منبع پایان نامه درمورد اعتماد به برند، سطح معنادار، اعتماد برند، میزان فروش

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 1-4 مشاهده مي‌‌گردد، 15 درصد افراد نمونه آماري داراي سني کمتر از 30 سال، 5/35 درصد 31 تا 40 سال، 7/38 درصد 41 تا 50 سال و حدود 7/10 درصد آنان 51 سال و بالاتر مي‌باشد. نمودار فراواني مربوط به ميزان سن پاسخ‌دهندگان در ذيل آمده است.
جدول (1-4): جدول فراواني مربوط به متغير سن
سن نمايندگان بيمه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
كمتر از 30 سال
76
1/15
1/15
31 تا 40 سال
179
5/35
6/50
41 تا 50 سال
195
7/38
3/89
51 سال و بالاتر
54
7/10
100
كل
504
100

نمودار (1-4): نمودار فراواني مربوط به متغير سن

4-2-2- آمار توصيفي متغير سطح تحصيلات
همانطور كه در جدول 2-4 مشاهده مي‌شود، 6/20 درصد از پاسخ‌دهندگان داراي تحصيلاتي كمتر از ديپلم، حدود 6/29 درصد داراي مدرك ديپلم يا فوق ديپلم بوده‌اند، 7/40 درصد از افراد نمونه داراي مدرك كارشناسي بوده‌اند و حدود 9 درصد نيز داراي مدرک كارشناسي ارشد يا دكتري بوده‌اند. در نمودار ذيل فراواني مربوط به سطح تحصيلات پاسخ‌دهندگان آمده است.
جدول (2-4): جدول فراواني مربوط به متغير تحصيلات
سطح تحصيلات نمايندگان
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
كمتر از ديپلم
104
6/20
6/20
ديپلم و فوق ديپلم
149
6/29
2/50
كارشناسي
205
7/40
7/90
كارشناسي ارشد يا دكتري
46
1/9
100
كل
504
100

نمودار (2-4): نمودار فراواني مربوط به متغير تحصيلات

4-2-3- آمار توصيفي متغير جنسيت افراد نمونه
همانطور كه در جدول 3-4 مشاهده مي‌شود 4/79 درصد از پاسخ‌دهندگان مرد و 6/20 درصد باقي‌مانده زن بوده‌اند. نمودار فراواني مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان در ذيل آمده است.
جدول (3-4): جدول فراواني مربوط به متغيرجنسيت نمايندگان
جنسيت نمايندگان
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
مرد
409
2/81
2/81
زن
95
8/18
100
كل
504
100

نمودار(3-4): نمودار فراواني مربوط به متغيرجنسيت نمايندگان

4-2-4- آمار توصيفي ميزان سوابق كاري نمايندگان
همانطور كه در جدول 4-4 مشاهده مي‌شود 35 درصد از پاسخ‌دهندگان کمتر از 2 سال، حدود 6/24 درصد بين 2 تا 4 سال، در حدود 3/18 درصد افراد نمونه بين 4 تا 6 سال، 15 درصد نيز بين 6 تا 8 سال و 7 درصد بيش از 8 سال سابقه كاري نمايندگي داشته‌اند. نمودار فراواني مربوط به ميزان سوابق پاسخ دهندگان در ذيل آمده است.

جدول (4-4): جدول فراواني سوابق كاري نمايندگان
وضعيت سابقه کاري
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
کمتر از 2 سال
176
9/34
9/34
بين 2 تا 4 سال
124
6/24
5/59
بين 4 تا 6 سال
92
3/18
8/77
بين 6 تا 8 سال
75
9/14
7/92
بيش از 8 سال
37
3/7
100
كل
504
100

نمودار(4-4): نمودار فراواني مربوط به متغير سوابق كاري نمايندگان

4-2-5- آمار توصيفي نوع شركت بيمه
همانطور كه در جدول 5-4 مشاهده مي‌‌گردد، 40 درصد افراد نمونه آماري از نمايندگان شركت بيمه ايران، 30 درصد هم متعلق به شركت بيمه البرز و 30 درصد نيز از نمايندگان شركت بيمه آسيا بوده‌اند. نمودار فراواني مربوط به متغير نوع شركت در ذيل آمده است.
جدول (5-4): جدول فراواني مربوط به متغير نوع شركت
جدول (5-4): جدول فراواني مربوط به متغير نوع شركت
نوع شركت
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
شركت بيمه ايران
204
5/40
5/40
شركت بيمه آسيا
150
8/29
2/70
شركت بيمه البرز
150
8/29
100
كل
504
100

نمودار(5-4): نمودار فراواني مربوط به نوع شركت
4-2-6- آمار توصيفي تعداد فروش بيمه‌نامه افراد نمايندگان
8/23 درصد از پاسخ‌دهندگان کمتر از 10 بيمه‌نامه عمر در ماه به فروش مي‌رسانند، حدود 8/21 درصد بين 11 تا 20 بيمه‌نامه عمر، 3/16 درصد بين 21 تا 30 بيمه‌نامه عمر، حدود 6/5 درصد بين 31 تا 40 بيمه‌نامه عمر، تقريباً 7/7 درصد بين 41 تا 50 بيمه‌نامه عمر، حدود 2/5 درصد بين 51 تا 60 بيمه‌نامه عمر، نزديك 6/4 درصد بين 61 تا 70 بيمه‌نامه عمر، 9/6 درصد بين 71 تا 80 بيمه‌نامه عمر، 4 درصد بين 81 تا 90 بيمه‌نامه عمر و 4/4 درصد هم بيش از 90 بيمه‌نامه در ماه مي‌فروشند. بر اساس اين اطلاعات مد و ميانه اين متغير گروه 10 تا 20 بيمه‌نامه عمر مي‌باشد. به عبارت ديگر بيشترين افراد در همين گروه هستند. نمودار اين متغير در صفحه بعد مشاهده مي‌كنيم.
جدول (6-4): جدول فراواني مربوط به متغير تعداد فروش بيمه‌نامه در ماه
تعداد بيمه‌نامه در هر ماه
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
کمتر از 10 بيمه‌نامه در ماه
120
8/23
8/23
بين 10 تا 20 بيمه‌نامه
110
8/21
6/45
بين 21 تا 30 بيمه‌نامه
82
3/16
9/61
بين 31 تا 40 بيمه‌نامه
28
6/5
5/67
بين 41 تا 50 بيمه‌نامه
39
7/7
2/75
بين 51 تا 60 بيمه‌نامه
26
2/5
4/80
بين 61 تا 70 بيمه‌نامه
23
6/4
9/84
بين 71 تا 80 بيمه‌نامه
35
9/6
9/91
بين 81 تا 90 بيمه‌نامه
20
00/4
8/95
بين 90 تا 100 بيمه‌نامه
19
8/3
6/99
بيش از 100 بيمه‌نامه
2
4/0
100
كل
504
100

نمودار(6-4): نمودار فراواني مربوط به متغير تعداد فروش بيمه‌نامه در ماه
4-2-7- آمار توصيفي ارزش بيمه‌نامه‌هاي فروخته شده (بر حسب تومان)
همانطور كه در جدول 7-4 مشاهده مي‌شود 7/11 درصد افراد بيان داشته‌اند كه ميانگين ارزش هر بيمه‌نامه عمر فروخته شده كمتر از 200 هزارتومان است، 3/18 درصد بين 200 هزارتومان تا 400 هزار تومان را ارزش هر بيمه‌نامه مي‌دانند، حدود 8/27 درصد اين رقم را بين 400 تا 600 هزارتومان مي‌دانند، 1/11 درصد ارزش هر بيمه‌نامه عمر فروخته شده را حدود 600 تا 800 هزار تومان مي‌دانند، حدود 8/5 درصد بين 800 تا يك ميليون تومان، 3/6 درصد بين يك ميليون الي يك ميليون و دويست هزار تومان، 8/3 درصد بين يك ميليون و دويست تا يك ميليون چهارصد هزار تومان، 4/5 درصد بين يك ميليون و چهارصد تا يك ميليون و ششصد هزارتومان و 5/6 درصد بين يك ميليون و ششصد تا يك ميليون هشتصد هزارتومان، 8/1 درصد بين يك ميليون هشتصد هزار تا دو ميليون تومان و نهايتا 6/1 درصد افراد نمونه ارزش هر بيمه عمر فروخته شده خود را بيش از دو ميليون تومان عنوان كرده‌اند. بر اساس اين اطلاعات نيز مد و ميانه اين متغير نمايندگاني هستند كه ارزش بيمه‌نامه عمر خود را بين 400 تا 600 هزار تومان قلمداد كرده‌اند. نمودار متغير ارزش بيمه‌نامه‌هاي فروخته شده هر نماينده در زیر بعد ارائه مي‌شود.
جدول (7-4): جدول فراواني مربوط به متغير ارزش بيمه‌نامه‌هاي فروخته شده (بر حسب تومان)
ارزش بيمه‌نامه‌هاي فروخته شده (بر حسب تومان)
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
کمتر از 200 هزار تومان
59
7/11
7/11
بين 200 تا 400 هزار تومان
92
3/18
00/30
بين 400 تا 600 هزار تومان
140
8/27
7/57
بين 600 تا 800 هزار تومان
56
1/11
8/68
بين 800 هزار تا يك ميليون تومان
29
8/5
6/74
بين يك ميليون تا يك ميليون و200 هزار تومان
32
3/6
00/81
بين يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 400 هزار تومان
19
8/3
7/84
بين يك ميليون و 400 تا يك ميليون و 600 هزار تومان
27
4/5
1/90
بين يك ميليون و 600 تا يك ميليون و 800 هزار تومان
33
5/6
6/96
بين يك ميليون و 800 تا دو ميليون تومان
9
8/1
4/98
بيش از دو ميليون تومان
8
6/1
100
كل
504
100

نمودار(7-4): نمودار فراواني مربوط به متغير ارزش بيمه‌نامه‌هاي فروخته شده (بر حسب تومان)
4-2-8- آمار توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق
جدول شماره 8-4 نشان دهنده وضعيت متغير هاي اصلي تحقيق (اعتماد برند، احساس برند و تبليغات بيمه‌اي) به آن از لحاظ تعداد، ميانگين، انحراف معيار، حداقل نمره و حداکثر نمره افراد نمونه مي‌باشد.
جدول 8-4: وضعيت مولفه‌هاي اعتماد برند، احساس برند و تبليغات شركتهاي بيمه ايران، البرز و آسيا
متغيرها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکثر نمره
اعتماد برند
504
47/28
89/6
11
40
احساس برند
504
68/27
90/6
12
40
تبليغات بيمه‌اي
504
59/31
59/5
10
40

4-3- بررسي استنباطي داده‌ها
همانطور که در فصول گذشته مطرح شد، پايان‌نامه حاضر بدنبال بررسي فرضيات ذيل مي‌باشد:
فرضیه اصلي: متغیرهاي تبلیغات شركت‌ها، اعتماد و احساس به برند با ميزان فروش بيمه عمر رابطه معناداري دارند.
فرضيات فرعي:
1) متغیر تبلیغات شركت‌هاي بيمه با ميزان فروش بيمه عمر رابطه معناداري دارند.
2) متغیر اعتماد به برند با ميزان فروش بيمه عمر رابطه معناداري دارند.
3) متغیر احساس به برند با ميزان فروش بيمه عمر رابطه معناداري دارند.
براي اين تحليل ابتدا رابطه تك تك متغيرها با متغير وابسته يا ملاك (فروش بيمه عمر) مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و در نهايت از طريق آزمون رگرسيون سلسله مراتبي ميزان ارتباط كل اين متغيرها و در كنار هم با متغير وابسته اندازه‌گيري مي‌شود و تقدم و تاخر متغيرها از حيث ميزان و نوع همبستگي اندازه‌گيري مي‌شود. بنابراين در مرحله اول ميزان همبستگي متغيرها از طريق آزمون همبستگي پيرسون و ارتباط و تاثيرگزاري كلي متغيرها از طريق آزمون رگرسيون مشخص مي‌شود.

4-3-1- يافته هاي مربوط به فرضيه فرعي اول پژوهش
فرضيه فرعي اول در اين پژوهش عبارت است از اين که بين متغیر تبلیغات شركت‌هاي بيمه با ميزان فروش بيمه عمر رابطه معناداري وجود دارد
بين متغیر تبلیغات شركت‌هاي بيمه با ميزان فروش بيمه عمر رابطه معناداري وجود ندارد H0:P=0
بين متغیر تبلیغات شركت‌هاي بيمه با ميزان فروش بيمه عمر رابطه معناداري وجود دارد. H1:P≠0
چنانکه جدول 1-3-4 نشان مي‌دهد محاسبه ضريب همبستگي پيرسون گوياي آن است که بين تبلیغات شركت‌هاي بيمه و ميزان فروش بيمه عمر، رابطه معناداري با شدت 33/0 =r و 001/0 =p وجود دارد.

جدول 1-3-4 : رابطه تبلیغات شركت‌هاي بيمه با ميزان فروش بيمه عمر
متغيرها
n
مقدارr پيرسون
سطح معناداري
تبلیغات شركت‌هاي بيمه

504

33/0

001/0
میزان فروش بيمه عمر

از آنجا سطح معناداري يا ميزان خطاي اين آزمون نزديک صفر (حداکثر يک هزارم) مي‌باشد و مي‌توان ادعا نمود که بين دو متغير مذكور تحقيق، رابطه معناداري وجود دارد و فرضيه فرعي اول تحقيق تاييد مي‌شود.
بنابراين بر اساس يافته‌هاي اصلي تحقيق مي‌توانيم با قاطعيت بسيار بالايي بيان كنيم كه بين متغیر تبلیغات شركت‌هاي بيمه با ميزان فروش بيمه عمر رابطه معناداري وجود دارد، اين رابطه مستقيم و مثبت است. افزايش اين دو متغير با يكديگر و كاهش هردو نيز همسو و همجهت انجام مي‌گيرد يعني به محض كاهش يك متغير متغير ديگر كاهش مي‌يابد و برعكس، لذا اگر در شركتهاي بيمه، ميزان تبلیغات شركت‌هاي بيمه كاهش يابد، ميزان و وضعيت فروش بيمه عمر نيز رو به كاهشي مي‌گذارد و برعكس اگر ميزان تبليغات افزايش يابد مي‌توان انتظار داشت كه ميزان فروش بيمه عمر نيز سير صعودي داشته باشد.

4-3-2- يافته هاي مربوط به فرضيه فرعي دوم پژوهش
دومين فرضيه فرعي در پژوهش حاضر مبين آن است که بين متغیر اعتماد به برند و ميزان فروش بيمه عمر رابطه معناداري وجود دارد.
بين متغیر اعتماد به برند با ميزان فروش بيمه عمر رابطه معناداري وجود ندارد. H0:P=0
بين متغیر اعتماد به برند با ميزان فروش بيمه عمر رابطه معناداري وجود دارد. H1:P≠0
همانطور که در جدول2-3-4 نمايان است ضريب همبستگي پيرسون با شدت 82/0 = rو001/0 =p گوياي آن است که بين متغيرهاي مولفه اعتماد به برند و ميزان فروش بيمه عمر، رابطه معناداري وجود دارد.
جدول 2- 3-4: رابطه بين مولفه اعتماد به برند و ميزان فروش بيمه عمر
متغيرها
n
مقدارr پيرسون
سطح معناداري
اعتماد به برند

504

82/0

001/0
میزان فروش بيمه عمر

با توجه مندرجات جدول فوق در مورد دومين فرضيه فرعي تحقيق، از آنجا که سطح معناداري يا ميزان خطاي اين آزمون نزديک صفر (حداکثر يک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اعتماد برند، تحلیل داده، قابلیت اعتماد، جامعه آماری Next Entries منبع پایان نامه درمورد اعتماد به برند، رگرسیون، سطح معنادار، اعتماد برند