منبع پایان نامه درباره گروه کنترل، افراد مبتلا، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

مراقبت از خود پاسخگويان در گروههاي پژوهشي توسط نمودار13نشان داده شده است. با توجه به اين نمودار، بين ميانگين مراقبت از خود گروههاي پژوهشي تفاوت ناچيزي مشاهده ميشود. نتيجه آزمون تحليل واريانس يکطرفه (F برابر 248/0 و sig برابر 910/0) نيز عدم معناداري تفاوت مراقبت از خود گروههاي پژوهشي را نشان ميدهد.

نمودار4-13. ميانگين مراقبت از خود گروههاي پژوهشي
4-2-4-3- تيپ شخصيتي
همانطور که در جدول 14ملاحظه ميشود، آمارههاي توصيفي متغير تيپ شخصيتي به تفکيک گروههاي پژوهشي ارايه شده است. با توجه به اين جدول، ميزان تيپ شخصيتي بين 14 تا 55 متغير است. ميانگين ميزان تيپ شخصيتي پاسخگويان 98/37 و انحراف معيار 94/7 ميباشد.
جدول4-14. آمارههاي توصيفي متغير تيپ شخصيتي به تفکيک گروههاي پژوهشي
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
ميانگين (M)
انحراف معيار (SD)
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
14
19
50
64/35
3/8
گروهي رواني اجتماعي
14
14
45
43/35
68/9
شناختي رفتاري
14
33
55
14/42
33/7
افزايش انگيزه
14
26
46
36/38
58/6
کنترل
14
26
46
36/38
58/6
کل
70
14
55
98/37
94/7
ميانگين تيپ شخصيتي پاسخگويان در گروههاي پژوهشي توسط نمودار14 نشان داده شده است. با توجه به اين نمودار، بين ميانگين تيپ شخصيتي گروههاي پژوهشي تفاوت ناچيزي مشاهده ميشود. نتيجه آزمون تحليل واريانس يکطرفه (F برابر 71/1 و sig برابر 159/0) نيز عدم معناداري تفاوت تيپ شخصيتي گروههاي پژوهشي را نشان ميدهد.

نمودار4-14. ميانگين تيپ شخصيتي گروههاي پژوهشي
4-3-آزمون تجزيه و تحليل فرضيهها
فرضيه اول
فرضيه اول بيان مي دارد که: مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني موجب بهبود شاخص هاي سلامت جسمي (قند خون، کورتيزول و فشار خون) در افراد مبتلا به ديابت نوع دو مي شود.
در اين فرضيه مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني به عنوان متغير مستقل با دو سطح (بودن در گروه مداخله ي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و بودن در گروه کنترل) و شاخصهاي سلامت جسمي (قند خون، کورتيزول و فشار خون) به عنوان سه متغير وابسته مطرح هستند.
با توجه به اينکه شاخص فشارخون در سه مرحلهي پيش آزمون، پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) و پيگيري (يک ماه بعد از مداخله) و دو شاخص قند خون و کورتيزول در دو مرحلهي پيش آزمون و پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) اندازهگيري شده است، در مورد اين فرضيه کليهي پردازشهاي آماري، بر اساس تفاضل شاخصها در سنجش اول و سوم براي شاخص فشار خون و تفاضل شاخصها در سنجش اول و دوم براي دو شاخص ديگر انجام ميپذيرد. از آنجا که کاهش شاخصهاي سلامت جسمي به معناي بهبود شاخص سلامت تلقي ميشود، لذا براي شاخص فشار خون سنجش اول منهاي سنجش سوم و براي دو شاخص ديگر سنجش اول منهاي سنجش دوم مبناي محاسبات قرار خواهد گرفت، به اين ترتيب در مورد تمامي شاخصهاي سلامت جسمي گروهي اثربخش خواهد بود که ميانگين تفاضلهاي شرکتکنندگان آن گروه مثبت و بزرگتر باشد.
وضعيت توزيع متغيرها (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) جهت انتخاب آزمون آماري متناسب در جدول 15 ذکر شده است. جهت بررسي توزيع متغيرها از آزمون کلموگورف- اسميرنوف استفاده شده است.
جدول4-15.وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت جسمي در ميان دو گروه ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل
(تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع
متغير
تعداد
کلموگورف- اسميرنوف Z
معناداري (sig)
قند خون
28
6/0
87/0
کورتيزول
28
9/0
38/0
فشار خون
28
98/0
29/0
طبق جدول نتايج آزمون کلموگورف- اسميرنوف (sig بالاتر از 05/0 و Z بين 96/1+ و 96/1-) کليه ي متغيرها داراي توزيع نرمال (طبيعي) هستند.
با توجه به نرمال بودن توزيع متغيرها و وجود يك متغير مستقل و سه متغير وابسته، از مانوا به عنوان روش آماري براي اين فرضيه استفاده ميشود.
بر اساس نتايج آزمون باكس (مقدار M باکس برابر 194/9 و sig برابر 236/0)، پيش فرض تساوي كوواريانس ها، و بر اساس نتايج آزمون لوين، براي کليهي شاخص هاي سلامت جسمي (قند خون، کورتيزول و فشار خون) (به ترتيب F برابر 011/0، 324/2 و 14/1 و sig برابر 918/0، 139/0 و 295/0) پيش فرض تساوي خطاي واريانس ها، مورد تاييد قرار مي گيرد و مفروضهي لازم براي استفاده از آزمون آماري وجود دارد.
نتايج توصيفي مانوا:
طبق جدول 16 مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني به غير از شاخص فشار خون، موجب تغيير مطلوب در ساير شاخصهاي سلامت رواني نشده است. براي نمونه، ميانگين شاخص کورتيزول در گروه کنترل 6 بوده است که با مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني به ميانگين 86/3 کاهش يافته است. درعينحال، معناداري اين تغييرات طي بررسي آمارههاي استنباطي مشخص ميشود.
جدول4-16.نتايج توصيفي تفاوت سنجش شاخصهاي سلامت جسمي در گروههاي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل
شاخصهاي سلامت جسمي
گروهها
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
قند خون
کنترل
93/1
1/1
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
36/1
86/0
14

کل
64/1
1
28
کورتيزول

کنترل
6
4/4
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
86/3
68/3
14

کل
93/4
13/4
28
فشار خون
کنترل
78/0
97/0
14

ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
25/1
19/1
14

کل
1
1
28
نتايج استنباطي مانوا:
هيچ يک از آزمونهاي چندمتغيري (اثر پيلايي، لامداي ويلکز، اثر هاتلينگ و بزرگترين ريشه اختصاصي ري) معنادار نيستند (F برابر 69/1 و sig مساوي 195/0) لذا تساوي ميانگين ترکيبي شاخصهاي سلامت رواني در دو گروه (بودن در گروه مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و بودن در گروه کنترل) نتيجه ميشود؛ و اين يعني، مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني مطابق نتايج توصيفي (به غير از فشار خون)، موجب بهبود شاخصهاي سلامت جسمي در افراد مبتلا به ديابت نوع دو نشده است.
مجذور اتاي سهمي (اندازه اثر) برابر با 175/0 ميباشد؛ يعني تقريباً 17 درصد از تغييرات چندمتغيرهي شاخصهاي سلامت جسمي مربوط به دو گروه آزمايش و کنترل مورد نظر است.
نتايج آزمونهاي تکمتغيري (سه متغير وابسته به طور جداگانه) نشان داد که هيچ يک از شاخصهاي سلامت جسمي (قند خون، کورتيزول و فشار خون) (به ترتيب F برابر 33/2، 95/1، 27/1 و sig برابر 139/0، 174/0، 269/0 و مجذور اتا سهمي برابر 08/0، 07/0، 05/0) معنادار نيستند.
فرضيه دوم
فرضيه دوم بيان ميدارد که: مداخلهي شناختي رفتاري موجب بهبود شاخصهاي سلامت جسمي (قند خون، کورتيزول و فشار خون) در افراد مبتلا به ديابت نوع دو ميشود.
در اين فرضيه مداخلهي شناختي رفتاري به عنوان متغير مستقل با دو سطح (بودن در گروه شناختي رفتاري و بودن در گروه کنترل) و شاخص هاي سلامت جسمي (قند خون، کورتيزول و فشار خون) به عنوان سه متغير وابسته مطرح هستند.
با توجه به اينکه شاخص فشار خون در سه مرحلهي پيش آزمون، پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) و پيگيري (يک ماه بعد از مداخله) و دو شاخص قند خون و کورتيزول در دو مرحلهي پيش آزمون و پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) اندازهگيري شده است، در مورد اين فرضيه کليهي پردازشهاي آماري، بر اساس تفاضل شاخصها در سنجش اول و سوم براي شاخص فشار خون و تفاضل شاخصها در سنجش اول و دوم براي دو شاخص ديگر انجام ميپذيرد. از آنجا که کاهش شاخصهاي سلامت جسمي به معناي بهبود شاخص سلامت تلقي ميشود، لذا براي شاخص فشار خون سنجش اول منهاي سنجش سوم و براي دو شاخص ديگر سنجش اول منهاي سنجش دوم مبناي محاسبات قرار خواهد گرفت، به اين ترتيب در مورد تمامي شاخصهاي سلامت جسمي گروهي اثربخش خواهد بود که ميانگين تفاضلهاي شرکتکنندگان آن گروه مثبت و بزرگتر باشد.
وضعيت توزيع متغيرها (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) جهت انتخاب آزمون آماري متناسب در جدول 17 ذکر شده است. جهت بررسي توزيع متغيرها از آزمون کلموگورف- اسميرنوف استفاده شده است.

جدول4-17.وضعيت توزيع متغيرهاي شاخصهاي سلامت جسمي در ميان دو گروه شناختي رفتاري و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع
متغير
تعداد
کلموگورف- اسميرنوف Z
معناداري (sig)
قند خون
28
47/0
98/0
کورتيزول
28
96/0
312/0
فشار خون
28
16/1
133/0

طبق جدول نتايج آزمون کلموگورف- اسميرنوف (sig بالاتر از 05/0 و Z بين 96/1+ و 96/1-) کليهي متغيرها داراي توزيع نرمال (طبيعي) هستند.
با توجه به نرمال بودن توزيع متغيرها و وجود يك متغير مستقل و سه متغير وابسته، از مانوا به عنوان روش آماري براي اين فرضيه استفاده ميشود.
بر اساس نتايج آزمون باكس (مقدار M باکس برابر 202/5 و sig برابر 603/0)، پيش فرض تساوي كوواريانس ها، و بر اساس نتايج آزمون لوين، براي کليهي شاخص هاي سلامت جسمي (قند خون، کورتيزول و فشار خون) (به ترتيب F برابر 436/2، 762/1 و 38/0 و sig برابر 131/0، 196/0 و 541/0) پيش فرض تساوي خطاي واريانس ها، مورد تاييد قرار مي گيرد و مفروضهي لازم براي استفاده از آزمون آماري وجود دارد.
نتايج توصيفي مانوا:
طبق جدول 18 مداخلهي شناختي رفتاري به غير از شاخص قند خون، موجب تغيير مطلوب در ساير شاخصهاي سلامت رواني شده است. براي نمونه، ميانگين شاخص کورتيزول در گروه کنترل 6 بوده است که با مداخله شناختي رفتاري به ميانگين 93/6 ارتقاء يافته است. درعينحال، معناداري اين تغييرات طي بررسي آمارههاي استنباطي مشخص ميشود.

جدول4-18.نتايج توصيفي شاخصهاي سلامت جسمي در گروههاي شناختي رفتاري و کنترل
شاخصهاي سلامت جسمي
گروهها
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
قند خون
کنترل
93/1
1/1
14

شناختي رفتاري
3/1
6/1
14

کل
61/1
38/1
28
کورتيزول

کنترل
6
4/4
14

شناختي رفتاري
93/6
43/3
14

کل
46/6
9/3
28
فشار خون
کنترل
78/0
97/0
14

شناختي رفتاري
1
1/1
14

کل
89/0
1
28
نتايج استنباطي مانوا:
هيچ يک از آزمونهاي چندمتغيري (اثر پيلايي، لامداي ويلکز، اثر هاتلينگ و بزرگترين ريشه اختصاصي ري) معنادار نيستند (F برابر 1 و sig مساوي 409/0) لذا تساوي ميانگين ترکيبي شاخصهاي سلامت رواني در دو گروه (بودن در گروه مداخله شناختي رفتاري و بودن در گروه کنترل) نتيجه ميشود؛ و اين يعني، مداخلهي شناختي رفتاري برخلاف نتايج توصيفي (به غير از قند خون)، موجب بهبود شاخصهاي سلامت جسمي در افراد مبتلا به ديابت نوع دو نشده است.
مجذور اتاي سهمي (اندازه اثر) برابر با 111/0 ميباشد؛ يعني تقريباً 11 درصد از تغييرات چندمتغيرهي شاخصهاي سلامت جسمي مربوط به دو گروه آزمايش و کنترل مورد نظر است.
نتايج آزمونهاي تکمتغيري (سه متغير وابسته به طور جداگانه) نشان داد که هيچ يک از شاخصهاي سلامت جسمي (قند خون، کورتيزول و فشار خون) (به ترتيب F برابر 46/1، 39/0، 295/0 و sig برابر 237/0، 539/0، 592/0 و مجذور اتا سهمي برابر 053/0، 015/0، 011/0) معنادار نيستند.
فرضيه سوم
فرضيه سوم بيان ميدارد که: مداخلهي گروهي رواني اجتماعي موجب بهبود شاخص هاي سلامت جسمي (قند خون، کورتيزول و فشار خون) در افراد مبتلا به ديابت نوع دو ميشود.
در اين فرضيه مداخلهي گروهي رواني اجتماعي به عنوان متغير مستقل با دو سطح (بودن در گروه گروهي رواني اجتماعي و بودن در گروه کنترل) و شاخصهاي سلامت جسمي (قند خون، کورتيزول و فشار خون) به عنوان سه متغير وابسته مطرح هستند.
با توجه به اينکه شاخص فشار خون در سه مرحلهي پيش آزمون، پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) و پيگيري (يک ماه بعد از مداخله) و دو شاخص قند خون و کورتيزول در دو مرحلهي پيش آزمون و پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) اندازهگيري شده است، در مورد اين فرضيه کليهي پردازشهاي آماري، بر اساس تفاضل شاخصها در سنجش اول و سوم براي شاخص فشار خون و تفاضل شاخصها در سنجش اول و دوم براي دو شاخص ديگر انجام ميپذيرد. از آنجا که کاهش شاخصهاي سلامت جسمي به معناي بهبود شاخص سلامت تلقي ميشود، لذا براي شاخص فشار خون سنجش اول منهاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کانون کنترل سلامت Next Entries منبع پایان نامه درباره سلامت روان، گروه کنترل، افراد مبتلا