منبع پایان نامه درمورد ارزیابی ریسک، صورتهای مالی، تحلیل ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع مزبور به منظور حفظ حقوق بیتالمال از جمله ساز و کارهای مقرر برای پاسداری از بیتالمال عنوان شده است و بر این اساس بررسی کفایت سیستم کنترل داخلی مترادف با وجود زمینه لازم برای حفظ بیتالمال دانسته شده است.
علاوه بر تکالیف و وظایف قانونی، در ادبیات حوزه حسابرسی نیز به مبحث کنترل داخلی توجه به سزایی شده است و بررسی سامانه کنترل داخلی را پیش از اجرای حسابرسی به منظور برنامهریزی حسابرسی و تدوین رویکرد موثر حسابرسی ضروری دانستهاست .
مدل طراحی شده برای ساختار کنترلهای داخلی مطلوب توسط کوزو1 به صورت جهانی مورد قبول قرار گرفته و از آن برای استقرار نظام کنترلهای داخلی استفاده میشود، در این مدل کنترلهای داخلی به پنج جزء تقسیم میشود که دیوان محاسبات کشور برای انجام حسابرسی کنترلهای داخلی مدل کنترل داخلی را به اجزای چهارگانه زیر تقسیم نموده است:
ارزیابی محیط کنترلی
ارزیابی خطر (مدیریت ریسک)
فعالیتهای کنترلی و اطلاعات و ارتباطات از جنبه
1-3- اعتبارات هزینهای
2-3- اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای
3-3- بودجه شرکتهای دولتی
ارزیابی نظارت
این تحقیق در پی آن است تا جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور را از دیدگاه حسابرسان دیوان براساس اجزای مدل پیش گفته بررسی نماید.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
با توجه به این که یکی ازدستگاههای نظارتی کشور که مسئولیت بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه مالی و محاسباتی را برعهده داشته دیوان محاسبات کشور بوده و یکی از وظایف اصلی دیوان مذکور وفق ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور، “اعلام نظردرخصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود دردستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیتالمال ” مي‌ باشد، لذا ضرورت دارد دیوان محاسبات کشور با بررسی وضعیت وجود و یا کفایت کنترلهای داخلی در دستگاههای اجرایی نسبت به این مقوله اظهار نظر حرفه‌ای نموده و در راستای انجام وظیفه نظارت مستمر مالی برعملکرد دستگاههای اجرایی نسبت به پیش‌گیری از وقوع انحرافات مالی اقدام نماید.
با انجام این کار ضمن اجرای قانون، ازوقوع انحرافات مالی و بروز تخلف که گاهاً موجب تضییع بیتالمال نیز میگردد جلوگیری مي‌ شود.
از زاویه‌ای دیگر مرجع کنترل کننده داخلی وظیفه کنترل عملیات و فعالیتها وحرکت سازمان درراستای اهداف قانونی آن سازمان را بر عهده داشته و باعث می‌گردد سازمان در مسیر رسیدن به تعالی و اهداف سازمانی ترسیم شده برای آن گام بردارد. اما از طرفی عدم وجود یا عدم کفایت لازم کنترلهای داخلی باعث می‌گردد انحرافاتی در مسیر حرکت در قالب فعالیتهای سازمان صورت گرفته و باعث بروز تخلفات متعددی گردد.
با عنایت به مغفول ماندن ماده ششم قانون دیوان محاسبات کشور که بیان میدارد اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع مزبور به منظور حفظ حقوق بیتالمال از جمله سازوکارهای مقرر برای پاسداری از بیتالمال است و نظر به اهمیت کفایت سیستم کنترل داخلی در دو بخش اجرا و نظارت جهت پاسداری از بیتالمال و همچنین مسکوت ماندن بحث تدوین استانداردهای لازم در بخش عمومي‌ توسط دستگاههای متولی، انجام این تحقیق ضروری به نظر مي‌ رسد.

1-4- اهداف مشخص تحقيق:
1-4-1- هدف اصلي
با توجه به بیان مساله، هدف اصلی این تحقیق شناخت جایگاه ارزیابی کنترلهای داخلی در حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترلهای داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومي‌ میباشد.
1-4-2- اهداف فرعی:
الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات .
ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات .
ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیتهای کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات .
د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات .
نتایج این بررسی میتواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد استفاده قرار گیرد و همزمانی این تحقیق با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم میکند تا از نتایج آن به گونهای مناسب استفاده شود.

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق:
با توجه به اهمیت و هدف موضوع تحقیق در این قسمت به بررسی و ارائه فرضیات پژوهش میپردازیم. همانطور که از موضوع پژوهش استنباط میشود، فرضیه اصلی پژوهش را میتوان به صورت ذیل بیان نمود.
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق:
ارزیابی کنترلهای داخلی بر حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور تأثیر معنیداری دارد.
1-5-2- فرضیههای فرعی:
با توجه به مباحث پیش گفته، جهت سهولت در اخذ نتیجه، فرضیه اصلی به چهار فرضیه فرعی تقسیم مي‌ شود:
ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور تأثیر معنی داری دارد.
ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور تأثیر معنی‌داری دارد.
ارزیابی فعالیتهای کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور تأثیر معنی داری دارد.
ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور تأثیر معنی‌داری دارد.

1-6- قلمروتحقیق:
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق:
از لحاظ موضوعی، این تحقیق تأثیر کنترلهای داخلی بر حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی در بخش دولتی را از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور بررسی میکند.
1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق:
ازنظر زمانی، این تحقیق در دوره زمانی مهر 1393 لغایت فروردین 1394 انجام شده است .
1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق:
از لحاظ قلمرو مکانی، این تحقیق به بررسی ارزیابی کنترلهای داخلی منجر به حسابرسی موفق در دستگاه‌های اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات در 31 استان کشور می‌باشد.

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی :
کنترل داخلی:
سیستم کنترل داخلی یعنی مجموعه سیاستها و رویههایی که مدیریت واحد اقتصادی برای دستیابی به هدف خود بکار میگیرد. هدف مدیریت عبارت است از: حصول اطمینان نسبی از اداره امور واحد اقتصادی به گونه‌ای منظم و اثربخش و اثربخش یعنی حصول اطمینان از رعایت رویههای موردنظر مدیریت –حفاظت از دارایی‌ها – پیشگیری و کشف تقلبات و اشتباهات –دقیق و کامل بودن مدارک حسابداری و تهیه به موقع صورتهای مالی قابل اعتماد. (استاندارد شماره40 حسابرسی)
دستگاه اجرایی:
کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومي‌ غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام وتصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی. ( ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری)

محیط کنترلی:
محیط کنترلی شامل نگرش، آگاهی و اقدامات مدیریت نسبت به کنترلهای داخلی و اهمیت آن برای واحد تجاری است. محیط کنترلی همچنین شامل عملکرد مدیریت است و با تنظیم جو واحد تجاری، بر هوشیاری کنترلی کارکنان اثر میگذارد. محیط کنترلی اساس کنترلهای داخلی اثربخش و فراهم کننده نظم و ساختار است(ارباب سلیمانی و همکاران، 1390). مولفههای کاربردی محیط کنترلی عبارتند از:
آگاهی از اهداف سازمانی
تسلط بر قوانین و مقررات استخدامی
دورههای آموزشی مداوم
شناخت حسابرسان از بخشهای اداری و عملیاتی
ارزیابی ریسک:
ارزیابی ریسک به معنای شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسکهای مرتبط با دستیابی به اهداف واحد اقتصادی است. مولفههای کاربردی ارزیابی ریسک عبارتند از:
آگاهی از راهبردهای کلیدی
وجود دستورالعملهای مدون
فرایند شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسکهای مرتبط
فعالیتهای کنترلی:
فعالیتهای کنترلی، خط مشیها و رویههایی هستند که مدیریت به وسیله آنها از اجرای دستورات یا رهنمودهایش اطمینان حاصل میکند. مولفه کاربردی فعالیتهای کنترلی عبارت است از:
شناسایی، گردآوری، پردازش و گزارش اطلاعات
اطلاعات و ارتباطات:
اطلاعات مربوط باید شناسایی، گردآوری و نهایتاً در یک شکل و چارچوب زمانی به گونهای گزارش شود که کارکنان را در ایفای مسئولیتهایشان یاری دهد. مولفه کاربردی اطلاعات و ارتباطات عبارت است از:
روشهای جمعآوری اطلاعات

نظارت:
نظارت فرآیندی است که کیفیت عملکرد سیستم را بطور مداوم ارزیابی میکند. مولفههای کاربردی ارزیابی نظارت عبارتند از:
عملیات نظارت مستمر
گزارشدهی نارسایی کنترل داخلی
حسابرسی موفق:
حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی عبارت است از ارزیابی عملکرد هر یک از دستگاههای اجرایی در زمینه فعالیت آنها، به منظور حصول اطمینان از موارد زیر:
1- صورتهای مالی به نحوه منصفانه قابل قبول ارائه شده باشد.
2- رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی.
3- میزان درصد تحقق اهداف از پیش تعیین شده.
4- حراست و استفاده بجا و مطلوب از اموال و داراییها.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق و پیشینه

2-1- مقدمه:
مدیران سازمانها مسؤلیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومي‌ را عهدهدار میباشند و به همین دلیل توجه زیادی به استقرار سیستم کنترل داخلی دارند و همواره در تلاشند که بهترین و جامعترین سیستم کنترل داخلی را در سازمان یا موسسه تحت مدیریت خویش مستقر نمایند، زیرا به این موضوع اشراف دارند که با استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب و بکارگیری پیوسته سیستمهای مناسب حسابداری، این مسؤلیت را ایفا خواهند کرد و در نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی سازمان بسیار مشکل خواهد بود و از طرفی وجود این کنترلهای داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن داراییها و دستیابی به اطمینان معقول از اعتمادپذیری صورتهای مالی و رعایت قوانین و مقررات خواهد شد.
از آنجا که عملیات سازمانهای بخش عمومي‌ متفاوت از یکدیگر است، لذا استقرار سیستم کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه سازمانها و دستگاههای بخش عمومي‌ مقدور نخواهد بود و استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد (محمدی، 1387).
تعیین حدود، نوع و اجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روشهای حسابرسی و حجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس پس از بررسی چگونگی سیستم کنترل داخلی میتواند نسبت به گستردگی رسیدگیها جهت اظهارنظر به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
از سویی مرجع کنترل کننده داخلی وظیفه کنترل عملیات و فعالیتها و حرکت سازمان در راستای اهداف قانونی آن سازمان را بر عهده داشته و باعث میگردد سازمان در مسیر رسیدگی به تعالی و اهداف سازمانی ترسیم شده برای آن گام بردارد و بر اساس ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور، “اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیتالمال” از جمله وظایف مصرحه دیوان محاسبات کشور تلقی میگردد و عدم وجود یا عدم کفایت لازم کنترلهای داخلی باعث میگردد انحرافاتی در مسیر حرکت در قالب فعالیتهای سازمان صورت گرفته و باعث بروز تخلفات متعددی گردد.
کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعهای از عملیات و فعالیتها بر پایه ستانده است. کنترل داخلی باید به عنوان جزء لازم هر سامانهای شناسایی شود که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیتها بکار گیرد، نه به عنوان یک سامانه جداگانه در درون دستگاه اجرایی( کوزو،1992).
کنترلهای داخلی بخش مهمي‌ از اداره یک سازمان است که شامل طرحها، شیوهها و روشها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، مدل رگرسیون Next Entries منبع پایان نامه درمورد صورتهای مالی، گزارشگری مالی، گزارشهای مالی