منبع پایان نامه درباره کانون کنترل سلامت، گروه کنترل، اندازه اثر

دانلود پایان نامه ارشد

فاصلهاي است. مراقبت از خود در سه مرحلهي پيش آزمون، پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) و پيگيري (يک ماه بعد از مداخله) اندازهگيري شده است.
وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) جهت انتخاب آزمون آماري متناسب در جدول 57 ذکر شده است. جهت بررسي توزيع متغيرها از آزمون کلموگورف- اسميرنوف استفاده شده است.

جدول4-39.وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در ميان دو گروه افزايش انگيزه و کنترل از نظر طبيعي بودن توزيع
متغير
تعداد
کلموگورف- اسميرنوف Z
معناداري (sig)
مراقبت از خود (سنجش اول)
28
3/1
069/0
مراقبت از خود (سنجش دوم)
28
66/0
776/0
مراقبت از خود (سنجش سوم)
28
25/1
083/0
طبق جدول نتايج آزمون کلموگورف- اسميرنوف (sig بالاتر از 05/0 و Z بين 96/1+ و 96/1-) کليهي متغيرها داراي توزيع نرمال (طبيعي) هستند.
با توجه به نرمال بودن توزيع متغيرها و وجود يك متغير بين آزمودني و يک متغير درون آزمودني (مراقبت از خود)، از تحليل واريانس دوعاملي اندازههاي مختلط (طرح آميخته) به عنوان روش آماري براي اين فرضيه استفاده ميشود.
بر اساس نتايج آزمون کرويت ماچلي (مقدار ماچلي برابر 848/0 و sig برابر 127/0)، پيش فرض برابري کواريانسهاي ميان نمرههاي هر سطح از عامل اندازههاي تکراري (متغير درون آزمودني)، و بر اساس نتايج آزمون لوين، براي هر سه سنجش مراقبت از خود (به ترتيب F برابر 1/0، 65/0، 39/3 و sig برابر 755/0، 427/0، 077/0) پيش فرض تساوي خطاي واريانس ها، مورد تاييد قرار مي گيرد و مفروضهي لازم براي استفاده از آزمون آماري وجود دارد.
نتايج توصيفي طرح آميخته:
طبق جدول 40 قبل از دخالت افزايش انگيزه ، ميزان مراقبت از خود در بين دو گروه اختلاف زيادي با هم ندارد (تفاضل ميانگين برابر 29/1 به نفع گروه کنترل). اما با دخالت افزايش انگيزه در سنجش دوم تفاضل ميانگين گروهها بيشتر شده (57/12 به نفع گروه کنترل) و در سنجش سوم از مقدار آن کاسته شده است (29/8 به نفع گروه کنترل). اين يعني، مداخلهي افزايش انگيزه موجب افزايش رفتار مراقبت از خود در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو نشده است. درعينحال، معناداري اين تغييرات طي بررسي آمارههاي استنباطي مشخص ميشود.
جدول4-40.نتايج توصيفي متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروههاي افزايش انگيزه و کنترل
شاخص
گروهها
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
مراقبت از خود
(سنجش اول)
کنترل
57/13
1/5
14

افزايش انگيزه
28/12
12/6
14

کل
93/12
56/5
28
مراقبت از خود
(سنجش دوم)
کنترل
93/24
63/6
14

افزايش انگيزه
36/12
65/5
14

کل
64/18
8/8
28
مراقبت از خود
(سنجش سوم)
کنترل
21
42/7
14

افزايش انگيزه
71/12
88/5
14

کل
86/16
8/7
28
طبق نمودار 40 ميزان مراقبت از خود در گروه کنترل، ابتدا افزايش (سنجش دوم نسبت به سنجش اول) و سپس در سنجش سوم نسبت به سنجش دوم کاهش يافته است. ميزان مراقبت از خود در گروه افزايش انگيزه طي سه سنجش تغيير قابل توجهي نداشته است. همانطور که ملاحظه ميشود، ميانگين ميزان مراقبت از خود در گروه افزايش انگيزه کمتر از گروه کنترل است.

نمودار 4-40.مقايسه ميانگينهاي متغير مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)
در گروههاي افزايش انگيزه و کنترل
نتايج استنباطي طرح آميخته:
طبق جدول 41تغيير مراقبت از خود طي سنجشهاي سهگانه (sig کوچکتر از 0005/0) و نيز تعامل گروهها با تغييرات مراقبت از خود (sig کوچکتر از 0005/0) معنادار هستند.
مجذور اتا سهمي براي تغيير مراقبت از خود (483/0) و تعامل گروهها با تغييرات مراقبت از خود (47/0) در سطح قابل قبول هستند.
جدول 4-41. آزمون اثرات درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي افزايش انگيزه و کنترل
منبع تغييرات
مقدار F
معناداري (sig)
مجذور اتا سهمي
مراقبت از خود
284/24
001/0
483/0
مراقبت از خود * گروهها
057/23
001/0
470/0
طبق جدول 42 هر دو مقايسه (سنجش دوم در برابر اول و سنجش سوم در برابر اول) براي تغيير مراقبت از خود و تعامل گروهها با تغييرات مراقبت از خود، معنادار هستند. اندازهي اثر مربوط به تعامل گروهها با تغييرات مراقبت از خود، طي مقايسهي سنجش دوم با اول، 348/0 و طي مقايسهي سنجش سوم با اول، 597/0 است. نتيجه اينکه، اندازهي اثر در سنجش سوم نسبت به سنجش دوم افزايش يافته است.

جدول 4-42. آزمون مقايسههاي درون آزمودني مراقبت از خود و گروههاي افزايش انگيزه و کنترل
منبع تغييرات
مراقبت از خود
مقدار F
معناداري (sig)
مجذور اتا سهمي
مراقبت از خود
سنجش دوم در برابر اول
478/17
001/0
402/0

سنجش سوم در برابر اول
742/35
001/0
579/0
مراقبت از خود * گروهها
سنجش دوم در برابر اول
872/13
001/0
348/0

سنجش سوم در برابر اول
517/38
001/0
597/0
طبق نتايج اثرات بين آزمودني، مداخلهي افزايش انگيزه تأثير معناداري بر ميزان مراقبت از خود داشته است (F برابر 08/12 و sig برابر 002/0) و اندازه اثر مربوط به تأثير افزايش انگيزه بر ميزان مراقبت از خود در حد قابل قبول است (317/0). مطابق نتايج توصيفي تأثير افزايش انگيزه به صورت کاهش ميزان مراقبت از خود بوده است.

فرضيه نهم
فرضيه نهم بيان مي دارد که: سن، تيپ شخصيتي و شاخص هاي کانون کنترل سلامت (دروني، منبع قدرت و شانس) بر شاخص هاي سلامت (جسمي و رواني) و ميزان مراقبت از خود مؤثر است.
براي تحليل اين فرضيه از آزمون رگرسيون چندمتغيره (چندگانهi) با روش پسروندهi استفاده شد. متغيرهاي سن، تيپ شخصيتي و شاخص هاي کانون کنترل سلامت (دروني، منبع قدرت و شانس) به عنوان متغيرهاي مستقل (پيشبين) و در رگرسيونهاي جداگانه، هر يک از شاخص هاي سلامت (جسمي و رواني) و ميزان مراقبت از خود به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شدند. همهي متغيرهاي مستقل در مقياس فاصلهاي هستند.
رگرسيون شاخص کيفيت زندگي
با توجه به نتايج، تنها متغير تيپ شخصيتي در مدل رگرسيوني پيشبيني کنندهي کيفيت زندگي است. طبق جدول43 ميزان ضريب تعيين نشان ميدهد که تنها حدود 6 درصد از پراکندگي مشاهده شده در شاخص کيفيت زندگي (متغير وابسته)، توسط متغير تيپ شخصيتي توجيه ميشود.
جدول4-43.نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص کيفيت زندگي
متغير پيشبين مناسب
ضريب همبستگي
چندگانه (R)
ضريب تعيين
(R Square)
مقدار F
معناداري (sig)
تيپ شخصيتي
241/0
058/0
19/4
045/0

از بين متغيرهاي وارد شده به مدل رگرسيوني تنها متغير تيپ شخصيتي به عنوان يک متغير پيشبين معنادار تشخيص داده شد (? برابر 241/0-، t برابر 2- و sig برابر 045/0).
رگرسيون شاخص بهزيستي رواني
با توجه به نتايج، هيچ مدل و متغيري که به صورت معنادار شاخص بهزيستي رواني را پيشبيني کند يافت نشد.
رگرسيون شاخص خودکارآمدي
با توجه به نتايج، مدل رگرسيوني حاوي متغيرهاي سن، تيپ شخصيتي و شاخص هاي کانون کنترل سلامت (دروني، منبع قدرت و شانس) پيشبيني کنندهي مناسب شاخص خودکارآمدي است. طبق جدول 44 ميزان ضريب تعيين نشان ميدهد که حدود 18 درصد از پراکندگي مشاهده شده در شاخص خودکارآمدي (متغير وابسته)، توسط متغيرهاي پيشبين مناسب توجيه ميشود.

جدول4-44.نتايج آزمون رگرسيون چندگانهي شاخص خودکارآمدي
متغير پيشبين مناسب
ضريب همبستگي
چندگانه (R)
ضريب تعيين
(R Square)
مقدار F
معناداري (sig)
سن، تيپ شخصيتي و شاخص هاي کانون کنترل سلامت (دروني، منبع قدرت و شانس)
42/0
176/0
74/2
027/0
از بين متغيرهاي وارد شده به مدل رگرسيوني دو متغير تيپ شخصيتي و کانون کنترل سلامت- شانس به عنوان متغيرهاي پيشبين معنادار تشخيص داده شدند (به ترتيب ? برابر 292/0-، 292/0-، t برابر 38/2-، 52/2- و sig برابر 020/0، 014/0).
رگرسيون شاخص نگرانيهاي ناشي از ديابت
با توجه به نتايج، مدل رگرسيوني حاوي متغيرهاي سن و کانون کنترل سلامت- دروني پيشبيني کنندهي مناسب شاخص نگرانيهاي ناشي از ديابت است. طبق جدول 45 ميزان ضريب تعيين نشان ميدهد که تنها حدود 10 درصد از پراکندگي مشاهده شده در شاخص نگرانيهاي ناشي از ديابت (متغير وابسته)، توسط متغيرهاي سن و کانون کنترل سلامت- دروني توجيه ميشود.
جدول4-45.نتايج آزمون رگرسيون چندگانهي شاخص نگرانيهاي ناشي از ديابت
متغير پيشبين مناسب
ضريب همبستگي
چندگانه (R)
ضريب تعيين
(R Square)
مقدار F
معناداري (sig)
سن و کانون کنترل سلامت- دروني
318/0
1/0
77/3
028/0
از بين متغيرهاي وارد شده به مدل رگرسيوني تنها متغير سن به عنوان يک متغير پيشبين معنادار تشخيص داده شد (? برابر 285/0، t برابر 41/2 و sig برابر 019/0).
رگرسيون شاخص استرس
با توجه به نتايج، مدل رگرسيوني حاوي متغيرهاي سن، تيپ شخصيتي و شاخص هاي کانون کنترل سلامت (دروني، منبع قدرت و شانس) پيشبيني کنندهي مناسب شاخص استرس است. طبق جدول 46 ميزان ضريب تعيين نشان ميدهد که حدود 16 درصد از پراکندگي مشاهده شده در شاخص استرس (متغير وابسته)، توسط متغيرهاي پيشبين مناسب توجيه ميشود.
جدول4-46.نتايج آزمون رگرسيون چندگانهي شاخص استرس
متغير پيشبين مناسب
ضريب همبستگي
چندگانه (R)
ضريب تعيين
(R Square)
مقدار F
معناداري (sig)
سن، تيپ شخصيتي و شاخص هاي کانون کنترل سلامت (دروني، منبع قدرت و شانس)
396/0
157/0
38/2
048/0
از بين متغيرهاي وارد شده به مدل رگرسيوني تنها متغير کانون کنترل سلامت- دروني به عنوان يک متغير پيشبين معنادار تشخيص داده شد (? برابر 294/0-، t برابر 39/2- و sig برابر 02/0).
رگرسيون شاخص قند خون
با توجه به نتايج، مدل رگرسيوني حاوي متغيرهاي سن، تيپ شخصيتي و شاخص هاي کانون کنترل سلامت (دروني، منبع قدرت و شانس) پيشبيني کنندهي مناسب شاخص قند خون است. طبق جدول 47 ميزان ضريب تعيين نشان ميدهد که حدود 27 درصد از پراکندگي مشاهده شده در شاخص قند خون (متغير وابسته)، توسط متغيرهاي پيشبين مناسب توجيه ميشود.
جدول4-47.نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص قند خون
متغير پيشبين مناسب
ضريب همبستگي
چندگانه (R)
ضريب تعيين
(R Square)
مقدار F
معناداري (sig)
سن، تيپ شخصيتي و شاخص هاي کانون کنترل سلامت (دروني، منبع قدرت و شانس)
523/0
274/0
82/4
001/0
از بين متغيرهاي وارد شده به مدل رگرسيوني تنها متغير تيپ شخصيتي به عنوان يک متغير پيشبين معنادار تشخيص داده شد (? برابر 4/0، t برابر 48/3 و sig برابر 001/0).
رگرسيون شاخص کورتيزول
با توجه به نتايج، مدل رگرسيوني حاوي متغيرهاي سن، تيپ شخصيتي و شاخص هاي کانون کنترل سلامت (دروني، منبع قدرت و شانس) پيشبيني کنندهي مناسب شاخص کورتيزول است. طبق جدول 48 ميزان ضريب تعيين نشان ميدهد که حدود 28 درصد از پراکندگي مشاهده شده در شاخص کورتيزول (متغير وابسته)، توسط متغيرهاي پيشبين مناسب توجيه ميشود.
جدول4-48.نتايج آزمون رگرسيون چندگانهي شاخص کورتيزول
متغير پيشبين مناسب
ضريب همبستگي
چندگانه (R)
ضريب تعيين
(R Square)
مقدار F
معناداري (sig)
سن، تيپ شخصيتي و شاخص هاي کانون کنترل سلامت (دروني، منبع قدرت و شانس)
528/0
279/0
96/4
001/0

از بين متغيرهاي وارد شده به مدل رگرسيوني دو متغير تيپ شخصيتي و کانون کنترل سلامت- دروني به عنوان متغيرهاي پيشبين معنادار تشخيص داده شدند (به ترتيب ? برابر 425/0، 278/0-، t برابر 7/3، 45/2- و sig برابر 001/0، 017/0).
رگرسيون شاخص فشار خون
با توجه به نتايج، هيچ مدل و متغيري که به صورت معنادار شاخص فشار خون را پيشبيني کند يافت نشد.
رگرسيون شاخص مراقبت از خود
با توجه به نتايج، هيچ مدل و متغيري که به صورت معنادار شاخص مراقبت از خود را پيشبيني کند يافت نشد.
جمعبندي متغيرهاي پيشبين معنادار شاخصهاي سلامت (رواني و جسمي) و ميزان مراقبت از خود
بر اساس نتايج مدلهاي رگرسيوني، متغيرهاي پيشبين معنادار در مدل به تفکيک شاخص پيشبيني شده در جدول 49 با علامت ( مشخص شده است.

جدول4-49.متغيرهاي پيشبين معنادار شاخصهاي سلامت (رواني و جسمي) و ميزان مراقبت از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلامت روان، اندازه اثر، گروه کنترل Next Entries منبع پایان نامه درباره سلامت روان، اندازه اثر، گروه کنترل