منبع پایان نامه درباره گيري، بيمار، پايايي، ارزيابي

دانلود پایان نامه ارشد

در مرحله سنجش. شناسايي حوزههاي مختل طرحواره مربوط به بيماران، بررسي شواهد عيني تأييد کننده و طرد کننده طرحوارهها بر اساس شواهد زندگي گذشته و فعلي بيمار.
جلسه سوم: آموزش دو تکنيک از تکنيک هاي شناختي طرح واره درماني شامل آزمون اعتبار طرح واره و تعريف جديد از شواهد تأييد کننده طرح واره.
جلسه چهارم: آموزش و تمرين دوتکنيک شناختي ديگر شامل ارزيابي مزايا و معايب سبک هاي مقابله اي بيمار و برقراري گفتگو بين جنبه طرح واره و جنبه سالم و يادگيري پاسخ هاي جنبه سالم توسط بيمار.
جلسه پنجم: آموزش تکنيکهاي تهيه و تدوين کارتهاي آموزشي طرحواره هنگام مواجهه با موقعيت برانگيزاننده طرحواره. نوشتن فرم ثبت طرح واره در طي زندگي روزمره و زمان برانگيخته شدن طرح وارهها.
جلسه ششم: ارائه منطق استفاده از تکنيکهاي تجربي، تصويرسازي ذهني، مفهوم سازي تصوير دهني در قالب طرحواره و اجراي گفتگوهاي خيالي. تقويت مفهوم “بزرگسال سالم” در ذهن بيمار و شناسايي نيازهاي هيجاني ارضا نشده و جنگيدن عليه طرح وارهها در سطح عاطفي.
جلسه هفتم: ايجاد فرصتي براي بيمار جهت شناسايي احساساتش نسبت به والدين و نيازهاي برآورده نشده اش توسط آنها. کمک به بيمار براي بيرون ريختن عواطف بلوکه شده با حادثه آسيب زا و فراهم نمودن زمينهي حمايت براي بيمار.
جلسه هشتم: پيدا کردن راههاي جديدي براي برقراري ارتباط و دست برداشتن از سبکهاي مقابلهاي اجتناب و جبران افراطي. تهيه فهرست جامعي از رفتارهاي مشکل ساز و تعيين اولويتهاي تغيير و مشخص نمودن آماجهاي درماني.
جلسه نهم: تصويرسازي ذهني موقعيتهاي مشکلآفرين و رويارويي با مشکل سازترين رفتار. تمرين رفتارهاي سالم از طريق تصويرسازي ذهني و ايفاي نقش و انجام تکاليف مرتبط با الگوهاي رفتاري جديد. بازنگري مزايا و معايب رفتارهاي ناسالم و سالم.
جلسه دهم: غلبه بر موانع تغيير رفتار. جمع بندي و نتيجه گيري و اجراي پس آزمون.
لازم به ذکر است که در اين شيوه درماني نيز در هر جلسه علاوه بر مرور جلسه و تمرينات جلسه قبل تکاليف خانگي نيز داده مي شد.
داگاس و رابي چاوود (2007) معتقدند که وجود مرحله پيگيري دوماهه، براي ارزيابي ماندگاري اثرات درمان کافي است. بنابراين به منظور ارزيابي پايايي اثربخشي درمان ، با گذشت يک، دو و سه ماه از پايان هر يک از درمان ها نيز مرحله پيگيري جمعاً به مدت سه ماه صورت گرفت.
3-6- شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات
با توجه به متغيرهاي مورد مطالعه و دادههاي حاصل از اندازهگيري آنها و به منظور توصيف داده ها از روشهاي مناسب آمار توصيفي نظير فراواني، درصد، شاخصهاي گرايش مرکزي، پراکندگي و توزيع استفاده خواهد شد. علاوه بر اين براي نمايش ديداري دادهها نمودارهاي ستوني ترسيم ميشود و در نهايت براي پاسخ دادن به فرضيههاي تحقيق، با درنظر گرفتن نوع دادهها، روشهاي آمار استنباطي مانند آزمون تحليل واريانس با طرح اندازه گيري مکرر به کارگرفته خواهد شد.

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
4-1- مقدمه
در اين فصل ابتدا پايايي پرسشنامههاي مورد استفاده بررسي شد، سپس با توجه به متغيرهاي مورد مطالعه و دادههاي حاصل از اندازه گيري آنها و به منظور توصيف دادهها از روشهاي مناسب آمار توصيفي نظير فراواني، درصد، شاخصهاي گرايش مرکزي، پراکندگي و توزيع استفاده شده است. علاوه بر اين براي نمايش ديداري داده ها نمودارهاي ستوني ترسيم شده، در نهايت براي پاسخ دادن به فرضيههاي تحقيق، با درنظر گرفتن نوع دادهها، آزمون تحليل واريانس با طرح اندازه گيري مکرر به کارگرفته شده است. محاسبات انجام شده در دو بخش توصيف دادهها و تحليل دادهها ارائه شده است.

4-2- پايايي پرسشنامه ها:

جدول 4-1: پايايي پرسشنامهها
پرسشنامه
آلفاي كرونباخ
تعداد سؤالها
تعداد پرسشنامهها
اضطراب اجتماعي
894/0
17
52
سلامت اجتماعي
890/0
28
52
کيفيت زندگي
945/0
36
52

مطابق جدول فوق آلفاهاي به دست آمده براي هر سه پرسشنامه آلفاي بالا و مناسبي است (بالاتر از 7/0).

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره تحت درمان، سلامت روان، اعتبار سازه، افراد مبتلا Next Entries منابع تحقیق با موضوع پوشش گیاهی، ساختار اجتماعی، مواد معدنی