منبع پایان نامه درباره پیش آزمون، انعطاف پذیری، کیفیت زندگی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

)
فراوانی ( درصد )
بی سواد

تحصیلات مادر
5 (50 )
1 (10 )
فراوانی ( درصد )
ابتدایی

0 (0)
5 (50 )
فراوانی ( درصد )
راهنمایی

4(40 )
1 (10)
فراوانی ( درصد )
دبیرستان

0 (0)
1 (10)
فراوانی ( درصد )
کاردانی

1 (10 )
1 (10 )
فراوانی ( درصد )
کارشناسی

4(40 )
2 (20 )
فراوانی ( درصد )
کارگر

شغل پدر
4 (40)
7 (70 )
فراوانی ( درصد )
آزاد معمولی

1 (10)
1 (10)
فراوانی ( درصد )
کارمند معمولی

1 (10)
0 (0)
فراوانی ( درصد )
بازنشسته

10 (100 )
10 (100)
فراوانی ( درصد )
خانه دار
شغل مادر
20/10 (81/1 )
60/10 (71/1)
میانگین(انحراف معیار)
سن

جدول4-2 شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های آزمودنی ها در کل نمونه
میزان شاخص
شاخص
متغیر
9 (45)
فراوانی ( درصد )
دختر
جنس
11 (55)
فراوانی ( درصد )
پسر

10 (50 )
فراوانی ( درصد )
روماتیسم

بیماری

1 (5 )
فراوانی ( درصد )
درد قفسه سینه

2 (10)
فراوانی ( درصد )
پا درد

2 (10)
فراوانی ( درصد )
کلیه درد

1 (5 )
فراوانی ( درصد )
معده درد

1 (5 )
فراوانی ( درصد )
گلیمباره

1 (5 )
فراوانی ( درصد )
لوپوس

1 (5 )
فراوانی ( درصد )
بهجت

1 (5 )
فراوانی ( درصد )
سردرد

11 (55 )
فراوانی ( درصد )
مصرف همیشگی داروی ضد درد
دارو
4 (20 )
فراوانی ( درصد )
مصرف گهگاهی داروی ضد درد

5 (25)
فراوانی ( درصد )
عدم مصرف داروی ضد درد

1 (5)
فراوانی ( درصد )
اول دبستان

تحصیلات
2 (10)
فراوانی ( درصد )
دوم دبستان

3 (15 )
فراوانی ( درصد )
سوم دبستان

2 (10)
فراوانی ( درصد )
چهارم دبستان

4 (20)
فراوانی ( درصد )
پنجم دبستان

4 (20 )
فراوانی ( درصد )
اول راهنمایی

4 (20)
فراوانی ( درصد )
دوم راهنمایی

ادامه جدول4-2 شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های آزمودنی ها در کل نمونه
میزان شاخص
شاخص
متغیر
11 (55 )
فراوانی ( درصد )
مرکز طبی کودکان

بیمارستان
5 (25 )
فراوانی ( درصد )
کودکان مفید

3 (15)
فراونی ( درصد )
بهرامی

1 (5)
فراوانی ( درصد )
حضرت علی اصغر

2 (10 )
فراوانی ( درصد )
بی سواد

تحصیلات پدر
3 (15 )
فراوانی ( درصد )
ابتدایی

8 (40 )
فراوانی ( درصد )
راهنمایی

4 (20 )
فراوانی ( درصد )
دبیرستان

3 (15 )
فراوانی ( درصد )
کاردانی

1 (5 )
فراوانی ( درصد )
بی سواد

تحصیلات مادر
6 (30 )
فراوانی ( درصد )
ابتدایی

5 (25 )
فراوانی ( درصد )
راهنمایی

5 (25)
فراوانی ( درصد )
دبیرستان

1 (5 )
فراوانی ( درصد )
کاردانی

2 (10 )
فراوانی ( درصد )
کارشناسی

6 (30 )
فراوانی ( درصد )
کارگر

شغل پدر
11 (55 )
فراوانی ( درصد )
آزاد معمولی

2 (10)
فراوانی ( درصد )
کارمند معمولی

1 (5 )
فراوانی ( درصد )
بازنشسته

20 (100)
فراوانی ( درصد )
خانه دار
شغل مادر
40/10 (72/1)
میانگین ( انحراف معیار )
سن

نتایج مندرج در جدول های 4-1 و 4-2، نشان می دهد که میانگین (انحراف معیار) سنی افراد گروه آزمایش، 60/10 (7/1) و گروه کنترل، 20/10 (81/1) بوده است. در هر دو گروه، بیشتر افراد به بیماری روماتیسم مبتلا بودند و حدود نیمی از افراد هر دو گروه، از این بیماری رنج می بردند و بسیاری از افراد هر دو گروه، دارو مصرف می کردند. تحصیلات بسیاری از والدین هر دو گروه در مقطع راهنمایی بوده است.

4-1-2-1-2 نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای کیفیت زندگی، ناتوانی عملکرد و عدم انعطاف پذیری، در گروه آزمایش، کنترل و کل نمونه در جدول های 4-3 و 4-4 ارائه شده است.

بیشینه
کمینه
نما
میانه
انحراف معیار
میانگین

پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
گروه
متغیر
23
17
16
8
16
10
5/19
5/11
44/2
63/2
8/18
1/12
آزمایش
بهزیستی جسمی
کیفیت زندگی

24
22
12
10
15
16
5/15
16
9/3
31/4
9/16
8/15
کنترل

33
32
27
24
31
26
31
26
66/1
79/2
9/30
3/27
آزمایش
بهزیستی روانشناختی

31
33
16
12
25
26
25
26
33/4
78/5
1/24
9/23
کنترل

34
34
21
15
33
32
5/32
5/31
08/4
8/5
7/30
8/28
آزمایش
ارتباطات والدین و خودمختار

30
31
19
20
25
27
5/26
27
38/3
57/3
1/26
9/26
کنترل

20
20
13
11
17
17
69/0
5/15
2/2
66/2
8/16
3/15
آزمایش
حمایت اجتماعی و همسالان

18
18
9
8
12
11
13
5/13
58/2
9/2
3/13
3/13
کنترل

20
19
12
11
18
18
78/0
5/17
48/2
75/2
2/17
3/16
آزمایش
محیط مدرسه

18
18
14
14
16
17
5/16
17
26/1
49/1
4/16
3/16
کنترل

11
52
2
17
2
46
5
5/40
54/3
4/12
9/5
7/37
آزمایش
عملکرد جسمی
ناتوانی عملکرد

20
48
4
32
9
32
12
5/37
89/4
28/5
2/12
8/37
کنترل

5
12
0
1
4
1
3
5
63/1
62/3
7/2
5
آزمایش
عملکرد روزمره

14
13
0
0
3
1
5
5/3
67/4
03/5
1/6
5/5
کنترل

16
28
2
10
6
11
7
16
32/4
53/6
6/8
4/17
آزمایش
کل

34
31
12
11
15
11
5/15
5/14
34/6
18/6
3/18
5/16
کنترل

47
47
14
22
14
24
5/21
5/34
10
08/9
9/24
7/33
آزمایش
اجتناب
عدم انعطاف پذیری
46
43
25
24
30
34
38
5/34
05/7
87/6
37
9/43
کنترل

27
28
6
15
17
22
5/17
24
77/6
08/4
9/16
4/23
آزمایش
درآمیختگی شناختی

28
28
13
13
17
13
21
5/21
94/4
33/5
5/21
3/21
کنترل

94
94
37
59
48
59
51
5/78
24/16
95/12
4/55
5/77
آزمایش
کل

96
95
60
60
70
60
5/80
76
47/11
88/11
7/78
4/76
کنترل

جدول 4-3 شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون و پس آزمون

جدول 4-4 شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در کل نمونه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون
بیشینه
کمینه
نما
میانه
انحراف معیار
میانگین

پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
متغیر

24

22

12

8

16

10

18

13

31/3

97/3

85/17

95/13
بهزیستی جسمی
کیفیت زندگی

ناتوانی عملکرد

33

33

16

12

31

26

5/28

26

72/4

75/4

50/27

60/25
بهزیستی روانشناختی

34

34

19

15

25

28

29

28

34/4

79/4

40/28

85/27
ارتباطات والدین و خودمختار

20

20

9

8

13

5/14

15

5/14

94/2

90/2

05/15

30/14
حمایت اجتماعی و همسالان

20

19

12

11

17

17

17

17

96/1

15/2

80/16

30/16
محیط مدرسه

20

52

2

17

2

32

9

5/37

26/5

27/9

05/9

75/37
عملکرد جسمی
ناتوانی عملکرد

14

13

0

0

3

1

5/3

50/4

83/3

27/4

40/4

25/5
عملکرد روزمره

34

31

2

10

6

11

14

15

14

21/6

45/13

95/16

کل

47

47

14

22

30

24

30

5/34

46/10

86/7

95/30

30/34

اجتناب
عدم انعطاف پذیری

28

28

6

13

17

22

5/19

5/22

23/6

74/4

20/19

35/22
درآمیختگی شناختی

96

95

37

59

48

72

66

76

17/18

11/12

05/67

95/76
کل

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول4-3 و 4-4 مشاهده می گردد که در گروه آزمایش، از مرحله ی پیش آزمون تا پس آزمون، میانگین متغیرهای کیفیت زندگی افزایش ومیانگین متغیرهای ناتوانی عملکرد و انعطاف ناپدیری کاهش می یابند. در گروه کنترل، این وضعیت ناهمسان است. به عبارت دیگر، در این گروه، از مرحله پیش آزمون تا مرحله پس آزمون، به ظاهر، برخی متغیرها کاهش، برخی افزایش و برخی دیگر ثابت مانده اند. معناداری یا عدم معناداری نوسان های یاد شده در دو گروه در قسمت های بعدی پی گرفته می شود.
4-1-2-2 بررسی سوال دوم پژوهش
همان گونه که پیشتر و در فصل اول اشاره شد، سوال دوم پژوهش به شرح ذیل است:
– آیا برنامه مقدماتی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان (CHACT)، انعطاف پذیری، کیفیت زندگی و عملکرد کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به درد مزمن را ارتقا می بخشد؟
برای پاسخ به سوال دوم، نتایج مرتبط با سوال دوم پژوهش، بر اساس آزمون یومن ویتنی در سه قسمت جداگانه ارائه شده است.

4-1-2-2-1 نتایج مربوط به متغیر انعطاف پذیری
نتایج مربوط به متغیر انعطاف پذیری در سوال دوم، بر اساس آزمون غیر پارامتریک یومن ویتنی، برای مقایسه ی گروه آزمایش و کنترل در جدول 4-5 ارائه شده است.
سطح معناداری
Z مشاهده شده
تفاضل نمرات پیش آزمون – پس آزمون
میانگین ( انحراف معیار)
شاخص

متغیر گروه
00/0
-76/3

80/8 (23/7)
آزمایش
اجتناب
عدم انعطاف پذیری

1/2- (96/1)
کنترل

002/0
-09/3
50/6 (79/4)
آزمایش
درآمیختگی شناختی

20/0- (39/1)
کنترل

00/0
72/3-

1/22 (61/12)
آزمایش
کل

30/2- (83/2)
کنترل

جدول 4-5 مقایسه انعطاف پذیری آزمودنی ها در گروه های آزمایش و کنترل (بر اساس تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون)

همان گونه که در جدول 4-5 مشاهده می گردد. میزان Z مشاهده شده ناشی از مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در مقیاس عدم انعطاف پذیری، برابر با 72/3- و در خرده مقیاس های اجتناب و در آمیختگی شناختی به ترتیب عبارت است از 76/3-، 09/3-، که همگی با توجه به مقادیر بحرانی، معنادار می باشند. این نتایج نشان دهنده ی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان (CHACT) در متغیر انعطاف پذیری می باشد. بنابراین می توان به سوال دوم تحقیق جواب مثبت داد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که برنامه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT)، انعطاف پذیری را در کودکان 7 تا 12 ساله، بهبود می بخشد.
4-1-2-2-2 نتایج مربوط به متغیر کیفیت زندگی
نتایج مربوط به متغیر کیفیت زندگی در سوال دوم، بر اساس آزمون غیر پارامتریک یومن ویتنی، برای مقایسه ی گروه آزمایش و کنترل در جدول 4-6 ارائه شده است.
جدول 4-6 مقایسه کیفیت زندگی آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل (بر اساس تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون)
سطح معناداری
Z
مشاهده شده
تفاضل نمرات پیش آزمون – پس آزمون
میانگین ( انحراف معیار )
شاخص

متغیر گروه

00/0

77/3-
7/6- (79/2)
آزمایش
بهزیستی جسمی

کیفیت زندگی

1/1- (37/1)
کنترل

02/0

28/2-
6/3- (59/2)
آزمایش
بهزیستی روان شناختی

2/0- (73/3)
کنترل

001/0

19/3-
9/1- (07/2)
آزمایش
ارتباطات والدین و خودمختاری

80/0 (03/1 )
کنترل

24/0

28/1-
5/1- (32/2)
آزمایش
حمایت اجتماعی و همسالان

. (24/1)
کنترل

35/0

30/2-
9/0 – (87/0)
آزمایش
محیط مدرسه

1/0 – (56/0)
کنترل

همان گونه که در جدول 4-6 مشاهده می گردد، میزان Z مشاهده شده ناشی از مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل برای متغیرهای بهزیستی جسمی، بهزیستی روان شناختی و ارتباطات والدین و خودمختاری،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره گروه کنترل، جمعیت شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی، کودکان مبتلا Next Entries منبع پایان نامه درباره پیش آزمون، درد مزمن، درمان مبتنی بر پذیرش، پذیرش و تعهد