منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، توزیع فراوانی، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

شالیزار
26/4
753/0
6
دارای زهکش مناسب
25/4
678/0
7
امکان فراهم شدن کشت مکانیزه
23/4
711/0
8
امکان فراهم شدن کشت دوم
56/3
831/0

کل گویهها
26/4
413/0
منبع: یافتههای تحقیق
یافتههای پژوهش نشان داد که از 114 شالیکار مورد مطالعه از لحاظ اثرات ایجاد شده در اثر اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری آنها، بیشتر افراد (8/36 درصد، 42n=) افرادی بودند که اثرات اجرای طرح تجهیز نوسازی را در حد متوسط اعلام کرده بودند. (جدول 4-10).

جدول (4-10) توزیع فراوانی اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری شالیکاران مورد مطالعه (114 n=)
اثرات اجرای طرح تجهیز
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ضعیف
15
2/13
2/13
متوسط
42
8/36
0/50
خوب
34
8/29
8/79
عالی
23
2/20
100
منبع: یافتههای تحقیق
4-3- یافتههای توصیفی جامعه آماری اراضی سنتی
4-3-1- ویژگیهای فردی
به منظور آشنایی با ویژگیهای فردی جامعه پاسخگویان برخی از مهمترین ویژگیهای فردی به تفکیک در جدول (4-9) ذکر شده است.
بررسی توزیع فراوانی و ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد که بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه سنی 60-51 (5/35 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی کمتر از 30 سال (8/2 درصد) تعلق دارد. جامعه مورد مطالعه با داشتن میانگین سنی 21/50 سال (SD) جامعهی میانسال محسوب میگردد.
غالب پاسخگویان مرد میباشد، یعنی 3/95 درصد و همچنین به لحاظ تحصیلات بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای مدرک تحصیلی ابتدایی با 2/40 درصد بوده و کمترین فراوانی متعلق به افراد با مدرک دانشگاهی با 5/7 درصد میباشد. به لحاظ گویش، بیشترین فراوانی مربوط به گویش گیلکی در پرسشنامه با 9/93 درصد و کمترین فراوانی مربوط به گویشهای ترکی و تالشی با صفر درصد بوده است.
تعداد اعضاء خانواده اکثر پاسخگویان 5-4 نفر با 1/55 درصد و کمترین فراوانی متعلق به بیشتر از 7 نفر با 5/6 درصد میباشد. در زمینه تعداد اعضاء خانواده مهاجرت کرده به شهر اکثر پاسخگویان هیچگونه مهاجرتی به شهر نداشتهاند و کمترین فراوانی متعلق به بیشتر از 4 نفر با 7/4 درصد میباشد.در زمینه سابقه فعالیت در کشاورزی بیشترین فراوانی در گروه 30-21 سال با 29درصد و کمترین سابقه مربوط به گروه کمتر از 10 سال با 2/11 درصد میباشد. در زمینه سابقه فعالیت در شالیکاری بیشترین فراوانی در گروه20-11و 30-21 سال با 2/26 درصد و کمترین سابقه مربوط به گروه بیشتر از 40 سال با 1/12 درصد میباشد(جدول4-11).

جدول (4-11) توزیع فراوانی ویژگیهای فردی کشاورزان دارای اراضی سنتی (107=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
سن

کمتر از 30
3
8/2
8/2
میانگین: 21/50

40-31
14
1/11
9/15
انحراف معیار: 17/9

50-41
38
5/35
4/51
کمینه: 25

60-51
41
3/38
7/89
بیشینه: 70

بیشتر از 60
11
3/10
100

جنس

مرد
102
3/95
3/95
نما: مرد

زن
5
7/4
100

سطح تحصیلات

بیسواد
17
9/15
9/15
نما: ابتدایی

ابتدایی
43
2/40
1/56

راهنمایی
16
0/15
0/71

متوسطه
23
5/21
5/92

دانشگاهی
8
5/7
100

گویش

فارسی
1
6/2
6/2
نما: گیلکی

گیلکی
89
9/93
5/96

ترکی
0
0
5/96

تالشی
0
0
5/96

سایر
14
5/3
100

بیپاشخ
3
8/2

تعداد اعضای خانواده

3-1
20
7/18
7/18
میانگین: 66/4

5-4
59
1/55
8/73
انحراف معیار: 73/1

7-6
21
6/19
5/93
کمینه: 1

بیشتر از 7
7
5/6
100
بیشینه: 14
منبع: یافتههای پژوهش
ادامه جدول (4-11) توزیع فراوانی ویژگیهای فردی کشاورزان دارای اراضی سنتی (107=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
تعداد افراد خانواده مهاجرت کرده

کمتر از 1
68
6/63
6/63
میانگین: 22/1

2-1
19
8/17
3/81
انحراف معیار: 63/1

3-2
8
5/7
8/88
کمینه: 0

4-3
7
5/6
3/95
بیشینه: 7

بیشتر از 4
5
7/4
100

سابقه فعالیت در کشاورزی

(سال)
کمتر از 10
12
2/11
2/11
میانگین: 09/28

20-11
26
3/24
5/35
انحراف معیار: 58/12

30-21
31
0/29
5/64
کمینه: 4

40-31
22
6/20
0/85
بیشینه: 50

بیشتر از 40
16
0/15
100

سابقه فعالیت شالیکاری

(سال)
کمتر از 10
16
0/15
0/15
میانگین: 79/26

20-11
28
2/26
1/41
انحراف معیار: 70/12

30-21
28
2/26
3/67
کمینه: 4

40-31
22
6/20
9/87
بیشینه: 50

بیشتر از 40
13
1/12
100

منبع: یافتههای پژوهش
4-3-2- ویژگیهای نظام زراعی
از بررسی جداول زیر مشخص میگردد که بیشترین فراوانی مساحت کل اراضی کشاورزی شالیکاران، کمتر از 1 هکتار با 5/49درصد و کمترین فراوانی متعلق به 5-1/3 هکتار با 7/4 هکتار میباشد. بیشترین فراوانی مساحت کل اراضی شالیکاری، کمتر از 1 هکتار با 9/57 درصد و کمترین فراوانی متعلق به 5-1/3 هکتار با 9/0 هکتار میباشد. همچنین بیشترین فراوانی تعداد قطعات اراضی شالیکاری، مربوط به 2 قطعه با 43 درصد و کمترین فراوانی متعلق به 1 قطعه با 14 درصد میباشد. ضمناً بیشترین فراوانی نوع مالکیت زمین شالیکاران، مربوط به مالکیت شخصی با 8/88 درصد و کمترین فراوانی متعلق به مالکیت سهمبری با 7/3 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف کود اوره، مربوط به 100-51 کیلو در هکتار با 5/35 درصد و کمترین فراوانی متعلق به مصرف کمتر از 50 و بیش از کیلو 2000با 5/7 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف کود پتاس، مربوط به 100-51 کیلو در هکتار با 9/44 درصد و کمترین فراوانی متعلق به مصرف بیش از 200 کیلو با 9/1 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف کود فسفات، مربوط به کمتر از 50 کیلو در هکتار با 3/38 درصد و کمترین فراوانی متعلق به مصرف بیش از 200 کیلو با 8/2 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف کود حیوانی، مربوط به کمتر از 100 کیلو در هکتار با 4/65درصد و کمترین فراوانی متعلق به مصرف بیشتر از 5000-1001 کیلو با 9/1 درصد میباشد. ضمناً بیشترین فراوانی مصرف علفکش، مربوط به کمتر از 3-1/2 لیتر در هکتار با 3/38 درصد و کمترین فراوانی متعلق به کمتر از 4-1/3 لیتر با 3/10 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف قارچکش، مربوط به کمتر از 1 لیتر در هکتار با 8/74 درصد و کمترین فراوانی متعلق به بیش از 4 لیتر با 9/0 درصد میباشد. بیشترین فراوانی روش کنترل ساقهخوار برنج مربوط به کنترل بیولوژیک با 9/72 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف سم ساقهخوار برنج در هکتار مربوط به 20-1/10 کیلو با 3/24 درصد و کمترین فراوانی متعلق به کمتر از1 کیلو با 3/9 درصد میباشد. مهمترین منبع تامین آب، کانال با 8/74 درصد و کمترین فراوانی متعلق به منبع چشمه با 8/2 درصد بود. بیشترین فراوانی مساحت هر کرت متعلق به بیش از 2000 مترمربع با 9/57 درصد و کمترین فراوانی متعلق به بیش از 2000 -1001 مترمربع با 2/11 درصد میباشد. پرکاربردترین ماشینآلات مربوط به تیلر با 4/79 درصد بود. بیشترین رقم کشت شده برنج رقم هاشمی با 3/81 میباشد. در ضمن 2/83 درصد از شالیکاران راضی به اجرای طرح تجهیز بر روی اراضی شالیکاری خود بودند. (جدول4-12).
جدول (4-12) توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی سنتی (107=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
سطح اراضی کشاورزی

(هکتار)
کمتر از 1
53
5/49
5/49
میانگین: 38/1

3-1/1
49
8/45
3/95
انحراف معیار: 960/0

5-1/3
5
7/4
100
کمینه: 2/0

بیشتر از 5
0
0
100
بیشینه: 5
منبع: یافتههای پژوهش

ادامه جدول (4-12) توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی سنتی (107=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
سطح اراضی شالیکاری

(هکتار)
کمتر از 1
62
9/57
9/57
میانگین: 25/1

3-1/1
44
1/41
1/99
انحراف معیار: 749/0

5-1/3
1
9/0
100
کمینه: 2/0

بیشتر از 5
0
0
100
بیشینه: 5
تعداد قطعات شالیکاری

1 قطعه
15
0/14
3/14
نما: 2 قطعه

2 قطعه
46
0/43
1/58

3 قطعه و بیشتر
44
1/41
100

بدون پاسخ
2
9/1

نوع مالکیت

اجارهای
7
5/6
5/6
نما: شخصی

شخصی
95
8/88
3/95

سهمبری
4
7/3
1/99

سایر
1
9/0
100

مقدار کود اوره در هکتار

(کیلوگرم)
کمتر از 50
8
5/7
5/7
میانگین: 21/144

100-51
38
5/35
0/43
انحراف معیار: 96/73

150-101
32
9/29
9/72
کمینه: 30

200-151
21
6/19
5/92
بیشینه: 500

بیشتر از 200
8
5/7
100

مقدار کود پتاس در هکتار

(کیلوگرم)
کمتر از 50
41
3/38
3/38
میانگین: 55/95

100-51
48
9/44
2/83
انحراف معیار: 96/103

150-101
8
5/7
7/90
کمینه: 0

200-151
8
5/7
1/98
بیشینه: 1000

بیشتر از 200
2
9/1
100

منبع: یافتههای پژوهش
ادامه جدول (4-12) توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی سنتی (107=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
مقدار کود فسفات در هکتار

(کیلوگرم)
کمتر از 50
41
3/38
3/38
میانگین: 0/115

100-51
40
4/37
7/75
انحراف معیار: 55/197

150-101
19
8/17
5/93
کمینه: 0

200-151
4
7/3
2/97
بیشینه: 1500

بیشتر از 200
3
8/2
100

مقدار کود حیوانی در هکتار

(کیلوگرم)
کمتر از 100
70
4/65
4/65
میانگین: 66/177

300-101
27
2/25
7/90
انحراف معیار: 44/383

500-301
4
7/3
4/94
کمینه: 0

1000-501
4
7/3
1/98
بیشینه: 3000

5000-1001
2
9/1
100

بیشتر از 5000
0
0
100

مقدار علفکش مصرفی در هکتار

(لیتر)
کمتر از 1
9
4/8
4/8
میانگین: 31/3

2-1/1
27
2/52
6/33
انحراف معیار: 30/2

3-1/2
41
3/38
0/72
کمینه: 5/0

4-1/3
11
3/10
2/82
بیشینه: 20

بیشتر از 4
19
8/17
100

مقدار قارچکش مصرفی در هکتار

(لیتر)
کمتر از 1
80
8/74
8/74
میانگین: 883/0

2-1/1
23
5/21
3/96
انحراف معیار: 029/1

3-1/2
3
8/2
1/99
کمینه: 0

4-1/3
0
0
1/99
بیشینه: 7

بیشتر از 4
1
9/0
100

منبع: یافتههای پژوهش

ادامه جدول (4-12) توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی سنتی (107=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
روش کنترل ساقهخوار برنج

بیولوژیک
78
9/72
9/72
نما: بیولوژیک

شیمیایی
9
4/8
3/81

بیولوژیک و شیمیایی
20
7/18
100

مقدار سم ساقهخوار در هکتار

(کیلوگرم)
کمتر از 1
10
3/9
3/9
میانگین: 59/13

3-1/1
14
1/13
4/22
انحراف معیار: 89/10

5-1/3
12
2/11
6/33
کمینه: 0

10-1/5
25
4/23
0/57
بیشینه: 50

20-1/10
26
3/24
3/81

بیشتر از 20
20
7/18
100

منبع تامین آب

کانال
80
8/74
8/74
نما: کانال

رودخانه
14
1/13
9/87

چشمه
3
8/2
7/90

چاه
0
0
7/90

استخر
0
0
7/90

بیش از 1 منبع
10
3/9
100

متوسط مساحت هر کرت

(متر مربع)
کمتر از 1000
32
9/29
9/29
میانگین: 35/2

2000-1001
12
2/11
1/41
انحراف معیار: 11/1

بیش از 2000
62
9/57
1/99
کمینه: کمتر از 1000

بیپاسخ
1
9/0
100
بیشینه: بیش از 20000
منبع: یافتههای پژوهش

ادامه جدول (4-12) توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی سنتی (107=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد زیست محیطی، انحراف معیار، توزیع فراوانی Next Entries منبع پایان نامه درمورد زیست محیطی، انحراف معیار، توزیع فراوانی