منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، تربیت بدنی، سبک زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

اره 4 …

ادامه جدول شماره 4 …

df=13
F=2/682
P0/001
93/16
85/131
پزشکی

دانشکده

94/22
43/131
دندانپزشکی

46/18
43/123
بهداشت

82/17
50/128
پرستاری و مامایی رشت

99/16
13/125
پرستاری و مامایی لنگرود

07/16
24/130
پیراپزشکی لنگرود

05/20
01/128
ادبیات وعلوم انسانی

95/17
33/130
علوم پایه

78/17
41/129
منابع طبیعی

26/18
22/127
علوم کشاورزی

56/19
78/135
تربیت بدنی و علوم ورزشی

93/18
87/125
فنی و مهندسی

69/15
04/121
معماری و هنر

01/18

04/133
علوم ریاضی

df=1
F=1/388
P0/239
69/17
46/129
علوم پزشکی
دانشگاه

01/19
07/128
گیلان

جدول فوق نشان می دهد که بین نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با شغل پدر(P0/044)، میزان درآمد ماهیانه خانواده (P0/000)، محل سکونت (P0/027)، تحصیلات مادر (P0/001)، تحصیلات پدر (P0/001)، جنسیت (P0/021) و دانشکده محل تحصیل (P0/001) اختلاف معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 5: میانگین و انحراف معیار نمره و وضعیت ابعاد رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در واحدهای مورد پژوهش
جمع
نامطلوب
تعداد(درصد)

مطلوب
تعداد(درصد)
انحراف معیار
میانگین
وضعیت

ابعاد رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت
1319(100)
881(8/66)
438(2/32)
16/4
89/20
عادات تغذیه ای
1319(100)
911(1/69)
408(9/30)
04/5
23/17
فعالیت جسمانی
1319(100)
812(6/61)
507(4/38)
47/4
24/21
مسئولیت پذیری سلامتی
1319(100)
814(7/61)
505(3/38)
34/3
48/18
مدیریت استرس
1319(100)
353(8/26)
966(2/73)
21/4
08/25
روابط بین فردی
1319(100)
375(4/28)
944(6/71)
95/4
47/25
رشد معنوی
1319(100)
576(7/43)
743(3/56)
68/18
42/128
سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت
* در رفتارهای سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بالاتر از نمره میانگین ابزار (نمره 130)، نمره مطلوب و پایین تر از نمره میانگین ابزار(130)، نمره نامطلوب در نظر گرفته میشود.
جدول فوق نشان می دهد که در بین حیطه های سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، تنها روابط بین فردی (2/73 درصد) و رشد معنوی (6/71 درصد) واحد های مورد پژوهش در وضعیت مطلوب و حیطه فعالیت جسمانی (9/30 درصد) در وضعیت نامطلوب قرار داشت و وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت واحدهای مورد پژوهش 3/56 درصد به صورت مطلوب و 7/43 درصد به صورت نامطلوب بود.

جدول شماره 6: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره حیطه فعالیت جسمانی دانشجویان به تفکیک دانشکده ها

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
فعالیت جسمانی
دانشکده

انحراف معیار
میانگین
تعداد

df=13
F=12/548
P0/000
46/4
78/16
122
پزشکی

26/5
69/18
23
دندانپزشکی

67/4
29/16
37
بهداشت

40/5
13/17
66
پرستاری و مامایی رشت

08/5
17
23
پرستاری و مامایی لنگرود

53/4
38/16
63
پیراپزشکی لنگرود

08/5
93/16
290
ادبیات و علوم انسانی

69/4
66/16
153
علوم پایه

02/5
96/17
51
منابع طبیعی

40/5
20/17
89
علوم کشاورزی

04/3
38/25
49
تربیت بدنی و علوم ورزشی

43/4
94/16
254
فنی و مهندسی

27/4
39/15
53
معماری و هنر

28/5
82/17
46
علوم ریاضی

04/5
23/17
1319
جمع
* نمره بیشتر از 20 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 20 به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته می شود.

جدول فوق نشان می دهد که میانگین وانحراف معیار حیطه فعالیت جسمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دانشکده دندانپزشکی و در دانشگاه گیلان نیز، در دانشکده تربیت بدنی بالاتر بوده به طوری که وضعیت این حیطه تنها در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به صورت مطلوب بود. هم چنین بین حیطه فعالیت جسمانی و دانشکده های محل تحصیل ارتباط معنی داری (P0/000) وجود دارد.

جدول شماره 7: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره حیطه مسئولیت پذیری سلامتی دانشجویان به تفکیک دانشکده ها

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
مسئولیت پذیری سلامتی
دانشکده

انحراف معیار
میانگین
تعداد

df=13
F=3/722
P0/000
14/4
81/22
122
پزشکی

90/4
43/21
23
دندانپزشکی

60/4
21/21
37
بهداشت

92/3
46/22
66
پرستاری و مامایی رشت

43/4
78/21
23
پرستاری و مامایی لنگرود

54/3
87/21
63
پیراپزشکی لنگرود

51/4
31/21
290
ادبیات و علوم انسانی

45/4
05/21
153
علوم پایه

76/3
78/21
51
منابع طبیعی

66/4
87/28
89
علوم کشاورزی

50/3
02/21
49
تربیت بدنی و علوم ورزشی

80/4
11/20
254
فنی و مهندسی

35/4
01/20
53
معماری و هنر

44/4
43/22
46
علوم ریاضی

47/4
24/21
1319
جمع
* نمره بیشتر از 5/22 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 5/22به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته می شود.

جدول فوق نشان می دهد میانگین وانحراف معیار حیطه مسئولیت پذیری سلامتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دانشکده پزشکی و در دانشگاه گیلان نیز،در دانشکده علوم کشاورزی بالاتر بوده به طوری که وضعیت این حیطه در هر دو دانشکده به صورت مطلوب قرار داشت. هم چنین بین حیطه مسئولیت پذیری سلامتی و دانشکده های محل تحصیل ارتباط معنی داری (P0/000) وجود دارد.

جدول شماره 8: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره حیطه عادات تغذیه ای دانشجویان به تفکیک دانشکده ها

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
عادات تغذیه ای
دانشکده

انحراف معیار
میانگین
تعداد

df=13
F=3/251
P0/000
03/4
68/21
122
پزشکی

13/5
39/21
23
دندانپزشکی

13/5
21
37
بهداشت

22/4
72/21
66
پرستاری و مامایی رشت

91/3
52/20
23
پرستاری و مامایی لنگرود

59/3
69/20
63
پیراپزشکی لنگرود

01/4
10/21
290
ادبیات و علوم انسانی

35/4
46/21
153
علوم پایه

55/3
35/21
51
منابع طبیعی

02/4
60/20
89
علوم کشاورزی

73/4
69/18
49
تربیت بدنی و علوم ورزشی

73/4
69/18
254
فنی و مهندسی

13/4
11/20
53
معماری و هنر

10/4
23/22
46
علوم ریاضی

16/4
89/20
1319
جمع
* نمره بیشتر از 5/22 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 5/22به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته می شود.

جدول فوق نشان می دهد، میانگین و انحراف معیار حیطه عادات تغذیه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دانشکده پرستاری و مامایی رشت و در دانشگاه گیلان نیز، دانشکده علوم ریاضی بالاتر بوده به طوری که وضعیت این حیطه در تمامی دانشکده ها به صورت نا مطلوب قرار داشت. هم چنین بین حیطه عادات تغذیه ای و دانشکده های محل تحصیل ارتباط معنی داری (P0/000) وجود دارد.
جدول شماره 9 : مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره حیطه رشد معنوی دانشجویان به تفکیک دانشکده ها

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
رشد معنوی
دانشکده

انحراف معیار
میانگین
تعداد

df=13
F=2/377
P0/004
40/4
28/26
122
پزشکی

92/4
30/26
23
دندانپزشکی

66/4
05/24
37
بهداشت

18/4
78/24
66
پرستاری و مامایی رشت

88/3
91/23
23
پرستاری و مامایی لنگرود

43/4
74/26
63
پیراپزشکی لنگرود

14/5
17/25
290
ادبیات وعلوم انسانی

70/4
60/26
153
علوم پایه

05/5
25
51
منابع طبیعی

68/4
03/25
89
علوم کشاورزی

07/6
85/25
49
تربیت بدنی و علوم ورزشی

31/5
07/25
254
فنی و مهندسی

83/4
52/24
53
معماری و هنر

40/4
45/26
46
علوم ریاضی

95/4
47/25
1319
جمع
* نمره بیشتر از 5/22 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 5/22به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته می شود.
جدول فوق نشان می دهد، میانگین وانحراف معیار حیطه رشد معنوی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دانشکده پیرا پزشکی لنگرود و در دانشگاه گیلان نیز، در دانشکده علوم پایه بالاتر بوده به طوری که وضعیت این حیطه در تمامی دانشکده ها به صورت مطلوب بود. هم چنین بین حیطه رشد معنوی و دانشکده های محل تحصیل ارتباط معنی داری (P0/004) وجود دارد.
جدول شماره 10: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره حیطه روابط بین فردی دانشجویان به تفکیک دانشکده ها

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
روابط بین فردی
دانشکده

انحراف معیار
میانگین
تعداد

df=13
F=1/884
P0/028
76/3
47/25
122
پزشکی

79/4
04/25
23
دندانپزشکی

08/4
67/23
37
بهداشت

57/3
98/23
66
پرستاری و مامایی رشت

75/4
30/24
23
پرستاری و مامایی لنگرود

60/3
17/26
63
پیراپزشکی لنگرود

50/4
25
290
ادبیات و علوم انسانی

77/3
86/25
153
علوم پایه

55/4
84/24
51
منابع طبیعی

10/4
10/25
89
علوم کشاورزی

52/4
14/24
49
تربیت بدنی و علوم ورزشی

34/4
03/25
254
فنی و مهندسی

80/3
56/24
53
معماری و هنر

61/4
60/25
46
علوم ریاضی

21/4
08/25
1319
جمع
* نمره بیشتر از 5/22 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 5/22به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته می شود.
جدول فوق نشان می دهد، میانگین وانحراف معیار حیطه روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دانشکده پیراپزشکی لنگرود و نیز در دانشگاه گیلان نیز، دانشکده علوم پایه بالاتر بوده به طوری که وضعیت این حیطه در تمامی دانشکده ها به صورت مطلوب قرار داشت. هم چنین بین حیطه روابط بین فردی و دانشکده های محل تحصیل ارتباط معنی داری (P0/028) وجود دارد.

جدول شماره 11: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره حیطه مدیریت استرس دانشجویان به تفکیک دانشکده ها

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
مدیریت استرس
دانشکده

انحراف معیار
میانگین
تعداد

df=13
F=3/991
P0/000
29/3
80/18
122
پزشکی

14/4
56/18
23
دندانپزشکی

09/3
18/17
37
بهداشت

39/3
39/18
66
پرستاری و مامایی رشت

15/3
60/17
23
پرستاری و مامایی لنگرود

14/3
36/18
63
پیراپزشکی لنگرود

62/3
48/18
290
ادبیات و علوم انسانی

43/3
67/18
153
علوم پایه

96/2
47/18
51
منابع طبیعی

41/3
40/18
89
علوم کشاورزی

45/2
67/20
49
تربیت بدنی و علوم ورزشی

90/2
57/18
254
فنی و مهندسی

97/2
41/16
53
معماری و هنر

69/3
47/18
46
علوم ریاضی

34/3
48/18
1319
جمع
* نمره بیشتر از 20 به عنوان رفتار مطلوب و نمره کمتر از 20 به عنوان رفتار نامطلوب در نظر گرفته می شود.
جدول فوق نشان می دهد، میانگین و انحراف معیار حیطه مدیریت استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دانشکده پزشکی و در دانشگاه گیلان نیز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بالاتر بوده به طوری که وضعیت این حیطه تنها در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به صورت مطلوب بود. هم چنین بین حیطه مدیریت استرس و دانشکده های محل تحصیل ارتباط معنی داری (P0/000) وجود دارد.

جدول شماره 12: بررسی توزیع نرمالیتی نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت به تفکیک حیطه ها در هر دو دانشگاه مورد مطالعه
حیطه های سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت

دانشگاه
عادات تغذیه ای
فعالیت جسمانی
مسئولیت پذیری سلامتی
مدیریت استرس
روابط بین فردی
رشد معنوی

سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت
علوم پزشکی گیلان
تعداد
334
334
334
334
334
334
334

آزمون کولموگراف اسمیرنوف
551/1
309/1
628/1
260/1
281/1
304/1
628/0

P
016/0
065/0
010/0
083/0
075/0
067/0
740/0
دانشگاه گیلان
تعداد
985
985
985
985
985
985
985

آزمون کولموگراف اسمیرنوف
237/2
118/2
298/2
638/2
763/1
754/1
159/1

P
000/01
000/01
000/01
000/01
004/0
004/0
136/0

در بررسی مقایسه ا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سبک زندگی، انحراف معیار، شاخص توده بدنی Next Entries منبع پایان نامه درمورد سبک زندگی، مسئولیت پذیری، فعالیت جسمانی