منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، دارایی ها، تحقیق و توسعه، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

تقسيم سود، در شركت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي R&D نسبت به سرمايه گذاري سرمايه اي انجام شده بيشتر است؟
آيا اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركت هاي در حال رشد نسبت به ديگر شركت ها قوي تر است؟
حال به منظور فراهم کردن پاسخی علمی به برای این سوالات فرضیه هایی به شرح زیر تدوین گردیده است:
فرضيه اول: کیفیت گزارش گری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.
فرضيه دوم: اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي R&D نسبت به سرمايه گذاري سرمايه اي انجام شده بيشتر است.
فرضيه سوم: اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي در حال رشد نسبت به ديگر شركت ها قوي تر است.
3-7 مدل پژوهش
در این پژوهش برای آزمون فرضیه های فوق از مدل های زیر استفاده خواهد شد.
〖 Total Investmen〗_jt=β_0+β_1 〖Dividend〗_jt+β_2 〖RQ〗_(jt-1)+β_3 〖Dividend〗_jt×〖RQ〗_(jt-1)+∑▒βi 〖Controls〗_(jt-1)+ε_jt

〖 R&D Investmen〗_jt=β_0+β_1 〖Dividend〗_jt+β_2 〖RQ〗_(jt-1)+β_3 〖Dividend〗_jt×〖RQ〗_(jt-1)+∑▒βi 〖Controls〗_(jt-1)+ε_jt

〖 Capital Investmen〗_jt=β_0+β_1 〖Dividend〗_jt+β_2 〖RQ〗_(jt-1)+β_3 〖Dividend〗_jt×〖RQ〗_(jt-1)+∑▒βi 〖Controls〗_(jt-1)+ε_jt

در مدلهای بالا، Investment سرمایه گذاری شرکت j در سال t است که بر اساس کل دارایی ها در پایان سال t مقیاس بندی و اندازه گیری شده است. سرمایه گذاری یکی از موارد زیر است: کل سرمایهگذاری، سرمایهگذاری تحقیق و توسعه و یا سرمایهگذاری سرمایهای. با استفاده از پژوهشهای اخیر در زمینه سرمایهگذاری (مثل پژوهش ریچاردسون، 2006)، کل سرمایه گذاری، شامل مجموع هزینههای تحقیق و توسعه، هزینه سرمایه و هزینه تحصیل می باشد که دریافتهای نقدی حاصل از فروش اموال، ماشین آلات، تجهیزات از آن کسر می شود. متغیر Dividend سود عادی(عمومی) شرکت j در سال t است که بر اساس کل دارایی ها در پایان سال t-1 مقیاس بندی شده است.
متغیر RQjt-1 کیفیت گزارشگری مالی شرکت j است که در پایان سال مالی t-1 اندازه گیری شده است. معیار RQ ما بر اساس مدل اصلاح شده دیچاو و دیچو (سال 2006) تهیه شده توسط ام سی نیکول، تهیه شده است
متغیر Controlsjt-1 در فرمول 1 نشان دهنده متغیرهای کنترلی برای شرکت J است که در پایان سال t-1 اندازهگیری شده است. متغیرهای کنترلی ما اساساً به استناد پژوهش بیدل و همکارانش (2009) برگرفته شده است. ما اندازه شرکت Size ، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری TobinQ، مشهود بودن دارایی Tangibility ، اهرم مالی Leverage و کل مانده وجه نقد Cash را نیز اضافه می کنیم تا عوامل اقتصادی کنترل شوند که بر سرمایهگذاری شرکت تاثیر دارند. تئوریها و پژوهشهای تجربی اخیر (مثلاً ریچاردسون 2006، بیدل و همکاران، 2009) نشان می دهند که سرمایهگذاری ها با مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری، مشهود بودن داراییها و کل مانده وجه نقد افزایش می یابند. اما بر اساس حجم یا اندازه شرکت، ریسک ورشکستگی و اهرم مالی کاهش می یابند. به علاوه برای کاهش نگرانی از اینکه نتایج ما تحت تاثیر عوامل ذاتی قرار گیرند یا ویژگی های شرکت به سرمایهگذاری ها و معیار کیفیت گزارشگری مالی، وابسته باشند، ما از پژوهشهای قبلی استفاده نموده و ویژگی های شرکت را به شرح موارد زیر کنترل می کنیم: انحراف معیار جریانات نقدی حاصل از عملیات Stdcfo ، انحراف معیار فروش Stdsale ، انحراف معیار سرمایهگذاری stdInvestment ، جریانهای نقدی عملیاتی Cfop ، عمر شرکت Age و چرخه عملیاتیCycle
3-8 تعاریف عملیاتی متغیر
متغيرهاي پژوهش براساس نوع مقاديري که مي‌توانند اختيار کنند به دو دسته متغيرهاي کمي و کيفي تقسيم مي‌شوند اما انواع متغيرها براساس نقش آنها در پژوهش عبارتند از:
۱- متغير مستقل125 : متغير مستقل متغيري است كه در پژوهش‌هاي تجربي به وسيله پژوهش گر دستكاري مي‌شود تا تاثير( يا رابطه) آن بر روي پديده ديگري بررسي شود.
۲- متغير وابسته126 : متغير وابسته، متغيري است كه تأثير (يا رابطه) متغير مستقل بر آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر پژوهشگر با دستكاري متغير مستقل درصدد آن است كه تغييرات حاصل را بر متغير وابسته مطالعه نمايد.
3- متغير كنترل127: چون در در يک پژوهش اثرات همه متغيرها قابل بررسي نيست، پژوهشگر اثرات برخي متغيرها را از طريق کنترل آماري يا کنترل‌هاي پژوهشی خنثي مي‌کند. اين گونه متغيرها که اثرات آنها توسط پژوهش گر قابل حذف است را متغير کنترل گويند.
در این پژوهش متغیرهای مستقل، میانجی ، تعیدیل کنند و کنترلی به شکل زیر دسته بندی و تعریف شدهاند.
3-8-1 متغیر مستقل
کیفیت گزارش گری (QR)
این متغیر بر اساس مدل اصلاح شده دیچاو و دیچو (سال 2006)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، محاسبه شده است:

در اینجا ΔWCA افزایش در حسابهای دریافتنی به علاوهی افزایش در موجودی کالا به علاوه کاهش در حساب های پرداختنی و به علاوه کاهش در مالیات به علاوه افزایش (کاهش) در سایر داراییها است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی شده است. CFO جریانات نقدی عملیاتی است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی شده است ، ΔRevenues تغییر در درآمدها (فروش) است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی شده است. PPE اموال ، ماشین آلات و تجهیزات PPEjt است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی و اندازه گیری شده است
مبنای نظری این مدل بر این نکته استوار است که اقلام تعهدی سرمایه درگردش باید با جریان های نقدی CF دوره قبل، جاری و بعد توضیح داده شود. مقادیر خطای jt ɛ حاصل از رگرسیون اقلام تهعدی با سه متغیر جریان های نقدی ، بدین معناست که اقلام تعهدی به شناسایی جریان های نقدی نامرتبط است بنابراین هرچه اندازه مقادیر خطای حاصل از jt ɛ از این مدل کمتر باشد ، کیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه کیفیت گزارش گری مالی بالاتر خواهد بود. چون مقادیر خطا ها شاخصی برای محاسبه عدم کیفیت گزارش گری مالی فراهم می آورد، بدیهی است که می توان با ضرب نمودن مقادیر مثبت خطاها در منفی یک ، از آن به عنوان شاخصی برای محاسبه کیفیت گزارش گری مالی استفاده نمود. به عبارت دیگر قرینه اندازه مقادیر خطای بزرگ تر (کوچک تر) ، کیفیت گزارش گری بیشتر(کمتر) را منعکس می گرداند. ممکن است عدم توضیح دهندگی اقلام تعهدی توسط جریان های نقدی پیشگفته ، ناشی از نوع ساختار اقتصادی ونوع فعالیت واحد تجاری باشد. بنابراین ممکن است مقادیر خطا برای یک شرکت زیاد باشد اما گزارش های مالی به صورت با ثبات ، آن را گزارش کند . به عبارت دیگر ممکن است مقادیر خطا بالا ، اما نوسان های حاصل از گزارشگری آن کم باشد. بنابراین در این پژوهش انحراف معیار استاندارد مقادیر خطا ضرب در منفی یک ، به عنوان سطح کیفیت گزارش گری تعریف می شود . بدین معنا که هرچه انحراف معیاراستاندارد مقادیر خطا ضرب در منفی یک بزرگ تر (کوچک تر) باشد ، سطح کیفیت گزارش گری مالی بیشتر ( کمتر) تلقی می گردد.
3-8-2 متغیرهای وابسته
متغیر وابسته این تحقیق سرمایه گذاری می باشد و شامل سه بخش سرمایه گذاری تحقیق و توسعه سرمایه گذاری سرمایه ای و سرمایه گذاری کل می باشد.
سرمایه گذاری تحقیق و توسعه (R&D Investmentjt)
این متغیر شامل مخارج تحقیق و توسعه شرکت j در سال t می باشد که مستقیما از صورت های مالی استخراج شده است و بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است.
سرمایه گذاری سرمایه ای(Capital Investmentjt)
این متغیر از اختلاف میان دارایی ثابت (اموال، ماشین آلات و تجهیزات) سال t و سال t-1 شرکت j بدست می آید که بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است.
کل سرمایه گذاری (Total Investmentjt)
این متغیر از جمع متغیر سرمایه گذاری سرمایه ای و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه بدست می آید که و بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است.
3-8-3 متغیرهای کنترل
متغیر های کنترلی این پژوهش به شرح ذیل می باشد:
سیاست تقسیم سود (Dividend)
سود سهام تقسیم شده عادی شرکت j در سال t که در مجمع عمومی اعلام می شود و بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است
متغیر کیو توبین (Tobinqjt-1)
برای بدست آوردن این متغیر از نسبت زیر استفاده می کنیم.
Tobin Q=(سهام بازار ارزش+بدهی دفتری ارزش )/(ها دارایی کل دفتری ارزش)
اندازه شرکت(Size jt-1)
این متغیر توسط لگاریتم کل درارایی ها در ابتدای دوره اندازه گیری می شود.
انحراف معیار فروش (Sdsale jt-1)
انحراف معیار فروش که بر اساس میانگین دارایی ها ی شرکت j مقیاس بندی شده است.
انحراف معیار سرمایه گذاری (Sdinvestment jt-1)
انحراف معیارسرمایه گذاری (سرمایه گذاری تحقیق وتوسعه و سرمایه گذاری سرمایه ای ) که بر اساس میانگین دارایی ها ی شرکت j مقیاس بندی شده است.
انحراف معیار جریان نقدعملیاتی(Sdcfo jt-1)
انحراف معیار جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی که بر اساس میانگین دارایی ها ی شرکت j مقیاس بندی شده است.
دارایی های مشهود (Tangibility jt-1)
این متغیر از طریق نسبت زیر بدست می آید
Tangiblity=(تجهیزات و آلات ماشین و اموال )/(دوره ابتدای در ها دارایی جمع)
اهرم مالی (Leveragejt-1)
نحوه محاسبه متغیر اهرم مالی به شرح زیر می باشد.
Leverage=(بدهی کل)/(دارایی کل دفتری ارزش)

جریان نقد عملیاتی (Cfop jt-1)
جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به فروش ابتدای دوره می باشد.

Cfopjt-1=(عملیاتی فعالیت از حاصل نقد جریان )/(دوره ابتدای فروش)

سن شرکت (Age jt-1)
برای بدست آوردن این متغیر کافی است سال ایجاد شرکت j را از سال جاری کسر کنیم
چرخه عملیاتی (Cycle jt-1)
متغیر چرخه عملیاتی از فرمول زیر بدست می آید
Cyclejt-1=log[(تجاری دریافتی های حساب )/( فروش)+(کالا موجودی )/(رفته فروش کالای)]
وجه نقد (Cash jt-1)
برای بدست آوردن این متغیر کافی است وجه نقد را بر جمع کل دارایی های ابتدای دوره شرکت j تقسیم کنیم
بازده دارایی ها (ROA jt)
این متغیر به شرح زیر محاسبه می گردد.
ROAjt=(مالیات از کسر قبل سود+توسعه و تحقیق های هزینه )/(دوره پایان در ی ها دارایی جمع)
سود تقسیم شده هر سهم (Dividend per Share jt)

3-9 روش هاي آماري تحليل اطلاعات و آزمون فرضيههاي پژوهش
قبل از اینکه روش آماری این پژوهش را شرح دهیم لازم است مختصری به شرح آمار توصیفی و استنباطی بپردازیم.
3-9-1 آمار توصیفی
آمار توصیفی به تلخیص، توصیف و توضیح ویژگیهای مهم داده‌ها گفته می‌شود. در این قسمت دادههای مختلف به صورت جداول و نمودار نشان داده شده و به دنبال آن شاخصهای مختلف مانند میانگین، میانه، انحراف معیار و غیره در این زمینه اندازه‌گیری می‌شوند.
3-9-2 آمار استنباطی
پس از گردآوری داده‌ها بوسیله نمونه‌گیری از جامعه، باید مفاهیم و نکات کلی درباره آن جامعه را از طریق اطلاعات موجود در نمونه استخراج نمود. این موضوعات در گستره آمار استنباطی است که شامل فنون تخمین آماری و آزمون فرضیهها می‌شود.
در اين مطالعه به علت نوع داده‏هاي مورد مطالعه، روش دادههاي تركيبي استفاده مي‏شود. داده‏هاي تركيبي، محيط بسيار مناسبي براي گسترش روش هاي تخمين و نتايج نظري فراهم مي سازند و پژوهش گران قادر به استفاده از داده‏هاي مقطعي128 و سري زماني129 براي بررسي مسايلي مي شوند كه امكان مطالعه آنها در محيط‏هاي فقط مقطعي يا فقط سري زماني وجود ندارد. روش داده‏هاي تركيبي، روشي براي تلفيق داده‏هاي مقطعي و سري زماني است(بالتاجی130، 2005)
برآورد روابطي که در آن ها از دادههاي ترکيبي (سري زماني، مقطعي ) استفاده ميشود، غالباً با پيچيدگيهايي مواجه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، روش پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران، انحراف معیار Next Entries منبع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، روش حداقل مربعات