منبع پایان نامه درباره پرسش نامه، کیفیت زندگی، پذیرش و تعهد، درد مزمن

دانلود پایان نامه ارشد

گیری در کودکان 3 تا 6 ساله بستری در بخش اورژانس بیمارستان انجام گرفته بود، نتایجی مشابه با مطالعه ی قبلی را نشان داد.
از بین این مطالعات، مطالعات محدودی از جانب روان شناسان و در قالب یک مداخله ی شناختی رفتاری منسجم صورت گرفته است، که از آن جمله می توان به مطالعه ی فرخ نیا(1390) اشاره کرد. این مطالعه که به منظور بررسی مداخلات شناختی در کاهش شدت درد، پریشانی و بهبود کیفیت زندگی موقعیتی کودکان مبتلا به سرطان انجام شده بود، از 41 زوج کودک (با میانگین سنی 20/78 ماه) و والد، استفاده و در دو گروه آزمایش و کنترل، به طور تصادفی قرار گرفته شده بود. نتایج این مطالعه که با کمک پرسش نامه ی اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس های اوچر235، چئوپس236 و کیفیت زندگی قیاسی– دیداری عملکرد کنونی در طب اطفال237 جمع آوری شده بود، نشان داد که مداخلات شناختی آماده سازی کودک و والد و انحراف مسیر توجه کودک توانست شدت درد و سطح پریشانی را کاهش دهد و کیفیت زندگی موقعیتی کودکان را بهبود بخشد. بین شدت درد گزارش شده و میزان پریشانی همبستگی معنادار مثبت، بین کیفیت زندگی موقعیتی و شدت درد همبستگی معنادار منفی و بین کیفیت زندگی موقعیتی و پریشانی، همبستگی معنادار منفی دیده شد. با توجه به مطالب گفته شده، در ایران، تاکنون مطالعه ای در جمعیت کودکان مبتلا به درد مزمن صورت نگرفته، هم چنین خلاء هایی که در رابطه با مداخله ی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT )در کودکان و نوجوانان دیده می شود و قبلا هم مورد اشاره قرار گرفته است، نیاز به، نخست، طراحی یک الگوی درمانی و سپس کارآزمایی بالینی آن، مورد تاکید قرار می گیرد.

فصل سوم
فرآیند روش شناختی پژوهش

3-1 مقدمه
هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) درد مزمن کودکان و کارآزمایی بالینی اولیه آن بر روی تعدادی از کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به درد مزمن بوده است. بدین خاطر در این فصل نخست الگوی کار دو مرحله ای تهیه پروتکل درمان و کارآزمایی بالینی مشخص خواهد شد. سپس نمونه ها و ابزارهای مورد استفاده، شیوه ی انجام تحقیق و شیوه تحلیل داده ها تعیین می گردد.
3-2 نوع تحقیق
تحقیق حاضر در دو مرحله انجام شده است. بدین خاطر به نوع طرح یاد شده بر اساس دو مرحله اشاره می شود:
الف) طراحی مقدماتی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کودکان مبتلا به درد مزمن: پژوهش حاضر در این مرحله پیرو الگویی کتابخانه ای / اسنادی است.
ب) وارسی کارآزمایی بالینی اولیه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کودکان مبتلا به درد مزمن: در این مرحله، تحقیق حاضر پیرو الگویی شبه تجربی است.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از :
1) جامعه ی آماری مربوط به طراحی پروتکل درمانی: کلیه ی الگوهای درمان ACT بزرگسالان و کودکان و درمان های رفتاری شناختی کودکان در زمینه های متعدد
2) جامعه ی آماری مربوط به کارآزمایی بالینی: جامعه آماری این مرحله از پژوهش در بر گیرنده ی کلیه ی کودکان 7-12 ساله مبتلا به درد های مزمنی است که برای درمان، به کلینیک ها و بخش های مختلف بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی کودکان شهر تهران مراجعه کرده اند.
3-4 نمونه ی پژوهش و شیوه ی انتخاب آن
1) نمونه ی مربوط به پروتکل درمانی: نمونه هایی که برای طراحی پروتکل درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان (CHACT) مورد استفاده قرار گرفت عبارت بودند از :1) کتب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز، 2003؛ هیز، 2004) 2) الگوی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بزرگسالان (ولز و سورل238، 2007) 3) گرته اولیه الگوی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان (مورل و ویلسون239، 2002) 4) الگوی درمان اضطراب کودکان (راپی، راند و ویگنال، آن 240، 1390) 5) الگوی درمان وسواس کودکان (فریمن، جنیفربی و گارسیا، آبه مارس241، 1391) 6) انجمن علوم رفتاری و بافتاری (ACBS)242
2) نمونه ی مربوط به کارآزمایی بالینی: شیوه ی نمونه گیری این پژوهش بر اساس نمونه گیری در دسترس می باشد. از بین مراجعه کنندگان به کلینیک و بخش ها ی مختلف بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی کودکان شهر تهران (مثل بخش ها و کلینیک های اعصاب، جراحی اعصاب، جراحی، خون، روماتولوژی، ارتوپد و فیزیوتراپی) 20 کودک که با توجه به نظر و موافقت والدینشان آمادگی شرکت در این مطالعه را داشتند و از ملاک های شمول برخوردار بودند، انتخاب شدند و در گروه آزمایش(10 نفر) وگروه کنترل(10)، قرار گرفتند. ملاک های شمول و عدم شمول این مطالعه عبارتند از:
– ملاک های شمول :
1- قرار گرفتن در بازه ی سنی 7 تا 12 سالگی
2- اشتغال به تحصیل- بررسی وضعیت تحصیلی (رد یا موفقیت در آن) توسط روانشناس
3- کسب نمره ی 13 تا 29 (ناتوانی متوسط) در پرسش نامه ی ناتوانی عملکرد (FDI)؛ اطلاعات مربوط به این پرسش نامه در قسمت ابزارهای تحقیق ارائه می گردد.
4 – سابقه ی ابتلا به درد مزمن به مدت 6 ماه یا بیشتر بر اساس تشخیص پزشک مربوطه
5- توانایی شرکت در جلسات بر اساس تایید پزشک مربوطه
– ملاک های عدم شمول :
1- هم ابتلایی با مشکلات روان شناختی (روانی اجتماعی و شناختی) قابل توجه، این موضوع از طریق آزمون CBCL که میزان شایستگی (توانمندی)، کارکرد انطباقی و مشکلات عاطفی – رفتاری کودک را مورد سنجش قرار می دهد، انجام شده است.
2- بیمارانی که به دلیل نوع آسیب ها، ملزم به گچ گرفتگی هستند به طوریکه قادر به شرکت در جلسات و دنبال کردن آن نیستند.
3- شرکت خود کودک یا خانواده ی وی در برنامه های روان درمانی و مشاوره ای دیگر، در ارتباط با جنبه های روانشناختی مشکلات کودک.
3-5 ابزارهای پژوهش
3-5-1 پرسش نامه ی KIDScreen (ریونز – سیبرر243 وهمکاران،2005)
در این پژوهش از فرم 27 سوالی این پرسش نامه استفاده شده که شامل پنج بعد می‌باشد و عبارتند از: 1- بهزیستی جسمی (5 سوال): سطوح فعالیت فیزیکی، انرژی و برازندگی را می سنجد. 2- بهزیستی روانی (7 سوال): شامل هیجانات مثبت، رضایت از زندگی و احساساتی که از لحاظ هیجانی متعادل شده اند را می سنجد. 3- ارتباطات والدین و خودمختاری (7 سوال): ارتباط با والدین، جو حاکم بر خانه، داشتن آزادی کافی مرتبط با سن و درجه رضایت از منابع مالی را مورد بررسی قرار می دهد. 4- حمایت اجتماعی و همسالان (4 سوال): طبیعت ارتباطات پاسخ دهنده با سایر همسالان را بررسی می‌کند. 5- محیط مدرسه (4 سوال): ادراک کودک و نوجوان از ظرفیت شناختی، یادگیری و تمرکز و احساست راجع به مدرسه را بررسی می‌کند. پاسخ ها به صورت مقیاس لیکرتی بوده، که فراوانی رفتار یا احساس خاص (1= هیچگاه، 2= به ندرت، 3= گاهی اوقات، 4= اغلب، 5= همیشه) و یا شدت نگرش (1= اصلاً، 2= تا حدی، 3= به طور متوسط، 4= خیلی، 5= بی نهایت) را نشان می‌دهد. چارچوب زمانی به هفته ی گذشته اشاره می‌کند. نمرات مقیاس‌ها سپس به صورت خطی به یک مقیاس 0 تا 100 نقطه ای تبدیل شده که 100 نمایانگر بهترین و 0 بدترین کیفیت زندگی می‌باشد. به منظور اعتبار یابی ساختاری پرسشنامه مذکور، روبیتال و همکاران (2007) مطالعه ای بر روی 22827 کودک و نوجوان 8 تا 18 ساله از13 کشور اروپایی انجام دادند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش کراستین244 حاکی از وجود مدل پنج عاملی با تبیین 9/56 درصد از واریانس بود. تحلیل عاملی تأییدی تناسب مدل قابل قبول (068/0 RMSEA =, 960/0CFI =) را نشان داد. تک بعدی بودن همه ابعاد تأیید شد (15/1-81/0 INFIT=). ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد بین 78/0 تا 84/0 متغیر بود. اعتبار سازه پرسشنامه کیداسکرین-27 (اعتبار همگرا) با استفاده از پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت کودکان و نوجوانان (SDQ)، پروفایل ناخوشی و سلامت کودک- نسخه نوجوان (CHIP-AE)، ابزار کیفیت زندگی نوجوانان- فرم پایش (YQOL-S)، غربالگر کودکان دارای نیاز های مراقبت ویژه (CSHCN)، مقیاس فراوانی ثروت خانواده (FAS) و پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان نسخه ی 4 مقیاس مرکزی عمومی (PedsQL)-فرم خود سنجی- مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که همبستگی بین مقیاس های پرسشنامه کیداسکرین-27 با مقیاس های متناظر کیداسکرین-52 از 63/0 تا 96/0 و ضریب تعیین از 39/0 تا 92/0 متغیر بود. همبستگی بین ابعاد پرسشنامه کیداسکرین-27 با سایر پرسشنامه های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت که ساختار های مشابه را می سنجیدند متوسط تا بالا بود (بین 36/0 تا 63/0). تفاوت معنادار و قابل ملاحظه بین کودکان از لحاظ جسمی و روانی بیمار و کودکان سالم در تمام ابعاد پرسشنامه کیداسکرین-27 همراه با ارتباط قوی با شکایت های روان تنی وجود داشت (52/0- r=). اکثر ابعاد پرسشنامه کیداسکرین-27 بر اساس سن، جنس و وضعیت کارکردی دارای شیب بودند. اعتبار و روایی این ابزار طی پژوهشی بر روی 551 دانش آموز ایرانی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی انجام شده بر روی پرسشنامه حاکی از آن بود که شاخص‌های خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (RMSEA) و برازندگی تطبیقی (CFI) به ترتیب برابر با 07/0 و 95/0 بوده که نمایانگر برازندگی مناسب بین مدل مشخص شده و داده‌ها می‌باشد. همچنین نتایج اعتبار همگرا نشان داد که رابطه بین ابعاد پرسشنامه کیداسکرین-27 بجز بعد حمایت اجتماعی و همسالان، با ابعاد مشابه در سایر پرسشنامه‌ها که ساختارهای مشابهی را می‌سنجیدند، در حد متوسط، قوی و معنادار بود (01/0 P). همچنین تفاوت‌های معناداری در ابعاد کیفیت زندگی بر اساس وضعیت روانی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی یافت شد (05/0 P). نتایج وارسی پایایی نشان داد که ضرایب تمام آلفاها (به جز بعد محیط مدرسه) از میزان توصیه شده یعنی 70/0 بالاتر بوده و بدین ترتیب قابل قبول بودند. همچنین ضرایب باز آزمایی (به فاصله دو هفته) برای تمام مقیاس‌ها در حد قوی بود (01/0P ) که نمایانگر ثبات آزمون در طول زمان می‌باشد (نیک آذین و همکاران، 1391).
3-5-2 پرسش نامه ی ناتوانی عملکرد FDI245 (والکر246 و همکاران، 1991)
پرسش نامه ی FDI، یک مقیاس 15 آیتمی است که توانایی کودک را برای فعالیت های کارکردی مثل فعالیت های مربوط به مدرسه، خانه، تفریح و فعالیت های اجتماعی مورد سنجش قرار می دهد. فعالیت های مورد توجه در این پرسش نامه، فعالیت هایی مثل خواندن، تماشای تلویزیون، بر بلندی رفتن، انجام تکالیف خانگی و…. را در بر می گیرد. دو عامل این پرسش نامه عبارتند از: فعالیت های فیزیکی(8 آیتم) و فعالیت های روزمره (غیر فیزیکی) (7 آیتم). این پرسش نامه بر اساس یک مقیاس 5 درجه ای از 0 “هیچ مشکلی ندارد”تا 4 “غیر ممکن است”، نمره گذاری می شود(پالرمو و همکاران، 2008). دامنه ی نمرات این پرسش نامه از 0 تا 60 می باشد که بازه ی 0 تا 12، ناتوانی خفیف یا فقدان ناتوانی، دامنه ی 13 تا 29، ناتوانی متوسط و بازه ی 30 به بالا، ناتوانی شدید را می سنجد( کاشیکار – زاک 247و همکاران 2011). همسانی درونی و پایایی آزمون – باز آزمون مناسبی از این پرسش نامه گزارش شده است. والکر و کلار (2006)، والکر و گرین248(1991) و هوگوت249و همکاران (2007)، برای هر دو نمونه ی بالینی و غیر بالینی، ویژگی های روان سنجی مناسبی از این ابزار، نشان داده اند (هوگت و همکاران، 2009). بعد از ترجمه و بازترجمه ی این مقیاس توسط محقق و چند روان شناس و مترجم، نسخه ی فارسی این مقیاس تهیه شد و به منظور بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی آن، بر روی 60 نفر از کودکان مبتلا به درد مزمن اجرا شد. نتایج این بررسی، میزان آلفای کرونباخ این ابزار را 0.86 گزارش کرد. هم چنین مشخص شد که این ابزار همبستگی معناداری با خرده مقیاس های اضطراب و افسردگی CBCL و مقیاس شباهت بصری درد دارد.
3-5-3 مقیاس شباهت بصری (VAS 250) شدت درد
شدت درد، یک بار در روز در پاسخ به سوال “امروز چقدر درد داری ؟ “، بر اساس یک مقیاس شباهت بصری (VAS)، از 0 “اصلا بد نیستم” تا 10″تا آنجایی که تصور کنید بد هستم”، نمره گذاری می شود. میانگین این نمرات، در همه ی دوره های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کودکان مبتلا، درد مزمن، روان شناختی، پذیرش و تعهد Next Entries منبع پایان نامه درباره پرسش نامه، پذیرش و تعهد، درمان مبتنی بر پذیرش، درد مزمن