منبع پایان نامه درمورد انگیزش شغلی، حمایت سازمانی، توانمندسازی، توانمند سازی

دانلود پایان نامه ارشد

(3/63 درصد) را مردان و 46 نفر (2/27 درصد) را زنان به خود اختصاص داده اند. و 16 نفر (5/9 درصد) نیز جنسیت خود را مشخص نکرده اند.

نمودار 3-2: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس جنسیت

– بررسی نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی
جدول 3-3 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
دیپلم و زیر دیپلم
56
1/33
فوق دیپلم
30
8/17
لیسانس
44
00/26
فوق لیسانس
36
3/21
مشخص نشده
3
8/1
کل
169
100

با توجه به جدول3-3 از 169 نفر افراد نمونه،56 نفر (1/33 درصد) دیپلم و زیر دیپلم، 30 نفر (8/17 درصد) فوق دیپلم، 44 نفر (00/26 درصد) لیسانس و 36 نفر (3/21 درصد) فوق لیسانس بوده اند. و 3 نفر نیز تحصیلات خود را مشخص نکرده اند.

نمودار 3-3 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی

– بررسی نمونه آماری بر اساس سابقه کار
جدول 3-4 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سابقه کار
سابقه کار (سال)
فراوانی
درصد
تا 5
17
1/10
5 تا 10
75
4/44
10 تا 15
43
4/25
15 تا 20
15
9/8
بیشتر از 20
13
6/7
مشخص نشده
6
6/3
کل
169
1/100

با توجه به جدول 3-4 از 169 نفر افراد نمونه، 17 نفر (1/10 درصد) سابقه کار تا 5 سال، 75 نفر (4/44 درصد) 5 تا 10 سال، 43 نفر (4/25 درصد) 10 تا 15 سال، 15 نفر (9/8 درصد) 15 تا 20 سال و 13 نفر (7/7 درصد) نیز سابقه کار بیشتر از 20 سال داشته اند. و 6 نفر (6/3 درصد) نیز وضعیت سابقه کار خود را مشخص نکرده اند.

نمودار 3-4: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سابقه کار
روش جمع آوری داده ها
مهم ترین روش های گرد آوری اطلاعات در این تحقیق بشرح زیر است:
مطالعات کتابخانه ای
در این قسمت به منظور گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش ، از منابع کتابخانه ای ، مقالات ، کتاب های مورد نیاز و نیز سایت های معتبر استفاده شده است.
تحقیقات میدانی
در این قسمت پرسشنامه ها (شامل سه پرسشنامه) به صورت فردی بین افراد توزیع و اطلاعات مورد نظر جمع آوری شده است.

ابزار سنجش
ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه است.به منظور جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد نظر از سه پرسشنامه توانمند سازی ،حمایت سازمانی و انگیزش شغلی استفاده شده است.
پرسشنامه توانمندسازی:
در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر که در سال (1995) تهیه شده است استفاده شده است. که چهار بعد را که شامل؛ احساس معنی داری شغل، احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس داشتن حق انتخاب است را مورد بررسی قرار می دهد. این پرسشنامه شامل 12 گویه است.
این پرسشنامه برای هر ماده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده می کند (خیلی زیاد، زیاد، تا حدی، کم و خیلی کم). که به ترتیب نمره 5-4-3-2-1 به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

جدول3-3 : ابعاد متغیر توانمند سازی همراه با شماره گویه های آن
ردیف
ابعاد متغیر
شماره گویه ها
1
احساس معناداری شغل
11-6-1
2
احساس شایستگی
7-5-2
3
احساس مؤثر بودن
12-9-4
4
احساس داشتن حق انتخاب
10-8-3

روایی پرسشنامه
جهت تعیین روایی پرسشنامه توانمندسازی کارکنان از روایی صوری استفاده شده است. بر همین اساس هر چند پرسشنامه استاندارد بود، از دیدگاه تخصصی اساتید و متخصصان نيز استفاده شده است. که در نهایت آن‌ها بر روی 12 گویه اتفاق نظر داشتند که به این ترتیب روایی صوری پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی پرسشنامه
ضریب پایایی پرسشنامه توانمندسازی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ توسط مهدوی(1393) 847/0 بدست آمده است.

در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای توانمند سازی برابر با 833/0است که در صد قابل قبولی است و پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

جدول 3-4: پایایی پرسشنامه توانمند سازی و ابعاد آن به روش آلفای کرونباخ پژوهش حاضر
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
توانمندسازی
833/0

پرسشنامه انگیزش شغلی
برای سنجش انگیزش شغلی کارکنان پرسشنامه ای توسط حبیبی (1377) طراحی شده است که انگیزش شغلی کارکنان را از سه بعد مورد ارزیابی قرار داده است. ابعاد ویژگیهای فردی ، ماهیت شغلی و بعد جو سازمانی
جدول 3- 5 : ابعاد انگیزش شغلی و گویه های مربوط به آن
ابعاد متغیر
شماره گویه ها
ویژگیهای فردی
22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1
ماهیت شغلی
23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2
جو سازمانی
25، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3

جدول 3-6 نحوه نمره گذاری پرسشنامه انگیزش شغلی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
1
2
3
4
5

روایی و پایایی
برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه از دیدگاه متخصصان ،استادان دانشگاه و صاحب نظران خبره استفاده شد.در این مرحله با انجام مصاحبه های مختلف و کسب دیدگاه افراد اصلاحات لازم به عمل آمده و به این ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر پژوهش را خواهد سنجید.
پایایی پرسشنامه فوق توسط حبیبی (1377) با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی به دست آمده برابر با (93%) است که بیانگر پایايي پرسشنامه مي باشد. ضريب پايايي آزمون انگيزش شغلي توسط ستوده (1387)با استفاده از روش باز آزمايي به ترتيب 69%و 72%واعتبار آن 77%به دست آمده است .
در پژوهش حاضرضریب آلفای کرونباخ برای انگیزش شغلی برابر با 925/0است که در صد قابل قبولی است و پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

جدول 3-7: پایایی پرسشنامه انگیزش شغلی و ابعاد آن به روش آلفای کرونباخ پژوهش حاضر
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
انگیزش شغلی
925/0

پرسشنامه حمایت سازمانی
برای سنجش حمایت سازمانی از پرسشنامه 8 گویه ای حمایت سازمانی آیزنبرگ و همکاران (1986) استفاده شده است .
شیوه امتیاز دهی
امتیازات: کاملا مخالفم=1، مخالفم=2، تا حدودی مخالفم=3، نه موافق و نه مخالفم=4، تاحدودی موافقم=5، موافقم=6، کاملا موافقم=7 و برای سوالاتی که با R مشخص شده امتیاز به صورت معکوس محاسبه می شود: کاملا مخالفم=7، مخالفم=6، تا حدودی مخالفم=5، نه موافق و نه مخالفم=4، تاحدودی موافقم=3، موافقم=2، کاملا موافقم=1
روایی و پایایی
پس از طراحي سؤالات، پرسشنامه در اختيار افراد متخصص و کارشناسان در این زمینه و هم چنین استاد راهنما و مشاور قرار گرفت و نظر آن ها در خصوص روایي پرسشنامه اعمال گرديد و در نهايت پرسشنامه تهيه شده از نظر آن ها داراي روائي مثبت بود. بنابراين پرسشنامه از روائي محتوايي لازم برخوردار است
برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است ضرایب آلفای کرونباخ در پژوهش اللهیاری و عریضی به ترتیب 859/0 و 86/0 بوده است. که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه بوده است .در پژوهش حاضرضریب آلفای کرونباخ برای حمایت سازمانی برابر با 873/0است که در صد قابل قبولی است و پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

جدول 3-8: پایایی پرسشنامه حمایت سازمانی و ابعاد آن به روش آلفای کرونباخ پژوهش حاضر
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
حمایت سازمانی
873/0

روش اجرا
به منظور اجرای پژوهش تعداد 169 پرسشنامه تهیه ،تنظیم و آماده شد.که با هماهنگی با حراست پالایشگاه به صورت تصادفی در اختیار کارکنان پالایشگاه نفت شیراز قرار داده شد تا تکمیل شود.همچنین در مورد ضرورت پژوهش و محرمانه بودن اطلاعات به کارکنان اطمینان خاطر داده شد . پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط کارکنان آنها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss به رایانه انتقال یافت .تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام پذیرفت .در بخش آمار توصیفی با استفاده از جدول توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار به توصیف داده ها پرداخته شده و در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است.

ملاحظات اخلاقی :
در این پژوهش تلاش بر آن شد که پاسخ دهندگان با علاقه و تمایل در طرح تحقیقاتی شرکت نموده و با اطلاع از هدف پژوهشی به گویه های پرسشنامه ها پاسخ دهند .به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی در این پژوهش به بی نام بودن پرسشنامه ، امانت داری در ذکر منبع و رعایت حقوق معنوی مشارکت کنندگان توجه خاص شده است.همچنین در هنگام تحلیل و تبیین نتایج سعی شده است که به گزاره های اخلاقی ، علمی و صداقت در اعلام نتایج ، پژوهشگر پایبند باشد.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

دراین فصل ابتدا آمار توصیفی و سپس به آمار استنباطی به ترتیب فرضیه های پژوهش آورده شده است.
یافته های پژوهش:
الف) داده های توصیفی:
بررسی توصیفی نمرات انگیزش شغلی و ابعاد آن
جدول 4-1: بررسی میانگین و انحراف استاندارد انگیزش شغلی و ابعاد آن
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
انگیزش شغلی کلی
18/79
1/8
ویژگی های فردی
87/25
1/3
ماهیت شغل
20/25
01/4
جو سازمانی
11/28
7/3
با توجه به جدول 4-1 می توان متوجه شد که میانگین نمرات انگیزش شغلی (18/79) و در بین ابعاد میانگین مولفه ویژگی های فردی (87/25)، ماهیت شغل (20/25) و جو سازمانی (11/28) می باشد.

بررسی توصیفی نمرات حمایت سازمانی
جدول 4-2: بررسی میانگین و انحراف استاندارد حمایت سازمانی
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
حمایت سازمانی
01/61
4/19
با توجه به جدول 4-2می توان متوجه شد که میانگین نمرات حمایت سازمانی (01/61) می باشد.

بررسی توصیفی نمرات توانمندسازی
جدول 4-3: بررسی میانگین و انحراف استاندارد توانمندسازی
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
توانمندسازی
28/44
7/6
با توجه به جدول 4-3 می توان متوجه شد که میانگین نمرات توانمندسازی (28/44) می باشد.

ب) یافته های استنباطی:
فرضیه اصلی: بین حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.
در مورد این فرض از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

جدول 4-4: ضریب همبستگی بین حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان

توانمند سازی کارکنان

ضریب همبستگی
› P
حمایت سازمانی
347/0
0001/0
انگیزش شغلی
364/0
0001/0

با توجه به جدول 4-4 می توان متوجه شد که ضرایب همبستگی برابر با (347/0و 364/0) در سطح (0001/0) بدست آمده است و از آنجا که این سطوح از مقدار قابل قبول (05/0) کمتر می باشد لذا این ضرایب معنادار شده است (01/0P ) بنابراین بین حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:
فرضیه فرعی اول: بین ابعاد انگیزش شغلی با توانمد سازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
در مورد این فرض از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

جدول 4-5: ضریب همبستگی بین ابعاد انگیزش شغلی با توانمد سازی کارکنان

توانمند سازی کارکنان

ضریب همبستگی
سطح معناداری
ابعاد انگیزش شغلی
ویژگی های فردی
268/0
0001/0

ماهیت شغل
167/0
03/0

جو سازمانی
387/0
0001/0

با توجه به جدول 4-5 می توان متوجه شد که ضرایب همبستگی برابر با (268/0، 167/0و 387/0) در سطوح (0001/0، 03/0 و 0001/0) بدست آمده است و از آنجا که این سطوح از مقدار قابل قبول (05/0) کمتر می باشد لذا این ضرایب معنادار شده است. بنابراین بین مولفه های ویژگی های فردی و جو سازمانی با توانمندسازی کارکنان در سطح معناداری (01/0) (01/0P ) و بین مولفه ماهیت شغل با توانمند سازی کارکنان در سطح (05/0) (05/0P ) معناداری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: ابعاد انگیزش شغلی به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد توانمند سازی، رفتار شهروندی، انگیزش درونی، رفتار سازمانی Next Entries منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، حمایت سازمانی، انگیزش شغلی، توانمند سازی