منبع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، کیفیت گزارشگری، انحراف معیار، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

al Investmen〗_jt=β_0+β_1 〖Dividend〗_jt+β_2 〖RQ〗_(jt-1)+β_3 〖Dividend〗_jt×〖RQ〗_(jt-1)+∑▒βi 〖Controls〗_(jt-1)+ε_jt
نگاره 4-11 مدل اثرات ثابت برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
سود تقسیمی
0.305
0.857
0.36
0.722
کیفیت گزارشگری
0.020
0.331
0.06
0.951
کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی
0.017-
1.16
0.02-
0.988
اندازه شرکت
1.44-
0.545
2.65-
0.008
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
نسبت کیو توبین
0.068
0.022
3.06
0.002
انحراف معیار جریان نقدی
0.017
0.046
0.38
0.702
انحراف معیار فروش
0.24
0.54
0.45
0.656
انحراف معیار کل سرمایهگذاری
8.64-
1.32
6.53-
0.000
دارایی ثابت مشهود
2.85
0.221
12.87
0.000
اهرم مالی
0.302-
0.579
0.52-
0.602
جریان نقد عملیاتی
0.084-
0.246
0.34-
0.733
سن شرکت
0.026-
0.038
0.68-
0.500
چرخه عملیاتی شرکت
0.963
0.27
3.57
0.000
وجوه نقد
0.729
0.897
0.81
0.417
بازده دارایی
0.171
0.68
0.25
0.801
مقدار ثابت
6.35
2.62
2.43
0.016
آماره F : 17.65
معناداری آماره F : 0000/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده :0.41

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:
Total Investmenjt = 6.35 + 0.305 Dividendjt + 0.020 RQ jt-1 – 0.017 (Dividend jt × RQ jt-1) – 1.44 Size + 0.068 TobinQ + 0.017SdCFO + 0.24 SdSale – 8.64 Sd Total – 2.85 Tangibility – 0.302 LEV – 0.084 CFO – 0.026 Age + 0.963 Cycle + 0.729 Cash + 0.171 ROA +ε_jt
در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (4-11) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكر است كه از بين دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد پنج متغير از جمله اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین، انحراف معیار سرمایهگذاری، دارایی ثابت مشهود و چرخه عملیاتی شرکت نیز معني‏دار هستند و دیگر متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند. همانطوري كه نگاره (4-11) نشان مي‏دهد متغيرهای اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین و دارایی های ثابت مشهود رابطه مثبتی با کل سرمایهگذاری دارند و انحراف معیار سرمایهگذاری و چرخه عملیاتی شرکت رابطه ای منفی دارند که اين رابطه ها نیز با احتمال 95 درصد معني‏دار هستند. ولي در بين متغيرهاي كنترلي دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولي ضريب برآوردي اين متغيرها معني‏دار نيستند.
در آزمون معنیداری مدل، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(4-11) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(5%P)، پس میتوان گفت این مدل با احتمال 95 درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از 5% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل 41 درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که 41 درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.
4-10-2 آزمون فرضیه دوم پژوهش
فرضیه دوم این پژوهش به قرار زیر است:
اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي سرمايه گذاري در طرح هاي R&D نسبت به سرمايه گذاري سرمايه اي انجام شده بيشتر است
از لحاظ آماري اين رابطه به شرح زير مي‏باشد:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش نمی دهد. H0:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد. H1:
برای بررسی فرضیه دوم در این پژوهش از دو مدل استفاده می شود:
4-10-2-1 مدل سرمایه گذاری تحقیق و توسعه
در ابتدا به بررسی نوع دادهها میپردازیم که دادههای مورد پژوهش از نوع دادههای ترکیبی است یا دادهها به صورت تلفیقی میباشند که نتایج در نگاره زیر بیان شده است.

نگاره 4-12 اطلاعات مربوط به تعيين روش مورد استفاده براي مدل اول فرضيه دوم
شاخص آماری و نتیجه
نوع آزمون
آماره آزمون
سطح معنی‌داری
نتیجه
F
13.61
000/0
روش تابلویی
هاسمن
70.93
000/0
کارایی اثرات ثابت

همانطوری كه نگاره (4-12) نشان مي‏دهد، مقدار سطح معنیداری برای آزمون F عدد 000/0 است (05/0 p)، به عبارت ديگر آزمون F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است، در نتیجه براي آزمون اين رابطه بايستي از روش داده‏هاي تابلويي(پنل) استفاده شود. در ادامه براي بررسي حالت‏هاي مختلف داده‏هاي تابلويي از آزمون‌ هاسمن استفاده مي‏شود.
با توجه به نتايج منعكس در نگاره (4-12) نتايج به دست آمده از نرم‌افزار STATA نشان مي‏دهد كه مقدارسطح معنی داری براي آزمون هاسمن عدد000/0 است كه نشان مي‏دهد فرض صفر (اثرات تصادفي) پذیرفته نمي‏شود و فرض مقابل (اثرات ثابت) پذیرفته مي‏شود. اين مقدار نشان مي‏دهد كه بايستي از روش اثرات ثابت استفاده شود. در ادامه بايد آزمون رگرسيون به روش داده‏هاي تابلويي- اثرات ثابت انجام شود.
با توجه به اینکه مدل دادهها مشخص و مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس نبود برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده دادههای تابلویی- اثرات ثابت و مدل GLS میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.
〖R&D Investmen〗_jt=β_0+β_1 〖Dividend〗_jt+β_2 〖RQ〗_(jt-1)+β_3 〖Dividend〗_jt×〖RQ〗_(jt-1)+∑▒βi 〖Controls〗_(jt-1)+ε_jt
نگاره 4-13 مدل اثرات ثابت برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
سود تقسیمی
0.012-
0.037
0.32-
0.750
کیفیت گزارشگری
0.011-
0.011
0.92-
0.357
کیفیت گزارشگری * سود تقسیمی
0.064
0.057
1.13
0.260
اندازه شرکت
0.010-
0.018
0.97-
0.330
نسبت کیو توبین
0.001-
0.001
0.97-
0.330
انحراف معیار جریان نقدی
0.032
0.081
0.39
0.694
انحراف معیار فروش
0.0289
0.030
0.96
0.339
انحراف معیارتحقیق وتوسعه
1.21
0.805
1.50
0.134
دارایی ثابت مشهود
0.000-
0.017
0.04-
0.968
اهرم مالی
0.031
0.037
0.84
0.401
جریان نقد عملیاتی
0.008
0.014
0.58
0.562
سن شرکت
0.000
0.000
1.38
0.166
چرخه عملیاتی شرکت
0.011
0.013
0.85
0.395
وجوه نقد
0.010
0.090
0.12
0.905
بازده دارایی
0.009
0.38
0.24
0.812
مقدار ثابت
0.003
0.083
0.04
0.965
آماره F : 31.70
معناداری آماره F : 0071/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده :0.425

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:
R&D Investmenjt = 0.003 – 0.012 Dividendjt – 0.011 RQ jt-1 + 0.064 (Dividend jt × RQ jt-1) – 0.010 Size – 0.001TobinQ + .032SdCFO + 0.0289 SdSale +1.21 SdR&D – 0.000Tangibility + 0.031 LEV + 0.008 CFO + 0.000 Age + 0.011 Cycle + 0.010 Cash + 0.003 ROA + ε_jt
در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (4-13) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكر است كه از بين دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد هیچ یک از متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند. همانطوري كه نگاره (4-13) نشان مي‏دهد متغير های نیز با احتمال 95 درصد معني‏دار نیستند.به عبارتی دیگر، در بين متغيرهاي كنترلي ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولي ضريب برآوردي اين متغيرها معني‏دار نيستند.
در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(4-13) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(5%P)، پس میتوان گفت این مدل با احتمال 95 درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از 5% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل 42.5 درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که 42.5 درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.
4-10-2-2 مدل سرمایه گذاری سرمایه ای
در ابتدا به بررسی نوع دادهها میپردازیم که دادههای مورد پژوهش از نوع دادههای ترکیبی است یا دادهها به صورت تلفیقی میباشند که نتایج در نگاره زیر بیان شده است.

نگاره 4-14 اطلاعات مربوط به تعيين روش مورد استفاده براي مدل دوم فرضیه دوم
شاخص آماری و نتیجه
نوع آزمون
آماره آزمون
سطح معنی‌داری
نتیجه
F
1.90
000/0
روش تابلویی
هاسمن
32.98
004/0
کارایی اثرات ثابت

همانطوری كه نگاره (4-14) نشان مي‏دهد، مقدار سطح معنیداری برای آزمون F عدد 000/0 است (05/0p)، به عبارت ديگر آزمون F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است، در نتیجه براي آزمون اين رابطه بايستي از روش داده‏هاي تابلويي(پنل) استفاده شود. در ادامه براي بررسي حالت‏هاي مختلف داده‏هاي تابلويي از آزمون‌ هاسمن استفاده مي‏شود.
با توجه به نتايج منعكس در نگاره (4-14) نتايج به دست آمده از نرم‌افزار STATA نشان مي‏دهد كه مقدارسطح معنی داری براي آزمون هاسمن عدد 004/0 است كه نشان مي‏دهد فرض صفر (اثرات تصادفي) پذیرفته نمي‏شود و فرض مقابل (اثرات ثابت) پذیرفته مي‏شود. اين مقدار نشان مي‏دهد كه بايستي از روش اثرات ثابت استفاده شود. در ادامه بايد آزمون رگرسيون به روش داده‏هاي تابلويي- اثرات ثابت انجام شود.
با توجه به اینکه مدل دادهها مشخص و مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس نبود برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده دادههای تابلویی- اثرات ثابت و مدل OLS میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.

〖Capital Investmen〗_jt=β_0+β_1 〖Dividend〗_jt+β_2 〖RQ〗_(jt-1)+β_3 〖Dividend〗_jt×〖RQ〗_(jt-1)+∑▒βi 〖Controls〗_(jt-1)+ε_jt
نگاره 4-15 مدل اثرات ثابت برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
سود تقسیمی
0.303
0.866
0.35
0.726
کیفیت گزارشگری
0.022
0.335
0.07
0.946
کیفیت گزارشگری* سود تقسیمی
0.046-
1.18
0.04-
0.969
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
اندازه شرکت
1.39-
0.550
2.53-
0.012
نسبت کیو توبین
0.069
0.022
3.06
0.002
انحراف معیار جریان نقدی
0.018
0.047
0.38
0.703
انحراف معیار فروش
0.241
0.546
0.44
0.659
انحراف معیار سرمایهای
8.71-
1.33
6.52-
0.000
دارایی ثابت مشهود
2.86
0.224
12.77
0.000
اهرم مالی
0.290-
0.585
0.50-
0.620
جریان نقد عملیاتی
0.084-
0.249
0.34-
0.734
سن شرکت
0.028-
0.039
0.73-
0.468
چرخه عملیاتی شرکت
0.978
0.27
3.58
0.000
وجوه نقد
0.721
0.907
0.80
0.427
بازده دارایی
0.181
0.68
0.26
0.792
مقدار ثابت
6.08
2.64
2.30
0.022
آماره F : 17.42
معناداری آماره F : 0000/0
ضریب تعیین تعدیل‌شده :0.406

با توجه به نتایج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ناخودآگاه، نقش برجسته، سوره بقره Next Entries منبع پایان نامه درمورد کیفیت گزارشگری، انحراف معیار، تقسیم سود، سطح معنادار