منبع پایان نامه درباره پیش آزمون، انحراف معیار، انعطاف پذیری، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

به ترتیب عبارت است از 77/3-، 28/2- و 19/3- که همگی این متغیرها با توجه به مقادیر بحرانی، معنادار می باشند. از طرف دیگر میزان z مشاهده شده برای متغیرهای حمایت اجتماعی و محیط مدرسه، به ترتیب برابر 28/1- و 30/2- می باشد که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد. بدین ترتیب این مقادیر نشان دهنده ی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (CHACT) در رابطه با متغیرهای بهزیستی جسمی، بهزیستی روانی و ارتباطات والدین و خودمختاری می باشد. بنابراین می توان به سوال دوم تحقیق در برخی ابعاد جواب مثبت داد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که برنامه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان (CHACT)، بهزیستی جسمانی، بهزیستی روان شناختی و ارتباطات والدین و خودمختاری را در کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به درد مزمن، بهبود می بخشد.
4-1-2-2-3 نتایج مربوط به متغیر ناتوانی عملکرد
نتایج مربوط به متغیر ناتوانی عملکرد در سوال دوم، بر اساس آزمون غیر پارامتریک یومن ویتنی، برای مقایسه ی گروه آزمایش و کنترل در جدول 4-7 ارائه شده است.
سطح معناداری
Z مشاهده شده
تفاضل نمرات پیش آزمون – پس آزمون میانگین ( انحراف معیار)
شاخص
متغیر گروه
54/0
60/0-
80/31 (06/13)
آزمایش
عملکرد جسمی

ناتوانی عملکرد

60/25 (94/4)
کنترل

005/0
81/2-
30/2 (62/2)
آزمایش
عملکرد روزمره

6/0- (96/0)
کنترل

00/0
67/3-
80/8 (40/6)
آزمایش

کل

80/1- (65/2)
کنترل

جدول 4-7 مقایسه ناتوانی عملکرد آزمودنی ها در گروه های آزمایش و کنترل (بر اساس تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون)

همان گونه که در جدول4-5 مشاهده می گردد، میزانZ مشاهده شده ناشی از مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل برای متغیرناتوانی مربوط به عملکرد جسمی و روزمره، به ترتیب عبارت است از 60/0- و 81/2-، که Z مربوط به خرده مقیاس ناتوانی عملکرد جسمی در مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار نیست، اما z مربوط به خرده مقیاس ناتوانی عملکرد روزمره، در مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار است. در رابطه با ناتوانی عملکرد، به صورت کلی، میزان z مشاهده شده برابر 67/3- می باشد که این میزان با توجه به مقادیر بحرانی معنادار است. بنابراین می توان گفت که، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (CHACT)، عملکرد روزمره و عملکرد کلی کودکان 7-12 ساله مبتلا به درد مزمن را بهبود می بخشد. بنابراین می توان به سوال دوم تحقیق در برخی ابعاد، جواب مثبت داد.
4-1-2-3 نتایج تکمیلی مربوط به متغیرهای تحقیق
علاوه بر نتایج ارائه شده مربوط به متغیرهای پژوهش در مرحله ی دوم، در این قسمت به نتایج تکمیلی پرداخته میشود که می تواند مکمل یافته های ارائه شده در قسمت قبل باشد.
4-1-2-3 -1 رضایت از درمان
در این قسمت به ارائه شاخص های توصیفی مربوط به میزان رضایت از درمان، در میان کودکان و والدین گروه آزمایش می پردازیم.
جدول 4-8 شاخص های توصیفی مربوط به میزان رضایت از درمان در کودکان و والدین گروه آزمایش
متغیر
شاخص
نمره
کودک

میزان انتظار از جلسات
میانگین(انحراف معیار)
36/8 (92/0)

میزان دستیابی به این انتظار
میانگین(انحراف معیار)
9 (66/0)

میزان همکاری در جلسات
میانگین(انحراف معیار)
8 (05/1)

تمایل برای ادامه جلسات
میانگین(انحراف معیار)
5/8(97/0)

میزان دستیابی به انتظار در صورت تداوم جلسات
میانگین(انحراف معیار)
60/8(07/1)
والدین

میزان انتظار از جلسات
میانگین(انحراف معیار)
2/7 (54/1)

میزان دستیابی به این انتظار
میانگین(انحراف معیار)
30/8 (49/1)

میزان همکاری در جلسات
میانگین(انحراف معیار)
60/6(95/1)

تمایل برای ادامه جلسات
میانگین(انحراف معیار)
7/8 (05/1)

میزان دستیابی به انتظار در صورت تداوم جلسات
میانگین(انحراف معیار)
5/8 (97/0)

مقیاس محقق ساخته ی رضایت از درمان، یک مقیاس 10 آیتمی است که در دو فرم کودک و والدین تنظیم شده است. 5 آیتم آن به صورت لیکرتی 10 درجه ای تنظیم شده و 5 آیتم دیگر آن به صورت باز پاسخ است و مرتبط با توضیحات هر کدام از 5 آیتم لیکرتی می باشد. همان گونه که در جدول 4-8مشاهده می گردد، میانگین انتظار از درمان در کودکان و والدین، به ترتیب عبارت است از 63/8 و 2/7، که نشان دهنده ی بالا بودن میزان انتظار والدین و کودکان در رابطه با این برنامه درمانی می باشد. میانگین میزان دستیابی به این انتظار در کودکان و والدین به ترتیب عبارت است از 9 و 30/8. این مقادیر نشان دهنده ی بالا بودن میزان دستیابی به انتظار از درمان، مخصوصا در کودکان، می باشد. همان گونه که مشاهده می گردد تمایل برای تداوم جلسات در کودکان و والدین، بالاست.
4-1-2-3-2 نتایج مربوط به متغیرهای پژوهش در مرحله ی پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایش
در این قسمت به مقایسه ی نمرات پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در متغیرهای پژوهش خواهیم پرداخت.
4-1-2-3-2 -1 انعطاف پذیری
جدول 4-9 در برگیرنده ی مقایسه نمرات پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر انعطاف پذیری است.
جدول4-9 مقایسه عدم انعطاف پذیری در مرحله ی پیش آزمون، در دو گروه کنترل و آزمایش
سطح معناداری
Z مشاهده شده
نمرات پیش آزمون
میانگین ( انحراف معیار)
شاخص

متغیر گروه
70/0
37/0-
70/33 (08/9)
آزمایش
اجتناب
عدم انعطاف پذیری

90/34 (87/6)
کنترل

34/0
94/0-
40/23 (08/4)
آزمایش
درآمیختگی شناختی

30/21 (33/5)
کنترل

85/0
18/0-
50/77 (95/12)
آزمایش
کل

40/76 (88/11)
کنترل

همان گونه که در جدول4-9 مشاهده می گردد، z مشاهده شده ناشی ازمقایسه میزان انعطاف پذیری دو گروه در متغیر اجتناب، درآمیختگی شناختی و مقدار کل انعطاف پذیری، به ترتیب برابر با 37/0- ، 94/0- و 18/0- است که هر سه در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد. بنابراین، دو گروه آزمایش و کنترل، قبل از ورود به مرحله مداخلات، در ارزیابی مربوط به متغیر انعطاف پذیری مشابه هم بوده اند.
4-1-2-3-2-2 کیفیت زندگی
جدول 4-10 در برگیرنده ی مقایسه نمرات پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر کیفیت زندگی است.
سطح معناداری

Z مشاهده شده
نمرات پیش آزمون
میانگین ( انحراف معیار)
شاخص

متغیر گروه
053/0
93/1-
10/12 (68/2)
آزمایش
بهزیستی جسمی
کیفیت زندگی

80/15(31/4 )
کنترل

26/0
11/1-
30/27(79/2)
آزمایش
بهزیستی روان شناختی

90/23 (78/5)
کنترل

12/0
51/1-
80/28 (80/5)
آزمایش
ارتباطات والدین و خودمختاری

90/26(57/3 )
کنترل

14/0
44/1-
30/15 (66/2)
آزمایش
حمایت اجتماعی و همسالان

30/13 (90/2 )
کنترل

41/0
81/0-
30/16(75/2)
آزمایش
محیط مدرسه

30/16(49/1 )
کنترل

جدول4-10 مقایسه کیفیت زندگی در مرحله ی پیش آزمون، در دو گروه کنترل و آزمایش

همان گونه که در جدول 4-10 مشاهده می گردد، Z مشاهده شده ناشی از مقایسه کیفیت زندگی در ابعاد بهزیستی جسمی، بهزیستی روان شناختی، ارتباط والدین و خودمختاری، حمایت اجتماعی و همسالان و محیط مدرسه به ترتیب برابر 93/1-،11/1-، 51/1، 44/1- و 81/0-، است که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشند. بنابراین دو گروه آزمایش و کنترل، قبل از ورود به مرحله مداخلات، در ارزیابی مربوط به متغیرهای کیفیت زندگی متفاوت نبوده اند.
4-1-2-3 -2 -3 ناتوانی عملکرد
جدول 4-11 در برگیرنده ی مقایسه نمرات پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر ناتوانی عملکرد است.
سطح
معناداری
Z مشاهده شده
نمرات پیش آزمون
میانگین ( انحراف معیار )
شاخص
متغیر گروه
91/0
11/0-
70/37 (40/12)
آزمایش
عملکرد جسمی

ناتوانی عملکرد

80/37 (28/5)
کنترل

90/0
11/0-
5 (62/3)
آزمایش
عملکرد روزمره

50/5(03/5)
کنترل

79/0
26/0-
40/17 (53/6)
آزمایش

کل

50/16 (18/6)
کنترل

جدول4-11 مقایسه ناتوانی عملکرد در مرحله ی پیش آزمون، در دو گروه کنترل و آزمایش

همان گونه که در جدول 4-11 مشاهده می گردد، Z مشاهده شده ی ناشی از مقایسه ناتوانی عملکرد در ابعاد عملکرد جسمی، عملکرد روزمره و کل ناتوانی عملکرد، به ترتیب برابر 11/0- ، 11/0- و 26/0- می باشد که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد. بنابراین می توان گفت که دو گروه آزمایش و کنترل، قبل از ورود به مرحله مداخلات، در ارزیابی مربوط به متغیر ناتوانی عملکرد متفاوت نبوده اند.

4-1-2- 3 -3 نتایج مربوط به متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و گروه کنترل
در این قسمت به مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون متغیرهای پژوهش، در گروه آزمایش و کنترل بر اساس آزمون ویلکاکسون خواهیم پرداخت.
4-1-2-3 -3-1 نتایج مربوط به متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش
مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون متغیرهای عدم انعطاف پذیری، کیفیت زندگی و ناتوانی عملکرد در گروه آزمایش، به ترتیب در جداول 4-12، 4-13 و 4-14 تنظیم شده است.
سطح
معناداری
Z مشاهده شده
میانگین ( انحراف معیار)
شاخص
متغیر آزمون
008/0
66/2-
7/33 (08/9)
پیش آزمون
اجتناب

عدم انعطاف پذیری

9/24 (10)
پس آزمون

012/0
52/2-
4/23 (08/4)
پیش آزمون
درآمیختگی شناختی

9/16 (77/6)
پس آزمون

008/0
67/2-
5/77 (95/12)
پیش آزمون
کل

4/55 (24/16)
پس آزمون

جدول4-12 مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون متغیر عدم انعطاف پذیری در گروه آزمایش

همان گونه که در جدول 4-12 مشاهده می گردد، z مشاهده شده ی مربوط به مقایسه دو مرحله پیش و پس آزمون در متغیر انعطاف پذیری و ابعاد آن به ترتیب عبارت است از 67/2- ، 66/2- و 52/2- که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار می باشد. بنابراین می توان گفت که نمرات انعطاف پذیری آزمودنی های گروه آزمایش در دو مرحله تغییر معنادار داشته است. این تغییر نشان دهنده ی بهبود میزان انعطاف پذیری گروه آزمایش بعد از اجرای برنامه CHACT می باشد.
جدول4-13 مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون متغیر کیفیت زندگی در گروه آزمایش
سطح معناداری
Z مشاهده شده
میانگین ( انحراف معیار )

شاخص
متغیر آزمون
005/0
82/2-
1/12(63/2)
پیش آزمون
بهزیستی جسمی
کیفیت زندگی

85/17(31/3)
پس آزمون

008/0
67/2-
3/27(79/2)
پیش آزمون
بهزیستی روان شناختی

50/27(72/4)
پس آزمون

017/0
38/2-
8/28 (8/5)
پیش آزمون
ارتباطات والدین و خودمختاری

40/28(34/4)
پس آزمون

042/0
03/2-
3/15(66/2)
پیش آزمون
حمایت اجتماعی و همسالان

05/15(94/2)
پس آزمون

011/0
53/2-
30/16(15/2)
پیش آزمون
محیط مدرسه

80/16(96/1)
پس آزمون

همان گونه که در جدول 4-13 مشاهده می گردد، z مشاهده شده ی مربوط به مقایسه دو مرحله پیش و پس آزمون در ابعاد متغیر کیفیت زندگی به ترتیب عبارت است از 82/2-، 67/2-، 38/2-، 03/2- و 53/2- که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار می باشد. بنابراین می توان گفت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره گروه کنترل، جمعیت شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی، کودکان مبتلا Next Entries منبع پایان نامه درباره پیش آزمون، درد مزمن، درمان مبتنی بر پذیرش، پذیرش و تعهد