منبع پایان نامه درباره پرسش نامه، جامعه آماری، اعتبار سازه، آزمون ویلکاکسون

دانلود پایان نامه ارشد

می‌دهیم. در تعریف جامعه آماری به این نکته اشاره می‌شود که افراد جامعه حداقل دارای یک صفت مشترک هستند. با توجه به این تعریف، هر صفت دیگری که از یک فرد به فرد دیگر جامعه تغییر کند را متغیر می‌نامیم. بنابراین متغیرها عبارتند از ویژگیهای افراد، اشیاء، واحدها و غیره که می‌توانند مقادیر کیفی یا کمی اختیار کند. (هوشیار،افتخاری راد،1391)
3-3-1انواع متغیرها
مقادیر متغیرها می‌تواند مقوله‌ای7 باشد، مانند رنگ چشم یا جنسیت، یا اینکه کمی باشد مانند: طول، قد، وزن و بهره هوشی. بدین‌سان متغیرها را می‌توان به دو دسته: مقوله‌ای و عددی8 تقسیم کرد. به عبارت دیگر از این دودسته متغیر می‌توان تحت عنوان متغیرهای کیفی و کمی یاد کرد.
متغیرهای این تحقیق براساس نوع مقادیری که می‌توانند اختیار کنند به دو دسته متغیرهای کمی و کیفی تقسیم می‌شوند. (هوشیار،افتخاری راد،1391)
3-4 پرسشنامه با در نظر گرفتن اهداف
دستهاي از پرسشها تنظیم شد كه بر طبق اصول خاص پرسشنامهها و با در نظر گرفتن اهداف پژوهش، تدوين گرديد و به صورت كتبي در سه جامعه آماری ارائه شد و شخص پاسخگو بر اساس تشخيص خود، جواب ها را در پاسخ نامهی چندگزینهی داده شده، مي نويسد.
3-4-1پرسشهای باز و بسته
در این پژوهش پرسشهای باز که به پاسخ دهنده اجازه می دهد هر گونه مایل است، جواب بدهد وجود نداشت. ولی در قالب پرسش بسته از پاسخ دهنده خواسته شد، از میان گزینه هایی که جهت پژوهش ارائه گشته است یکی را برگزیند زیرا این روش برای گرفتن نتیجه مطلوب و قابل اندازه گیری مناسب تر بود، تمام پرسشهایی که از مقیاسهای اسمی، ترتیبی یا لیکرت استفاده می کنند از نوع بسته استفاده شده است. پرسش بسته به افراد جامعه آماری این پژوهش کمک کرد تا با انتخاب یکی از گزینه های فراهم شده سریعتر تصمیم بگیرد و زمان کمتری را صرف پاسخگویی نماید زیرا به نوعی در ساعت کار جامعه نمونهی فروشندگان و تولیدکنندگان مجبور به جمع آوری اطلاعات تحقیقاتی بوده ایم . همچنین استخراج اطلاعاتی را که سپس باید تحلیل شود از طریق پرسشنامه بسته، برای پژوهش ساده تر و با اطمینان بیشتری صورت میگیرد. البته توجه شد تا گزینه های هر پرسش، در عین حال که از یکدیگر مستقل هستند، در مجموع به دنبال پاسخ به سوالات اصلی پژوهش بوده و موضوعات وابسته به پژوهش را در برگیرند. شد تا مقوله های تکراری وجود نداشته باشد یا همه گزینه های ممکن ارائه شده باشد تا پاسخ دهنده دچار سر در گمی نشود و امکان تصمیم گیری سریع از وی سلب نگردد. با توجه به جامعه آماری این تحقیق، که نوع تحصیلاتی و سنین مختلف را در بر گرفته است، پرسش بسته مطلوب است.
3-4-2نحوه تهيه و تنظيم پرسشنامه
نحوه تهيه و تنظيم پرسشنامه به عنوان ابزاري براي گرداوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز در تحقيق، نيازمند دانستن مراحل مختلف تحقيق با توجه به نوع روش بكار رفته است. بايد ياداور شد كه در تحقيقات، پرسشنامه مدون و آماده نداريم و بستگي به عنوان و فرضيه ها و… تنظيم ميشود. (دانایی فردوهمکاران،1384). عمده كاربرد پرسشنامه در روش تحقيق پيمايش است. سعی شد تا اصول تهيه پرسشنامه، مستلزم رعايت موارد زير باشد:
اول- اهداف و سوالات تحقيق مشخص باشد و اين دو (اهداف و سوالات) را در راستاي هم باشند.
دوم- فرضيه هاي پژوهش، قبلا با انجام مصاحبه در میان جامعه آماری مشخص شد.
سوم- برای سنجش فرضيات، نياز به ابزار گرداوري اطلاعات، همچون پرسشنامه بود. پس براي سنجش هر فرضيه، معمولاً بستگي به نوع متغير، تعدادی گویه را در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد تا براساس گویهها و پاسخ های چندگانه، میزان گرایش خود را مشخص کنند. تهيه و تنظيم پرسشنامه میبایست بر اساس توانایی سنجش متغيرهای درون فرضيات باشند. به عبارت ديگر بعد از طراحي و تهيه سوالات آنها را ارزيابي و ميزان اعتبار آنها را به دست آورده و نهایی می شود.
چهارم- سوالات جانبي و متغيرهاي زمينه اي لازم، مانند سن، تحصيلات و… را در پرسشنامه قرار گرفت.
3-4-3اعتبار سنجی پرسشنامه
در بسیاری از فعالیت های و پروژه های تحقیقی مهم ترین ابزار سنجش پرسشنامه می باشد. ابزار سنجش می بایست از پایایی و روایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوالات تحقیق جواب دهد. اگر ابزارهای سنجش، از روایی و پایایی مناسبی برخوردار شوند از این رو میتوانیم، پرسشنامه را با اطمینان بکار گرفته ، بنابراین ابزار میبایست از روایی و پایایی برخوردار باشد. روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسش نامه باید دارا باشند. منظور از روایی اینست که محتوای ابزار و یا سوالات مندرج در پرسش نامه، بطور دقیق متغیرها و موضوع مورد مطالعه را می سنجد یا خیر؟ روایی به مقدار اطلاعات مناسبی که تست در ارتباط با فرآیند در اختیار میگذارد، مربوط می شود. بنابراین داوری درباره روایی همیشه در رابطه با تصمیمی معین یا کاربردی خاص مورد مطالعه قرار میگیرد. همچنین منظور از اعتبار یا پایایی ابزار اندازه گیری نیز به این معناست که اگر سنجش، تحت شرایط مشابه مجددا تکرار شود، نتایج حاصل تا چه حد، مشابه و قابل اعتماد است؟ ابزار سنجشی معتبر است که دارای ویژگی های سازگاری و باز پدیدآوری باشد. یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتیجه یکسانی تولید نماید. اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر تحقیق علمی را ناروا و بی اعتبار سازد. در مبحث روایی به گونه کلی، ذات واقعیت مورد پرسش قرار می گیرد. اعتبار را می توان بدون تفحص درباره مقیاس متغیرها مطالعه نمود. اما مطالعه روایی بدون بررسی ماهیت و معنای متغیرها امکان پذیر نیست. معمولا به منظور برآورد میزان روایی پرسش نامه و سوالات مطروحه در آن، از نظر خبرگان، کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع تحقیق و پرسش نامه استفاده شد. اعمال نظر و در صورت نیز، اصلاحات خبرگان و اساتید، محقق را از روایی پرسش نامه و تطابق موضوع با سوالات و قابلیت استفاده و به جا بودن سوالات مطروحه مطمئن ساخته و مشخص خواهد نمود که سوالات پرسش نامه تا چه اندازه قدرت توضیح دهی آزمون فرضیات را خواهند داشت. جهت محاسبه پایایی، روش های متفاوتی وجود دارد از جمله : روش اجرای دوباره (بازآزمایی)، روش موازی یا همتا، روش تصنیف یا دو نیمه کردن و ضریب آلفای کرونباخ. (دانایی فردوهمکاران،1384).
3-4-4 قابليت اعتماد(پایایی) ابزار اندازه گيري
قابليت اعتماد كه واژه هايي مانند پايايي9، ثبات و اعتبار، براي آن به كار برده مي‌شود ، يكي از ويژگي هاي ابزار اندازه گيري (پرسشنامه يا مصاحبه يا ساير آزمون هاي علوم اجتماعي) است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد. از جمله تعريف هايي كه براي قابليت اعتماد ارائه شده است مي توان به تعريف ارائه شده توسط ايبل و فريسبي (1989) اشاره كرد: «همبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك آزمون معادل، كه به صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به دست آمده است.» (بیابانگرد،1384،337).
با توجه به اين امر معمولا دامنه ضريب قابليت از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط كامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي هاي متغير و موقتي وي را مي سنجد.
3-5-1 اعتبار (روايي)
مفهوم اعتبار (روايي) به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد.« بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي‌توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت».( شریفی، 1380، 48 ).
3-5-2اعتبار محتوا
اعتبار محتوا نوعي اعتبار است كه معمولا براي بررسي اجزاي تشكيل دهنده يك ابزار اندازه گيري به كار برده مي‌شود. اعتبار محتواي يك ابزار اندازه گيري به سوال هاي تشكيل دهنده آن بستگي دارد. اگر سوال هاي ابزار معرف ویژگيهایی باشد كه محقق قصد اندازه گيري آن‌ها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتوا است.( شریفی، 1380). بنابراين اعتبار محتوا ويژگي ساختاري ابزار است كه همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي‌شود. اعتبار محتواي این آزمون، توسط متخصص در این رشته، مورد مطالعه قرار گرفت و پرسشنامه تعيين ‌شد.

3-5-2اعتبار ملاكي
اعتبار ملاكي عبارتست از كارآمدي يك ابزار اندازه گيري در پيش بينی رفتار يك فرد در موقعيت هاي خاص. براي اين منظور عملكرد هر فرد در آزمون با يك ملاك مقايسه مي‌شود. به عبارت ديگر اعتبار ملاكي يك ابزار اندازه گيري عبارتست از همبستگي بين نمرات آزمون و نمره ملاك. اعتبار ملاكي بر دو نوع است:1- اعتبار پيش بين ، – اعتبار همزمان.(حاجی زاده،اصغری،1390)
3-5-4اعتبار سازه
اعتبار سازه  يك ابزار اندازه گيري نمايانگر آن است كه ابزار اندازه گيري تا چه اندازه يك سازه يا خصيصه اي را كه مبناي  نظري دارد مي سنجد. در بررسي اعتبار سازه بايد به تدوين فرضيه هايي درباره مفاهيم اندازه گيري شده، آزمودن اين فرضيه ها و محاسبه همبستگي نتايج با اندازه گيري اوليه پرداخت. (حاجی زاده،اصغری،1390)
3-5-5اعتبار عاملي
اعتبار عاملي صورتي از اعتبار سازه است كه از طريق تحليل عاملي به دست مي‌آيد. يك عامل، يك متغير فرضي (سازه) است كه نمرات مشاهده شده را در يك يا چند متغير تحت تاثير قرار مي‌دهد. هر گاه تحليل عاملي روي يك ماتريس همبستگي صورت گيرد آزمون هايي كه تحت تاثير عوامل خاصي قرار گرفته داراي بار عاملي بالا در آن عامل است. (حاجی زاده،اصغری،1390)
3-6آزمون فریدمن10
اين آزمون براي مقايسه چند گروه از نظر ميانگين رتبه هاي آنهاست و معلوم مي‌كند كه آيا اين گروهها مي‌توانند از يك جامعه باشند يا نه؟ مقياس در اين آزمون بايد حداقل رتبه اي باشد. اين آزمون متناظر غير پارامتري (ناپارامتريک) آزمون F است و معمولا در مقياسهاي رتبه اي به جاي F به كار مي‌رود و جانشين آن مي‌شود (چون در F بايد همگني واريانسها وجود داشته باشد كه در مقياسهاي رتبه اي كمتر رعايت مي‌شود).
آزمون فريدمن براي تجريه واريانس دو طرفه (براي داده هاي غير پارامتري) از طريق رتبه بندي به كار مي‌رود و نيز براي مقايسه ميانگين رتبه بندي گروههاي مختلف.
تعداد افراد در نمونه ها بايد يكسان باشند كه اين از معايب اين آزمون است. نمونه ها بايد همگي جور شده باشند. (حاجی زاده، اصغری،1390)
3-7آزمون مان ویتنی11 و ویلکاکسون12
آزمون مان – ویتنی و آزمون رتبه های علامت دار زوج های همتا شده‏ویلکاکسون، جزء آزمون های غیر پارامتری هستند و برای سنجش تفاوت بین نمونه ها به کار میروند. در هر دوی این آزمونها رتبهبندی روی میدهد، و محاسبات برروی رتبه ها انجام میگیرد. در گزارشهای توصیفی نوشته شده برای این دسته از آزمون ها، توضیح کوتاهی درمورد اینکه هریک از این آزمونهاچگونه اجرا می شوند داده شده است. هنگام تهیه گزارش آمار توصیفی که همراه‏نتایج آزمون تفاوت غیر پارامتری مانند مان- ویتنی یا ویلکاکسون آورده میشوند. باید میانه و دامنه تغییر (نه میانگین و انحراف استاندارد) را به عنوان اندازه های گرایش مرکزی و پراکندگی ارائه کنید. میانه و دامنه تغییر توصیف گرهای مناسبتری برای آزمونهای غیر پارامتری هستند. چون این آزمون ها از توزیع طبیعی برخوردار نیستند و توزیع آزاد دارند.
‏آزمون ویلکاکسون معادل غیر پارامتری آزمون جفت شده است و برای داده هایی که از اندازه گیری مکرر و طرح های زوج های همتا شده به دست می آیند، به کار می رود. آزمون مان _ ویتنی معادل غیرپارامتری آزمون تی مستقل است، و برای مقایسه داده هایی که از طرح های گروه های مستقل به دست می آیند مورد استفاده قرار می گیرند. ویرایشی از آزمون ویلکاکسون وجود دارد که برای گروه های مستقل نیز به کار می رود. (حاجی زاده، اصغری،1390)
3-8 نمونه آماری
نمونه در آماربه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره صنایع دستی، عصر تیموری، هنرهای زیبا، ناصرالدین شاه Next Entries منبع پایان نامه درباره توزیع فراوانی، رتبه بندی، جامعه آماری، آزمون فرضیه