منبع پایان نامه درمورد اعتماد برند، تحلیل داده، قابلیت اعتماد، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

می‌باشد. چراكه تحقیق به توصیف میزان روابط بین متغیرها در جامعه و نمونه آماری می‌پردازد. به عبارت دیگر در تحقیقاتی که محقق به توصیف متغیرها می‌پردازد و درصدد بررسی روابط بین آنها است، می‌تواند از تحقیقات از نوع همبستگی استفاده کند(سرمد، حجازی و بازرگان، 1386).
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر نمایندگی‌های سه شركت بيمه ايران، البرز و آسيا در شهر تهران است. بر اساس آمار سالنامه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران سه شركت ايران، البرز و آسيا در حدود 70%بازار صنعت بيمه كشور را در اختيار دارند، بنابراين مي‌توان به نوعي بيان كرد كه جامعه متشكل از اين سه شركت معرف كل صنعت بيمه ايران قلمداد شود و از طرف ديگر بيمه ايران يك شركت دولتي است و دو شركت ديگر يعني آسيا و البرز شركتهاي خصوصي هستند، پس نتايج تحقيق هم شامل شركتهاي خصوصي مي‌شود و هم به شركتهاي دولتي تعميم داده مي‌شود. البته به علت گستردگي كل نمايندگان اين سه شركت با توجه به محدوديتهاي پژوهشي، شهر تهران را به عنوان جامعه آماري در نظر مي‌گيريم و در نهايت نتايج پژوهش در وهله اول به شهر تهران و با احتياط علمي به ساير شهرها تعميم داده مي‌شود. بنابراين جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از نمایندگی‌های سه شركت بيمه ايران، البرز و آسيا در شهر تهران.
3-4 – بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
با توجه به گستردگي و تعداد بسيار زياد جامعه آماري برای آنکه بتوانیم به نمونه معرف جامعه دست پیدا کنیم، از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده کنیم، به این صورت که ابتدا شهر تهران را به عنوان پنج قسمت (خوشه) مختلف جنوب، شمال، غرب، شرق و مركز در نظر مي‌گيريم و از طريق نمونه‌گيري در دسترس تعداد قابل توجهي كه بتواند معرف شهر تهران باشد به عنوان نمونه آماري تحقيق در نظر مي‌گيريم. بر اساس نظر خبرگان و متخصصان علمي و اجرايي مديريت و بيمه براي اينكه بتوانيم نمونه معرف شهر تهران انتخاب كنيم حداقل تعداد 500 نماينده بيمه به عنوان نمونه بايد انتخاب شود تا بتوانيم نتايج تحقيق را به كل جامعه با حداقل خطاي اندازه‌گيري تعميم دهيم و قابل ذكر است كه تعداد نمونه 500 نماينده بر اساس جدول مورگان براي جوامعي كه تعداد آنها حدود يك ميليون است نيز مناسب در نظر گرفته شده‌است، بنابراین با اين تعداد نمونه انتظار مي‌رود كه خطاي نمونه‌گيري تحقيق به حداقل ممكن برسد و در خصوص تعميم نتايج با قدرت و توان مطلوبي اقدام شود. تقسيم‌بندي تعداد نمونه به شركتها نيز بدين صورت است كه باتوجه به اينكه بيمه ايران از لحاظ كمي بزرگتر از دو شركت ديگر است، 200 نماينده از مشتريان اين شركت انتخاب مي‌شود و در مورد دو شركت ديگر نيز هر كدام 150 نماينده انتخاب و پرسشنامه تحقيق در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، تا بتوانيم با حداقل خطا داده‌هاي مورد نياز را جمع‌آوري كنيم.

3-5 – ابزار گرد آوری داده ها
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق «پرسشنامه» است. پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده‌هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه‌اي از سؤالات (عبارات يا گويهها) است كه پاسخ‌دهنده با ملاحظه آن‌ها پاسخ را ارائه ميدهد. اين پاسخ، داده مورد نياز محقق را تشكيل ميدهد. سؤالات پرسشنامه را ميتوان نوعي محرك- پاسخ محسوب كرد. از طريق پرسشنامه ميتوان دانش، علايق، نگرشها و عقايد فرد را در ارتباط با موضوعي خاص مورد ارزيابي قرار داد، به تجربيات قبل وي پي ‌برد و به آنچه در حال حاضر انجام ميدهد،آگاهي يافت(سرمد، 1377 :145).
پرسشنامه‌ مورد استفاده در اين تحقيق عبارت ‌است از پرسشنامه محقق‌ساخته اعتماد برند، احساس برند و تبليغات بيمه‌اي. اين پرسشنامه شامل 25 گویه است كه از تحقيقات کوییلو و استیوز(2007)، بال و دیگران(2004)، بال و دیگران(2007)، الولین و کوندرز(2004)، کیاوولینو و دالگارد(2007) گرفته شده و بارها در تحقيقات مختلف و در حوزههاي متفاوت مورد تأييد قرار گرفته است. داراي روايي محتوا و پايايي مطلوب و مناسبي است. به عبارت ديگر روايي آن بر اساس نظر خبرگان و متخصصان حوزه بازرگاني و ارتباطات و بيمه (روايي محتوا) مطلوب و مناسب ارزيابي شده است و پايايي آن به روش آلفاي كرونباخ براي مولفه اعتماد برند 91/0، براي مولفه احساس برند 89/0 و براي عامل تبليغات بيمه‌اي 93/0 محاسبه شده‌است (شادرام آبپرده، 1390 ، زماني 1390) كه همه اين ضرايب در حد بسيار زيادي است و مي‌توان به اين ابزارها اعتماد كرد.
اين پرسشنامه داراي 25 گويه يا سوال مي‌باشد و سه مولفه اعتماد برند، احساس برند و تبليغات بيمه‌اي را اندازه‌گيري مي‌كند. در جدول ذيل تعداد گويه‌هاي هر مولفه مشخص شده‌است:

جدول3-1: جدول چگونگی تخصیص سوالات پرسش‌نامه به متغیر‌های تحقیق
متغیر تحقيق
تعداد گويه
شماره گويهها
تبلیغات بيمه‌اي
9
5، 6،19، 20، 21، 22، 23، 24،‌25
اعتماد برند
8
2، 7، 8، 9، 10، 11، 16، 18
احساس برند
8
1، 3، 4، 12، 13، 14، 15، 17

نحوة امتياز بندي در پرسشنامه به ‌اين صورت است كه هر سؤال شامل پنج گزينه بوده که به صورت يک مقياس پنج درجه‌اي از«خيلي موافقم» تا «خيلي مخالفم» نشان داده شده و در هر سؤال به ترتيب پنج گزينه از يک تا پنج امتياز اختصاص داده مي‌شود.
خیلی موافقم – موافقم – نظري ندارم – مخالفم – خیلی مخالفم

5 4 3 2 1
در مورد متغير فروش بيمه عمر نيز تعداد ميانگين پرتفوي فروش بيمه عمر در سال را در نظر گرفتيم. به عبارت ديگر در اين تحقيق بعد از اينكه فرد نماينده به سوالات تحقيق پاسخ داده است از وي ميانگين فروش بيمه عمر به طور ماهانه و سالانه و نيز درآمد نماينده از طريق بيمه عمر به طور سالانه و ماهانه پرسيده مي‌شد و در نهايت همين ميانگين به عنوان متغير فروش بيمه عمر در نظر گرفته مي‌شد. با توجه به اينكه اين متغير به صورت كاملا كمي و در مقياس نسبي اندازه‌گيري مي‌شود، مشكلي از بابت روايي و پايايي سوال وجود ندارد. به عبارت ديگر چون هم سوال مشخص است و هم پاسخ آن مشخص است نمي‌توان اشكالي در مورد روايي و پايايي ابزار متوجه اين سوال نمود.
3-6- ويژگي‌هاي فني ابزار تحقيق:
الف: روایی (قابلیت اعتبار) پرسش‌نامه
روایی345 به معنای صحیح و درست بودن است (خاکی، 1384: 104). اعتبار یا روایی به این معنا است که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه‌ مورد نظر را می‌سنجد. برای اندازهگیری روایی پرسش‌نامه روش‌های مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد. مقصود از روايي آن است كه ابزار اندازه گيري به واقع بتواند خصيصه و ويژگي موردنظر را اندازه گيري نمايد. به بيان ديگر، وقتي ابزار اندازه گيري از روايي لازم برخوردار است كه همه متغيرهاي تأثيرگذار در مدل مورد توجه قرار گيرد. برای تعیین روایی پرسش‌نامه‌ این تحقیق از شیوه‌ی توافق داوران و يا همان روايي محتوا346 استفاده شده است. بدین ترتیب که پرسش‌نامه در اختیار صاحبنظران دانشگاهی و اجرايي در حوزه مديريت بازرگاني، علوم ارتباطات (در خصوص بحث تبليغات) و بيمه قرار گرفته است و از آنها خواسته شده که قضاوت کنند، آیا سؤالات تهیه شده همان چیزی را که محقق در نظر دارد را می‌سنجد یا خیر. در نهايت با اعمال اصلاحات مربوط به نظرات استاد راهنما، متخصصان و اساتید و کارشناسان مدیریت بازرگانی، خبرگان بیمهای، مطالعه‌ی پرسش‌نامه‌های مشابه، مقالات، کتب و مجلات علمی-‌ پژوهشی روايي محتوايي پرسشنامه در حد مطلوبي ارزيابي شد.
ب: پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
در تحقیقات از ابزار SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود و می‌توان قابلیت اعتماد پرسش‌نامه
را هم با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه کرد. هر چه درصد بدست آمده به 100 % نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیش‌تر پرسش‌نامه است (سرمد و بازرگان هرندی و دیگران، 1387: 69).
پايايي ابزار اندازهگيري به اين مطلب اشاره دارد كه، اگر خصيصه مورد سنجش را با همان وسيله تحت شرايط مشابه اندازهگيري نماييم، نتايج حاصله مشابه نتايج حاصله در دفعات قبل باشد. در واقع ابزار اندازهگيري زماني داراي پايايي است كه از ويژگي تكرارپذيري برخوردار باشد، يعني بتوان آن را در موارد متعدد به كار برد و در همه موارد نتايج مشابه دريافت كرد.

يكي از معروفترين و عموميترين معيارهاي سنجش پايايي استفاده از معيار آلفاي كرونباخ است، كه بصورت زير است.

كه در آن K تعداد سؤالات، واريانس سؤال i ام و واريانس كل سؤالات ميباشد.
هر چه اين معيار به مقدار يك نزديكتر باشد، نشان دهنده پايايي بالا و هر چه اين مقدار به صفر نزديك باشد، نشان از عدم پايايي پرسش‌نامه يا تحقيق ميباشد. در صورتي يك پرسش‌نامه پاياست كه، مقدار آلفاي كرونباخ بزرگتر از مقدار 0.7 باشد و هر چه اين مقدار به عدد 1 نزديكتر باشد، پرسش‌نامه از پايايي بالاتري برخوردار ميباشد. آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسش‌نامه حاضر با نرم افزار spss ورژن 21 هم محاسبه گرديد و اين ضريب براي مولفه اعتماد برند به ميزان 952/0، براي مولفه احساس برند به ميزان 934/0 و براي مولفه تبليغات بيمه‌اي به ميزان 927/0 بدست آمد كه نشانگر پايايي بسيار مطلوب همه مولفه‌هاست.
3-7- روش تجریه و تحلیل داده‌ها:
با توجه به اینکه متغیرها از طریق پرسشنامه‌های طیف لیکرت که به نوعی کمی هستند، اندازه‌گیری می‌شوند، همانطور که در قسمت قبلی بیان شد، برای هر سوال از طیف خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده می‌شود (خیلی کم 1، کم 2، متوسط 3، زیاد 4، و خیلی زیاد 5) می‌توان این طیف را کمی در نظر گرفت، و درصورتی که توزیع آنها نرمال باشد، متغیرها در مقیاس فاصله‌ای اندازه‌گیری می‌شوند و اگر فرض یکسانی واریانسها رعایت شود، می‌توان از آزمون پارامتریک رگرسیون برای تحلیل داده‌ها استفاده کرد و در صورتی که این فرض‌ها اثبات نشوند باید آزمون همبستگی اسپیرمن یا آزمون کای اسکوار برای بررسی روابط و یا استقلال متغیرها بکار بگیریم. بنابراین در این تحقیق در صورت داشتن شرایط آزمون پارامتری برای متغیرها، برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحليل واريانس يك راهه و ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي‌شود.

فصل چهارم:
يافته‌هاي تحقيق

4-1- مقدمه
تجزيه و تحليل داده‌ها براي بررسي صحت و سقم فرضيه براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي كه متكي بر اطلاعات جمع‌آوري شده از موضوع مورد تحقيق مي‌باشد. تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي‌ترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب ميشود. داده‌هاي خام با استفاده از نرم‌افزار آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و پس از پردازش به شكل اطلاعات در اختيار استفاده كنندگان قرار مي‌گيرند.
در تحقيق حاضر براي بررسي رابطه مولفه‌های تبلیغات شركت، اعتماد و احساس به برند بر ميزان فروش بيمه عمر، با كمك پرسشنامه‌ اطلاعات مورد نظر جمع‌آوري گرديد. بعد از جمع‌آوري داد‌ههاي مورد نظر، مرحله ورود اطلاعات به نرم افزار و نيز تجزيه و تحليل و تفسير نتايج تحقيق انجام گرفت. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده ابتدا آمار توصيفي كه به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق با استفاده از شاخص‌هاي مرکزي و پراکندگي مي‌پردازد، بيان مي‌شود. سپس آمار استنباطي مطرح مي‌گردد. در اين بخش از تحقيق براي بررسي رابطه تبلیغات شركت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر ميزان فروش بيمه عمر از آزمون همبستگي پيرسون(PEARSO CORROLATION TEST) و بعد از آن از رگرسيون گام به گام (SPEARMAN CORROLATION TEST) استفاده شده است.
4-2- آمار توصيفي
در اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه‌هاي آماري از حيث متغيرهايي همچون سن، سطح تحصيلات، جنسيت و ميزان سوابق نمايندگي و نام شرکت بیمه، نماينده‌هاي پاسخ‌دهنده مي‌پردازيم.

4-2-1- آمار توصيفي متغير سن
همانطور كه در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بیمه عمر، مدل مفهومی، اعتماد به برند، بیمه ایران Next Entries منبع پایان نامه درمورد اعتماد به برند، سطح معنادار، اعتماد برند، میزان فروش