرمی نیست، بلکه به یکی از لوازم ضروری زندگی بشر مدرن و رو به توسعه امروزی تبدیل شده است. اینترنت و بهطور کلی دنیای الکترونیکی همه ابعاد زندگی و جوامع بشری را دستخوش تغییر خود کرده است. به تبع آن بازارها نیز دچار تغییرهای ماهیتی و شکلی شدهاند. به این بازارها که در اثر تاثیر و بهکارگیری دنیای الکترونیکی شکل گرفته اند، بازارهای الکترونیکی گفته می شود. روند رو به رشد بهکارگیری فناوری اطلاعات منجر به بروز و ظهور تجارت الکترونیکی در قالب استفاده از بازارهای الکترونیکی در اکثر صنایع شده است. ورود به بازارهای الکترونیکی و تلاش بهمنظور بقا در این بازارها مستلزم بازنگری در کلیه ابعاد، مباحث و استراتژیهای کسب وکار در بنگاههاست (عزیزی،1383).
بازار الکترونیکی اساس تجارت الکترونیک است. امروزه سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارند که شرکتها را به هم پیوند می‌دهند و این شرکتها با مشتریان و تامینکنندگانشان همانند یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند. بازارهای الکترونیکی، کانونها و محلهای تجاری تعاملی است که در آن شرکتهای مختلف برای انجام تجارت الکترونیکی موسسه با موسسه6 و دیگر فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیکی گرد هم می‌آیند (warkentin,2002).
اینترنت به شرکتها کمک میکند تا از راههای جدید مانند افزودن ارزش افزوده به محصولات و خدمات به ایجاد و جذب سود بپردازند. آنها محصول یا خدمت جدیدی را به مشتری ارائه میدهند، اطلاعات یا خدمات اضافی را همراه با محصولات یا خدمات سنتی ارائه می دهند و محصول یا خدمتی را با هزینه ای کمتر از مدل سنتی فراهم میکنند. یکی از مدلهای کسب و کار اینترنتی بازار آنلاین است که محیطی دیجیتالی فراهم میکند که خریداران و فروشندگان می توانند از آنجا بازدید کنند، محصولات را جستجو کنند، محصولات خود را به نمایش بگدارند و قیمتهایی برای آن محصولات تعیین کنند. میتواند حراجیها و حراجیهای معکوس ایجاد کند که در آن خریداران پیشنهاد خرید را به چند فروشنده ارائه میدهند تا محصولات را با قیمت پیشنهادی خریدار و همچنین قیمتگذاری ثابت یا مذاکره بخرند. میتواند به مصرفکنندگان یا تجارت الکترونیکی موسسه با موسسه خدمت کند، به این طریق که از کارمزد مبادله درآمد ایجاد کند Laudon,2010)).
حضور بازار در جامعه بشری تاریخ طولانی دارد. از بازار یونان باستان تا بازار های آنلاین قرن 21. بازارهای آنلاین باید امتیازاتی بیش از بازارهای سنتی ارائه دهند تا کاربران به استفاده از آن تمایل پیدا کنند stockdale & standing,2004)).
بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بینسازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکتکننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند (Gottschalk& Abrahamsen,2002). بازار الکترونیکی بازاری است که با استفاده از رسانههای الکترونیکی نظیر کامپیوتر و سیستمهای ارتباطی، فعالیت میکند. موفقیت بازارهای الکترونیکی با فاکتورهایی مانند رشد درآمد، سودآوری، بهبود بازده و بهبود روابط مشتریان سنجیده میشود(oreilly & Finnegan,2005). این بازارها، امکان انجام معاملات مرتبط در محیطهای متعامل و شبکه شده دیجیتالی را فراهم میآورند و زیرساختهایی ایجاد میکنند برای اینکه به تامینکنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آنلاین تعامل کنند Warkentin,2002)).
در سالهای اخیر تجارت مبتنی بر اینترنت رواج بیشتری یافته است. تجارت آنلاین بهتدریج جایگزین کسب و کارهای متداول میشود. اطلاعات بیشتری بهخصوص هنگام استفاده از بازارهای الکترونیکی از طریق اینترنت مبادله می شود. فرایند تطبیق عرضه و تقاضا در 20سال اخیر پیچیده و مشکل شده است، لذا بازار الکترونیکی نقش حیاتی در مدیریت کسب وکار ایفا میکند. بازارهای الکترونیکی نوید بهبود بازدهی بازار، کاهش هزینه مبادلات و ایجاد درآمد جدید را میدهند (Zolatan alpar,2010).
به طور کلی می توان بازار های داد و ستد اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی را دارای سه وظیفه اصلی دانست که عبارتند از :
– مرتبط نمودن خریداران و فروشندگان
– تسهیل اطلاعات، کالاها، خدمات و سیستمهای پرداختی همراه با معاملات بازار
– ایجاد زیرساختها از جمله چارچوبهای قانونی که کارکرد بهینه و کارایی بازار را امکان پذیر میکند (Turban,2002).
2-3-1. اجزای تشکیل دهنده بازار الکترونیکی
– مشتریان: افراد و سازمانها مهمترین عناصر تشکیلدهنده این بازار هستند.
– فروشندگان: عرضه کالا از طریق وب بدون محدودیتهای زمانی و مکانی و امکان دسترسی به بازارهای دوردست، فروشندگان کالاها و خدمات را نسبت به استفاده از این فرصت مغتنم کاملا تحریک کرده است.
– محصولات: در این بازارها محصولات به دو صورت فیزیکی و دیجیتالی قابل ارائه است بهطوریکه عواید ناشی از محصولات دیجیتالی بسیار قابل ملاحظهتر است.
– زیر ساختها: شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه و …میباشند.
– بخشهای پشتیبان فعالیت: تامین، خرید، انبار، مالی، بسته بندی، تحویل و …
– واسطهها: نقش آنها با واسطههای عادی متفاوت است. در اینجا بیشتر به ایجاد و مدیریت بازارهای آنلاین و تحت شبکه می پردازند و انجام معاملات را تسهیل میکنند.
– سایر شرکای بازار: غیر از واسطهها عناصر تسهیلکننده و مشکلزای دیگر نیز در تعاملات وجود دارند.
– خدمات پشتیبانی: شامل خدمات تضمینی و اطلاع رسانی (Turban,2010)
2-3-2. انواع بازار الکترونیکی
– بازار الکترونیکی خصوصی:
در این بازار یک شرکت نیازهای خود را از عرضهکنندگان خاص خود خریداری نموده و محصولاتش را به مشتریان ویژه خود عرضه می نماید. این بازارها فقط برای طرفهای تجاری منتخب و از پیشتعیین شده هستند (Stockdale & Standing,2004).
– بازار الکترونیکی عمومی:
عمدتا جهت انجام معاملات B2B تشکیل شده و توسط طرف ثالثی ایجاد شده است و عموم خریداران و فروشندگان در آن حاضر می شوند. این بازارها توسط دولت یا مالک خود کنترل میشوند (Stockdale & Standing,2004).
– بازار الکترونیکی مشارکتی:
بازارهایی هستند که منحصر به یک صنعت خاص هستند و می توانند عمودی یعنی مربوط به یک صنعت و یا افقی یعنی شامل صنایع مختلف باشند و فقط تعدادی عرضه کننده می توانند در آن شرکت نمایند (Stockdale & Standing,2004).
از میان سه نوع بازار الکترونیکی، بازارهای خصوصی کمتر توسط شرکتهای کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، زیرا نیازمند سرمایهگذاری نسبتاً بالایی جهت راهاندازی و نگهداری میباشد. با توجه به دامنه موضوعی پژوهش که ارزیابی آمادگی این بنگاهها برای استفاده از بازار الکترونیکی است، لذا بازارهای الکترنیکی عمومی و مشارکتی در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.

2-4. آمادگی الکترونیکی7
در جهان امروز فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات ماهیت روابط جهانی و منشا مزیتهاي رقابتی و نیز فرصتهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی را بهطور بنیادینی تغییر دادهاند. از سویی دیگر با افزایش توهم شکاف دیجیتالی، رهبران دولتها، شرکتهاي تجاري و سازمانهاي اجتماعی سعی دارند قدرت فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. براي استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، میبایستی یک کشور از جهت زیرساختها، میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح گسترده جمعیت و اثر چارچوبهاي قانونی و حقوقی براي استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات داراي آمادگی الکترونیکی باشد (یزدانی،1389).
بنابراین اگر قرار است شکاف دیجیتالی محدودتر شود، همه این موضوعات بایستی در یک استراتژي منسجم و دستیافتنی که جهت رفع نیازهاي محلی یک کشور خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرار گیرند. رهبران کشورها، شرکتها و سازمانهاي در حال توسعه میتوانند از ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت اندازه گیري و برنامهریزي براي انسجام و یکپارچهسازي کمک گیرند. این امر به آنها کمک میکند تا بر تلاشها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزههایی را مورد شناسایی قرار دهند که نیازمند برنامهریزي، پشتیانی و سرمایهگذاري می باشند (یزدانی،1389).
آمادگي كسب وكار الكترونيكي عبارت از آمادگي شركت براي شراكت در اقتصاد اينترنتي جهت تسهيل ارتباطات و هماهنگي سازماني و مديريت ديگر فرآيندهاي تجارت الكترونيكي میباشد. موفقيت اينترنتي شركت تنها به الكترونيكي كردن زنجيرة ارزش بستگي ندارد و به عوامل ديگري مانند آمادگي مشتري، تأمين كنندگان و شركاي تجاري در تعاملات و تبادلات الكترونيكي مرتبط است (Rizk,2004).
آمادگی الکترونیکی را میتوان آمادگی یک اقتصاد برای استفاده از رایانههای مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات به منظور تغییر روشهای سنتی کسبوکار به اقتصاد جدید تعریف کرد، اقتصادی که شامل توانایی انجام مبادلات کسبوکار در زمان واقعی، به هر شکلی، در هر جایی، در هر زمانی و با هر قیمتی است. زمانی آمادگی الکترونیکی به بهترین سطح خود خواهد رسیدکه اقتصاد، توانایی ایجاد فرصتهای کسبوکار جدید را داشته باشد که در غیر اینصورت انجام شدنی نیست (Bui et al.,2002).
اهمیت ارزیابی الکترونیکی ناشی از تفاوت در میزان بهرهگیري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي مختلف و ایجاد شکاف دیجیتالی8 است. شکاف دیجیتالی را شکاف میان افراد، کسب و کارها و مناطق جغرافیاي مختلف از نظر دسترسی آنها به فناوريهاي اطلاعات و ارتباطی بهویژه اینترنت میدانند. میتوان گفت تا اندازهاي شکاف دیجیتالی نشانهاي از تهدید قدرتهاي نیرومندي است که جهان را در قرن بیست و یکم به بخشهایی نابرابر از نظر دسترسی به اطلاعات تقسیم میکنند. به تعبیري دیگر شکاف دیجیتالی نابرابريهاي موجود میان کشورهاي مختلف جهان است که از چگونگی بهرهگیري آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادي و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازارهای الکترونیکی، ارتباط با مشتری Next Entries منبع پایان نامه درمورد آمادگی الکترونیکی، ارزیابی آمادگی، تجارت آزاد، شکاف دیجیتال