منبع پایان نامه درمورد ، نبود،، کنیززاده، (طبری،1385،

دانلود پایان نامه ارشد

نهضت خویش بود ( مدرسی : همان جا ).بر خلاف آنچه که طبری و برخی دیگر از مورخان اظهار داشته که : « عامل قیام زید بن علی را، تهمتی مالی می دانند که در حق او زده شد،یا برخورد توهین آمیز هشام با وی که او را کنیززاده خطاب کرد » (طبری،1385، ج 4251:10 ). چنین نبود، بلکه علت اصلی قیام او فراتر از این علل جزئی و زودگذر، باید همانا، در رفتارها و سیاست های نابجای بلند مدت امویان جستجو کرد.

4-1-2- اهداف قیام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد نهی از منکر، اسماعیلیه، امام صادق، امر به معروف Next Entries پایان نامه با کلید واژه های طواری رسیدگی، دعوای اصلی، اعتبار امر مختوم، اعتبار امر مختومه