منبع پایان نامه درباره پیشگیری از جرم، سازمان ملل متحد، اسناد بین المللی، اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

پیشگیری از جرم،تهران،دفتر تحقیقات کاربردی پلیس ناجا،سال1387،ص266
39- آقاگلزاده،غلامحسین،الگوههای رفتاری کاربران110،تهران،معاونت آموزش ناجا،سال1385،ص18
40- آقاگلزاده،غلامحسین،الگوههای رفتاری کاربران110،تهران،معاونت آموزش ناجا،سال1385،ص19
41- جلالي،حسن،اثربخشی عملیاتی سیستم110در ردههای مأموریتی ناجا،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی ناجا،سال84،ص55
42- ال.بنسن،سال1996،ص97و90
43- شيري،عباس،فرایندهای عدالت ترمیمی،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم،سال دوم،سال 1384فص51
44- گلمحمدي خامنه،علی،الگوی رفتاری کارکنان کلانتری،تهران،معاونت آموزش ناجا،سال1385،ص42و32
45- گلمحمدي خامنه،علی،پی جویی انتظامی،تهران،معاونت آموزش ناجا،سال1385،ص55و51
46- روزنامه رسمي،مجموعه قوانین و مقررات سال 85،جلد اول،تهران،سال1386،ص427
47- مركز بين المللي پیشگری جرم سازمان ملل متحد ،عدالت برای بزهدیدگان،ترجمه علی شایان،تهران،سلسبیل،سال1384،ص76
48- علم،محمود،دادگستری استاندارد در اسناد بین المللی،چاپ اول،انتشارات میزان،سال1384،ص120

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق جزا، جرم شناسی، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش علوم، انتقال اطلاعات، آموزش و پرورش، آموزش مهارت