منبع پایان نامه درباره کیفیت سود، انواع ریسک، دارایی ها، بازدهی سهام

دانلود پایان نامه ارشد

اطمینان وجود دارد . این حقیقت از یک جزء غیرمعمول در سری زمانی معلوم می شود حضور چنین عنصری که نشان دهنده وجود نوسانات تعریف نشده یا غیر قابل پیش بینی در داده ها است به این معنی است که باید انتظار خطا در پیش بینی را داشته باشیم . اگر این جزء غیر معمول اثر متنابهی را بر جای گذارد‌، نشانگر این است که توانایی ها در پیش بینی ناچیز بوده است ، ولی اگر این جزء غیر معمول محدود باشد خواهیم توانست با تعیین روند الگوی سیکلی و فصلی به یک پیش بینی که از درجه صحت بالاتری برخوردار است، دست یابیم. (محمدی،1391، 36)
چارچوب نظري پیش بینی سود
هدف اصلی گزارشگري مالی، بیان تأثیرات اقتصادي رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت وعملکرد واحد تجاري براي کمک به استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه براي اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاري است. بنابراین تصمیم گیري، نقش محوري در تئوري حسابداري داشته است . یکی از اقلام حسابداري که در گزارش هاي مالی تهیه و ارائه می شود معمولاً ” سود خالص “است. سود به عنوان عاملی براي تدوین سیاست هاي تقسیم سود، پیش بینی و راهنمایی براي سرمایه گذاري و تصمیم گیري به شمار می آید. برداشت حسابداران و تحلیل گران مالی از واژه سود متفاوت است . تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده (سود حسابداري) را متفاوت از سود واقعی می دانند. یکی از دلایلی که ممکن است تحلیلگران سود خالص گزارش شده را با سود واقعی متفاوت بدانند، این است که این امکان وجود دارد که سود به وسیله مدیران دستکاري شود.
کیفیت سود از جنبه هاي با اهمیت ارزیابی سلامت مالی شرکت هاست که مورد توجه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان صورتهاي مالی قرارگرفته است . کیفیت سود به توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی، سودمندي در پیش بینی سود آتی و همچنین به ثبات، پایداري و عدم تغییرپذیري سود گزارش شده اشاره دارد .
برخی از محققان توانایی پیش بینی را به طور خاص، توانایی سودهاي قبلی براي پیش بینی سودهاي آتی تلقی می کنند. بنابراین، توانایی پیش بینی با کاهش انحرافات تغییرات سود در ارتباط است. یک روش براي ارزیابی کیفیت، بررسی یکنواختی سود است، زیرا یکنواختی یا عدم تغییرپذیري به معناي وجود سود با کیفیت است . کیفیت سود را می توان بر اساس تفاوت بین دستمزد پرداختی به نیروي کار در سال جاري نسبت به سال قبل که میزان سرمایه گذاري در نیروي انسانی را نشان می دهد و همچنین سرمایه گذاري در دارایی هاي سرمایه اي محاسبه نمود. بر این اساس، افزایش پرداختی به عامل کار که نشان دهنده افزایش کمیت یا کیفیت نیروي انسانی است، می تواند کیفیت سود را بهبود بخشد . همچنین افزایش دارایی هاي ثابت و سرمایه گذاري هاي بلندمدت نیز باعث افزایش کیفیت سود خواهد شد . بنابراین، سرمایه گذاري در نیروي کار و دارایی هاي سرمایه اي می تواند از طریق افزایش کیفیت سود، به افزایش پایداري سود منجر شود. (محمدی،1391، 16)
خطای پیش بینی سود
سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي ازاستفاده كنندگان برون سازماني اطلاعات مالي به شمار مي روند . تهيه و فراهم كردن اطلاعات مربوط براي اين دو گروه، يكي از رسالت هاي اصلي مديريت و سيستم هاي حسابداري است . مديران از طريق افشاي اطلاعات در قالب گزارشگري مالي اين رسالت را ايفا مي نمايند. صورت هاي مالي قسمت مهمي از گزارشگري مالي را تشكيل مي دهند. صورت هاي مالي ابزارهاي اصلي هستند كه اطلاعات حسابداري را به افراد خارج از بنگاه انتقال مي دهند.
بسياري از اطلاعات ارايه شده به وسيله گزارشگري مالي در بردارنده پيش بيني در خصوص عمليات آينده است. پيش بيني به سرمايه گذاران كمك مي كند تا فرآيند تصميم گيري خود را بهبود بخشند و خطر تصميم هاي خود را كاهش دهند. بيورمي گويد:
“پيش بيني ها را مي توان بدون اخذ تصميم انجام داد، ولي كوچكترين تصميم گيري را نميتوان بدون پيش بيني انجام داد”
اطلاعات خارج از صورت هاي مالي عمدتاً به منظور ارايه اطلاعاتي در خصوص عملكرد آتي شركت منتشر مي شوند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورت هاي مالي، اطلاعات ارايه شده در متن صورت هاي مالي به صورت گسترده اي بر پايه پيش بيني ها و برآوردهاي مديريت قرار دارند . با توجه به اينكه طبق تعريف، دار ایي ها و بدهي ها جريان هاي نقدي ورودي و خروجي مورد انتظار آتي هستند، اين امر چندان تعجب آور نيست . چارچوب تعاريف دارايي ها و بدهي ها نشان دهنده اين است كه دارايي ها و بدهي ها دربردارنده ي انتظاراتي درباره آينده هستند. بنابراين، انعكاس چنين انتظاراتي در اندازه گيري دارايي ها و بدهي ها معقولانه است. از آنجايي كه درآمد تفاوت بين خالص دارايي هاي شناسايي شده در ابتدا و پايان دوره است، برآوردهاي آتي منعكس در اقلام دارايي ها و بدهي ها، ويژگي هاي درآمد را نيز تحت تاثیر قرار می دهد. اگرچه اين برآوردها از طريق انتقال اطلاعات داخلي و آينده نگر به سرمايه گذاران ، به صورت بالقوه اي مربوط بودن اطلاعات مالي را بهبود مي بخشند، اما از طرف ديگر به دليل دشواري هاي عيني و سوء استفاده از برآوردها به منظور دستكاري اطلاعات مالي، كيفيت اطلاعات مالي، در معرض بي اعتباري قرار دارد. بنابراين، هر دو دسته اطلاعات فوق با درجه اي از خطا همراه خواهند بود.
دليل تمركز بر پيش بيني سود به جاي ساير اشكال اطلاعات افشا شده خارج از صورت هاي مالي، اين است كه سود پيش بيني شده علاوه برانعكاس پيش بيني مديريت درباره چشم انداز آتي شركت، كمي و قابل تاييد است. (محمدی،1391، 36)

اندازه گيري خطاي پيش بيني سود
براي اندازه گيري خطاي پيش بيني سود، 4 شاخص عمومي به شرح زير معرفي شده است :
1.ميانگين قدر مطلق انحرافات
2. ميانگين مجذور خطا
3. ريشه دوم ميانگين مجذور خطا
4. ميانگين قدرمطلق درصد خطا
تفاوت اصلي بين ميانگين قدر مطلق انحرافات و ميانگين مجذور خطا(يا ريشه دوم ميانگين مجذور خطا) آن است كه ميانگين مجذور خطا و ريشه دوم ميانگين مجذور خطا براي خطاهاي بزرگ تر نسبت به ميانگين قدر مطلق انحرافات ، جريمه سنگين تري قائلند . زماني كه جريمه خطاهاي پيش بيني به طور خطي با اندازه خطا افزايش مي يابد، شاخص ميانگين قدر مطلق انحرافات يك شاخص مناسب براي صحت پيش بيني خواهد بود . ازآن جايي كه شاخص ميانگين قدرمطلق درصد خطا يك شاخص درصدي و فاقد واحد اندازه گيري است (كه امكان قابليت مقايسه خطاي پيش بيني سود شركت هاي بزرگ تر و كوچك تر را نيز فراهم مي آورد)، براي مقايسه عملكرد يك مدل در سري هاي زماني مختلف مفيد خواهد بود. در صورتي كه سري مقادير خيلي كوچك داشته باشد، توصيه مي شود كه از شاخص ميانگين قدرمطلق درصد خطا استفاده نشود، زيرا تقسيم كردن خطا بر مقادير خيلي كوچك موجب متورم شدن شاخص مي شود. (همان منبع،38)

مفاهیم ریسک
تعریف ریسک
فرهنگ وبستر4 ، ریسک را «در معرض خطر قر ار گرفتن» تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زبان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است می داند.
گالیتز5، ریسک را هرگونه نوسانات در هرگونه عایدی می داند.
تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی، ما را با ریسک مواجه می سازد. بنابراین امکان دارد که تغییرات ما را منتفع یا متصور سازد.
گیلب6، ریسک را این چنین معرفی می کند « هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد، ریسک نامیده می شود»
در زیر به دیدگاه دو نفر از صاحبنظران مدیریت مالی در ایران درباره تعریف ریسک اشاره می شود:
ریسک به مفهوم احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب است .
ریسک به شرایطی اطلاق می گردد که نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار متفاوت باشد .
اولین بار هوی مارکویتز7 (1952) براساس تعاریف کمی ارائه شده ، شاخص عددی8 برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر تعریف کرد. به عنوان مثال، ریسک نرخ ارز در خلال سال های 1385-1375 عبارتست از انحراف معیار نرخ ارز در این سال ها.
سایر شاخص ها نیز به همین ترتیب محاسبه می شوند، از جمله ریسک نرخ بازدهی سهام، ریسک تغییرات قیمت و ریسک نرخ سود. دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد.
هیون، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند .
بنابراین برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه ارائه کرد:
– دیدگاه اول : ریسک به عنوان هر گونه نوسانات احتمال بازدهی اقتصادی در آینده.
– دیدگاه دوم : ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده (ریسک نامطلوب).
ماهیت ریسک
در جامعۀ امروز تقریباً تمام افراد به نحوی با این مفهوم آشنایی دارند و اذعان می کنند که کلیۀ شئونات زندگی با ریسک، مواجه است. ریسک در زبان عرف عبارتند از، خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیاد تر است.
انواع ریسک
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی به ساختار مالی مؤسسات مختلف اثر می گذارد. مؤسسات مختلف از جمله شرکت های صنعتی، تولیدی و خدماتی ، مؤسسات پولی ومالی و حتی دولت ها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ریسک های خاص مواجه می شوند. ریسک در یک معنای عام عبارت است از تغییرات قیمت که این قیمت به خود شامل نرخ های ارز، نرخ های سود ، نرخ های کالا و نرخ های بازدهی سهام می باشد. در هر حال، تغییر این متغیرها به علت تغییر در بسیاری از عوامل است که هر یک به عنوان سطوح مختلف ریسک وارد می شوند. به عنوان مثال، ریسک پرسنلی شاید در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسد و در انواع ریسک ذکر نگردد، اما طبیعی است که اعتصاب یک روزه کارگران یک شرکت یا یک اداره دولتی، سطح تولید و خدمات را به شدت تغییر دهد و همین عامل بر قیمت تمام شده محصول یا خدمت و در نتیجه بر سودآوری اثر گذارد. در صورتی که سهام شرکت مذکور در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد، همین اعتصاب می تواند قیمت سهام را بطور محسوسی کاهش دهد.
مثال دیگر در خصوص ریسک، تغییرات قوانین حاکم بر نظام اقتصادی است که بر پیکره سازمان بسیار اثرگذار بوده، نوع عملیات و سطح عملیات را به شدت تحت تأثیر خود قرار می دهد. با توجه به تقسیم بندی های مختلفی که برای شناخت انواع ریسک در کتب مختلف مشاهده می شود، محقق رایج ترین انواع تقسیم بندی را با دو نگرش متفاوت به انواع ریسک در نمودار زیر تدوین و ارائه نموده است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم. البته این تقسیم بندی ها به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیست بلکه کلیه این ریسک ها با یکدیگر در ارتباط هستند و برای مطالعه ریسک در یک سازمان، باید تمامی این ریسک ها را به صورت یک مجموعه، مورد بررسی قرار داد.
نمودار ( 2-1) : انواع ریسک

براساس این دو دیدگاه، دو نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی شکل گرفته است که نظریه مدرن پرتفوی به سنجش ریسک از دیدگاه اول و نظریه فرامدرن پرتفوی به سنجش و ارزیابی ریسک از دیدگاه دوم (ریسک نامطلوب) می پردازد.
از آنجا که هدف کلیه سرمایه گذاران، کسب بیشترین بازدهی است، مفهوم ریسک نیز بیان می شود. در حقیقت، ریسک و بازدهی دو رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می باشد وهمواره بیشترین بازدهی با توجه به حداقل ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه گذاری است.
مفهوم ریسک در بازار مالی نقش کلیدی را بازی می کند، بنابراین باید آن را شناخت و اندازهگیری کرد و برنامه ای در نظر گرفت که بتواند ریسک های غیرضروری را از بین برده، ریسکهای همراه با فرصت را مدیریت کند. ضمناً ، یادآوری این نکته نیز ضروری است که ریسک لزوماً پدیدهای منفی نیست، بلکه به همراه هر فرصتی، ریسک نیز وجود دارد و اصولاً نمی توان کلیه ریسک ها را از بین برد، چرا که کلیه فرصت ها نیز بدین صورت از بین می روند. به همین علت رشته علمی – حرفه ای مهندسی مالی با مدیریت ریسک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عدم اطمینان، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم قطعیت Next Entries منبع پایان نامه درباره عدم اطمینان، بورس اوراق بهادار، بازار سهام، بورس اوراق بهادار تهران