منبع پایان نامه درباره کارکرد اجرایی، زمان واکنش، سطح معنادار، افراد مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

بالا
18/6
99/4
5
2
0
20

بینش پایین
20/8
71/5
7
7
3
18

کل بیماران
56/6
07/5
6
3
0
20

سالم
30/2
22/2
2
1
0
7
تعداد کوشش ها برای بار اول
بینش بالا
05/13
78/7
50/10
8
7
37

بینش پایین
18
63/13
12
6
6
38

کل بیماران
96/13
02/9
11
8
6
38

سالم
83/9
40/5
8
7
6
31
نتایج مندرج در جدول ‏47، نشان میدهد که میانگین های مربوط به متغیر های آزمون مرتب سازی کارت های ویسکانسین در ابعاد مختلف در دو گروه غیر بیمار و بیمار، ظاهراً تفاوتهایی تفاوتهایی دارد. البته معناداری یا عدم معناداری این تفاوتها در قسمت بعدی و در بررسی فرضیه های تحقیق پی گرفته خواهدشد.

متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
نما
کمینه
بیشینه
زمان اجرا (ثانیه)
بینش بالا
86/50
30/10
48
42
38
76

بینش پایین
2/51
31/8
48
44
44
62

کل بیماران
93/50
81/9
48
42
38
76

سالم
83/45
72/6
48
49
32
58
پاسخ های خطا
بینش بالا
36/0
58/0
0
0
0
2

بینش پایین
6/0
34/1
0
0
0
3

کل بیماران
41/0
74/0
0
0
0
3

سالم
39/0
89/0
0
0
0
3
بدون پاسخ
بینش بالا
41/1
44/3
0
0
0
14

بینش پایین
1
73/1
0
0
0
4

کل بیماران
33/1
17/3
0
0
0
14

سالم
30/0
65/0
0
0
0
2
پاسخ های صحیح
بینش بالا
23/46
84/3
5/47
48
32
48

بینش پایین
4/46
81/1
47
48
44
48

کل بیماران
26/46
52/3
47
48
32
48

سالم
30/47
97/0
48
48
45
48
زمان واکنش (میلی ثانیه)
بینش بالا
1057
90/199
1019
877
800
1514

بینش پایین
1052
87/157
983
908
908
1230

کل بیماران
3/1056
04/190
1016
877
800
1541

سالم
960
34/135
987
688
688
1201
جدول ‏48: شاخص های توصیفی مربوط به واژه های همخوان آزمون استروپ در گروههای سه گانه

شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
نما
کمینه
بیشینه
زمان اجرا (ثانیه)
بینش بالا
45/53
70/11
51
40
40
84

بینش پایین
40/53
04/10
49
45
45
67

کل بیماران
44/53
23/11
51
40
40
84

سالم
83/47
93/6
50
50
37
63
پاسخ های خطا
بینش بالا
1
51/1
50/0
0
0
6

بینش پایین
40/0
54/0
0
0
0
1

کل بیماران
89/0
39/1
0
0
0
6

سالم
57/0
84/0
0
0
0
3
بدون پاسخ
بینش بالا
09/2
26/4
0
0
0
17

بینش پایین
20/1
16/2
0
0
0
5

کل بیماران
93/1
94/3
0
0
0
17

سالم
22/0
51/0
0
0
0
2
پاسخ های صحیح
بینش بالا
91/44
83/4
47
47
30
48

بینش پایین
40/46
07/2
47
48
43
48

کل بیماران
19/45
64/4
47
48
30
48

سالم
22/47
08/1
48
48
44
48
زمان واکنش (میلی ثانیه)
بینش بالا
1100
54/210
1062
849
849
1630

بینش پایین
1100
58/193
1025
919
919
1342

کل بیماران
1100
88/203
1054
849
849
1630

سالم
1001
52/138
1046
1090
784
1291
جدول ‏49: شاخص های توصیفی مربوط به واژه های ناهمخوان آزمون استروپ در گروههای سه گانه

جدول ‏410: شاخص های توصیفی مربوط به نتیجه کلی آزمون استروپ در گروههای سهگانه
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
نما
کمینه
بیشینه
نمره تداخل
بینش بالا
32/1
53/2
50
0
2-
10

بینش پایین
0
1
0
1-
1-
1

کل بیماران
07/1
36/2
0
0
2-
10

سالم
62/0
90/1
0
0
2-
10
نتایج مندرج در جدول 4-8 تا 4-10، نشان میدهد که میانگین های مربوط به متغیر های آزمون استروپ در ابعاد مختلف در دو گروه غیر بیمار و بیمار، ظاهراً تفاوتهایی دارد. البته معناداری یا عدم معناداری این تفاوتها در قسمت بعدی و در بررسی فرضیه های تحقیق پی گرفته خواهدشد.

جدول ‏411: شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای مقیاس MCQ-30در گروههای سه گانه
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
نما
کمینه
بیشینه
باورهای مثبت در مورد نگرانی
بینش بالا
54/6
71/4
50/6
2
0
15

بینش پایین
40/5
92/4
3
3
0
12

کل بیماران
33/6
68/4
6
0
0
15

سالم
04/4
30/4
3
3
0
18
باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر
بینش بالا
63/10
41/5
10
5
2
24

بینش پایین
40/6
33/4
5
11
2
11

کل بیماران
85/9
41/5
10
5
2
24

سالم
39/4
81/3
4
2
0
16
اطمینان شناختی
بینش بالا
45/10
99/5
12
12
2
20

بینش پایین
80/8
44/5
7
4
4
18

کل بیماران
14/10
83/5
11
12
2
20

سالم
47/4
09/5
3
0
0
18
نیاز به کنترل افکار
بینش بالا
81/11
33/5
50/11
13
3
24

بینش پایین
40/11
03/4
11
6
6
17

کل بیماران
74/11
05/5
11
13
3
24

سالم
39/7
52/4
7
6
0
21
خودآگاهی شناختی
بینش بالا
18/13
81/5
13
8
0
24

بینش پایین
60/12
44/4
12
7
7
18

کل بیماران
07/13
51/5
13
8
0
24

سالم
82/10
31/3
11
11
4
17
نتایج مندرج در جدول ‏411، نشان میدهد که میانگین های مربوط به متغیر های پرسشنامه باورهای فراشناختی در ابعاد مختلف در دو گروه غیر بیمار و بیمار، ظاهراً تفاوتهایی دارد. البته معناداری یا عدم معناداری این تفاوتها در قسمت بعدی و در بررسی فرضیه های تحقیق پی گرفته خواهدشد.

4-2- بررسی فرضیههای پژوهش
4-2-1- بررسی فرضیه اول تحقیق
همانگونه که پیشتر و در فصل اول اشاره شد، فرضیه اول تحقیق به شرح زیر است:
«بیماران وسواسی، دارای کارکردهای اجرایی ضعیف تری نسبت به افراد غیربیمار هستند».
با توجه به اینکه کارکردهای اجرایی در این تحقیق بوسیله سه آزمون برج لندن، مرتبسازی کارتهای ویسکانسین و استروپ مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتیجه مقایسه این آزمونها در دوگروه بیماران وسواسی و افراد سالم به تفکیک در جدول های مجزا ارائه می شود.
جدول ‏412: مقایسه نتایج آزمون برج لندن در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
df
F لوین
)سطح معناداری(
t
)سطح معناداری(
زمان آزمایش
بیماران
51/329
14/210
48
043/0
(837/0)
70/1
(096/0)

سالم
73/241
66/241

زمان نهفته
بیماران
55/215
27/141
48
002/0
(96/0)
91/0
(36/0)

سالم
69/180
81/125

زمان کل
بیماران
07/547
14/298
48
161/0
(69/0)
61/1
(11/0)

سالم
43/422
20/228

حل مسئله
بیماران
03/30
33/4
48
31/1
(25/0)
35/0-
(72/0)

سالم
52/30
20/5

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏412، t های مشاهده شده ناشی از مقایسه دو گروه در متغیر های آزمون برج لندن بر مبنای آزمون تی مستقل به ترتیب برابر70/1، 91/0، 61/1 و35/0- هستند که با توجه به مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد. بنابراین تفاوت کارکرد اجرایی «حل مسئله(آزمون برج لندن)» در بیماران وسواسی و افراد سالم مورد تایید قرار نمی گیرد.

جدول ‏413: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
Df
F لوین
)سطح معناداری(
t
)سطح معناداری(
تعداد طبقات
بیماران
70/3
76/1
48
11/6
(017/0)
43/3-
(001/0)

سالم
13/5
27/1

خطای درجاماندگی
بیماران
56/6
07/5
48
20/7
(01/0)
92/3
(0001/0)

سالم
30/2
22/2

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏413، t های مشاهده شده ناشی از مقایسه دو گروه در متغیر های آزمون مرتب سازی کارتهای ویسکانسین بر مبنای آزمون تی مستقل به ترتیب برابر43/3- و92/3 هستند که با توجه به مقادیر بحرانی در سطح آلفای 001/0 و 0001/0 معنادار می باشند. بنابراین تفاوت کارکرد اجرایی «آمایه تغییر» در بیماران وسواسی و افراد سالم مورد تایید قرار می گیرد.
جدول ‏414: مقایسه نتایج آزمون استروپ در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
Df
F لوین
)سطح معناداری(
t
)سطح معناداری(
زمان واکنش به محرکهای همخوان
بیماران
33/1056
04/190
48
72/1
(19/0)
02/2
(049/0)

سالم
35/960
34/135

زمان واکنش به محرکهای ناهمخوان
بیماران
59/1100
88/203
48
44/2
(12/0)
97/1
(055/0)

سالم
65/1001
52/138

نمره تداخل
بیماران
07/1
36/2
48
69/4
(03/0)
98/1
(055/0)

سالم
09/0
94/0

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏414، t های مشاهده شده ناشی از مقایسه دو گروه در متغیر های آزمون استروپ بر مبنای آزمون یو من ویتنی به ترتیب برابر02/2، 97/1 و 98/1 هستند که با توجه به مقادیر بحرانی تنها زمان واکنش به محرک های همخوان معنادار می باشند. بنابراین تفاوت کارکرد اجرایی «حل تعارض/بازداری پاسخ» در بیماران وسواسی و افراد سالم تنها در متغیر زمان واکنش به محرک های همخوان مورد تایید قرار می گیرد.
در مجموع با توجه به یافتههای ارائه شده در جدول ‏412،جدول ‏413 وجدول ‏414، می توان در مورد فرضیه اول تحقیق گفت که افراد مبتلا به وسواس و افراد غیر مبتلا در کارکرد اجرایی «آمایه تغییر» بر مبنای آزمون ویسکانسین و همچنین متغیر زمان واکنش به محرک همخوان در آزمون استروپ(کارکرد اجرایی حل تعارض/ بازداری پاسخ)، با یکدیگر تفاوت معنادار داشته اند و در مورد سایر متغیر های کارکرد اجرایی حل تعارض/ بازداری پاسخ (بر مبنای آزمون استروپ) و حل مسأله(بر مبنای آزمون برج لندن)، با یکدیگر تفاوت معناداری نشان نداده اند. بنابراین فرضیه اول تحقیق در مورد ضعیف تر بودن کارکرد اجرایی بیماران وسواسی نسبت به گروه غیر مبتلا به وسواس ،فقط در مورد کارکرد اجرایی «آمایه تغییر» و متغیر زمان واکنش به محرک همخوان در آزمون استروپ(کارکرد اجرایی حل تعارض/ بازداری پاسخ)تأیید میشود.

4-2-2- بررسی فرضیه دوم تحقیق
همانگونه که پیشتر و در فصل اول اشاره شد، فرضیه دوم تحقیق به شرح زیر است:
«بیماران وسواسی نمرات باورهای فراشناختی بالاتری نسبت به افراد غیر بیمار دارند».
جدول ‏415: مقایسه باورهای فراشناختی در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
df
F لوین
)سطح معناداری(
t
)سطح معناداری(
باورهای مثبت در مورد نگرانی
بیمار
33/6
68/4
48
1/1
(29/0)
78/1
(80/0)

سالم
04/4
30/4

باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر
بیمار
85/9
41/5
48
94/1
(16/0)
05/4
(0001/0)

سالم
39/4
81/3

اطمینان شناختی
بیمار
14/10
83/5
48
83/1
(18/0)
62/3

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره فراشناختی، باورهای فراشناختی، انعطاف پذیری، بازداری پاسخ Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وکالت مطلق، تفویض دائمی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد