منبع پایان نامه درمورد ارباب رجوع، بهره بردار

دانلود پایان نامه ارشد

ظهرنویسی شده که ارائه دهنده غیر از ذینفع اولیه چک باشد.(این قسمت تکمیل شود)
تاریخ چک
سریال
سری
نوع چک
نام بانک
نام شعبه
کد شعبه
شماره حساب
نام و نام خانوادگی
صاحب حساب
مبلغ
واحد پول
در وجه
ظهر نویسی چک
نام خریدارچک بانکی

5- مشخصات واریز کننده وجه (انجام دهنده عملیات)
نام
نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
شماره ملی

6- نشانی واریز کننده وجه (انجام دهنده عملیات)
استان
شهر
نشانی
کدپستی

5. 4. دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی:
به منظور مبارزه با پول شويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي بند ج از ماده ۷ قانون مبارزه با پول شويي (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي ) و فصل هاي دوم و سوم آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول شويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/ ۱۳۸۸ وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پول شويي و همچنين در اجراي ماده ۴۳ آيين نامه مذکور مبني بر تهيه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک، “دستورالعمل شناسايي معاملات مشکوک و شيوه گزارش دهي” به شرح زير ابلاغ مي شود:
الف- تعاريف
ماده ۱- در اين دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
۱-۱- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛
۱-۲- قانون: قانون مبارزه با پول شويي، مصوب ۱۳۸۶
۱-۳- آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول شويي، مصوب ۱۳۸۸
۱-۴- موسسه اعتباري: بانك (اعم از بانك ايراني و شعبه و نمايندگي بانك خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسه اعتباري غيربانكي، تعاوني اعتبار، صندوق قرض الحسنه، شركت ليزينگ، شركت سرمايه پذير و ساير اشخاص حقوقي كه به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
تبصره: موسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نيز مي شود.

5-1- مشتري (ارباب رجوع):
• شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛
• هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممکن است ريسک هاي مختلف به ويژه ريسک هاي شهرت و عملياتي متوجه موسسهاعتباري شود.
۱-۶- خدمات بانکي و اعتباري: به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ارايه می شود، اطلاق مي گردد. خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع « خدمات پايه » و « خدمات غير پايه » به شرح زير تقسيم مي شود.
۱-۶-۱- خدمات غير پايه: به خدماتي اطلاق مي شود که ارايه آن ها به مشتري، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات به وي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اين خدمات به مشتري، فقط مستلزم شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتبار ي و به شرح مذکور در اين دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله مصاديق خدمات غير پايه است:
o حواله وجوه؛
o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛
o صدور انواع چک هاي بانکي و چکهاي بين بانکي (چک رمزدار) و پرداخت چک. 
۱-۶-۲- خدمات پايه: خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات توسط موسسه اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراجعه کند. موارد ذيل از جمله مصاديق اين نوع خدمات مي باشد:
• افتتاح انواع حساب هاي بانکي؛
• اعطاي تسهيلات و عمليات ليزينگ؛
• عمليات اعتبارات اسنادي؛
• صدور انواع ضمانتنامه هاي بانکي وظهر نويسي؛
• خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات، چک و سفته ) و ظهرنويسي آنها؛
• اجاره صندوق امانات؛
• صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
۱-۷- معاملات و عمليات مشكوك : معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پول شويي و يا تامين مالي تروريسم انجام مي شود.
تبصره- قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را در مورد منشاء مال و سپرده گذاري يا ساير عمليات يک شخص (حقيقي، حقوقي )، به شک و ترديد مي اندازد.
۱-۸- واحد اطلاعات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معاملات مشکوک به مراجع ذي ربط را به عهده دارد (به شرح مذکور در ماده ۳۸ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول شويي).
۱-۹- سامانه جمع آوري گزارش معاملات مشکوک: سامانه اي است مستقر در واحد اطلاعات مالي که به منظور جمع آوري گزارش هاي معاملات مشکوک به پول شويي و تامين مالي تروريسم و اطلاعات مربوط به آن ها از سازمان هاي مشمول قانون، طراحي و راه اندازي شده است.
۱-۱۰ – شورا: شوراي عالي مبارزه با پول شويي؛
۱-۱۱ – دبير خانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پول شويي.

ب- گزارش دهي:
ماده ۲- تمامي كاركنان موسسه اعتباري موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك به پول شويي و تامين مالي تروريسم، مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به شخص يا واحد مسئول مبارزه با پول شويي درموسسه خود اطلاع دهند. گزارش هاي مزبور محرمانه تلقي شده و در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده ۳- کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري وظيفه دارند تا گزارش هاي خود را به واحد مبارزه با پول شويي آن موسسه ارسال کنند تا واحد مزبور، آن ها را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايد.
ماده ۴- واحد مبارزه با پول شويي موسسه اعتباري موظف است هنگام ظن به انجام پول شويي توسط مشتري، اعم از اينکه مشتري متقاضي برخورداري از خدمات پايه يا غير پايه باشد، نسبت به ارسال گزارش به واحد اطلاعات مالي اقدام نمايد.
تبصره ۱: فهرست برخي از معيارهاي شناسايي معاملات مشکوک به طور مستمر در پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه به نشانيwww.iranaml.ir به روز رساني مي شود. موسسه اعتباري بايد با مراجعه مستمر به پايگاه مزبور، آخرين وضعيت اين فهرست را استخراج و مورد بهره برداري قرار دهد.
تبصره ۲: تشخيص متصدي مربوط در موسسه اعتباري مبني بر انجام معامله مشکوک، در درجه نخست اهميت قرار دارد و معيارهاي ارائه شده در پايگاه هاي مذکور ، صرفا بخشي از اين معيارها را در بر مي گيرد.
ماده ۵- موسسه اعتباري موظف است براي سطوح مختلف ساختاري خود (شعبه، سرپرستي، و …)، معيارهاي متناسبي را براي تشخيص معاملات مشکوک تدوين و به آن ها ابلاغ نمايد.
ماده ۶- ارسال گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارش هايي كه موسسه اعتباري موظف به ارسال آن به واحد ا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد وجوه نقد، اعتبار اسنادی، اشخاص ثالث، ارباب رجوع Next Entries منابع مقاله درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، پناهندگان، مخاصمات مسلحانه