منبع پایان نامه درمورد ارتباط با مشتری، کسب و کار، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

رسید.

لی و همکاران (2006)مقاله اي با عنوان “تأثير کارکردهای مديريت زنجيرۀ تأمين بر مزيت رقابتي و عملكرد سازماني” انجام داده است. در این تحقیق کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمين که ابعاد آن شامل مشارکت استراتژیک با تأمينکننده، تسهیم اطلاعات، كيفيت تسهيم اطلاعات، ارتباط با مشتری و تعويق میباشد، به عنوان متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفته است. مزيت رقابتي شامل قیمت، هزینه، کیفیت، اطمینان در تحویل، نوآوری تولید و زمان بازار بوده و عملكرد سازماني شامل دو شاخص مالي و بازار ميباشند. اطلاعات از 196 شرکت جمعآوری شده و با استفاده از معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان میدهند که سطوح بالاتر کارکردهای مديريت زنجيرهْ تأمين افزایش مزیتهای رقابتی و همچنین بهبود عملکرد سازمانی را به دنبال دارند. علاوه بر این مزیتهای رقابتی اثر مثبت و معناداری بر کارکردهای سازمانی دارند.

جمع بندي:
سرعت بالای تغییرات و عدم قطغیت در بازارها سبب شده است تا شناخت سازمانها از زنجیره های تأمینی که در آنها عضویت دارند و نقشی که در آن بازی میکنند از اهمیت فوق العادهای برخوردار شود. شرکتهایی که بدانند چگونه زنجیرههای تأمین قوی ساخته و در آنها مشارکت کنند، مزیت رقابتی مهمی در بازارشان در اختیار خواهند داشت. زنجیرههای تأمین، کلیه شرکتها و فعالیتهای مورد نیاز کسب و کار جهت طراحی، تحویل و استفاده از یک محصول یا خدمت را شامل میشوند. هر کسب و کاری برای بقاء و پیشرفت به زنجیرههای تأمین خود وابسته بوده و در هر کدام از آنها زنجیرهها نقشی را ایفا میکند. گسترش بازارها و محصولات، رقابتها را از سطح مابین شرکتها به سطح مابین زنجیرههای تأمین کشانده و تمرکز بر بهبود عملکرد این زنجیرهها، تنها مسیر دستیابی به مزایای رقابتی در بازار جهانی کسب و کار امروزه است.
نظر به مباحث مطرح شده در این فصل پس از مرور ادبیات نظری مربوط مدیریت زنجیرۀ تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور مطرح و در انتها مدل مطالعاتی پژوهش ارائه گردید.
كاركردهاي مديريت زنجيرهْ تأمين به عنوان مجموعهاي از فعاليتهاي متعهد شده به وسيله سازمان براي 1) ارتقاي اثربخش مديريت زنجيره تأمين به عنوان رويكرد بكار گرفته شده در يكپارچكي؛ 2) مديريت و هماهنگي زنجيره، تقاضا و ارتباطات در جهت جلب رضايت مشتري به طور اثربخش به عنوان تكنولوژي و فعاليتهاي محسوس كه نقش وابستهاي در همكاري شركت مركزي با تأمينكنندگان يا مشتريان خود دارد؛ و 3) به عنوان رويكردي براي درگيري تأمينكنندگان در تصميمگيري، تسهيم و جستجوي راههاي جديد براي يكپارچگي فعاليتهاي بالا دست تعريف ميشوند (والمحمدي، 2013). ضمن مطالعه ادبيات موضوع چنين مشاهده شد كه عملكردهاي مديريت زنجيرهْ تأمين با توجه به نظر محقين مختلف شامل ابعاد مختلفي ميباشد. الاین و همکارانش (2010) اين ابعاد را شامل: مشارکت استراتژیک با تأمينکننده، تسهیم اطلاعات، فناوری اطلاعات، ارتباط با مشتری، آموزش و عملیات درونی ميدانند. لنيكوه و دميربگ (2007) نيز اين عملكردها را به دو دسته برونسپاری و چندتأمينکنندهای و همکاری استراتژیک و عملکردهای ناب دستهبندي نمودهاند. تسهیم اطلاعات و روابط بلندمدت با تأمینکنندگان نيز از عملكردهايي ميباشند كه توسط ميگوئل و بريتو (2011) عنوان شدهاند. طبقهبندي ديگري كه توسط لی و همکاران (2006) ارائه شده است نيز شامل: مشارکت استراتژیک با تأمينکننده، تسهیم اطلاعات، كيفيت تسهيم اطلاعات، ارتباط با مشتری و تعويق ميباشند.
با مرور، بررسی و یکپارچهسازی ادبیات اشاره شده، 5 بعد مشارکت استراتژیک با تأمینکننده، سطوح تسهیم اطلاعات، تعویق، ارتباط با مشتری و کیفیت تسهیم اطلاعات به عنوان متغیرهای فرعی فعالیت ها و کارکردهای مديريت زنجيرهْ تأمين انتخاب شدهاند. جهت بررسي اينكه آيا كاركردهاي زنجيرهْ تأمين بر مزيت رقابتي اثرگذار ميباشند يا خير، اين پروژه جنبههاي فني و جنبههاي مديريتي كه متمم يكديگر ميباشند را بكار ميگيرد. از اینرو از ابزارهاي سنجش لی و همکاران (2006) در ارتباط با مزيت رقابتي كه آن را شامل قیمت، هزینه، کیفیت، اطمینان در تحویل، نوآوری تولید و زمان بازار ميداند، استفاده ميكند. با استفاده از مطالبی که تاکنون عنوان شد، میتوان مدل مطالعاتی پژوهش را که با مدل مفهومی تفاوتی ندارد، به صورت زیر نشان داد:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مزیت رقابتی، حمل و نقل Next Entries منابع تحقیق درمورد نرخ بیکاری، مبانی نظری، ادبیات تحقیق، استان خراسان