منبع پایان نامه درمورد اعتبار اسنادی، ضمانت نامه بانکی، اسناد تجاری، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

علاوه بر اینکه خریدار یا بانک گشاینده اعتبار نمی‌تواند یک جانبه آن را لغو کند تأیید بانک مورد اعتماد ذینفع که معمولاً در همان کشور فروشنده قرار دارد نیز به همراه دارد و این صورت بیشترین اطمینان را برای فروشنده ایجاد می‌کند که به پرداخت بهای کالا در صورت انجام تعهداتش یقین داشته باشد.72
با توجه به بند ب ماده 9 قانون فوق الذکر دیدیم کهتنها زمانی که بانک گشاینده درخواست کند یا اجازه دهد بانک دیگری مجاز است اعتبار اسنادی را تأیید نماید. حال فرض کنیم ذینفع می‌خواهد بدون درخواست از بانک گشاینده اعتبار یا متقاضی اعتبار، تأیید بانک دیگری را به دست آورد. اگر بانک بدون درخواست بانک گشاینده اقدام به تأیید اعتبار نماید در حقیقت ممکن است مسئولیت بانکی را که اعتبار اسنادی را در مقابل ذینفع تأیید کرده است را افزایش دهد چرا که بدون رجوع بانک تأیید‌کننده به بانک گشاینده که به وضوح از بانک دوم درخواست افزودن تأییدیه را نکرده و یا چنین مجوزی را نداده است تمامی مسئولیت بر دوش بانک دوم قرار می‌گیرد. بدین ترتیب رابطه بین بانک تأیید‌کننده و سایر طرفین اعتبار تابع مقررات cpu نخواهد بود و در این مواقع تأییدیه‌ای در اینجا وجود ندارد بلکه ترتیبات جداگانه‌ای بین ذینفع و بانک تأیید‌کننده است که اعتبار اسنادی را تأیید می‌کند.73

ب) اعتبار اسنادی قابل انتقال و چرخشی یا گردان
1. اعتبار اسنادی قابل انتقال
در تعریف اعتبار اسنادی قابل انتقال گفته اند، به موجب آن ذینفع (اول) می‌تواند از بانک انتقال دهنده درخواست کند که کل یا قسمتی از اعتبار اسنادی را برای یک یا تعداد بیشتری ذینفع (ذینفع یا ذینفعهای دوم) قابل استفاده گرداند. در این حالت بانک انتقال دهنده بانکی است که اجازه پرداخت، تقبل تضمین پرداخت معوق، قبولی یا معامله را دارد یا بانکی است که در اعتبار مشخصاً به عنوان بانک انتقال دهنده ذکر شده است.74
از آنجا که فروشندگان کالاها در اعتبار موارد تولید کنندگان آن نیست و با توجه به اینکه بعضی از فروشندگان ترجیح می‌دهند که خریداران با تولید کنندگان کالا ارتباط مستقیم نداشته باشد لذا از این نوع اعتبار استفاده می‌نمایند. بدین ترتیب که طرفین توافق می‌نمایند که اعتبار به گونه‌ای گشایش یابد که امکان انتقال تمام یا قسمتی از آن برای ذینفع اولیه یا فروشنده وجود داشته باشد.
نکته مهم در افتتاح این اعتبار این است که قابلیت انتقال آن باید در متن اعتبار تصریح شود و علاوه بر این، این نوع اعتبار را فقطیکبار می‌توان انتقال داد مگر اینکه در خود اعتبار ترتیب دیگری مقرر شده باشد.75
ماده 48 مقررات اعتبارات اسنادی در تعریف اینوع اعتبار اشعار می‌دارد، اعتبار قابل انتقال اعتباری است که تحت آن ذینفع اعتبار (ذینفع اولیه) می‌تواند از بانکی که مجاز به پرداخت، قبول پرداخت مدت دار، قبولی یا معامله اسناد شده، یا در مورد اعتباری که قابل معامله است، بانکی که بنا به شرایط اعتبار به عنوان بانک انتقال دهنده مشخص شده است، درخواست نماید که اعتبار را کلاً یا جزئاً در اختیار ذینفع‌های دیگر (ذینفع ثانوی) قرار دهد.76
اما باید به این واقعیت توجه داشت که انتقال اعتبارات اسنادی دارای ویژگی است که آنها را از سایر اسناد تجاری قابل انتقال مشخص می‌سازد.
بدین معنا که اولاً این انتقال باید بنا به تقاضا و موافقت ذینفع اولیه صورت گیرد. ثانیاً تنها به اشخاصی قابل انتقال می‌باشد که از جانب ذینفع اولیه به عنوان ذینفع یا ذینفع‌های ثانوی تعیین شدهاند در این مورد نوشته‌اند اعتبار اسنادی مانند برات یا اسناد دیگر قابل واگذاری و قابل انتقال نیست بانک ابلاغ‌کننده مجاز نیست اعتبار را تأمین نماید مگر اینکه دستورات دیگری از جانب بانک گشاینده دریافت کرده باشد. در حقیقت اگر بانک ابلاغ‌کننده در قبال ارائه اسناد تعیین شده در اعتبار به وسیله شخص دیگری به غیر از کسی که به عنوان ذینفع تعیین شده (یا نماینده اش) اعتبار را بپردازد، این اقدام تخلف از نمایندگی خواهد بود.
زیرا باید در نظر داشته باشیم که ذینفع برای انتقال اعتبار به شخص دیگر دلایلی دارد که مهمترین این دلایل همان طور که قبلاً بیان شده تهیه یا تولید کالا از جانب آنان می‌باشد و از آنجا که مشخصات تجاری کالاها من جمله نام مؤسسه تولید‌کننده کالا از عواملی است که در میزان مطلوبیت نزد خریدار اثر انکار ناپذیری دارد بر این محدودیت در انتقال اعتبارات قابل انتقال تأکید گردیده.77
یک اعتبار قابل انتقال می‌تواند در روند اعتبارات متقابل به طریق زیر مورد استفاده قرار گیرد:
شرکت الف که در کشور الف قرار دارد کالایی را به شرکت ب در کشور ب می‌فروشد و شرکت ب پرداخت بهای کالا راه به موجب اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت و تأیید شده تقبل می‌کند. سپس شرکت ب همان کالا را به شرکت ج در کشور ج می‌فروشد و ج پرداخت بهای کالا را به موجب یک اعتبار اسنادی تأیید شده دیگری که قابل انتقال می‌باشد می‌پذیرد سپس ب قسمتی از اعتبار گشایش یافته به وسیله الف را به ب منتقل می‌کند تا به موجب آن قیمت خرید کالا را به الف بپردازد در این حالت اینکه اعتبار گشایش یافته به وسیله ج با همان ارزی که به وسیله ب اعتبار آن گشایش یافته شده باشد اهمیت فراوانی دارد در غیر این صورت ممکن است در نوسانات ارزی در توافق تأثیر گذارد.
در بند ب ماده فوق در ادامه می‌افزاید: اعتبار فقط در صورتی می‌تواند انتقال یابد که بانک باز‌کننده اعتبار قابل انتقال بودن آن را تصریح کرده باشد. اصطلاحاتی از قبیل قابل تقسیم، قابل واگذاری، قابل احاله اعتبار را قابل انتقال نمی‌سازد و در صورتی که چنین اصطلاحاتی به کار رود مورد توجه قرار نخواهد گرفت.78
در قسمت ج می‌افزاید: بانک انتقال دهنده هیچ تعهدی برای انجام این انتقال نخواهد داشت، مگر در حدود و ترتیبی که بانک مذکور صریحاً با آن موافقت کرده باشد.
در قسمت د می‌گوید: ذینفع اولیه باید در زمان تقاضای انتقال اعتبار و قبل از انتقال اعتبار طی دستور غیر قابل برگشتی به بانک اعلام نماید که آیا وی این حق را برای خود محفوظ نگه می‌دارد که ابلاغ اصلاحیه‌های اعتبار توسط بانک انتقال دهنده به ذینفع (های) ثانوی را مجاز نکند یا خیر؟ در صورتی که بانک انتقال دهنده با انتقال اعتبار تحت شرایط مذکور موافقت نماید، باید در زمان انتقال اعتبار دستورات ذینفع اولیه را در ارتباط با اصلاحات اعتبار به ذینفع ثانوی ابلاغ نماید.
در بند هـ ادامه می‌دهد: در صورتی که یک اعتبار به بیش از یک ذینفع ثانوی منتقل شده باشد عدم قبول یک اصلاحیه به وسیله یک یا چند ذینفع ثانوی تأثیری در اعتبار اصلاحیه‌های پذیرفته شده توسط ذینفع‌های اعتبار نخواهد داشت.79
در ارتباط با ذینفع‌های ثانوی که اصلاحیه مربوط را نپذیرفته اند، شرایط اعتبار بدون تغییر باقی خواهد ماند. هزینه‌های بانک انتقال دهنده در ارتباط با انتقال اعتبار شامل کارمزدها، مخارج یا حق الزحمه‌ها به وسیله ذینفع اولیه پرداخت می‌شود، مگر اینکه به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
در صورتی که بانک انتقال دهنده با انتقال اعتبار موافقت کند، تحت هیچ عنوان ملزم به انتقال اعتبار نخواهد بود مگر اینکه هزینه‌های مذکور پرداخت شده باشد.
در بند ز ماده 48 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی در خصوص تعداد دفعات انتقال توضیح می‌دهد: به جز در مواردی که به ترتیب دیگری در اعتبار درج شده باشد، اعتبار قابل انتقال فقط یک بار می‌تواند منتقل شود نتیجتاً اعتبار نمی‌تواند بنا به تقاضای ذینفع ثانوی به ذینفع بعدی (ذینفع ثالث) منتقل شود از نظر این ماده، انتقال اعتبار به ذینفع اولیه منعی نخواهد داشت.80
اجزائی از یک اعتبار قابل انتقال (که در مجموعه از مبلغ اعتبار تجاوز نکند) می‌تواند به صورت جداگانه انتقال یابد، مشروط بر اینکه حمل تدریجی منع نشده باشد و مجموع این انتقالات به مفهوم یکبار انتقال تلقی شود.

2. اعتبار اسنادی چرخشی یا گردان
اعتبار اسنادی چرخشی اعتباری است که طبق مواد و شرایط مندرج در آن و بدون ضرورت صدور اصلاحیه خاص برای اعتبار اسنادی، مبلغ آن تجدید یا ابقاء می‌شود. اعتبار اسنادی چرخشی ممکن است قابل برگشت یا غیر قابل برگشت باشد و تابعیت چرخشی آن از لحاظ مدت و مبلغ است. این نوع اعتبار می‌تواند متراکم یا غیر متراکم باشد. اگر این اعتبار تحت عنوان متراکم باشد، هر مبلغی که طی دوره اول استفاده نشده باشد به دوره بعد منتقل می‌شود و ممکن است در دوره بعد استفاده شود. و در اعتبار غیر متراکم، هر مبلغی که در یک دوره استفاده نشده باشد دیگر حتی در دوره‌های بعد هم قابل انتقال نیست چرا که این مبلغ قابل انتقال به دوره بعد نمی‌باشد.81
در مواردی که چرخشی بودن اعتبار اسنادی از لحاظ مبلغ است، مبلغ به محض استفاده طی دوره مورد نظر ابقاء می‌گردد. این ابقاء ممکن است به طور اتوماتیک، به محض ارائه اسناد خاص صورت پذیرد و یا ممکن است پس از اینکه بانک گشاینده این اسناد را دریافت کرد و یا پس از شرط مقرر دیگر، ابقاء صورت گیرد. این نوع اعتبار اسنادی خریدار و بانک‌ها را در تعهدی نامعلوم گرفتار می‌کند و به این دلیل استفاده عام ندارد. برای رعایت کنترل‌های لازم تعیین کل مبلغی که به موجب اعتبار اسنادی میتوان برداشت کرد ضروری است این مبلغ را باید خریدار و فروشنده با در نظر گرفتن نیازهایشان تعیین کنند و بانک گشاینده هم با آن موافقت کند.82
موارد استفاده از این نوع اعتبار زمانی است که در شرایطی که خریدار بخواهد کالای زیادی خریداری نموده و سرمایه او این چنین اجازه را ندهد و یا فروشنده امکان تهیه ارسال کالا در یک محل برای امکان نداشته باشد گشایش می‌یابد.
همچنین این نوع اعتبار می‌تواند به صورت کنترل نشده یا کنترل شده گشایش یابد بدین شرح کهاعتبار اسنادی کنترل شده اعتباری است که هر بار که کالا حمل شده و اسناد حمل به بانک خریدار رسید و خریدار وجه آن را واریز کرد قسمت دوم اعتبار توسط بازکننده اعتبار قابل استفاده اعلام می‌گردد. اعتبار اسنادی کنترل نشده در مواردی استفاده می‌شود که بانک گشاینده از اعتبار خریدار اطمینان کامل داشته و ذینفع را در استفاده کل مبلغ اعتبار مجاز اعلام کند.83
مبحث دوم:ضمانت نامه بانکی
در قراردادهاي ساختماني و غيره كه بين كارفرمايان از يك طرف و پيمانكاران از طرف ديگر منعقد مي گردد هر يك از طرفين قرارداد براي اطمينان خاطر از اينكه طرف مقابل به تعهدات قراردادي خود عمل خواهد كرد ، از ديگري ضمانت نامه بانكي مطالبه مي نمايد ، ضمانت نامه ايي كه كارفرما معمولاً از پيمانكار مطالبه مي كند ” ضمانت نامه بانكي ” ” حسن انجام كار اطلاق ” مي گردد و ضمانت نامه اي كه پيمانكار از كارفرما مطالبه مي نمايد ضمانت نامه پرداخت وجه خواهد بود . با توجه به اينكه ، تعهدات بانك صادر كننده ضمانت نامه ، معمولاً ، فسخ ناپذير مي باشد و به محض ارائه ضمانت نامه توام با مدارك تعيين شده ، بانك ضامن ملزم به پرداخت وجه آن به ذينفع ( دارنده ) سند ضمانت نامه بانكي ، خواهند بود ، لذا ضمانت نامه بانكي به عنوان ابزار مطمئن و كارا براي تضمين چنين قراردادهايي به شمار مي رود و لذا در عرف پيمانكاران كاملاً متداول مي باشد .كاربرد ضمانت نامه در قراردادهاي پيمانكاري كه جنبه بين المللي دارند ، نيز اجتناب ناپذير بوده و ناشي از ضرورتهاي عرف بين المللي مي باشد ، قراردادهاي بين المللي به قراردادهايي اطلاق مي شود كه داراي عناصري هستند كه با دو يا چند كشور مرتبط مي باشند . چنين قراردادهايي ممكن است بين دولت ها يا بين يك دولت و يك طرف خصوصي و يا منحصراً بين طرف هاي خصوصي منعقد شوند .همچنین كاربرد ضمانت نامه فقط مختص به قراردادهاي پيمانكاري نيست ، با توجه به تعدد و تكثر قراردادهاي خصوصي بين اشخاص كاربرد آن نيز متعدد به نظر مي رسد . از براي نمونه ، در خصوص ملك غير منقولي كه مقرر شده است از طريق انجام تشريفات مزايده به فروش برسد ، ممكن است برگزار كننده مزايده ، يكي از شرايط شركت در مزايده و انجام خريد ملك را ، سپردن و توديع سند ضمانت نامه بانكي به ميزان يك در صد يا دو درصد قيمت پايه تعيين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اعتبار اسنادی، حل و فصل اختلافات، قانون حاکم، روابط تجاری Next Entries منبع پایان نامه درمورد قرارداد پایه، تعهدات قراردادی، ضمانت نامه بانکی، تجارت بین الملل