منبع پایان نامه درباره گزارشگری مالی، صورت های مالی، ارزش افزوده، سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه ارشد

ت حسابداری می شود اما سایر اهداف هر کدام بیانگر یک نوع از صورت های مالی می باشد.هدف (2) بیانگر انتظار از صورت جریان نقدی عملیاتی ،هدف شماره (3) مربوط به ترازنامه و هدف شماره (4) مربوط به صورت سود و زیان است.
از آنجایی که یکی از هدف های حسابداری و تهیه صورت های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است، یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری،نیز سودمندی در پیش بینی است.معیار ارزش پیش بینی ،احتمال وجود ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیر های پیش بینی کننده می باشد. این مفهوم از مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد باید امکان پیش بینی بعضی از رویدادهایی را فراهم کند که به عنوان داده های ورودی مدل های تصمیم گیری استفاده می شود.
برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است.به بیان دیگر ،هدف های گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در این حال مرتبط با یکدیگر، ارائه شود. هر یک از صورتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی ،در مجموع،در تحقق هدف های گزارشگری مالی نقش دارند علاوه بر این نقش ، نقش اجزای متشکل هر یک از صورت های مالی اساسی را در تامین هدف های مزبور نباید نادیده گرفت.(کرمی،1389،17 )

اهمیت گزارشگری مالی از دیدگاه FASB
گزارشگري مالي بايد تأمين‌کننده اطلاعاتي باشد که براي تصميم‌گيري اقتصادي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و تجزيه و تحليل عوامل و پارامترهاي مختلف اقتصادي در خصوص مشارکت و انجام سرمايه‌گذاري مفيد بوده و همچنين نيازهاي اطلاعاتي مديريت و ساير استفاده‌کنندگان را فراهم آورد، لذا اهدافي که توسط FASB تعيين شده‌اند به شرح زير مي‌باشند:
گزارشگري مالي، مي بايست اطلاعات مربوط به عملکرد مالي واحد اقتصادي را طي يک دوره مالي بصورت مطلوب ارائه کند. ارزيابي کارايي و حفظ امانت و ايفاي نقش مباشرتي مديران واحدهاي اقتصادي، از جمله موارد اساسي مورد توجه دولت، کارکنان و ساير استفاده‌کنندگان است و لذا گزارشگري مالي بايد دربردارنده اطلاعاتي باشد که اين ارزيابي را هرچه بيشتر و بهتر ميسر سازد.
گزارشگري مالي ميبايست اطلاعات مربوط به منابع اقتصادي و محل تأمين اين منابع، همچنين تأثير معاملات، حوادث و شرايطي را که منجر به تغيير اين منابع ميگردد، نشان دهد. ارزش افزوده در واحدهاي اقتصادي، از جمله اطلاعات با ارزش در عملکرد مالي و توليدي است که بيشتر استفاده‌کنندگان گزارش‌هاي مالي براي تأمين اهداف مختلف به آن نياز دارند لذا گزارشگري مالي ميبايست دربردارنده اطلاعات کامل در زمينه ارزش افزوده در توليدات و خدمات باشد (شامل ارزبري، صرفه جويي ارزي و ارزش افزوده داخلي)
گزارشگري مالي بايد ارائه‌کننده اطلاعاتي در زمينه منافع کارکنان، کارايي آنها و همچنين اطلاعات مربوط به تأمين ايمني و سلامت آنها باشد.
گزارشگري مالي بايد دربردارنده اطلاعاتي در زمينه کوششهاي مؤسسه در جهت حفظ محيط زيست و ساير فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي باشد.
گزارشگري مالي بايد دربرگيرنده توضيحات لازم درباره اطلاعات ارائه شده باشد، تا استفاده‌کنندگان را در درک اطلاعات ياري دهد. با توجه به اينکه مديريت واحدها به‌دليل حضور مستقيم در جريان فعاليت واحدهاي اقتصادي، نسبت به ساير استفاده‌کنندگان، از اطلاعات بيشتري برخوردار مي‌باشند، اغلب مي‌توانند با تکيه بر موارد خاص از طريق ارائه، شرح و بسط کامل تر حوادث و شرايطي که تأثير قابل توجهي بر وضعيت مالي دارند، درجه اهميت و ارزش اطلاعات را افزايش داده و يا تحت تأثير قرار دهند. همانطور که ملاحظه گرديد تصميم‌گيري نقش محوري در تئوري حسابداري داشته‌است. به‌طوري که در تعاريف ارائه شده از حسابداري نيز بر اين مسأله تاکيد شده است.
AAA: حسابداري فرآيند تعيين، اندازه‌گيري و پردازش اطلاعات اقتصادي است به نحوي که شرايط قضاوت و تصميم گيري آگاهانه استفاده کنندگان را فرآهم آورد.
APB: وظيفه حسابداري فرآهم آوردن اطلاعات عمدتاً کيفي با ماهيت مالي در مورد واحدهاي اقتصادي است به نحوي که براي تصميم گيريهاي اقتصادي مفيد باشد.
FASB: نقش گزارشگري مالي در اقتصاد فراهم آوردن اطلاعاتي است که براي تصميم‌گيريهاي تجاري و اقتصادي مفيد باشد.
بطور خلاصه هدف اوليه از گزارشگري مالي تهيه اطلاعاتي در زمينه عملکرد واحد تجاري است که از طريق اندازه‌گيري سود و اجزاي آن بدست مي‌آيد.(قناتی،1389، 26)

گزارشگری مالی و ارزیابی توانایی پرداخت دیون
در سال 1978 انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه ای تحت عنوان “گزارشگری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون ” را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود.پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از :
اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است.
مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است.
محاسبه”وجوه ناشی از عملیات ” به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده کنندگان از صورتهای مالی ،غیر قابل فهم است.
سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست.
در طی همین دوران جامعه حرفه ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه های تجاری بود بسیاری از موسسات علیرغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند. نمونه کلاسیک این مساله شرکت دیلیو .تی گرانت بود.
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید در این رابطه آمده است :
اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، در مورد فعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می باشد.(همان منبع،28)
شفافیت و اطمینان به اطلاعات
شفاف سازي اطلاعات مالي
شفافيت عبارت است از ” افزايش جريان به موقع و قابل اتكا اطلاعات اقتصادي، مالي ، اجتماعي و سياسي كه در دسترس همه ذي نفعان مربوط باشد”. هم چنين ويشواناث و كافمن ( 1999 ) عدم شفافيت را به عنوان “ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات يا ناتواني بازار در كسب اطمينان از كفايت مربوط بودن و كيفيت اطلاعات ارائه شده ” تعريف كرده اند. يكي از محققين شفاف سازي را بدين صورت تعريف مي كند “لغو كردن پوشيدگي و رازداري، و پوشيدگي و رازداري عبارتست از تلاش براي مخفي كردن بعضي از رفتارها و فعاليت ها براي اينكه گروه يا افرادي خاص از اين پوشش منتفع شوند.” (سینایی وداوودی،1392،45)

افشاي اطلاعات مالي
ويشواناث و كافمن ( 2001 ) مدلي را براي اندازه گيري افشاي اطلاعات مالي ارايه كردند .آنها سه معيار را براي شفاف بودن اطلاعات عنوان كردند:1.دسترسي يا در دست بودن اطلاعات، 2.مربوط بودن 3.كيفيت و قابليت اعتماد.
دسترسي، بر وسايل ارتباطي شركت براي ارايه اطلاعات مالي توجه دارد . محدوديتي كه در اندازه گيري اين معيار وجود دارد عبارتست از: فقدان آموزش يا دانش استفاده كنندگان اطلاعات درباره چگونگي استفاده و تحليل اطلاعات. دومين معيار يعني مربوط بودن به اين دليل كه تعيين و تعريف انتخاب اطلاعات مناسب، دشوار است، سومين معيار مطالعه كيفيت و قابليت اعتماد است . كيفيت و قا بليت اعتماد به اين مقوله اشاره دارد كه اطلاعات مالي منتشر شده بايد موثر، واضح و ساده باشد . هم چنين اين اطلاعات بايد با اصول پذيرفته شده حسابداري نيز مطابقت داشته باشد. (سینایی وداوودی،1392،45)

شفاف سازي اطلاعات مالي و حاكميت شركتي
حاكميت شركتي به سهامداران اقليت اين اطمينان را مي دهد كه اطلاعات شفاف و قابل اتكا در خصوص وضعيت مالي، عملكرد و ارزش شركت در اختيار آنها قرار گرفته و از ثروت آنان در برابر سوء استفاده مديران اجرايي و سهامداران اكثريت محافظت مي شود. از يك ديد محدود ، حاكميت شركتي را صرفاً در رابطه شركت و سهامداران تعريف مي نمايند و در طيفي گسترده تر اين مفهوم به صورت شبكه اي از روابط تعريف مي گردد و تمام ذينفعان از جمله كاركنان، مشتريان، مردم، جامعه و … را در بر مي گيرد فريمن پاسخگويي شركتي را به گروه گسترد ه اي از ذي نفع ان طرح كرد . هيل و جونز(1992) از نظريه هاي موجود درباره اين تئوري استفاده كرده و بيان مي كنند كه شركت تنها متعلق به سهامداران نيست بلكه متعلق به همه ذي نفعان نيز هست و اين ذي نفعان نيز احساس نوعي علاقه و مسئوليت نسبت به شركت دارند و آنها با شوق و از روي رغبت با اعضاء هيئت مديره در جهت بهبود عملكرد شركت هم سو و سهيم مي شوند . براي توضيح بيشتر درباره اين تئوري، كلاركسون(1994) بيان مي كند كه : “شركت سيستمي از ذي نفعان است كه در زير مجموعه سيستم بزرگ تر از گروه اجتماعي ، قوانين لازم و زيرساخت بازار را براي فعاليت هاي شركت مهيا مي كنند.” وي حتي بيان مي كند كه هدف شركت ايجاد ثروت و يا ارزش فقط براي سهامداران نيست بلكه هدف ايجاد ارزش براي همه ذي نفعان خود است. (سینایی وداوودی،1392،46)
شفافيت اطلاعاتي و كارايي بازار اوراق بهادار
جكسون تئوري كار ايي بازار سرمايه را بسط داده و اين تئوري را براي دو گروه متفاوت از افراد تقسيم مي كند. گروه اول شامل كارشناسان بازار سرمايه مي شود . اين گروه اغلب مي توانند مزايايي كه به وسيله اطلاعات كامل مالي كه بر پايه پيشينه آموزش خود فراهم مي كنند، داشته باشند. گروه دوم شامل مدل بازار يا همان متوسط سرمايه گذاران مي باشد. اين گروه اغلب دانش كمتري درباره اطلاعات مالي دارند و يا زمان خواندن و يا درك اطلاعات مالي منتشر شده را ندارند . اين گروه از نظريات فني تحليل گران بازار استفاده مي كنند. (سینایی وداوودی،1392،47)
شفافيت اطلاعاتي و مسئوليت اجتماعي
جكسون مدلي را ارايه كرد كه اثر تصميمات سرمايه گذار بر عملكرد شركت را با توجه به دو جنبه قراردادهاي بيروني و دروني توضيح مي دهد. قراردادهاي بيروني شامل فعاليت هاي حمايتي، حفاظتي و قوانيني هستند كه شركت ها را ملزم به افشاي اطلاعات مي كنند. اين قراردادها سرمايه گذاران را قادر مي سازد تا اطلاعات كاملي را براي ارزيابي موقعيت هاي سرمايه گذاري و توسعه استراتژي هاي خود در دست داشته باشند . قراردادهاي دروني نيز شامل فراهم آوردن آموزش براي كساني است كه مي خواهند از اطلاعات مالي شركت استفاده كنند. همان گونه كه ملاحظه مي شود موضوع بررسي از بعد تصميم گيري و رفتار سرمايه گذاران و تأثير بر عملكرد بازارهاي اوراق بهادار از اهميت ويژه برخوردار است كه با رويكردهاي مختلف و در نظريه هاي متفاوت نظير بازار كارآ و حاكميت شركتي ومسئوليت اجتماعي مطرح شده است. (همان منبع،47)

عدم قطعیت اطلاعاتی
عدم قطعیت اطلاعاتی به معني ابهام نسبت به معني يا مفهوم اطلاعات جديد براي تعيين ارزش اطلاعات یک شرکت است. در واقع منظور از عدم قطعیت اطلاعاتی ، نامتقارني اطلاعات يك شركت نيست بلكه اطلاعات نامطمئن را اصطلاح “ابهام ارزش” يا ميزان دقتي كه با آن ارزش يك شركت مي تواند به وسيله ي مطلع ترين سرمايه گذاران با هزينه اي منطقي و معقول برآورد شود، تعريف مي كنند.
هرچه ارزش شركت با ابهام بيشتري همراه باشد، سرمايه گذاران ترجيح مي دهند تا از قضاوت هاي شخصي خود استفاده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عدم قطعیت، عدم قطعیت اطلاعات، گزارشگری مالی، ریسک سیستماتیک Next Entries منبع پایان نامه درباره کیفیت سود، انواع ریسک، دارایی ها، بازدهی سهام