منبع پایان نامه درباره پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

موافق و مخالف خود را ابراز کند. طيف ليکرت يک نمودار فاصله اي است که مي تواند ،نگرش -تعلقي اباور و احساسات پاسخگو را تعيين کند. در اين تحقيق 21 سوال در 5 بعد، کيفيت خدمات را از ديدگاه فراگيران ميسنجد.
جدول 3 :
بعد
سوال
جمعيت شناختي
سه سوال
– عوامل ملموس
شامل مؤلفه‌هاي شماره 1 تا 5
– عوامل قابليت اطمينان
شامل مؤلفه‌هاي شماره 6 تا 9
– عوامل قدرت پاسخگويي
شامل مؤلفه‌هاي شماره 10 تا 14
– عوامل اعتماد
شامل مؤلفه‌هاي شماره 15 تا 17
– عوامل همدلي
شامل مؤلفه‌هاي شماره 18 تا 21

پرسشنامه دو قسمت دارد يک قسمت مربوط به انتظارات فراگيران از خدمات آموزشي است و قسمت ديگر به ادراکات آنان از خدمات ارائه شده است .(وضع مطلوب -وضع موجود )
3-5- پايايي و روايي پرسشنامه:
پس از طرح پرسشنامه جهت اطمينان يافتن از آن پايايي و روايي آن سنجيده مي شود.
3-5-1- روايي:
در کاربرد متعارف، واژهي اعتبار اشاره به اين نکته دارد که يک سنجه تجربي تا چه حد معناي واقعي مفهوم مورد بررسي را به قدر کافي منعکس ميکند (ببي،1385 : 282). براي بررسي اعتبار روشهاي متفاوتي وجود دارد. در اين پژوهش از اعتبار صوري79 استفاده شده است، به اين صورت که ابزار اندازهگيري (پرسش نامه) توسط اساتيد و صاحبنظران مورد ارزيابي قرارگرفت وسپس، پرسشنامه نهايي تهيه و تکميل شد.
3-5-2- پايايي:
قابليت اعتماد، عبارت است از اينکه آيا هر روش خاصي، هرگاه چندين بار در مورد موضوع واحدي به کاربرده شود، هر بار نتيجهي يکساني به دست ميدهد. روشهاي مختلفي براي بررسي اعتماد وجود دارد که مي توان به آزمون-آزمون مجدد، روش دونيمگري، استفاده از سنجههاي تثبيت شده و قابل اعتمادبودن دستياران محقق اشاره کرد ( همان،281- 275). در اين پژوهش از شيوه بررسي همسازي پاسخ فرد به يک گويه در مقايسه با هر يک از گويههاي ديگر مقياس استفاده شده است. بدين ترتيب پايايي کل مقياس سنجيده شده است. شاخص پايايي کل مقياس آمارهاي است به نام آلفا که دامنه آن از 0 تا 1 است. هرچه پايايي آلفا بيشتر باشد، پايايي مقياس بيشتر خواهد بود. طبق قاعده تجربي آلفا بايد دست کم 0.7 باشد تا بتوان مقياس را داراي پايايي به شمار آورد( دواس، 1385: 253). بدين منظور در مرحلهي پيش آزمون تعداد 30 پرسشنامه بين دانش آموزان مدارس توزيع شد. سپس با بررسي ضريب آلفاي گويههاي مربوط به هر يک از متغيرها و محاسبه ضريب آلفاي نسبتاً بالاي آنها انسجام دروني گويه ها تأييد شد. جدول زير مقدار ضريب آلفاي را براي مقياسهاي اصلي تحقيق در اجراي اصلي نشان ميدهد
جدول شماره 3– ضريب آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي اصلي تحقيق
متغيرها و مفاهيم اصلي
تعداد گويه
ضريب آلفاي ادراکات
ضريب آلفاي انتظارات
عوامل ملموس
1- 5
0.914
0.93
عوامل قابليت اطمينان
6 – 9
0.7
0.83
عوامل قدرت پاسخگويي
10- 14
0.84
0.88
عوامل اعتماد
15 – 17
0.81
0.84
عوامل همدلي
18 – 21
0.79
0.8
کل
21
0.93
0.94

3-6- روش تجزيه و تحليل آماري:
تجزيه و تحليل آماري يک فرايند چند مرحله اي است که از طريق استفاده و بکارگيري ابزار جمع آوري ،در نمونه آماري فراهم مي آيدو در نهايت پردازش مي شود، تا زمينه اي باشد، براي تحليل داده ها و ارتباط اين داده ها، با آزمون ، فرضيه ها و تحليل سوالات باشد .در اين روش داده ها از لحاظ مفهومي و تجربي مورد ارزيابي و پالايش قرار مي گيرند.در اين پژوهش از روش :
1-آزمون سنجش ميانگين دو جامعه با استفاده از t نمونه هاي وابسته
2- آزمون سنجش ميانگين دو جامعه با استفاده از t نمونه هاي مستقل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره انتظارات دانشجو، مدل سروکوال، مدارس متوسطه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، اصل عدم مداخله، مداخله بشردوستانه