منبع پایان نامه درباره and، of، Pain، the

دانلود پایان نامه ارشد

Tsao, Jennie C, I; Seidman, Laura, C, (2012), A Unified, Transdiagnostic Treatment for Adolescents With Chronic Pain and Comorbid Anxiety and Depression, ognitive and Behavioral Practice 19, 56-67
– Andrasik, Frank; Rime, Carla(2009), Assessing Childhood Psychopathology and Developmental Disabilities, Chapter 15, Pain Assessment, Springer Science
– Berquin, A; Grisart, J,(2011),To prescribe or not to prescribe. . . (in chronic pain. . . and elsewhere. . .)” , Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 54, 465–477
– Caes, L; Vervoort, T; Eccleston, C; Vandenhende, M; Goubert, L(2011), Parental catastrophizing about child’s pain and its relationship with activity restriction: The mediating role of parental distress, PAIN_ 152 , 212–222
– Charlton, Edmond(2005), Core Curriculum for Professional Education in Pain, Chapter 41, Pain in Infants, Children, and Adolescents, IASP Press
– Chen, Edith; Bush, Joseph; Zeltzer, Lonnie (2008), Psychologic Issues in Pediatric Pain Management, Current Pain and Headache Reports, 1:153-164
– Cho, Sungkun; Heiby, Elaine, M; McCracken, Lance; et al, (2010), Pain-Related Anxiety as a Mediator of the Effects of Mindfulness on Physical and Psychosocial Functioning in Chronic Pain Patients in Korea, The Journal of Pain, Vol 11, pp 789-797
– Claar, Robyn Lewis; Simons, Laura, E; Logan, Deirdre, E(2008), Parental response to children’s pain: The moderating impact of children’s emotional distress on symptoms and disability, Pain 138, 172–179
– Clinch, Jacqui; Eccleston, Christopher (2009), Review of Chronic musculoskeletal pain in children: assessment and management , Rheumatology, 48:466–474
– Du, Yong; Knopf, Hildtraud; et al (2011), Pain perceived in a national community sample of German children and adolescents, European Journal of Pain 15, 649–657
– Eisendrath, Stuart ,J ,(2012), Pain, avoidance, and suffering, PAIN_ 153, 1134–1135
– -Fuchs, Cara; Lee, Jonathan K; et al (2012),SUsing Mindfulness- and Acceptance-Based Treatments With Clients From Nondominant Cultural and/or Marginalized Backgrounds: Clinical Considerations, Meta-Analysis Findings, and Introduction to the Special Series, Cognitive and Behavioral Practice
– Gaudiano, Brandon A (2006),The “Third Wave” Behavior Therapies in Context: Review of Hayes et al.’s (2004) Mindfulness and Acceptance: Expanding the Cognitive-Behavioral Tradition and Hayes and Strosahl’s (2004) A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy, Association for Behavioral and Cognitive Therapies, Book Review
– Gaudiano, Brandon A (2009),O¨ st’s (2008) methodological comparison of clinical trials of acceptance and commitment therapy versus cognitive behavior therapy: Matching Apples with Oranges?, Behaviour Research and Therapy 47, 1066–1070
– Gokkaya, N. Kutay Ordu; Gokce-Kutsal, Yesim; Borman, Pinar; et al (2011), Pain and quality of life (QoL) in elderly: The Turkish experience, Archives of Gerontology and Geriatrics
– Gold, Jeffrey, Ira; Yetwin, Alexis Kant; Mahrer, Nicole Eva; Carson, Melissa Catherine; et al (2009), Pediatric Chronic Pain and Health-Related Quality of Life, Journal of Pediatric Nursing, Vol 24, No 2 (April)
– Gorodzinsky,A, Y; Hainsworth,K, R; Weisman S, J (2011), School Functioning and Chronic Pain: A Review of Methods and Measures, Journal of Pediatric Psychology 36(9) pp. 991–1002
– Guite, Jessica, W; Walker, Lynn,S; Smith, Craig, A; Garber, Judy ( 2000), Children`s Perceptions of Peers With Somatic Symptoms: The Impact of Gender, Stress, and Illness, Journal of Pediatric Psychology, Vol 25, no.3, pp.125-135
– Haraldstad, Kristin; Christophersen , Knut-Andreas; Eide, Hilde; et al, ( 2011), Health related quality of life in children and adolescents: Reliability and validity of the Norwegian version of KIDSCREEN-52 questionnaire, a cross sectional study, International Journal of Nursing Studies 48, 573–581
– Hayes, Steven, C, ( 2000), Acceptance and Commitment Therapy in the Treatment of Experiential Avoidance Disorders, Clinical `s research digest
– Hayes, Steven, C, ( 2002) ,Buddhism and Acceptance and Commitment Therapy, Cognitive and Behavioral Practice 9, 58-66
– Hayes, Steven, C; Luomaa, Jason, B; et al, (2006 ), Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes, Behaviour Research and Therapy 44, 1–5
– Hayes, Steven, C; Strosahl, Kirk, D,( 2004 ), A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy, Springer Science, United States Of America
– Hayes, Steven, c; Strosahl, Kirk D; Wilson, Kelly G,(2003 ), Acceptance and Commitment Therapy, Guilford Publications,United States Of America
-Hayes, Steven, C,( 2004) Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies, Behavior Therapy 35,639 – 665
-Hayes, Steven, C,( 2004) ,DBT, FAP, and ACT: How Empirically Orieented Are the New Behavior Therapy Technologies?, Behavior Therapy 35, 35-54
-Hayes, Steven, C,( 2005),Get Out of Your Mind & Into Your Life: The New Acceptance & Commitment Therapy, New Harbinger Publications, 800-748-6273
– Herbert, James D; Forman, Evan, M,(2011),Caution: The Differences Between CT and ACT May Be Larger (and Smaller) Than They Appear, Behavior Therapy H
– Hoff, Ahna L; Palermo, Tonya, M; Schluchter, Mark; Zebracki, Kathy; Drotar, Dennis (2006), Longitudinal Relationships of Depressive Symptoms to Pain Intensity and Functional Disability Among Children with Disease-Related Pain, Journal of Pediatric Psychology 31(10) pp. 1046–1056
– Hofmann, Stefan, G; Asmundson, Gordon, J,G(2008), Acceptance and mindfulness-based therapy: New wave or old hat?, Clinical Psychology Review 28, 1–16
– Huggins, Jennifer, L; Bonn-Miller, Marcel, O; Oser, Megan, L; et al, (2012 ), Pain anxiety, acceptance, and outcomes among individuals with HIV and chronic pain: A preliminary investigation, Behaviour Research and Therapy 50, 72e78
– Huguet, Anna; Eccleston, Christopher; Miró, Jordi; Gauntlett-Gilbert, Jeremy,(2009 ),Young people making sense of pain: Cognitive appraisal, function, and pain in 8–16 year old children, European Journal of Pain 13, 751–759
– International Association for the Study of Pain (2007), Children with Chronic Pain: Sex and Gender Differences
– Kashikar-Zuck, S; Flowers, S, R; Claar, R, L; et al ( 2011), Clinical utility and validity of the Functional Disability Inventory among a multicenter sample of youth with chronic pain, PAIN, 152, 1600–1607

– King, Sara; Chambers, Christine T; Huguet, Anna; et al, (2011), The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: A systematic review, PAIN_ 152, 2729–2738
– Knook, Lidewij, M, E; Konijnenberg, Antoinette Y; Hoeven, Joost, van der, (2011), Psychiatric disorders in children and adolescents presenting with unexplained chronic pain: what is the prevalence and clinical relevancy?, Europen Child Adoleschent Psychiatry, 20:39–48
– Kohl, Annika; Rief, Winfried; Glombiewski, Julia Anna (2012),How effective are acceptance strategies? A meta-analytic review of experimental Results, J. Behav. Ther. & Exp. Psychiat. 43, 988e1001
– Koutantji, Maria; Pearce, Shirley A; Oakley, David A; Feinmann, Charlotte (1999), Children in pain: an investigation of selective memory for pain and psychological adjustment, Pain 81, 237–244
– Liossi, CH ( 2006 ), Psychological Interventions for Acute and Chronic Pain in Children, INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN, Volume XIV, No. 4
– Liossi, Christina(2006), Psychological Interventions for Acute and Chronic Pain in Children, Volume XIV, No. 4
– Lipani, Tricia A; Walker, Lynn S, (2006), Children’s Appraisal and Coping with Pain: Relation to Maternal Ratings of Worry and Restriction in Family Activities, Journal of Pediatric Psychology 31(7) pp. 667–673
– Martin, Andrea, L; McGrath, Patricia A; et al , (2007), Children with chronic pain: Impact of sex and age on long-term outcomes, Pain 128, 13–19
– McCracken, Lance, M ( 2006 ), Toward a Fully Functional, Flexible, and Defused Approach to Pain in Young People, Cognitive and Behavioral Practice 13, 182–184
– McCracken, Lance M (2011), Pain-related anxiety in children and adolescents: Mind the gap, PAIN_ 152, 1938–1939
– McCracken, Lance, M; Eccleston, Chris, (2003), Coping or acceptance: what to do about chronic pain?, Pain 105, 197–204
– McCracken, Lance, M; Gauntlett-Gilbert, Jeremy, (2011), Role of psychological flexibility in parents of adolescents with chronic pain: Development of a measure and preliminary correlation analyses, PAIN_ 152, 780–785
– McCracken, Lance, M; Gutiérrez-Martínez, Olga, (2011), Processes of change in psychological flexibility in an interdisciplinary group-based treatment for chronic pain based on Acceptance and Commitment Therapy, Behaviour Research and Therapy 49, 267e274
– McCracken, Lance, M; Keogh, Edmund, (2009), Acceptance, Mindfulness, and Values-Based Action May Counteract Fear and Avoidance of Emotions in Chronic Pain: An Analysis of Anxiety Sensitivity, The Journal of Pain, Vol 10, pp 408-415
– McCrackena, Lance, M; Vowlesb, Kevin, E; Ecclestona, Christopher, (2005), Acceptance-based treatment for persons with complex, long standing chronic pain: a preliminary analysis of treatment outcome in comparison to a waiting phase, Behaviour Research and Therapy 43, 1335–1346
– McCracken, Lance M; Zhao-O’Brien, Jane, (2010), General psychological acceptance and chronic pain: There is more to accept than the pain itself, European Journal of Pain 14, 170–175
– McGrath, Patrick, J (1995), Pain Measurement in Children, International Association For The Study Of Pain, Volume III, Issue 2
– McGrath, Patricia A; Williams, Tricia (2009), Pain in Children, Encyclopedia of Neuroscience
– Merlijna, Vivian P.B.M ; Hunfelda, Joke A.M; et al, (2003), Psychosocial factors associated with chronic

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کیفیت زندگی، کودکان مبتلا، درد مزمن، محدودیت ها Next Entries منبع پایان نامه درباره کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، مشکلات بینایی، ادبیات فارسی