منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، عدم اطمینان، توانایی ها، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

در نمودار دایره ای 4-3 نشان داده شده است.

نمودار4- 3 نمودار دایره ای برای سن پاسخگویان
4-2-4- شغل
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای شغل پاسخگویان بصورت جدول شماره 4-4 می باشد :

جدول4- 2 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری بر حسب شغل
کمیت پاسخ
نوع پاسخ

فراوانی

درصد فراوانی
کارمند
115
9/29
کارگر
43
2/11
آزاد
136
4/35
معاملات سهام
90
4/23
جمع
384
100

در جدول 4-4 توزیع نمونه مورد مطالعه بر اساس وضعیت شغل نشان داده شده است، همان گونه که ملاحظه می شود، تعداد 115 نفر(9/29 درصد) کارمند، تعداد 43 نفر (2/11 درصد)کارگر، تعداد 136 نفر(4/35 درصد) شغل آزاد و تعداد90 نفر (4/23 درصد) مستقیماً به شغل معاملات سهام مشغول هستند. توزیع پاسخگویان براساس متغیر شغل در نمودار دایره ای 4-4 نشان داده شده است.

نمودار4- 3 نمودار دایره ای برای شغل پاسخگویان
4-2-5- تجربه معامله
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای میزان تجربه معامله نمونه مورد مطالعه بصورت جدول شماره 4-5 می باشد:

جدول4- 3 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تجربه معامله
کمیت پاسخ
نوع پاسخ

فراوانی

درصد فراوانی
کمتر از 2 سال
121
5/31
2 تا 4 سال
174
6/45
4 تا 6 سال
62
1/16
بیشتر از 6 سال
27
0/7
جمع
384
100

در جدول 4-5 توزیع نمونه مورد مطالعه بر اساس تجربه معامله پاسخگویان نشان داده شده است، همان گونه که ملاحظه می شود، تعداد 121 نفر (5/31 درصد)کمتر از 2 سال، تعداد 174 نفر (6/45 درصد) 2 تا 4 سال، تعداد 62 نفر (1/16 درصد) 4 تا 6 سال و تعداد 27 نفر (7 درصد) بیشتر از 6 سال تجربه معامله دارند. توزیع نمونه مورد مطالعه براساس تجربه معامله پاسخگویان در نمودار دایره ای 4-5 نشان داده شده است.

نمودار4- 4 نمودار دایره ای برای تجربه معامله پاسخگویان
4-2-6- نحوه معامله
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای نحوه معامله پاسخگویان بصورت جدول شماره 4-6 می باشد:

جدول4- 6 توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری بر حسب نحوه معامله
کمیت پاسخ
نوع پاسخ

فراوانی

درصد فراوانی
مراجعه به کارگزاری
202
6/52
اینترنتی
54
1/14
هر دو
128
3/33
جمع
384
100

در جدول 4-6 توزیع نمونه مورد مطالعه بر اساس نحوه معامله نشان داده شده است، همان گونه که ملاحظه می شود، تعداد 202 نفر(6/52 درصد) با مراجعه به کارگزاری، تعداد 54 نفر (1/14 درصد) به صورت اینترنتی، تعداد 128 نفر(3/33 درصد) نیز به هر دو صورت به انجام معامله می پردازند. توزیع پاسخگویان براساس متغیر نحوه معامله در نمودار دایره ای 4-6 نشان داده شده است.

نمودار4- 6 نمودار دایره ای برای نحوه معامله پاسخگویان

4-2-7- مکان معامله
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای مکان معامله بصورت جدول شماره 4-5 می باشد:

جدول4- 7 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس مکان معامله
کمیت پاسخ
نوع پاسخ

فراوانی

درصد فراوانی
خانه
65
9/16
محل کار
52
5/13
دفتر کارگزاری
244
5/63
همه موارد
23
0/6
جمع
384
100

در جدول 4-7 توزیع نمونه مورد مطالعه بر اساس مکان معامله پاسخگویان نشان داده شده است، همان گونه که ملاحظه می شود، تعداد 65 نفر (9/16 درصد) در خانه، تعداد 52 نفر (5/13 درصد) در محل کار، تعداد 244 نفر (5/63 درصد) در دفتر کارگزاری و تعداد 23 نفر(7 درصد) در تمامی موارد یاد شده به معامله می پردازند. توزیع نمونه مورد مطالعه براساس مکان معامله پاسخگویان در نمودار دایره ای 4-7 نشان داده شده است.

نمودار4- 7 نمودار دایره ای برای مکان معامله پاسخگویان
4-3- توصيف سوالات پرسشنامه در راستاي متغیرهای پژوهش
در اين بخش و در راستاي متغیر های پژوهش، يافته‌هاي حاصل از پاسخ افراد به هر یک از سوالات پرسشنامه ارائه مي‌شود.
4-3-1- عدم اطمینان محیطی
سؤال‌هاي 1 تا 7 پرسشنامه به متغیر عدم اطمینان محیطی اختصاص دارد ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-8 نشان داده شده است.
جدول4- 8 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي عدم اطمینان محیطی
رديف

سؤال

ميانگين

انحراف‌معيار

1
تا چه حد نوسانات محیطی،داده ها و اطلاعاتی که از واحدهای تجاری منتشر می شود، تبادل اطلاعات بین سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد؟

61/3

95/0

2
تا چه حد عدم اطمینان محیطی فرصت ها و تهدید هایی را برای سهامداران در تبادل اطلاعات خلق می کند؟

52/3

12/1

3
ویژگی های شخصی تصمیم گیرنده مانندتجربه، مهارت،آموزش وتوانایی های شناختی در محیط عدم اطمینان محیطی تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر گذارد؟

76/3

89/0

4
اطلاعات ناکافی تاچه اندازه می تواند برتبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟
96/3
80/0

5
عدم وضوح ساختار مشکل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

59/3

09/1

6
عدم توانایی در تعریف راه حل های جایگزین برای حل مشکل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

71/3

95/0

7
ماهیت آینده نگری تصمیم تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

24/3

22/1

همانطور که در جدول 4-8 مشاهده می شود سوال چهارم پرسشنامه (اطلاعات ناکافی تاچه اندازه می تواند برتبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 96/3 و انحراف معیار 80/0 دارای بیشترین میانگین و سوال هفتم(ماهیت آینده نگری تصمیم تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 24/3 و انحراف معیار 22/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهدکه اعضای نمونه مورد مطالعه با سوال چهارم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-3-2- تعصب توهم کنترل
سؤال‌هاي 8 تا 12 پرسشنامه به متغیر تعصب توهم کنترل اختصاص دارد، ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-9 نشان داده شده است.
جدول4- 9 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تعصب توهم کنترل
رديف

سؤال

ميانگين

انحراف‌معيار

8
افرادی که دایره حقیقت را به دایره فهم خود (که در کنترل آن هاست) محدود می کنند تاچه اندازه بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟

60/3

01/1

9
توهم کنترل تا چه حد، ميزان احتمال موفقيت سهامداران را را به صورت نادرستي بالاتر از ميزان احتمال عيني موجود برآورد مي کند؟

98/3

89/0

10
خوش بيني غير واقع بينانه (مفهومي شبيه به توهم کنترل) که در مورد رويدادها در آينده است تا چه حد بر تصمیمات سهامداران در تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد ؟

79/3

99/0

11
در توهم کنترل اشتباهاتی نظیر (انجام معاملات با بی احتیاطی، تشکیل سبد سهام با تنوع ناکافی) تا چه اندازه در تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟

66/3

07/1

12
انتظار کسب موفقیت بیش از واقعیت تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

80/2

28/1

همانطور که در جدول 4-9 مشاهده می شود سوال نهم پرسشنامه (توهم کنترل تا چه حد، ميزان احتمال موفقيت سهامداران را را به صورت نادرستي بالاتر از ميزان احتمال عيني موجود برآورد مي کند) با میانگین 98/3 و انحراف معیار 89/0 دارای بیشترین میانگین و سوال دوازدهم (انتظار کسب موفقیت بیش از واقعیت تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 80/2 و انحراف معیار 28/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهد اعضای جامعه مورد مطالعه با سوال نهم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-3-3- تعصب اعتماد
سؤال‌هاي 13 تا 17 پرسشنامه به تعصب اعتماد اختصاص دارد. ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-10 نشان داده شده است.
همانطورکه در جدول 4-10 مشاهده می شود سوال چهاردهم پرسشنامه (تا چه اندازه داشتن هوش بالا در سهامداران بر اینکه اطلاعات بهتری دارند بر تبادل بین اطلاعات میانشان تاثیر دارد؟) با میانگین 58/3 و انحراف معیار 17/1 دارای بیشترین میانگین و سوال شانزدهم (در تعصب اعتماد شخص سهامدار بیش از اندازه به توانایی ها، استعداد ها و استدلال های خود اطمینان دارد این اطمینان تا چه اندازه بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟) با میانگین 10/3 و انحراف معیار 45/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهدکه اعضای جامعه مورد مطالعه با سوال چهاردهم بیشترین موافقت را داشته اند.
جدول4- 10 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تعصب اعتماد
رديف

سؤال

ميانگين

انحراف‌معيار

13
تا چه اندازه توانايي های سهامداران هم در پيش بيني و هم در مورد دقت اطلاعاتي که در اختیارشان دارند، بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟

26/3

24/1

14
تا چه اندازه داشتن هوش بالا در سهامداران بر اینکه اطلاعات بهتری دارند بر تبادل بین اطلاعات میانشان تاثیر دارد؟

58/3

17/1

15
تا چه اندازه اعتماد سهامداران به صحت و دقت قضاوت های خود در تصمیم گیریشان در تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد ؟

39/3

05/1

16
در تعصب اعتماد شخص سهامدار بیش از اندازه به توانایی ها، استعداد ها و استدلال های خود اطمینان دارد این اطمینان تا چه اندازه بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟

10/3

45/1

17
تخمین بیش از اندازه توانمندی تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

15/3

26/1

4-3-4- تعصب اسناد به خود
سؤال‌هاي 18 تا 22 پرسشنامه به تعصب اسناد به خود اختصاص دارد ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-11 نشان داده شده است.
جدول4- 11 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تعصب اسناد به خود
رديف

سؤال

ميانگين

انحراف‌معيار

18
تا چه اندازه نسبت دادن موفقيت هاي سرمایه گذاران به ويژگي هاي ذاتي خود در تبادل اطلاعات نقش دارد؟

42/3

29/1

19
درتعصب اسناد به خود تا چه اندازه سهامداران شكست هاي خود را به عوامل محيطي و موفقيت هاي خود را به عوامل ذاتي خود نسبت می دهند؟

42/3

24/1

20
تا چه اندازه نادیده گرفتن عوامل خارج از کنترل در موفقیت که در فرد مستعد به بروز خطای خود اسنادی رخ می دهد بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟

53/3

12/1

21
نسبت دادن تیزهوشی و زیرکی تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تاثیر گذارد؟

34/3

18/1

22
نسبت دادن شکست به شانس بد تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

90/2

38/1

همانطور که در جدول 4-11 مشاهده می شود سوال بیستم پرسشنامه (تا چه اندازه نادیده گرفتن عوامل خارج از کنترل در موفقیت که در فرد مستعد به بروز خطای خود اسنادی رخ می دهد بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟) با میانگین 53/3 و انحراف معیار 12/1 دارای بیشترین میانگین و سوال بیست و دوم (نسبت دادن شکست به شانس بد تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 90/2 و انحراف معیار 38/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهدکه اعضای جامعه مورد مطالعه با سوال بیستم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-3-5- مغالطه سرمایه گذاری
سؤال‌هاي 23 تا 26 پرسشنامه به مغالطه سرمایه گذاری اختصاص دارد ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-12 نشان داده شده است.

جدول4- 12

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، متغیر مستقل، جمعیت شناختی، سطح تحصیلات Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی منابع معتبر، حل اختلاف