منبع پایان نامه درباره پیش آزمون، درد مزمن، درمان مبتنی بر پذیرش، پذیرش و تعهد

دانلود پایان نامه ارشد

که نمرات کیفیت زندگی آزمودنی های گروه آزمایش در دو مرحله تغییر معنادار داشته است. این تغییر نشان دهنده ی بهبود میزان کیفیت زندگی گروه آزمایش بعد از اجرای برنامه CHACT می باشد.

جدول4-14 مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون متغیر ناتوانی عملکرد در گروه آزمایش

سطح معناداری
Z مشاهده شده
میانگین
( انحراف معیار )
شاخص
متغیر آزمون
005/0
80/2-
7/37 (4/12)
پیش آزمون
عملکرد جسمی

ناتوانی عملکرد

9/5 (54/3)
پس آزمون

024/0
25/2-
5 (62/3)
پیش آزمون
عملکرد روزمره

7/2 (63/1)
پس آزمون

005/0
80/2-
4/17 (53/6)
پیش آزمون

کل

6/8 (32/4)
پس آزمون

همان گونه که در جدول 4-14 مشاهده می گردد، z مشاهده شده ی ناشی از مقایسه دو مرحله پیش و پس آزمون در متغیر ناتوانی عملکرد و ابعادش به ترتیب عبارت است از 80/2- ، 80/2- و 25/2- که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار می باشد. بنابراین می توان گفت که نمرات ناتوانی عملکرد آزمودنی های گروه آزمایش در دو مرحله تغییر معنادار داشته است. این تغییر نشان دهنده ی بهبود میزان ناتوانی عملکرد گروه آزمایش بعد از اجرای برنامه CHACT می باشد.

4-1-2-3 -3-2 نتایج مربوط به متغیرهای پژوهش در گروه کنترل
مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون متغیرهای عدم انعطاف پذیری، کیفیت زندگی و ناتوانی عملکرد در گروه کنترل، به ترتیب در جداول 4-15 ، 4-16 و 4-17 تنظیم شده است.

سطح معناداری
Z مشاهده شده
میانگین ( انحراف معیار )
شاخص
متغیر آزمون
007/0
69/2-
9/34 (87/6)
پیش آزمون
اجتناب
عدم انعطاف پذیری

37 (05/7)
پس آزمون

1
00/0
3/21 (33/5)
پیش آزمون
درآمیختگی شناختی

5/21 (94/4)
پس آزمون

011/0
55/2-
4/76 (88/11)
پیش آزمون
کل

7/78 (47/11)
پس آزمون

جدول4-15 مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون متغیر عدم انعطاف پذیری در گروه کنترل

همان گونه که در جدول 4-15 مشاهده می گردد، z مشاهده شده ی مربوط به مقایسه دو مرحله پیش و پس آزمون در متغیر انعطاف پذیری و ابعاد آن به ترتیب عبارت است از55/2- ، 69/2- و 00/0 که در مقایسه با مقادیر بحرانی، نمره ی کل متغیر عدم انعطاف پذیری و بعد اجتناب این متغیر، معنادار می باشد.

سطح معناداری
Z مشاهده شده
میانگین ( انحراف معیار)
شاخص

متغیر آزمون
35/0
11/2-
8/15 (31/4)
پیش آزمون
بهزیستی جسمی

کیفیت زندگی

9/16(9/3)
پس آزمون

86/0
17/0-
9/23 (1/24)
پیش آزمون
بهزیستی روان شناختی

1/24 (33/4)
پس آزمون

04/0
99/1-
9/26 (57/3)
پیش آزمون
ارتباطات والدین و خودمختاری

1/26 (38/3)
پس آزمون

73/0
33/0-
3/13 (9/2)
پیش آزمون
حمایت اجتماعی و همسالان

3/13 (58/2)
پس آزمون

56/0
57/0-
3/16 (49/1)
پیش آزمون
محیط مدرسه

4/16 (26/1)
پس آزمون

جدول4-16 مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون متغیر کیفیت زندگی در گروه کنترل

همان گونه که در جدول 4-16 مشاهده می گردد، z مشاهده شده ی مربوط به مقایسه دو مرحله پیش و پس آزمون در ابعاد متغیر کیفیت زندگی به ترتیب عبارت است از 11/2-، 17/0-، 99/1-، 33/0- و 57/0- که به غیر از بعد ارتباطات والدین و خودمختاری، هیچ یک از این ابعاد در مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار نمی باشند.

جدول4-17 مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون متغیر ناتوانی عملکرد در گروه کنترل

سطح معناداری
Z مشاهده شده
میانگین ( انحراف معیار )
شاخص

متغیر آزمون
005/0
80/2-
8/37 (28/5)
پیش آزمون
عملکرد جسمی

ناتوانی عملکرد

2/12 (89/4)
پس آزمون

084/0
73/1-
5/5 (03/5)
پیش آزمون
عملکرد روزمره

1/6 (67/4)
پس آزمون

064/0
85/1-
5/16 (18/6 )
پیش آزمون

کل

3/18 (34/6)
پس آزمون

همان گونه که در جدول 4-17 مشاهده می گردد، z مشاهده شده ی مربوط به مقایسه دو مرحله پیش و پس آزمون در متغیر ناتوانی عملکرد و ابعادش به ترتیب عبارت است از85/1-، 80/2- و 73/1- که به غیر از بعد عملکرد جسمی، هیچ یک از آنها در مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار نمی باشند.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه
پژوهش حاضر با هدف طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) و کارآزمایی بالینی آن بر روی گروهی از کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به درد مزمن صورت گرفته است. بدین جهت، در این فصل، متناسب با اهداف و سوالات پژوهش، نخست طراحی پروتکل درمان و سپس کارآزمایی بالینی آن، در دوقسمت جداگانه با توجه به شرایط اعتبار طراحی پروتکل و کارآزمایی بالینی آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .
5-2 طراحی مقدماتی پروتکل درمان کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT)
5-2-1 مقدمه
درد مزمن کودکان، مشکل توان کاهی است که شیوع نسبتا بالایی در میان کودکان دارد (برای نمونه؛ کلینک واکلستون،2009؛ اندراسیک،2007؛ پیترسون و همکاران، 2004 ؛ والکر،2008) واهمیت پرداختن به این موضوع از یک زاویه به دلیل تاثیراتی که بر روی کودکان (برای نمونه؛ چارلتون،2005؛ کلینک واکلستون،2009؛ چن و همکاران، 1997؛ ورورت و همکاران، 2011) و والدین (برای نمونه؛ لیپانی و همکاران، 2006؛ کلینک واکلستون،2009)، بر جای می گذارد و از زاویه ی دیگر با توجه به خلاء های پژوهشی و برنامه ای درمانی که در این زمینه مشاهده می گردد، قابل توجه است. با توجه به اینکه درد مزمن، پدیده ای چند بعدی است و مولفه ی جسمانی، شناختی و رفتاری را در برمی گیرد (ر.ک. گچل، ترک، 1381؛ سیمونز و همکاران، 2008)، درمان درد مزمن کودکان هم متناسب با این ابعاد تنظیم شده است (برای نمونه؛ گچل، ترک،1381؛ سازمان بهداشت جهانی، 1379). از میان این درمان ها، درمان شناختی، جزو یکی از موثرترین درمان های روان شناختی به شمار می آید که متکی بر تکنیک های انحراف توجه، توجه برگردانی و توجه و همین طور تصویر سازی ذهنی می باشد. از یک طرف به دلیل برخی محدودیت های موجود در رویکردهای شناختی رفتاری کلاسیک، از جمله ارتباط کنترل عواطف با پریشانی هیجانی بالاتر (براون و همکاران، 1989؛ مک کرکن و همکاران، 1998) و از طرف دیگر به دلیل اثربخشی مداخلات مبتنی بر پذیرش (برای مثال؛ ویان و همکاران 2003؛ ویکسل و همکاران، 2005، 2007، 2009) امروزه ما شاهد پیشرفت چشمگیر درمان های موج سوم، از جمله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هستیم. این حیطه ی درمانی تاکنون اثربخشی هایی را در حوزه ی درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی، سایکوز، اختلالات خوردن، استرس و از جمله درد مزمن، نشان داده است که به عنوان مثال می توان به مطالعات راکرسزاک و همکاران (2011)، فاچ (2012) و ولز (2007)، اشاره کرد. به نظر می رسد که خلاء هایی در پژوهش های مربوط به روان درمانی درد مزمن کودکان، مخصوصا از منظر درمان ACT وجود داشته باشد. در این پژوهش با توجه به ارتباطات رایانامه ای در اردیبهشت 1391 با دکتر هیز، مورل و ویلسون و هم چنین بررسی پایان نامه و مقاله های دکتر ویکسل (ویکسل، 2005، 2007، 2008، 2009، 2009، 2010، 2011) که در مورد درد کودکان بوده، خلاء پژوهشی موجود در درمان ACT کودکان مبتلا به درد مزمن، به ویژه برنامه ی کاملا عینی و گام به گام و مرحله ای، بیشتر آشکار گردید. بدین ترتیب، اولین هدف این پژوهش طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) قرار گرفت و متناسب با این هدف، این سوال مطرح شد که پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT)، با توجه به پروتکل درمان مشابه بزرگسالان، دربرگیرنده ی چه مشخصه ها و گام هایی است؟
5-2-2 خلاصه نتایج
پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT)، بر اساس کتب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز، 2004؛ هیز،2003)، گرته اولیه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان (مورل و ویلسون، 2002)، الگوی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بزرگسالان مبتلا به درد مزمن (ولز و سورل، 2007)، الگوی درمان اضطراب کودکان (راپی، راند و ویگنال، آن263، 1390)، الگوی درمان وسواس کودکان (فریمن، جنیفربی و گارسیا، آبه مارس264، 1391) و مشورت با اعضای انجمن علوم رفتاری و بافتاری (ACBS)، دارای 8 جلسه ی درمانی می باشد. در هر جلسه، متناسب با موضوعات و تکنیک های مطرح شده، تکالیفی برای کودکان و والدین در نظر گرفته شد. جلسات درمان به صورت انفرادی طراحی گردید و مدت زمان آن برای کودکان، 60 دقیقه و برای والدین حدودا 20 تا 30 دقیقه درنظر گرفته شد. محتویات جلسات والدین، کلیاتی از محتویات جلسات کودکان را، برای جهت بخشی به یاری های والدین، در بر می گرفت.

5-2-3 بحث نتایج
در طراحی این پروتکل ((CHACT سعی گردید چندین اصول زیربنایی درمان ACT رعایت گردد. از جمله ی این اصول می توان به اهمیت نقش استعاره هاو تمرین های عینی فراوان در جهت ساده سازی و تفهیم تکنیک های درمان برای کودکان و اهمیت نقش والدین در کنار کودکان، اشاره کرد. مطابق با ادبیات درمان ACT، معیارهایی که در طراحی این پروتکل درمانی در نظر گرفته شد عبارتند از: اهمیت نقش ارزش مندی ها (با کمک تمریناتی مثل جعبه ی قلب مصنوعی و جعبه ی سمی، تمرین تخته و توپ، مربوط به جلسه دوم و سوم) و تعهد نسبت به آنها (با کمک استعاره ی لیوان گل آلود، استعاره ورزش و تمرینات مواجهه، جلسات اول تا آخر)، پذیرش افکار و گسستگی از آنها (با کمک استعاره ی غروب آفتاب، تمرین گردش در فضا و تمرین گردش در ذهن و تمرینات دیگر مربوط به جلسه ی پنجم) و هم چنین تفهیم این موضوع که”مشکل مربوط به کنترل کردن است” با کمک تمرین عینی شیوه ی عمل کردن و جعبه ی کالا (مربوط به جلسه ی چهارم). منابع به کار گرفته شده در طراحی این پروتکل عبارت بودند از : کتب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز، 2004؛ هیز،2003)، گرته اولیه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان (مورل و ویلسون، 2002)، الگوی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بزرگسالان مبتلا به درد مزمن (ولز و سورل، 2007)، الگوی درمان اضطراب کودکان (راپی، راند و ویگنال، آن، 1390)، الگوی درمان وسواس کودکان (فریمن، جنیفربی و گارسیا، آبه مارس، 1391) و مشورت با اعضای انجمن علوم رفتاری و بافتاری (ACBS). نکات قابل توجه درطراحی این پروتکل، برجستگی نقش کودکان و فعال بودن کودکان در جلسات درمان می باشد. اهمیت این موضوع از این زاویه قابل بحث است که درگیری کودکان در جلسات درمان، تمایل و اشتیاق آنها را برای پیش بردن جلسات درمان و امکان همکاری آنها را افزایش می دهد. از جمله موضوع مهم دیگری که دراین پروتکل مورد توجه قرار گرفت، برجسته سازی و اهمیت نقش والدین می باشد. در این رابطه سعی گردید که بعد از هر جلسه ی درمان برای کودکان، جلسه ی کوتاهی هم برای والد او برگزار گردد و محتویات جلسه ی مربوطه، به طور کلی برای او مورد بررسی قرار گیرد. از جمله دلایل درگیری والدین در جلسات درمان، می توان از یک زاویه با توجه به اهمیت نقش محیط در درمان کودکان مبتلا به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره پیش آزمون، انحراف معیار، انعطاف پذیری، کیفیت زندگی Next Entries منبع پایان نامه درباره درد مزمن، کودکان مبتلا، انعطاف پذیری، پذیرش و تعهد