منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، کیفیت گزارشگری، سود تقسیمی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

انتقال جانسون149 بهره گرفته شده که فرآیند و نتایج آن در پیوست پایان نامه ارائه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون کولموگرف اسمیرنف بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها در نگاره 4- 6 نشان داده شده است.
نگاره 4-6 نتايج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی
متغیر
آماره آزمون
سطح معناداری
سرمایهگذاری کل
0.521
0.949
سرمایهگذاری سرمایهای
0.583
0.886
با توجه به نگاره‏ 4-6، از آنجایی که بعد از نرمال سازی داده ها سطح معناداری آماره کولموگرف اسمیرنف مربوط به متغیرهای وابسته پژوهش به بالاتر از 05/0 افزایش یافته است ؛ بنابراین فرضیه H0 در سطح اطمینان 95% تأیید شده و بیانگر این است که متغیرهای وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می‏باشند.
متغیرهای سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری سرمایهای بعد از نرمال سازی به شرح زیر میباشد
نمودارهای 4-3 هیستوگرام و نرمال متغیرهای وابسته

4-7 آزمون ناهمسانی واریانس
یکی از مفروضات دیگر مدل رگرسیون خطی وجود ناهمسانی واریانس جملات اختلال می‌باشد. به طور متعارف در دادههای سری زمانی و داده‌های مقطعی ممکن است واریانس جملات اختلال ثابت نبوده و از مقادیر وقفهدار جملات اختلال تبعیت نماید.در این صورت مشکل ناهمسانی واریانس بین جملات اختلال بروز می‌کند که برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس به جای استفاده از مدل رگرسیون OLS از روش تخمین GLS استفاده می‌شود.برای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان استفاده می‌شود.
نتایج هر یک از آزمون مدل با و مدل رگرسیون مناسب آزمون در نگاره زیر خلاصه شده است.
نگاره (4-7) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
فرضیه
مدل
آماره آزمون
سطح معناداری
آزمون مناسب مدل
فرضیه اول
سرمایهگذاری کل
1.06
0.303
OLS
فرضیه دوم
سرمایهگذاری تحقیق و توسعه
317.79
0.000
GLS

سرمایهگذاری سرمایه ای
1.11
0.292
OLS
فرضیه سوم
شرکتهای با رشد بالا
131.82
0.000
GLS

شرکتهای با رشد پایین
260.68
0.000
GLS

با توجه به نگاره (4-7) همانطور که در نگاره هم مشخص شده است نتایج آزمون بروش پاگان نشان‌دهنده این است مدل مورد بررسی فرضیه اول سطح معناداری بیشتر 5 درصد دارد و در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد نمی شود و نیاز است مدل رگرسیون OLSاستفاده شودو به عبارت دیگر روش تخمین OLS روشی کارا و بدون تورش برای این مدل است و برای فرضیه دوم از دومل استفاده شده است که مدل تحقیق و توسعه از مدل رگرسیون GLS استفاده می شود و مدل سرمایهگذاری سرمایه ای نیز از مدل OLS استفاده می شود. در مورد فرضیه سوم نیز باید گفت که سطح معناداری هر دو مدل کمتر 5 درصد هست و در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد می شود و از مدل رگرسیون GLS جهت برآورد مدل های فرضیه استفاده می شود.
4-8 آزمون هم خطی متغیرها
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل رگرسیون اطمینان از عدم وجود هم خطی کامل بین متغیرهای توضیحی است. جهت بررسی وجود ارتباط خطی از شاخص هم خطی استفاده میگردد. هم خطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد ، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن ضریب تعیین R2 ، مدل اعتبار بالایی نداشته باشد. به عبارت دیگر ، با وجود آنکه مدل خوب به نظر میرسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنیداری نمیباشد.
یکی از روش‌های بررسی هم خطی بین متغیرها استفاده از آزمون VIF می‌باشد که این آزمون نشان می‌دهد که VIF هر متغیری که بالای 10 باشد مشکل هم خطی شدیدی دارد و اگر کمتر از 10 باشد هم خطی بین متغیرها وجود ندارد. و می‌بایست به طور میانگین هم VIF مدل کمتر از 10 باشد. همچنین هر چقدر VIF بدست آمده به یک نزدیکتر باشد نشان می دهد که درجه هم خطی کمترین حد ممکن است. در ادامه به بررسی هم خطی بین هر یک از مدل با پرداخته می‌شود.
نگاره(4-8) نتایج آزمون هم خطی(VIF)
فرضیه اول
متغیرها
VIF
سود تقسیمی
5.37
کیفیت گزارشگری
1.96
کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی
2.51
اندازه شرکت
1.12
نسبت کیو توبین
1.22
انحراف معیار جریان نقدی
1.02
انحراف معیار فروش
1.31
انحراف معیار کل سرمایه گذاری
1.17
دارایی ثابت مشهود
1.37
اهرم مالی
1.95
جریان نقد عملیاتی
1.73
سن شرکت
1.13
چرخه عملیاتی شرکت
1.36
وجوه نقد
1.14
بازده دارایی
4.22
میانگین
1.90
فرضیه دوم
مدل سرمایه گذاری تحقیق و توسعه
مدل سرمایه گذاری سرمایه ای
متغیرها
VIF
متغیرها
VIF
سود تقسیمی
5.4
سود تقسیمی
5.37
کیفیت گزارشگری
1.96
کیفیت گزارشگری
1.96
کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی
2.5
کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی
2.51
اندازه شرکت
1.11
اندازه شرکت
1.12
نسبت کیو توبین
1.22
نسبت کیو توبین
1.22
انحراف معیار جریان نقدی
1.01
انحراف معیار جریان نقدی
102
انحراف معیار فروش
1.33
انحراف معیار فروش
1.31
انحراف معیارتحقیق وتوسعه
1.06
انحراف معیار سرمایه ای
1.17
دارایی ثابت مشهود
1.27
دارایی ثابت مشهود
1.37
اهرم مالی
1.95
اهرم مالی
1.95
جریان نقد عملیاتی
1.74
جریان نقد عملیاتی
1.73
سن شرکت
1.12
سن شرکت
1.13
چرخه عملیاتی شرکت
1.34
چرخه عملیاتی شرکت
1.36
وجوه نقد
1.13
وجوه نقد
1.14
بازده دارایی
4.2
بازده دارایی
4.22
میانگین
1.89
میانگین
1.90
فرضیه سوم
مدل شرکت های با رشد بالا
مدل شرکت های با رشد پایین
متغیرها
VIF
متغیرها
VIF
سود تقسیمی
5.37
سود تقسیمی
4.12
کیفیت گزارشگری
3.24
کیفیت گزارشگری
2.36
کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی
3.71
کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی
3.91
اندازه شرکت
1.27
اندازه شرکت
1.11
نسبت کیو توبین
1.25
نسبت کیو توبین
1.10
انحراف معیار جریان نقدی
1.27
انحراف معیار جریان نقدی
1.03
انحراف معیار فروش
1.38
انحراف معیار فروش
1.45
انحراف معیارتحقیق وتوسعه
1.10
انحراف معیارتحقیق وتوسعه

دارایی ثابت مشهود
1.54
دارایی ثابت مشهود
1.19
اهرم مالی
1.96
اهرم مالی
2.09
جریان نقد عملیاتی
2.30
جریان نقد عملیاتی
1.20
سن شرکت
1.17
سن شرکت
1.12
چرخه عملیاتی شرکت
1.24
چرخه عملیاتی شرکت
1.65
وجوه نقد
1.21
وجوه نقد
1.34
بازده دارایی
4.19
بازده دارایی
2.54
میانگین
2.15
میانگین
1.87

نگاره (4-8) نشان می دهد که VIF همه متغیرها کمتر از 10 می باشد و همچنین به طور میانگین هم همه مدل ها کمتر از 10 می باشد در نتیجه متغیرهای توضیحی دارای هم خطی نمی باشند.
4-9 آزمون عدم خود همبستگی بین باقی مانده ها(دوربین واتسون)
یکی دیگر از مفروضات مهم رگرسیون خطی، استقلال خطاها از یکدیگر است. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسون استفاده می شود. در صورتی که مقدار آماره دوربین واتسون بین 1.5 تا 2.5 باشد همبستگی پیاپی در جملات خطا تقریبا وجود ندارد و ما می توانیم از رگرسیون استفاده کنیم. در ادامه نتایج آزمون دوربین-واتسون برای هریک از مدل ها در نگاره زیر خلاصه شده است.

نگاره(4-9) نتایج آزمون خودهمبستگی
نام آماره
فرضیه اول

مدل سرمایه گذاری کل
آماره(D-W)
2.055
نام آماره
فرضیه دوم

مدل سرمایه گذاری تحقیق و توسعه
مدل سرمایه گذاری سرمایه ای
آماره(D-W)
1.83
2.028
نام آماره
فرضیه سوم

مدل شرکت های با رشد بالا
مدل شرکت های با رشد پایین
آماره(D-W)
1.79
1.97

با توجه به نگاره (4-9) مشخص می شود که آماره های دوربین واتسون برای تمامی فرضیه ها بین 1.5 تا 2.5 می باشد در نتیجه فرض عدم خود همبستگی بین متغیرها رد نمی شود.
4-10 روش‌های برآورد مدل
در پژوهش حاضر براي تحليل مدل از مجموعه داده‏هاي تركيبي استفاده شده است. بدين ترتيب كه چند شركت در طول زمان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرند. در تجزيه و تحليل داده‏هاي تركيبي يك محيط بسيار غني از اطلاعات براي گسترش تكنيك‏هاي تخمين و نتايج قابل تحليل فراهم مي‏گردد. در بسياري موارد، پژوهشگران مي‏توانند از داده‏هاي تركيبي براي مواردي كه نمي‏توان به صورت فقط سري زماني يا فقط به صورت مقطعي بررسي كرد، بهره بگيرند. از جمله مزایای استفاده از داده‌های ترکیبی میتوان به : 1. بار اطلاعاتی و تغییرپذیری بیشتر 2. کاهش هم خطی میان متغیرها 3. افزایش درجه آزادی و کارایی 4. امکان حذف نتایج سوءگیرانه از مجموع شرکتها یا افراد.
همانطوری كه در فصل سوم اشاره شد ابتدا بايستي در داده‏هاي تركيبي براي انتخاب بين روشهاي دادههاي تابلويي و داده‏هاي تلفيقي، از آزمون چاو (لیمر) استفاده شود. اگر F چاو (لیمر) محاسبه ‌شده از F نگاره کوچک‌تر باشد از داده‏هاي تابلويي و در غير این صورت از داده‏هاي تلفيقي استفاده شده است. در صورتي كه داده‏ها به صورت تابلويي باشند بايستي آزمون هاسمن انجام شود. براي بررسي اين موضوع که آيا عرض از مبدأ به صورت اثرات ثابت است يا اينکه در ساختار واحدهاي مقطعي به صورت تصادفي عمل ميکند از اين آزمون استفاده مي‏شود. اگر احتمال آزمون هاسمن کوچک‌تر از 5 درصد باشد، فرض صفر (اثرات تصادفي) رد مي‏شود و اثرات ثابت انتخاب مي‏شود و در صورتي كه احتمال آزمون هاسمن بزرگ‌تر از 5 درصد باشد، فرض صفر رد نمي‏شود و اثرات تصادفي انتخاب مي‏شود.
مطابق با نتايج آزمون Fچاو(لیمر) و آزمون هاسمن، روش رگرسيوني مناسب انتخاب مي‏شود و بر اساس آن فرضيه‏هاي پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. در صورتی که مدل‏ها با مشکل ناهمساني واريانس مواجه شوند نیز براي رفع اين مشكل بايد از روش رگرسيون حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) براي تخمين مدل، استفاده نمود. در ادامه براي تک‌تک فرضيه‏ها، از آزمون F چاو و آزمون هاسمن به صورت جداگانه انجام مي‏شود و نتايج رگرسيوني به دست آمده با آماره t و احتمال t، آماره F و احتمال آن و ضريب تعيين مورد تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرد.
4-10-1 آزمون فرضیه اول پژوهش
فرضیه اول این پژوهش به قرار زیر است:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد
از لحاظ آماري اين رابطه به شرح زير مي‏باشد:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش نمی دهد. H0:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد. H1:
در ابتدا به بررسی نوع دادهها میپردازیم که دادههای مورد پژوهش از نوع دادههای ترکیبی است یا دادهها به صورت تلفیقی میباشند که نتایج در نگاره زیر بیان شده است.

نگاره 4-10 اطلاعات مربوط به تعيين روش مورد استفاده براي فرضيه اول
شاخص آماری و نتیجه
نوع آزمون
آماره آزمون
سطح معنی‌داری
نتیجه
F
1.91
000/0
روش تابلویی
هاسمن
33.79
003/0
کارایی اثرات ثابت

همانطوری كه نگاره (4-10) نشان مي‏دهد، مقدار سطح معنیداری برای آزمون F عدد 000/0 است (05/0p)، به عبارت ديگر آزمون F محاسبه‌ شده از F نگاره بزرگ‌تر است، در نتیجه براي آزمون اين رابطه بايستي از روش داده‏هاي تابلويي(پنل) استفاده شود. در ادامه براي بررسي حالت‏هاي مختلف داده‏هاي تابلويي از آزمون‌ هاسمن استفاده مي‏شود.
با توجه به نتايج منعكس در نگاره (4-10) نتايج به دست آمده از نرم‌افزار STATA نشان مي‏دهد كه مقدارسطح معنی داری براي آزمون هاسمن عدد003 /0 است كه نشان مي‏دهد فرض صفر (اثرات تصادفي) پذیرفته نمي‏شود و فرض مقابل (اثرات ثابت) پذیرفته مي‏شود. اين مقدار نشان مي‏دهد كه بايستي از روش اثرات ثابت استفاده شود. در ادامه بايد آزمون رگرسيون به روش داده‏هاي تابلويي- اثرات ثابت انجام شود.
با توجه به اینکه مدل دادهها مشخص و مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس نبود برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده دادههای تابلویی- اثرات ثابت و مدل OLS میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.
〖 Tota

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی، رگرسیون Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ناخودآگاه، نقش برجسته، سوره بقره