منبع پایان نامه درباره کانون کنترل سلامت

دانلود پایان نامه ارشد

ت درماني
14
35
80
64/58
76/15
گروهي رواني اجتماعي
14
35
80
04/58
26/14
شناختي رفتاري
14
36
80
43/60
22/14
افزايش انگيزه
14
21
69
93/46
41/14
کنترل
14
21
69
93/46
41/14
کل
70
21
80
31/54
72/15
ميانگين نگرانيهاي ناشي از ديابت پاسخگويان در گروههاي پژوهشي توسط نمودار4 نشان داده شده است. با توجه به اين نمودار، بين ميانگين نگرانيهاي ناشي از ديابت گروههاي پژوهشي تفاوت ناچيزي مشاهده ميشود. نتيجهي آزمون تحليل واريانس يکطرفه (F برابر 889/2 و sig برابر 029/0) معناداري تفاوت نگرانيهاي ناشي از ديابت گروههاي پژوهشي را نشان ميدهد. علارغم معناداري تحليل واريانس يکطرفه، نتايج آزمون تعقيبي شفهi معناداري بين هيچکدام از گروههاي پژوهشي را نشان نميدهد.استفاده از آزمون شفه به دليل همگني واريانس ها و وجود بيش از دو گروه است.

نمودار4-4. ميانگين نگرانيهاي ناشي از ديابت گروههاي پژوهشي
4-2-1-5- استرس
همانطور که در جدول5 ملاحظه ميشود، آمارههاي توصيفي شاخص استرس در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي ارايه شده است. با توجه به اين جدول، ميزان استرس بين 10 تا 21 متغير است. ميانگين ميزان استرس پاسخگويان 83/14 و انحراف معيار 93/3 ميباشد.
جدول4-5. آمارههاي توصيفي شاخص استرس در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
ميانگين (M)
انحراف معيار (SD)
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
14
11
21
93/13
12/3
گروهي رواني اجتماعي
14
10
20
71/14
67/3
شناختي رفتاري
14
10
20
21/15
28/4
افزايش انگيزه
14
10
20
14/15
43/4
کنترل
14
10
20
14/15
43/4
کل
70
10
21
83/14
93/3
ميانگين استرس پاسخگويان در گروههاي پژوهشي توسط نمودار5نشان داده شده است. با توجه به اين نمودار، بين ميانگين استرس گروههاي پژوهشي تفاوت چنداني مشاهده نميشود. نتيجهي آزمون تحليل واريانس يکطرفه (F برابر 253/0 و sig برابر 906/0) نيز عدم معناداري تفاوت استرس گروههاي پژوهشي را نشان ميدهد.

نمودار 4-5. ميانگين استرس گروههاي پژوهشي

4-2-2-آمارههاي توصيفي شاخصهاي سلامت جسمي
4-2-2-1- قند خون
همانطور که در جدول6 ملاحظه ميشود، آمارههاي توصيفي شاخص قند خون در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي ارايه شده است. با توجه به اين جدول، ميزان قند خون بين 8/5 تا 7/12 متغير است. ميانگين ميزان قند خون پاسخگويان 7/8 و انحراف معيار 68/1 ميباشد.

جدول4-6. آمارههاي توصيفي شاخص قند خون در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
ميانگين (M)
انحراف معيار (SD)
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
14
8/5
3/11
54/7
29/1
گروهي رواني اجتماعي
14
8/5
3/11
33/8
74/1
شناختي رفتاري
14
1/6
7/12
38/8
1/2
افزايش انگيزه
14
1/7
5/11
23/9
3/1
کنترل
14
1/7
5/11
23/10
9/1
کل
70
8/5
7/12
7/8
68/1
ميانگين قند خون پاسخگويان در گروههاي پژوهشي توسط نمودار6 نشان داده شده است. با توجه به اين نمودار، بين ميانگين قند خون گروههاي پژوهشي تفاوت چنداني مشاهده نميشود. نتيجهي آزمون تحليل واريانس يکطرفه (F برابر 199/1 و sig برابر 320/0) نيز عدم معناداري تفاوت قند خون گروههاي پژوهشي را نشان ميدهد.

نمودار4-6. ميانگين قند خون گروههاي پژوهشي
4-2-2-2- کورتيزول
همانطور که در جدول7 ملاحظه ميشود، آمارههاي توصيفي شاخص کورتيزول در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي ارايه شده است. با توجه به اين جدول، ميزان کورتيزول بين 5 تا 28 متغير است. ميانگين ميزان کورتيزول پاسخگويان 16/19 و انحراف معيار 62/4 ميباشد.
جدول4-7. آمارههاي توصيفي شاخص کورتيزول در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
ميانگين (M)
انحراف معيار (SD)
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
14
11
25
18
77/4
گروهي رواني اجتماعي
14
5
26
86/18
32/5
شناختي رفتاري
14
15
28
21/20
47/4
افزايش انگيزه
14
11
25
65/19
12/4
کنترل
14
11
25
36/19
45/4
کل
70
5
28
16/19
62/4
ميانگين کورتيزول پاسخگويان در گروههاي پژوهشي توسط نمودار7 نشان داده شده است. با توجه به اين نمودار، بين ميانگين کورتيزول گروههاي پژوهشي تفاوت چنداني مشاهده نميشود. نتيجهي آزمون تحليل واريانس يکطرفه (F برابر 415/0 و sig برابر 797/0) نيز عدم معناداري تفاوت کورتيزول گروههاي پژوهشي را نشان ميدهد.

نمودار 4-7. ميانگين کورتيزول گروههاي پژوهشي
4-2-2-3- فشار خون
همانطور که در جدول8 ملاحظه ميشود، آمارههاي توصيفي شاخص فشار خون در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي ارايه شده است. با توجه به اين جدول، ميزان فشار خون بين 10 تا 14 متغير است. ميانگين ميزان فشار خون پاسخگويان 33/12 و انحراف معيار 11/1 ميباشد.
جدول4-8. آمارههاي توصيفي شاخص فشار خون در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
ميانگين (M)
انحراف معيار (SD)
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
14
11
14
21/12
25/1
گروهي رواني اجتماعي
14
10
14
36/12
21/1
شناختي رفتاري
14
10
14
12
14/1
افزايش انگيزه
14
11
14
8/10
25/1
کنترل
14
11
14
5/12
1
کل
70
10
14
33/12
11/1
ميانگين فشار خون پاسخگويان در گروههاي پژوهشي توسط نمودار8 نشان داده شده است. با توجه به اين نمودار، بين ميانگين فشار خون گروههاي پژوهشي تفاوت چنداني مشاهده نميشود. نتيجهي آزمون تحليل واريانس يکطرفه (F برابر 378/0 و sig برابر 823/0) نيز عدم معناداري تفاوت فشار خون گروههاي پژوهشي را نشان ميدهد.

نمودار4-8. ميانگين فشار خون گروههاي پژوهشي
4-2-3-آمارههاي توصيفي شاخصهاي کانون کنترل سلامت
4-2-3-1- دروني
همانطور که در جدول 9 ملاحظه ميشود، آمارههاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (دروني) به تفکيک گروههاي پژوهشي ارايه شده است. با توجه به اين جدول، ميزان کانون کنترل سلامت (دروني) بين 1 تا 36 متغير است. ميانگين ميزان کانون کنترل سلامت (دروني) پاسخگويان 18 و انحراف معيار 79/8 ميباشد.

جدول4-9. آمارههاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (دروني) به تفکيک گروههاي پژوهشي
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
ميانگين (M)
انحراف معيار (SD)
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
14
5
32
93/22
53/7
گروهي رواني اجتماعي
14
1
36
36/20
13/10
شناختي رفتاري
14
3
32
43/17
35/10
افزايش انگيزه
14
6
26
36/17
6/5
کنترل
14
3
22
14/12
51/6
کل
70
1
36
18
79/8

ميانگين کانون کنترل سلامت (دروني) پاسخگويان در گروههاي پژوهشي توسط نمودار9 نشان داده شده است. با توجه به اين نمودار، بين ميانگين کانون کنترل سلامت (دروني) گروههاي پژوهشي تفاوت ناچيزي مشاهده ميشود. نتيجه آزمون تحليل واريانس يکطرفه (F برابر 338/3 و sig برابر 015/0) معناداري تفاوت کانون کنترل سلامت (دروني) گروههاي پژوهشي را نشان ميدهد. نتايج آزمون تعقيبي شفه تنها معناداري بين دو گروه ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل را نشان ميدهد.

نمودار4-9. ميانگين کانون کنترل سلامت (دروني) گروههاي پژوهشي
4-2-3-2- منبع قدرت
همانطور که در جدول10 ملاحظه ميشود، آمارههاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) به تفکيک گروههاي پژوهشي ارايه شده است. با توجه به اين جدول، ميزان کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) بين 1 تا 26 متغير است. ميانگين ميزان کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) پاسخگويان 78/11 و انحراف معيار 63/6 ميباشد.
جدول4-10. آمارههاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) به تفکيک گروههاي پژوهشي
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
ميانگين (M)
انحراف معيار (SD)
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
14
2
21
43/12
97/5
گروهي رواني اجتماعي
14
1
20
57/8
32/5
شناختي رفتاري
14
1
26
64/13
44/8
افزايش انگيزه
14
3
21
12
24/6
کنترل
14
1
26
21/12
59/6
کل
70
1
26
78/11
63/6
ميانگين کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) پاسخگويان در گروههاي پژوهشي توسط نمودار10 نشان داده شده است. با توجه به اين نمودار، بين ميانگين کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) گروههاي پژوهشي تفاوت ناچيزي مشاهده ميشود. نتيجه آزمون تحليل واريانس يکطرفه (F برابر 163/1 و sig برابر 335/0) نيز عدم معناداري تفاوت کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) گروههاي پژوهشي را نشان ميدهد.

نمودار4-10. ميانگين کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) گروههاي پژوهشي
4-2-3-3- شانس
همانطور که در جدول11 ملاحظه ميشود، آمارههاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (شانس) به تفکيک گروههاي پژوهشي ارايه شده است. با توجه به اين جدول، ميزان کانون کنترل سلامت (شانس) بين 1 تا 26 متغير است. ميانگين ميزان کانون کنترل سلامت (شانس) پاسخگويان 54/10 و انحراف معيار 58/5 ميباشد.
جدول4-11. آمارههاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (شانس) به تفکيک گروههاي پژوهشي
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
ميانگين (M)
انحراف معيار (SD)
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
14
1
21
36/10
32/6
گروهي رواني اجتماعي
14
1
26
78/11
66/6
شناختي رفتاري
14
1
16
36/8
92/4
افزايش انگيزه
14
1
26
21/12
59/6
کنترل
14
8
14
10
8/1
کل
70
1
26
54/10
58/5
ميانگين کانون کنترل سلامت (شانس) پاسخگويان در گروههاي پژوهشي توسط نمودار11 نشان داده شده است. با توجه به اين نمودار، بين ميانگين کانون کنترل سلامت (شانس) گروههاي پژوهشي تفاوت ناچيزي مشاهده ميشود. نتيجه آزمون تحليل واريانس يکطرفه (F برابر 065/1 و sig برابر 381/0) نيز عدم معناداري تفاوت کانون کنترل سلامت (شانس) گروههاي پژوهشي را نشان ميدهد.

نمودار4-11. ميانگين کانون کنترل سلامت (شانس) گروههاي پژوهشي
4-2-4-آمارههاي توصيفي ساير متغيرها
4-2-4-1-سن
همانطور که در جدول12 ملاحظه ميشود، آمارههاي توصيفي متغير سن پاسخگويان به تفکيک گروههاي پژوهشي ارايه شده است. با توجه به اين جدول، سن پاسخگويان بين 40 تا 50 سال متغير است. ميانگين سني پاسخگويان 91/43 و انحراف معيار 96/2 ميباشد.
جدول4-12. آمارههاي توصيفي سن پاسخگويان به تفکيک گروههاي پژوهشي
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
ميانگين (M)
انحراف معيار (SD)
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
14
41
50
42/40
15/3
گروهي رواني اجتماعي
14
40
50
43/44
52/3
شناختي رفتاري
14
40
50
71/43
65/3
افزايش انگيزه
14
41
48
5/45
21/2
کنترل
14
41
48
5/43
10/2
کل
70
40
50
91/43
96/2
ميانگين سني پاسخگويان در گروههاي پژوهشي توسط نمودار12نشان داده شده است. با توجه به اين نمودار، بين ميانگين سني گروههاي پژوهشي تفاوت چنداني مشاهده نميشود. نتيجه آزمون تحليل واريانس يکطرفه (F برابر 351/0 و sig برابر 842/0) نيز عدم معناداري تفاوت سني گروههاي پژوهشي را نشان ميدهد.

نمودار4-12. ميانگين سني گروههاي پژوهشي
4-2-4-2- ميزان مراقبت از خود
همانطور که در جدول13 ملاحظه ميشود، آمارههاي توصيفي متغير ميزان مراقبت از خود در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي ارايه شده است. با توجه به اين جدول، ميزان مراقبت از خود بين 1 تا 25 متغير است. ميانگين ميزان مراقبت از خود پاسخگويان 17/12 و انحراف معيار 58/6 ميباشد.
جدول4-13. آمارههاي توصيفي متغير مراقبت از خود در سنجش اول به تفکيک گروههاي پژوهشي
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
ميانگين (M)
انحراف معيار (SD)
ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني
14
1
23
28/11
21/8
گروهي رواني اجتماعي
14
1
23
21/12
51/8
شناختي رفتاري
14
3
23
5/11
81/4
افزايش انگيزه
14
2
23
28/12
12/6
کنترل
14
9
25
57/13
1/5
کل
70
1
25
17/12
58/6
ميانگين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کانون کنترل سلامت، استرس ادراک شده، سلامت روان Next Entries منبع پایان نامه درباره گروه کنترل، افراد مبتلا، سلامت روان