منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، توزیع فراوانی، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

ر این تحقیق با استفاده از آزمون t مستقل، نسبت به مقایسه میانگین دو گروه کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده و کشاورزان دارای اراضی سنتی، اختلاف بین متغیرهای مستقل بررسی شد. ضمناً در این تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون23 و اسپیرمن24 رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در هر گروه بطور مجزا بررسی میشود. نرمافزار مورد استفاده در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهها SPSS 21 و Excel 2007 میباشد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل
دادهها
4-1- مقدمه
این فصل به تجزیه و تحلیل دادههای خام بدست آمده از عملیات میدانی و تکمیل پرسشنامه توسط جامعه آماری مورد مطالعه اختصاص دارد و شامل دو بخش است. در بخش اول یافتههای توصیفی حاصل از تحقیق و در بخش دوم یافتههای تحقیق در زمینه یافتههای استنباطی تحقیق ارائه و مورد بحث قرار میگیرد.
4-2- یافتههای توصیفی جامعه آماری اراضی تجهیز شده
4-2-1- ویژگیهای فردی
بررسی توزیع فراوانی و ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد که بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه سنی 50-41 (1/35 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی کمتر از 30 سال (9/0 درصد) تعلق دارد. جامعه مورد مطالعه با داشتن میانگین سنی 18/48 سال، جامعهی میانسال محسوب میگردد.
غالب پاسخگویان مرد میباشد، یعنی 6/95 درصد و همچنین به لحاظ تحصیلات بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای مدرک تحصیلی راهنمایی با 8/36 درصد بوده و کمترین فراوانی متعلق به افراد با مدرک دانشگاهی با 8/1 درصد میباشد. به لحاظ گویش، بیشترین فراوانی مربوط به گویش گیلکی در پرسشنامه با 9/93 درصد و کمترین فراوانی مربوط به گویشهای ترکی و تالشی با صفر درصد بوده است.
تعداد اعضاء خانواده اکثر پاسخگویان 5-4 نفر با 43درصد و کمترین فراوانی متعلق به بیشتر از 7 نفر با 8/8 درصد میباشد. در زمینه تعداد اعضاء خانواده مهاجرت کرده به شهر اکثر پاسخگویان هیچگونه مهاجرتی به شهر نداشتهاند و کمترین فراوانی متعلق به بیشتر از 4-3 نفر با 3/5درصد میباشد.در زمینه سابقه فعالیت در کشاورزی بیشترین فراوانی در گروه 30-21 سال با 6/31 درصد و کمترین سابقه مربوط به گروه بیشتر از 40 و 20-11سال با 3/12 درصد میباشد. در زمینه سابقه فعالیت در شالیکاری بیشترین فراوانی در گروه 30-21 سال با 3/26 درصد و کمترین سابقه مربوط به گروه بیشتر از 40 سال با 4/11 درصد میباشد(جدول4-1).

جدول (4-1) توزیع فراوانی ویژگیهای فردی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده (114=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
سن

کمتر از 30
1
9/0
9/0
میانگین: 18/48

40-31
35
7/30
6/31
انحراف معیار: 80/9

50-41
40
1/35
7/66
کمینه: 30

60-51
26
8/22
5/89
بیشینه: 72

بیشتر از 60
12
5/10
100

جنس

مرد
109
6/95
6/95
نما: مرد

زن
5
4/4
100

سطح تحصیلات

بیسواد
14
3/12
3/12
نما: راهنمایی

ابتدایی
37
5/32
7/44

راهنمایی
72
8/36
6/81

متوسطه
19
7/16
2/98

دانشگاهی
2
8/1
100

گویش

فارسی
3
6/2
6/2
نما: گیلکی

گیلکی
107
9/93
5/96

ترکی
0
0
5/96

تالشی
0
0
5/96

سایر
4
5/3
100

تعداد اعضای خانواده

3-1
21
4/18
4/18
میانگین: 06/5

5-4
49
0/43
4/61
انحراف معیار: 58/1

7-6
34
8/29
2/91
کمینه: 2

بیشتر از 7
10
8/8
100
بیشینه: 9
منبع: یافتههای پژوهش
ادامه جدول (4-1) توزیع فراوانی ویژگیهای فردی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده (114=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
تعداد افراد خانواده مهاجرت کرده

کمتر از 1
77
5/67
5/67
میانگین: 09/1

2-1
17
9/14
5/82
انحراف معیار: 65/1

3-2
14
3/12
7/94
کمینه: 0

4-3
6
3/5
100
بیشینه: 6

بیشتر از 4
0
0
100

سابقه فعالیت در کشاورزی

(سال)
کمتر از 10
25
9/21
9/21
میانگین: 34/26

20-11
14
3/12
2/34
انحراف معیار: 23/14

30-21
36
6/31
8/65
کمینه: 4

40-31
25
9/21
7/87
بیشینه: 65

بیشتر از 40
14
3/12
100

سابقه فعالیت شالیکاری

(سال)
کمتر از 10
28
6/24
6/24
میانگین: 81/25

20-11
18
8/15
4/40
انحراف معیار: 40/14

30-21
30
3/26
7/66
کمینه: 3

40-31
25
9/21
6/88
بیشینه: 65

بیشتر از 40
13
4/11
100

منبع: یافتههای پژوهش
4-2-2- ویژگیهای نظام زراعی
از بررسی جداول زیر مشخص میگردد که بیشترین فراوانی مساحت کل اراضی کشاورزی شالیکاران، 3-1/1 هکتار با 76 درصد و کمترین فراوانی متعلق به 5-1/3 هکتار با 8/1 هکتار میباشد. بیشترین فراوانی مساحت کل اراضی شالیکاری، کمتر از 1 هکتار با 68 درصد و کمترین فراوانی متعلق به 5-1/3 هکتار با 9/0 هکتار میباشد. همچنین بیشترین فراوانی تعداد قطعات اراضی شالیکاری، مربوط به 2 قطعه با 43 درصد و کمترین فراوانی متعلق به 1 قطعه با 4/18 درصد میباشد. ضمناً بیشترین فراوانی نوع مالکیت زمین شالیکاران، مربوط به مالکیت شخصی با 6/88 درصد و کمترین فراوانی متعلق به مالکیت اجارهای با 8/1 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف کود اوره، مربوط به 100-51 کیلو در هکتار با 47 درصد و کمترین فراوانی متعلق به مصرف کمتر از 50 کیلو با 6/2 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف کود پتاس، مربوط به 100-51 کیلو در هکتار با 7/94 درصد و کمترین فراوانی متعلق به مصرف 150-101 کیلو با 3/5 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف کود فسفات، مربوط به کمتر از 50 کیلو در هکتار با 3/62 درصد و کمترین فراوانی متعلق به مصرف 100-51 کیلو با 8/1 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف کود حیوانی، مربوط به کمتر از 100 کیلو در هکتار با 55 درصد و کمترین فراوانی متعلق به مصرف بیشتر از 5000 کیلو با 9/0 درصد میباشد. ضمناً بیشترین فراوانی مصرف علفکش، مربوط به کمتر از 3-1/2 لیتر در هکتار با 55 درصد و کمترین فراوانی متعلق به کمتر از 1 لیتر با 9/0 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف قارچکش، مربوط به کمتر از 1 لیتر در هکتار با 7/87 درصد و کمترین فراوانی متعلق به 3-1/2 لیتر با 9/0 درصد میباشد. بیشترین فراوانی روش کنترل ساقهخوار برنج مربوط به کنترل بیولوژیک با 1/42 درصد میباشد. بیشترین فراوانی مصرف سم ساقهخوار برنج در هکتار مربوط به کمتر از 1 کیلو با 1/42 درصد و کمترین فراوانی متعلق به 10-1/5 لیتر با 8/1 درصد میباشد. مهمترین منبع تامین آب، استخر با 1/35 درصد و کمترین فراوانی متعلق به منبع چشمه با 9/0 درصد بود. بیشترین فراوانی مساحت هر کرت متعلق به 2000-1001متر مربع با 8/72 درصد و کمترین فراوانی متعلق به بیش از 2000 مترمربع با 7 درصد میباشد. پرکاربردترین ماشینآلات مربوط به تراکتور با 5/46 درصد بود. بیشترین رقم کشت شده برنج رقم هاشمی با 3/55 میباشد. در ضمن 2/98 درصد از شالیکاران از اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی اجراء شده در زمینه خودشان رضایت داشتند. (جدول4-2).

جدول (4-2) توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده (114=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
سطح اراضی کشاورزی

(هکتار)
کمتر از 1
36
6/31
6/31
میانگین: 50/1

3-1/1
76
7/66
2/98
انحراف معیار: 699/0

5-1/3
2
8/1
100
کمینه: 2/0

بیشتر از 5
0
0
100
بیشینه: 5/4
سطح اراضی شالیکاری

(هکتار)
کمتر از 1
68
6/59
6/59
میانگین: 17/1

3-1/1
45
5/39
1/99
انحراف معیار: 588/0

5-1/3
1
9/0
100
کمینه: 2/0

بیشتر از 5
0
0
100
بیشینه: 4
تعداد قطعات شالیکاری

1 قطعه
21
4/18
4/18
نما: 2 قطعه

2 قطعه
49
0/43
4/61

3 قطعه و بیشتر
44
6/38
100

نوع مالکیت

اجارهای
2
8/1
8/1
نما: شخصی

شخصی
101
6/88
4/90

سهمبری
9
9/7
2/98

سایر
2
8/1
100

مقدار کود اوره در هکتار

(کیلوگرم)
کمتر از 50
3
6/2
6/2
میانگین: 55/132

100-51
47
2/41
9/43
انحراف معیار: 75/44

150-101
44
6/38
5/82
کمینه: 50

200-151
15
2/13
6/95
بیشینه: 300

بیشتر از 200
5
4/4
100

منبع: یافتههای پژوهش

ادامه جدول (4-2) توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده (114=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
مقدار کود پتاس در هکتار

(کیلوگرم)
کمتر از 50
42
8/36
8/36
میانگین: 17/79

100-51
66
9/57
7/94
انحراف معیار: 56/28

150-101
6
3/5
100
کمینه: 25

200-151
0
0
100
بیشینه: 150

بیشتر از 200
0
0
100

مقدار کود فسفات در هکتار

(کیلوگرم)
کمتر از 50
71
3/62
3/62
میانگین: 43/64

100-51
41
0/36
2/98
انحراف معیار: 83/28

150-101
2
8/1
100
کمینه: 0

200-151
0
0
100
بیشینه: 150

بیشتر از 200
0
0
100

مقدار کود حیوانی در هکتار

(کیلوگرم)
کمتر از 100
55
2/48
2/48
میانگین: 91/1044

300-101
2
8/1
0/50
انحراف معیار: 00/2138

500-301
7
1/6
1/56
کمینه: 0

1000-501
18
8/15
9/71
بیشینه: 20000

5000-1001
31
2/27
1/99

بیشتر از 5000
1
9/0
100

مقدار علفکش مصرفی در هکتار

(لیتر)
کمتر از 1
1
9/0
9/0
میانگین: 27/3

2-1/1
13
4/11
3/12
انحراف معیار: 80/0

3-1/2
55
2/48
5/60
کمینه: 1

4-1/3
37
5/32
0/93
بیشینه: 5

بیشتر از 4
8
7
100

منبع: یافتههای پژوهش
ادامه جدول (4-2) توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده (114=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
مقدار قارچکش مصرفی در هکتار

(لیتر)
کمتر از 1
100
7/87
7/87
میانگین: 322/0

2-1/1
3
6/2
4/90
انحراف معیار: 539/0

3-1/2
1
9/0
2/91
کمینه: 0

4-1/3
0
0
2/91
بیشینه: 3

بیشتر از 4
10
8/8
100

روش کنترل ساقهخوار برنج

بیولوژیک
48
1/42
1/42
نما: بیولوژیک

شیمیایی
29
4/25
5/67

بیولوژیک و شیمیایی
37
5/32
100

مقدار سم ساقهخوار در هکتار

(کیلوگرم)
کمتر از 1
48
1/42
1/42
میانگین: 48/10

3-1/1
8
0/7
1/49
انحراف معیار: 28/14

5-1/3
5
4/4
5/53
کمینه: 0

10-1/5
2
8/1
3/55
بیشینه: 80

20-1/10
40
1/35
4/90

بیشتر از 20
11
6/9
100

منبع تامین آب

کانال
18
8/15
8/15
نما: استخر

رودخانه
15
2/13
9/28

چشمه
1
9/0
8/29

چاه
39
2/34
0/64

استخر
40
1/35
1/99

بیش از 1 منبع
1
9/0
100

منبع: یافتههای پژوهش
ادامه جدول (4-2) توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده (114=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
متوسط مساحت هر کرت

(متر مربع)
کمتر از 1000
23
2/20
2/20
میانگین: 87/1

2000-1001
83
8/72
0/93
انحراف معیار: 51/0

بیش از 2000
8
0/7
100
کمینه: کمتر از 1000

بیشینه: بیش از 20000
پرکاربردترین ماشینآلات

تیلر
42
8/36
8/36
نما: تراکتور

دروگر
0
0
8/36

نشاکار
19
7/16
5/53

تراکتور
53
5/46
100

نوع رقم کشت برنج

هاشمی
63
3/55
3/55
نما: هاشمی

علیکاظمی
42
8/36
1/92

سایر
9
9/7
100

رضایت از اجرای طر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد زیست محیطی، جهاد کشاورزی، تسهیلات بانکی Next Entries منبع پایان نامه درمورد زیست محیطی، انحراف معیار، توزیع فراوانی