منبع پایان نامه درباره کیفیت اطلاعات، اطلاعات مالی، دسترسی به اطلاعات، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

و اروپایی در سال 2000 سبب شد مسئله شفافیت اطلاعات در فرایند گزارشگری مالی مورد توجه عمیق مجامع حرفه ای قرار گیرد. سلب اعتماد عمومی از بازارهای سرمایه ، کشورهای فوق را برداشت تا درصدد تدوین و اصلاح قوانینی برایند که ضامن اعتماد سرمایه گذاران به چرخه های تجاری و اطلاعات ارائه شده به وسیله آنها باشد.
تصویب قوانینی همچون گزارشهای کدبری2 ،گرین بری3، و همپل4 در انگلستان ، انتشار گزارش وینوت5 در فرانسه، و اصل امنیت مالی (2003 )، ساریینز اکسلی در ایالات متحده6 و کن تراگی7 ، برلینز8 و کپ ایچ9 درآلمان موج جدیدی از توجه به اصلاح چارچوبهای نظام راهبردی را نشان می داد که در راستای افزایش حق سهامداران در بورس و افزایش کیفیت اطلاعات خارجی قرار داشت.10

در این فصل نخست چارچوب نظری موضوع تحقیق با توجه به دانش موجود حسابداری تبیین می گردد تا دیدگاه نظری یا تئوریک موضوع تبیین شود. سپس تحقیقات قبلی انجام شده قبلی که با موضوع ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم دارند ارائه می گردد.

2-2 شفافیت اطلاعات
در فرهنگ وبستر، شفافیت بدین صورت تعریف شده است: “ باز بودن یا گشودگی موسسه ها، آشکار بودن موسسه
ها صداقت و درک پذیری آسان.” در این تعریف منظور از باز بودن یا گشودگی موسسه ها،دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت و منظور از آشکار بودن موسسه ها، وضوح اطلاعات است.
تعریفهای متعدد دیگری نیز برای شفافیت ارائه شده است که با توجه به تاکید بر مفهومهای متفاوت، می توان آنها را در سه طبقه به شرح زیر از یکدیگر متمایز کرد:
الف-تعریفهای مبتنی بر ذی نفعان اطلاعات:
ویش واناث و کافمن11 و کافمن 12 شفافیت را” افزایش جریان به موقع و درخور اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد”، تعریف کرده اند.
همچنین،)ویش واناث و کافمن 1999 ( نبود شفافیت را به عنوان “ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده” تعریف کرده اند.
دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گسترده تر است و شفافیت را به عنوان “ارتباط متقابل بین شرکت ها و سایر گروه های ذینفع”بیان میکند.

ب-تعریفهای مبتنی بر پاسخگویی:
گروه تخصصی شفافیت در دانشگاه بروکینگز13، شفافیت را بعنوان “ درجه گشودگی و بازبودن موسسه ها بیان کرده است؛ یعنی میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت )مانند مدیران( توسط افراد خارج از شرکت )مانندسهامداران(“.در تعریف فلورینی14 از شفافیت، پاسخگویی برجسته تر شده است.
وی شفافیت را به عنوان “افشای اطلاعاتی توسط شرکتها که برای ارزیابی عملکرد آن ها مفید باشد”،تعریف کرده است. از دیدگاه وی، شفافیت ابزاری برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکتهاست.
تاکید برحق دسترسی به اطلاعات )با در نظر داشتن حریم هر دو طرف تهیه کننده و استفاد ه کننده( وامکان ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از این اطلاعات در تعریفهای یادشده برجسته تر شده است. در واقع، شفافیت ارتباطی تنگاتنگ با پاسخگویی دارد و علت تقاضا برای شفافیت این است که بازار شرکتها را بابت سیاست های برگزیده شده و عملکرد آنها مسئول می داند.15
پ-تعریف شفافیت با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات:
سازمان تجارت جهانی اطمینان از دسترسی به شفافیت در قراردادهای بین المللی تجاری را مستلزم سه پیش شرط اساسی می داند:
1.اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه ها که به طورعمومی منتشر شده باشد
2.گروه های ذینفع از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آنها مطلع باشند
3.قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بی طرفانه و معقول اجرا شود.
وجه اشتراک همه این تعریف ها، «قابلیت دسترسی به اطلاعات »و «توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال ودریافت اطلاعات» است ).تجویدی 1387 (

بال وهمکاران (2000) و کوثاری (2000) شفافیت را به عنوان ترکیبی از ویژگیهای به موقع بودن و محافظه کاری تفسیر می کنند. بارث و شیپر(2008) ادعا می کنند شفافیت گزارشگری مالی حدودی است که گزارشهای مالی امور اساسی اقتصادی یک واحد تجاری را به گونه ای که به آسانی برای استفاده کنندگان از آن گزارش ها قابل فهم است، آشکار میکنند.
آکسا(2006) شفافیت را به موقع بودن و کفایت افشای کارکردهای مالی و عملیاتی شرکت می داند.
از نظر براوان وهمکاران(2009) بهترین تعریف شفافیت درحوزه تجاری عبارت از صورتهای مالی با کیفیت است.
برابگت وهمکاران16(2010) مدلی را برای شفافیت اطلاعات مالی ارائه کردند.آنها 3معیار را برای شفاف بودن اطلاعات ارائه نمودند:
1-دسترسی یا در دست بودن اطلاعات 2- مربوط بودن 3- کیفیت و قابلیت اعتماد
دسترسی، بر وسایل ارتباطی شرکت برای ارائه اطلاعات مالی توجه دارد.این مفهوم از طریق اینترنت، رادیو، تلویزیون روزنامه ودیگر آگهی های عمومی شرکت قابل آزمایش است. محدودیتی که در اندازه گیری این معیار وجود دارد عبارتست از فقدان آموزش یا دانش استفاده کنندگان درباره چگونگی استفاده و تحلیل اطلاعات .
دومین معیار یعنی مربوط بودن به این دلیل که تعیین و تعریف انتخاب اطلاعات مناسب، دشوار است.
سومین معیار مطالعه کیفیت وقابلیت اعتماد است وبه این مقوله اشاره دارد که اطلاعات مالی منتشر شده باید موثر واضح و ساده باشد. هم چنین این اطلاعات باید با اصول پذیرفته شده حسابداری نیز مطابقت داشته باشد.
هدف از درخواست شفافیت، اجازه دادن به افراد ، بازارها یا دولتهاست تا سایرین را در برابر سیاست ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند. بنابراین شفافیت را می توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می شوند و مربوط به ارزیابی این نهادهاست. (حیدری 1383)
سیستم های شفاف به اطلاعات معتبر و صحیح نیازمندند که به موقع و به سهولت، هم به شکل مستقیم و هم از طریق نماینده های معتبر و مشهور مانند حسابدارن، حسابرسان، تحلیلگران اوراق بهادر، روزنامه نگاران مالی و رسانه های گروهی در اختیار عموم سهامداران قرار بگیرد.(هالوود 2001)
هالوود(2001) مولفه های شفافیت را افشا اقلام ذیل معرفی می کند:
نتایج مالی و دستاوردهای عملیاتی شرکت
سهامدارن عمده، حق رای، اطلاعات مجمع صاحبان سهام
هیئت مدیره و مدیران اجرائی کلیدی، ساختارها و رویه ها، پاداش این اشخاص
افشاهای با اهمیت مربوط به کارمندان و دیگر سهامداران
ساختار حقوقی و مالکیت
محیط خارجی شرکت، موقعیت رقابتی و استراتژی ها
اهداف مالی شرکت، میزان دستیابی به آنها و بیانیه های آینده نگر

2-2-1 اندازه گیري شفافیت
پیچیدگی مفهوم شفافیت منجر شده است که اندازه گیري آن بسیار مشکل باشد. از نظر مفهومی مقدار کمی شفافیت را می توان با دقت اطلاعات دریافت شده که خود تابعی از مربوط بودن اطلاعات است و کیفیت اطلاعات سنجید. تلاش هایی که اخیراً براي اندازه گیري شفافیت انجام شده است از معیارهایی مانند فساد، بحران مالی یا هموار سازي سود استفاده کرده است. با وجود این نمی توان این عوامل را کاملاً به عدم شفافیت نسبت داد. بوش من، پیوتروسکی و اسمیت(2001)چارچوبی براي مفهومی کردن و اندازه گیري شفافیت شرکت ها تدوین کرده اند که طبق آن شفافیت شرکت ها سه عنصر اصلی دارد(1): گزارشگري مالی(اختیاري و اجباري ) (2)انتشار اطلاعات از طریق رسانه ها و اینترنت ؛ (3)کسب اطلاعات محرمانه و ارسال آن از طریق تحلیلگران مالی،سرمایه گذاران نهادي و افراد داخل شرکت. همچنین در پژوهش هاي متعددي که در زمینه اندازه گیري عناصر مختلف شفافیت انجام شده است، از معیارهاي زیر استفاده شده است: در ارتباط با مورد اول از معیارهایی مانند میزان افشاي اطلاعات از طریق پانوشت در صورت هاي مالی، افشاي اطلاعات در مورد حاکمیت شرکتی، افشاي هویت سهامداران عمده و مدیران، بموقع بودن گزارشات مالی (بوش من و هم پژوهان؛ 2003)، تعداد اقلام خاص حسابداري که درگزارشات میان دوره اي افشاء شده است، میزان افشاء اهم رویه هاي حسابداري و تعداد گزارشات میان دوره اي (مرکز بین المللی تحلیل مالی و پژوهش،1995)استفاده شده است. از دلایل گنجاندن “ابزارهاي انتشار اطلاعات” به عنوان یکی از عناصر شفافیت، توجه به ویژگی ” در دسترس بودن اطلاعات” در تعریف شفافیت است. فقدان ابزارهاي مناسب براي انتقال اطلاعات جریان گزارشدهی مالی توسط شرکت ها را با مشکل مواجه می کند، بدین معنا که اطلاعات در دسترس افراد ذي نفع و ذي علاقه قرار نمی گیرد و تصمیمات آگاهانه وبهینه اتخاذ نخواهد شد. براي اندازه گیري “ابزارهاي انتشار اطلاعات” از میزان نفوذ رسانه هاي مختلف مانند تعداد روزنامه هاي منتشره و شمار کانال هاي تلویزیونی به طور سرانه (شاخص هاي توسعه جهانی2000) و یا مالکیت رسانه ها خصوصی یا دولتی (دي جانکو و هم پژوهان؛ 2001) استفاده شده است .ارتباط بین افشاي اطلاعات براي عموم و پردازش اطلاعات محرمانه و فرآیند جمع آوري اطلاعات توسط سرمایه گذاران در حکم معیارهایی مهم براي تخصیص اطلاعات در اقتصاد هستند. (ورچیا؛1982) شرکت ها عمدتاً به سه طریق اطلاعات محرمانه را به بازار ارائه می دهند. متداول ترین روش ارایه اطلاعات از طریق تحلیلگران مالی است که با بررسی گزارشات مالی شرکت ها، مصاحبه با مدیران یا تامین کنندگان عمده شرکت ها و … اطلاعات را تحلیل و به بازار ارائه می دهند. بنابراین براي مورد آخر از معیارهاي قابل استفاده جهت اندازه گیري شفافیت می توان گزارشگري مستقیم اطلاعات محرمانه توسط شرکت ها و تعداد تحلیلگرانی را نام برد که فعالیت شرکت خاصی را دنبال می کنند(چانگ و هم پژوهان؛ 2000) سوي دیگر سرمایه گذاران نهادي نیز اطلاعات را جمع آوري و پردازش کرده و بر مبناي آن مبادله می کنند. این عده اطلاعات خود را به صورت عمومی در اختیار بازار قرار نمی دهند ولی با تصمیمات خود بازار را آگاه می کنند. بنابراین نفوذ سرمایه گذاران نهادي (بک و هم پژوهان1999) در بازار معیار دیگري براي اندازه گیري شفافیت است . از سوي دیگر وجود قوانین و الزامات مبادلات بر مبناي اطلاعات محرمانه (بهاتا چایا و دوك؛ 2000 )(به عنوان معیاري دیگر) می تواند مانعی در برابر شرکت ها یا افرادي باشد که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند و هر میزان این قوانین سخت گیرانه تر باشند امکان سود جویی این شرکت ها یا افراد کمتر می شود و با الزام به افشاي این اطلاعات بازار از شفافیت بیشتري برخوردار می گردد.(تجویدي، 1387)

2-2-2 مدل شفافیت دی پیازا و ایکالوس17
دی پیازا و ایکالوس(2002) مدل جدیدی برای شفافیت شرکت18 ارائه کردند؛ مدل سه سطحی شفافیت19 نگرشی جدید از آینده گزارش دهی شرکت است. سطوح سه گانه این مدل عبارتنداز:
سطح اول : یک مجموعه از اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی جهانی
سطح دوم : استانداردهای مخصوص صنعت برای ارزیابی و گزارش عملکرد که توسط خود صنایع وضع می شود.
سطح سوم : اطلاعات مخصوص شرکت شامل استراتژی، برنامه ها، روش های مدیریت مخاطره، سیاست های پرداخت، شاخص های عملکرد خاص شرکت، مبانی حقوق شرکت
برای اینکه بازارهای سرمایه به طور کارآمد و موثر عمل کنند،رنجیره عرصه گزارش دهی شرکت مدیران اجرائی شرکت ها، هئیت مدیره، توزیع کنندگان اطلاعات، شرکت های حسابرسی مستقل، تحلیلگران،استانداردگذاران20 وتنظیم کنندگان بازار21 به همراه تکنولوژی های عرصه و به کارگیری اطلاعات باید مطمئن و قابل اعتماد باشند. برای بازگرداندن اعتماد عمومی کلیه شرکاء این زنجیره باید به روح شفافیت ایمان داشته باشند و آن را تمرین کنند. ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و اصالت اعضاء22 زنجیره نیز اهمیت اساسی دارد.
مدیران اجرائی و هیئت مدیره مسئول تهیه و صحت اطلاعات منتشره شرکت هستند.حسابلرسان مستقل به اظهار نظر مستقل حسابرسی در مورد اکثر بیانیه های مالی منتشره شرکت ها می پردازند.
در مدل سه سطحی حرفه حسابرسی باید در مورد اطلاعات منتشره هر سه سطح اطمینان حاصل کند.توزیع کنندگان اطلاعات کسانی هستند که اطلاعات و داده های گزارش شده را جمع آوری و ادغام کرده تا مورد استفاده دیگران قرار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره رگرسیون، قیمت گذاری، داده های ترکیبی، افشای اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه درباره عملکرد شرکت، اطلاعات مالی، افشای اطلاعات، منابع مالی