منبع پایان نامه درباره گروه کنترل، آموزش مهارت، حضور ذهن

دانلود پایان نامه ارشد

1390 در مرکز تحقيقات ديابت شهر يزد عضو بوده و بيشاز ششماه از تشکيل پرونده آنها گذشته بود، جامعه آماري پژوهش حاضر بودند. اين افراد در گروه سني40تا50 سال بوده و ميزان تحصيلاتشان دبيرستان و بالاتر بود.

3-2-2-نمونه و نحوهي انتخاب آن
ملاکهاي شمول اين پژوهش شامل سن40تا50سال ، ابتلا به ديابت نوع دو به مدت حداقل شش ماه به تشخيص متخصص ديابت مرکز و ميزان تحصيلات بالاتر از سيکل. موارد زير نيز به عنوان ملاک هاي خروج اين پژوهش در نظرگرفتهشد: بيماري طبي حاد يا مزمن که مشکلاتي در خونگيري ايجاد کند، سابقهي دريافت آموزش مديريت استرس يا آرامسازي و داشتن سابقهي خانوادگي ابتلا به ديابت.
روش نمونه گيري تحقيق حاضر،روش نمونه گيري در دسترس است، به اين ترتيب که براي انتخاب گروه نمونه، ابتدا به مرکز تحقيقات ديابت شهر يزد مراجعه و با هماهنگي مسئول پذيرش مرکز پروندههاي پزشکي بيماران ديابتي آن مرکز تا حدودي بررسي شد. از آنجا که در پرونده هاي آنها بعضي مشخصات توسط بيمار ثبت نشده بود و بنا به پيشنهاد ايشان نمونهگيري با اين روش بسيار وقتگير بود ، با راهنمايي مسئول مرکز به واحد کامپيوتر مراجعه شد. پس از اينکه ملاکهاي مورد نظر براي گروه نمونه به مسئول واحد کامپيوتر داده شد، فهرست100نفري از زناني که ميزان تحصيلاتشان بالاتر از سيکل بود از کامپيوتر استخراج شد. شماره تماس آنها از مشخصات کامپيوتري يا مشخصات پروندهي پزشکيشان يادداشت شد. سپس با همهي آنها تماس تلفني گرفتهشد که مشخص شد20نفر تحصيلات آنها به اشتباه ثبت شده و با 80نفر ديگر در مرکز تحقيقات ديابت قرار ملاقات گذاشته شد. با اين80نفر در دو روز متوالي به صورت دو گروه 40نفره در سالن کنفرانس مرکز تحقيقات ديابت جلسهاي تشکيل داده شد. در اين جلسه که با نظارت مسئولان مرکز تحقيقات تشکيل شد به بيماران توضيحاتي در مورد بيماري ديابت و تاثير رواندرماني بر بهبود آن داده شد، سپس پرسشنامهي بهزيستي رواني برادلي(1994)(W-BQ12) که برگهي رضايتنامه جهت شرکت در کلاسها نيز ضميمهي آن شده بود در اختيار بيماران قرار گرفت. در برگهي رضايتنامه “نام و نام خانوادگي بيمار و شماره تماس” او پرسيده شد، همچنين سوال شد که؛ “آيا تا کنون در جلسات مشاورهاي که در مرکز تشکيل شده شرکت داشتهايد؟ “و در انتها پرسيده شد که” آيا رضايت داريد که در جلسات مشاورهاي که در مرکز تشکيل شود شرکتکنيد؟”. در هنگام پرکردن پرسشنامه به سوالات احتمالي شرکت کنندگان از محتواي سوالات پرسشنامه پاسخ داده ميشد. همهي بيماران پرسشنامه و برگهي رضايتنامه را تکميل کردند. تنها دو نفر در جلسات ذهنآگاهي شرکت ناتمام داشته بودند که به دليل ناتمام بودن جلسات از گروه نمونه حذف نشدند. سپس پرسشنامهي بهزيستي رواني نمره گذاري شد، دامنهي نمرات در شرکتکنندگان ازنمرهي8تا19 بودواز آنجا که نقطهي برش آن براي تحقيق حاضر نمرهي 20بود وکسب نمرهي کمتر از اين مقياس شاخص ورود به جلسات مداخله بود. همهي شرکتکنندگان ويژگي حضور در جلسات مداخله را دارا بودند. به عبارتي همهي افراد گروه نمونه از بهزيستي رواني نسبتا پاييني برخوردار بودند. سپس آنها به 5گروه تقسيم شدند، براي تقسيم افراد به گروهها از چند ملاک استفاده شد؛ سعي شد افراد با نمرهي بهزيستي بالا و يا پايين بهطور مساوي در گروهها تقسيم شوند، بهعلاوه از آنجا که هرمداخله در ساعت و روز خاصي اجرا ميشد و بيماران به طور موردي صرفا روزها يا ساعات خاصي ميتوانستند در کلاسها حاضر شوند، اين موضوع نيز يکيديگر از ملاکهاي ثبتنام افراد در گروه خاصي بود، همچنين نتيجهي آزمايشHbA1cيکي ديگر از ملاکهاي تقسيمبندي گروهها بود . براي گروه کنترل نيز همين ملاک ها در نظر گرفته شد،7نفر از افراد گروه کنترل کساني بودند که امکان شرکت در کلاسها براي آنها وجود نداشت. به اين ترتيب شرکتکنندگان به 5گروه مساوي 16نفري تقسيم شدند. لازم به ذکر است که از اين تعداد 20نفر انسولين،59نفر قرص مصرف مي کردندو يک نفر هنوز هيچ درمان دارويي را شروع نکرده بود.
3-3-شيوهي اجرا
بعد از هماهنگي با واحد آزمايشگاه مرکز، هر روز با 5 نفر از بيماران تماس گرفته و از آنها خواسته ميشد، در حالت ناشتا فردا صبح، ساعت هشت براي دادن آزمايش خون به مرکز تحقيقات، واحد آزمايشگاه مراجعه کنند. بيماران پس از مراجعه به مرکز تحقيقات، برگهاي دريافت ميکردند که در آن به هر بيمار کد خاصي اختصاص داده شده و دو معرفينامه نوشته شدهبود؛ معرفي به واحد آزمايشگاه مرکز براي گرفتن آزمايش HbA1c و کورتيزول سرم و معرفي به واحد پرستاري براي گرفتن فشار خون. بيماران ابتدا به واحد پرستاري هدايت ميشدند، در آنجا فشار خونشان گرفته و يادداشت ميشد ، سپس به واحد آزمايشگاه معرفي ميشدند و آزمايش خون از آنها گرفته ميشد بعلاوه سرم خون آنها براي گرفتن آزمايش کورتيزول در آزمايشگاه نگهداري ميشد. آزمايش HbA1cدر همان مرکز تحقيقات انجام ميشد اما براي گرفتن آزمايش کورتيزول نمونههاي سرم خون بيماران به آزمايشگاه مرکزي منتقل و در آنجا آزمايش انجام شد. هر بيمار پس از پايان خونگيري به واحد تغذيه مرکز تحقيقات معرفي ميشد، در آنجا کارشناس تغذيه دستور غذايي خاصي به هر بيمار مي داد؛ هدف از ارجاع شرکت کنندگان به اين بخش هماهنگي همهي شرکتکنندگان در تمام انواع مداخلات بود. حدود بيست روز خونگيري بيماران به طول انجاميد، از تاريخ پانزدهم آذرماه تا تاريخ پنجم ديماه سال 1390. پس از اتمام خونگيري با هر يک از گروهها تماس گرفته شد و براي بر گزاري اولين جلسه کلاس به مرکز تحقيقات دعوت شدند. اولين جلسه که در واقع جلسهي اصلي مداخله محسوب نميشد براي هماهنگي در پرکردن پرسشنامهها بود. بيماران پس از حضور در کلاس مجموعهي پرسشنامه ويژهي اين تحقيق در اختيار آنها قرارگرفت و از آنها خواسته شد که پرسشنامهها را تکميل کنند و در صورتي که سوالي برايشان پيش آمد بپرسند. لازم به ذکر است پرسشنامهها قبل از اجراي تحقيق در اختيار 5نفر از بيماران ديابتي قرار گرفت و از آنها خواسته شد به سوالات پاسخ دهند، هدف از اين اجراي مقدماتي اين بود که آيا همهي سوالات قابل فهم و درک است و چنانچه سوالي نياز به اصلاح دارد اصلاح شود ، به اين ترتيب سوالات قبل از اجرا کاملا اصلاح شده بود. پس از اين که به سوالات پاسخ داده شد، پرسشنامهها جمع آوري و بار ديگر دربارهي حضور به موقع در جلسات تاکيد شد(به جز گروه کنترل که تا تماس بعدي ، با آنها خداحافظي شد) و از آنها خواسته شد رژيم غذايي که کارشناس تغذيه به آنها داده بود را کامل رعايت کنند.
به اين ترتيب جلسات مداخله از نيمهي دوم ديماه شروع شد. هر هفته يک جلسه از هر نوع مداخله تشکيل ميشد، پس از اتمام جلسات مداخلات،جهت اجراي مرحلهي پس آزمون؛ در جلسهي اضافي که با فاصله سههفته براي هر گروه تشکيل شد بار ديگر پرسشنامهها در اختيار افراد هر گروه قرار گرفت و از آنها خواسته شد به سوالات پاسخ دهند. در اين جلسه بار ديگر تاکيد شد که رژيم غذاييشان را رعايت کنند، همچنين يادآوري شد که براي خونگيري مجدد با آنها تماس گرفته خواهدشد. جهت اجراي مرحلهي پي گيري؛ از نيمهي دوم فروردين ماه1391خونگيري مجدد جهت مرحله پس آزمون بيماران شروع شد، همانند مرحلهي اول با بيماران تماس گرفته و به مرکز تحقيقات دعوت شدند، پس از مراجعه به مرکز تحقيقات، برگهي معرفي به واحد پرستاري و واحد آزمايشگاه در اختيار بيماران قرار گرفت، طبق هماهنگي با واحد آزمايشگاه هر روز تنها دهنفر براي خونگيري معرفي ميشدند، آزمايش HbA1cدر همان مرکز تحقيقات و آزمايش کورتيزول سرم در آزمايشگاه مرکزي يزد انجام شد. لازم به ذکر است که يکي از اهداف اين پژوهش بررسي اثربخشي مداخلات در مرحلهي پيگيري بود اما از آنجا که از گروه مداخلهي ذهنآگاهي دو نفر و نيز از گروه شناختي رفتاري سه نفر، به دليل جراحي خونگيري مجدد از آنها امکانپذير نبود و اين امر تحليل فرضيهها را با مشکل مواجه ميکرد،در اين مرحله،که مرحله پي گيري بود براي سنجش شاخصهاي زيستي در اين مرحله ،که مرحله پي گيري بود تنها به اندازهگيري فشارخون بسنده شد اما پرسشنامههاي خودکارآمدي، کيفيت زندگي، بهزيستي رواني ، رفتار مراقبت از خود و مشکلات مربوط به بيماري ديابت به عنوان شاخصهاي رواني به صورت کامل سنجيده شد؛ بهاينصورت که پايان ارديبهشتماه از شرکتکنندگان هر گروه به صورت جداگانه در مرکز ديابت دعوت بهعملآمد، ابتدا پرسشنامهها را کامل کردند و سپس براي مشخص شدن ميزان فشار خونشان به واحد پرستاري معرفي شدند.
زمانبندي اجراي پژوهش و نيز محتواي جلسات در مرکز تحقيقات ديابت يزد دربارهي هر مداخله به تفکيک در جداول3-1تا3-4 به صورت جداگانه آمده است. به دليل محدوديت مکاني در مرکز تحقيقات مداخلات افزايش انگيزه، مداخلهي گروهي رواني اجتماعي و مداخلهي شناختي رفتاري هر هفته روز شنبه به ترتيب از ساعات 8-10،10-12و14-12تشکيل ميشد. مداخلهي ذهن آگاهي روز دوشنبه هر هفته ساعت12-10تشکيل ميشد(ذکر ساعات اضافي به دليل آن بود که تا بيماران همگي جمع شده و جلسهي مداخله شروع مي شد مدت زماني طول ميکشيد).لازم به ياد آوري است که به مداخلهي رواني اجتماعي توسط خود محقق و مداخلات شناختي رفتاري و افزايش انگيزه توسط يک نفر کارشناس ارشد روان شناسي و مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني توسط يک نفر کارشناس ارشد روان شناسي باليني که هر دو داراي تخصص بوده و سابقهي اجراي اين مداخلات را داشته اند،اجرا شد.

جدول3-1.زمان بندي و محتواي جلسات مداخلهي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
ايام هفته
شمارهي جلسه
محتواي جلسه
دوشنبه
جلسهي پيش درمان
خوشآمدگويي-پرکردن پرسشنامهها
دوشنبه
اولين جلسهي مداخله
هدايت خودكار در برابر حضور ذهن
دوشنبه
دومين جلسهي مداخله
بودن در بدن
دوشنبه
سومين جلسهي مداخله
تقوت حوزهي حالت ذهنيبودن، مراقبهي نشسته
دوشنبه
چهارمين جلسهي مداخله
ماندن در زمان حال
دوشنبه
پنجمين جلسهي مداخله
پذيرش / مجوز حضور
دوشنبه
ششمين جلسهي مداخله
افکار حقايق نيستند
دوشنبه
هفتمين جلسهي مداخله
چگونه ميتوان از خود بهخوبي مراقبت كرد
دوشنبه
هشتمين جلسهي مداخله
جمعبندي آموختهها براي آينده، شروعي نو براي باقيماندهي زندگي

جدول3-2.زمان بندي و محتواي جلسات مداخلهي رواني اجتماعي
ايام هفته
شمارهي جلسه
محتواي جلسه
شنبه
جلسه ي پيش درمان
خوشآمدگويي-پرکردن پرسشنامهها
شنبه
اولين جلسهي مداخله
مديريت اهداف براي تغيير رفتار
شنبه
دومين جلسهي مداخله
حفظ انگيزهي تغيير رفتار
شنبه
سومين جلسهي مداخله
مديريت استرس
شنبه
شنبه
چهارمين جلسهي مداخله
پنجمين جلسهي مداخله
مديريت هيجانات
غذا خوردن هيجاني
شنبه
ششمين جلسهي مداخله
برنامهريزي طولاني مدت-چه ياد گرفتيم؟

جدول3-3.زمان بندي و محتواي جلسات مداخلهي شناختي-رفتاري
ايام هفته
شمارهي جلسه
محتواي جلسه
شنبه
جلسهي پيشدرمان
خوشآمدگويي-پرکردن پرسشنامهها
شنبه
اولين جلسهي مداخله
ارتباط بين افکار و احساسات،راههاي شناخت وتغيير افکار غير منطقي
شنبه
دومين جلسهي مداخله
معارفه و بحث درباره عوامل ايجاد کنندهي استرس و نقش آن بر شروع و تداوم بيماري ديابت
شنبه
سومين جلسهي مداخله
آموزش مديريت خشم
شنبه
چهارمين جلسهي مداخله
آموزش شيوهي حل مساله
شنبه
پنجمين جلسهي مداخله
آموزش مهارت هاي ارتباطي و ابزار وجود
شنبه
ششمين جلسهي مداخله
مرور کلي و تمرين مهارت هاي آموخته شده در جلسات قبل

جدول3-4.زمانبندي و محتواي جلسات مداخلهي افزايش انگيزه
ايام هفته
شماره ي جلسه
محتواي جلسه
شنبه
جلسهي پيش درمان
خوشآمدگويي-پرکردن پرسشنامهها
شنبه
اولين جلسهي مداخله
ايجاد انگيزه براي تغيير
شنبه
دومين جلسهي مداخله
تقويت کردن تعهد و اعتقاد به تغيير
شنبه
سومين جلسهي مداخله
بررسي انگيزههاي جديد و فرايند ايجاد اين تغييرات
شنبه
چهارمين جلسهي مداخله
مرور کلي و بازبيني انگيزهها و تعهدات آموخته شدهي در جلسات قبل

3-4-روش تجزيه و تحليل داده ها
داده ها در نرم افزار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کانون کنترل سلامت، طرح پژوهش، سلامت روان Next Entries منبع پایان نامه درباره مقياس، ضريب، آلفاي