منبع پایان نامه درباره وزارت امور خارجه، سازمان ملل، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

m Enrichment):غني سازي اورانيوم عملي است که بواسطه آن در يک توده اورانيوم طبيعي مقدار ايزوتوپ235U بيشتر شود و مقدار ايزوتوپ 238U کمتر. غني سازي اورانيوم يکي از مراحل چرخه سوخت هسته اي است.اورانيوم طبيعي(که بشکل اکسيد اورانيوم است) شامل 99/3% از ايزوتوپ 238 U و7/0 % از235U است. ايزوتوپ235U اورانيوم قابل شکاف و مناسب براي بمب ها و نيروگاه هاي هسته اي است.238U باقي مانده را اورانيوم ضعيف شده مي نامند و نوعي زباله اتمي است. بخاطر سختي زياد و آتشگيري و ويژگي هاي ديگراز آن در ساختن گلوله هاي ضد زره استفاده مي کنند. اورانيوم ضعيف شده نيز همچنان پرتوزا است.(http://www.academist.ir p=238)
-پيمان عدم گسترش سلاح هاي هسته اي(Treaty -on the Non Proliferation of Nuclear Weapons): پيمان نامه منع گسترش سلاح هاي هسته اي ، در دوران جنگ سرد (1968 ميلادي) برابر با 1347 شمسي به صورت محدود بين چند کشور جهان منعقد شد.اين پيمان کشورهاي جهان را به دو طبقه برخوردار از سلاح هاي هسته اي و غير برخوردار که فاقد سلاح هاي هسته اي هستند تقسيم مي کند.طبق تعريف کشورهاي برخوردار ،شامل کشورهايي هستند که تا پيش از اول ژانويه 1967ميلادي برابر بايازده دي1347 سلاح هسته اي يا ديگر وسايل منفجره هسته اي را توليد و منفجر کرده باشند.طبق اين تعريف چين، فرانسه،روسيه،انگليس وآمريکا(اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد) به طور رسمي داراي سلاح هسته اي شدند.تاکنون يکصدوهشتادوهشت کشور جهان با امضاي آن به پيمان نامه پيوسته اند. هند، پاکستان و اسرائيل اين پيمان نامه را نپذيرفته اند. کره شمالي نيز پس از نقض پيمان در نهايت از اين پيمان خارج شد. طبق اين معاهده کشورهاي داراي سلاح هسته اي نبايد به طور مستقيم و غيرمستقيم به کشورهاي غيربرخوردار در راه تحصيل اين سلاح کمک کنند و کشورهاي غير برخوردار متعهد مي شوند تا در اين راه تلاش نکنند، هرچند به موجب ماده4 برخوردارها متعهد شده اند که فناوري هسته اي صلح آميز را دراختيار غير برخوردارها قرار دهند.اهداف پيمان ،جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي و پي گيري مذاکرات خلع سلاح هسته اي يکي ازاهداف مهم پيمان مذبور به شمار مي رود، همچنين ياري رساني به کشورهاي غير هسته اي درراه به کارگيري صلح آميز فناوري هسته اي يکي ديگر از اهداف اين پيمان بين المللي است.(http://en.Wikipedia.org/wiki/NUCLEAR- Non- proliferation- Treaty )

1-9 روش گرد آوري اطلاعات :
روش انتخابي براي انجام اين تحقيق روش اسنادي و کتابخانه اي و مراجعه به اينترنت است. براي پاسخگويي به سوالات و جمع آوري اطلاعات پژوهش مجموعه اي از اسناد، کتب و مقالات مرتبط با موضوع و سايت هاي اينترنتي مورد مطالعه قرار گرفته است.
1-10 روش تجزيه و تحليل اطلاعات :
با عنايت به سطح تحليل منطقه‌اي و بين المللي موضوع پژوهش‌، تجزيه و تحليل اطلاعات بر مبناي روش استدلال منطقي و به صورت كيفي خواهد بود.
1-11 متغيرها و واژه هاي كليدي :
متغير مستقل : اهميت انرژي و امنيت عرضه نفت وگاز اتحاديه اروپا
متغير وابسته : رويکرد کوتاه و ميان مدت اتحاديه اروپا براي حصول به نتايج
واژگان کليدي: تحريم ، اتحاديه اروپا ، نفت، اوپك،انرژي هسته اي
1-12 پيشينه و ادبيات پژوهش :
با اينكه از آغاز تحريم ها تاكنون مدت زيادي نگذشته است اما به لحاظ اهميت و وسعت و تأثيرگذاري اين تغييرات، مقالات زيادي در خصوص تحريم هاي نفتي ايران و موضوع هسته اي جمهوري اسلامي ايران و مذاکرات با 1+5 به رشته تحرير در آمده است اما پژوهش زيادي در خصوص بررسي راه کارهاي تأمين انرژي اتحاديه اروپا بعد از تحريم نفتي جمهوري اسلامي صورت نگرفته است، ليكن به ذكر تعدادي پايان نامه و مقاله مرتبط با اين موضوع(اتحاديه اروپا و مسئله هسته اي ايران) اشاره مي گردد:
-((کتاب نظريه هاي تحريم اقتصادي))که باکوشش مصطفي زهراني درسال 1976،دفتر مطالعات سياسي و بين المللي منتشر کرده است به برخي مباحث نظري پيرامون تحريم ها پرداخته است که عموماً ترجم? مقالات صاحبنظران خارجي است.درحالي که تحريم هاي اقتصادي چيز جديدي نيست ،دست کم از جنگ جهاني اول به اين سو، تحريم اقتصادي به عنوان ابزار قوي در سياست خارجي کشورها مطرح شده است.محققان سياست بين الملل و روابط بين الملل نيز با مطالعه مجموعه موارد تحريم هاي اقتصادي با شيوه هاي عملي سعي کرده اند نظريه هاي مختلفي به دست آورند.
سازوکارهاي عملي تحريم هاي اقتصادي و عواملي که درموفقيت يا شکست آن دخيل است چندان متنوع است که کشورهاي تحريم کننده نمي توانند پيش بيني درستي داشته باشند.به همين سبب توجه به تحولات روزمره واظهارات سياستمداران و دولتمردان کشور تحريم کننده يا تحريم شونده نيز در مواردي گمراه کننده است.زيرا،چه بسا خود آن ها نيز از کاري که انجام مي دهند درک درستي نداشته باشند.از اين رو دقت و مطالعه بحث هاي نظري که براساس تجربه هاي گذشته به دست آمده است نه تنها براي محققان ، بلکه براي سياست گذاران نيز مفيد است.
-کتاب((تحريم ايران:شکست يک سياست))نوشت?حسين عليخاني؛ترجمه محمد متقي نژاد در سال1380که دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه آنرا منتشر کرده است به بررسي گذشته،حال و آينده تحريم هاي آمريکا بر ايران از جنبه نظري و عملي پرداخته است. نويسنده آن به تفصيل فرآيند تيرگي فزاينده ميان روابط تجاري ايران-آمريکا را تشريح مي کند که از زمان سقوط شاه و بحران گروگانگيري سال 1979-80 آغاز شده است.تحريم ايران به صورت يک طرفه باقي مانده است و ناگزير شرکت هاي غير آمريکايي وعمدتاً اروپاي غربي، تجارت با ايران را در دست گرفته اند.درحالي که آمريکايي ها مجبور به معامله نکردن با ايران هستند.آمريکا براي پاسخ دادن به اين اقدام کوشيد در خصوص هر کشور ثالثي که تحريم را بشکند قوانين فرامرزي وضع کند.اما اعتراض متحدان آمريکاکه نمي توانستند با ايران قطع رابطه کننداين رهيافت را ناممکن ساخت.خصومت رسمي آمريکا با ايران با نقش گروه هاي صاحب نفوذ طرفدار اسرائيل فزوني گرفته ومسأل? رفع تحريم ها را مشکل ساخته است.اما عد? زيادي از ناظران آمريکايي اکنون معتقد شده اندکه تنها نتيج? سياست تحريم،محروم شدن آمريکا از بخش سود آور تجارت بين المللي است.کتاب تحريم ايران جزييات وضع قوانين فرامرزي را با دقت بررسي وتحليلي نقدانه وجامع از اين سياست عرضه مي کند.اين اثر همچنين به شکلي جامع و با استنادبه مدارک متقن منابع مکتوب مهمي رابررسي وتأثير تحريم ها بر ايران را ارزيابي کرده است.
-درکتاب اتحاديه اروپايي که جناب دکتر سعيد خالوزاده در سال 1383به رشته تحرير در آورده و در چندين نوبت نيز تجديد چاپ شده است درفصل هاي مختلف به بررسي روند شکل گيري اتحاديه اروپا،اصلاحات ساختاري آن،ساختارتشکيلاتي،نهادهاي اصلي اين اتحاديه،سياست خارجي مشترک اتحاديه اروپايي و روابط خارجي آن با شرق اروپا و امريکا،مناسبات فراآتلانتيکي، قدرت اقتصادي وپولي اتحاديه وروابط اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي پرداخته شده است.درفصل نهايي اين کتاب ارزشمند که به بررسي روابط اتحاديه اروپا با ايران پرداخته شده است تأثير فعاليت هسته اي ايران برروابط اتحاديه اروپا را مورد بررسي قرار داده است .
-درکتاب اروپا ويژه اتحاديه اروپا درسال1382 تعدادي از مقاله هاي مختلف مرتبط با اتحاديه اروپا جمع بندي و به چاپ رسيده است که به بررسي تاريخچه اتحاديه اروپا، نظام هاي حقوقي اين اتحاديه،چشم انداز جايگاه بريتانيا در اروپا،ژئوپلتيک نوين اروپا و هم گرايي امنيتي اروپا پرداخته شده است.
-کتاب اروپا2 که ويژه روابط ايران و اتحاديه اروپا مي باشد شامل: مقالاتي در خصوص جامعه اروپا وانقلاب ايران ،ارزيابي تحليلي روابط ايران و اتحاديه اروپايي ، توافق هاي تجاري-اقتصادي ايران،اتحاديه اروپا و چالش هاي حقوق بشري در روابط ايران و اين اتحاديه و بررسي گفت وگو -هاي انتقادي تا مشروط مي باشد که در سال1382 به چاپ رسيده است .
-در کتاب 3 اروپا نيز که از مقالات متعدد تشکيل شده ودر سال1383به چاپ رسيده است و به عنوان جلد دوم اين کتاب و ويژه روابط ايران و اتحاديه اروپا مي باشد به بررسي موارد مختلف روابط ايران و اتحاديه پرداخته و چشم انداز روابط اين دو بازيگر را در چارچوب تحولات جهاني و تبيين مواضع اتحاديه اروپا در خصوص برنامه هسته اي ايران را مورد بررسي قرارمي دهد.
-درسال 1389پژوهشي درخصوص رژيم غاصب صهيونيستي وتوهم حمله به تأسيسات هسته -اي ايران، توسط پژوهشکده مطالعات کاربردي فارابي به چاپ رسيد که به بررسي تحليل و ارزيابي مزايا و معايب حمله يا عدم حمله رژيم صهيونيستي به تأسيسات هسته اي ايران و در نتيجه ارائه بهترين گزينه در اين زمينه پرداخته است.
-پژوهشکده مطالعات کاربردي فارابي مجدداً در سال 1389 گزارشي کاربردي ، ايران هسته اي از نگاه صاحب نظران غربي به چاپ رسانيد که در آن به ترجمه چند مقاله مانند: بازداشتن هسته -اي ايران که به چالش هاي هسته اي ايران،پيامد هاي ديپلماتيک و امنيتي محتمل ايران مجهز به تسليحات هسته اي پرداخته شده که به شکلي به عنوان منبع فکري دستگاه سياست خارجي امريکا عمل مي کند .
– مجله سياسي-راهبردي بصائر نيز که توسط سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي به چاپ مي رسد در شماره 325-سال بيست و نهم-دي ماه 1391 نيز به بررسي تحريمي جديد سناي امريکا عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخته است ودر شماره 219 خود که در خرداد 1391 به چاپ رسانيده به بررسي مذاکرات هسته اي ايران با کروه 1+5 پرداخته است. اين مجله در شماره 317خود در سال 1390 نيز با موضوعي به نام تنگه راهبردي به تحليلي بر اهميت راهبردي تنگه هرمز در ارتباط با تحريم احتمالي نفتي پرداخته است.
-ماهنامه اميران فردا نيزدر شماره پنجاه و پنج -مرداد وشهريور 1391 نيز موضوع تحريم نفتي اروپا عليه ايران را با عنوان شروع بازي خطرناک مورد بررسي قرار داده است .
-پژوهشکده مطالعات راهبردي در ماه نگار راهبردي ديدبان امنيت ملي،شماره چهارم مرداد 1391 نيزمقالاتي درمورد تحريم هاي جديد؛افزايش هزينه غرب وسناريوي ايران مجهزبه بمب هسته اي: فريبي استراتژيک و همچنين در شماره چهاردهم خود در خرداد 1392وضعيت تحريم هاي بين المللي را بررسي و به چاپ رسانده است.
-درپايان نامه هايي نظير نقش اتحاديه اروپا در معادله هسته اي ايران(نرگس آرين فر)تأثير هسته اي شدن ايران بر روابط اتحاديه اروپا و آمريکا(ميرزائي)-نقش انرژي در تأمين امنيت ايران و اتحاديه اروپا(حوريه کافيان)-بررسي تطبيقي سياست هاي امريکا و اتحاديه اروپا در جهت دستيابي به منابع انرژي نفت(مصطفي آقا باقري)-روابط ايران و اتحاديه اروپا(اسدالله شباني)- نيز به موضوع هسته اي شدن ايران پرداخته شده است ولي به رويکرد اتحاديه اروپا در خصوص نحوه تحريم ها و راه کارهاي تأمين انرژي پرداخته نشده است.
1-13-سازماندهي تحقيق:
اين پژوهش درپنج فصل اصلي و يک قسمت نتيجه گيري تنظيم شده است.در فصل اول به کليات تحقيق پرداخته شده است،در فصل دوم چارچوب تحقيق بر اساس نظريه و رويکرد رئاليسم ارائه شده است،در فصل سوم شرايط حاکم برساختار انرژي اتحاديه اروپا و مناسبات ايران با اين اتحاديه عرضه شده است، در فصل چهارم تحريم هاي نفتي عليه کشورمان بيان شده است و در فصل پنجم به سياست هاي اتحاديه اروپا براي تأمين انرژي مورد نياز خود اشاره شده است.

فصل دوم :
مطالعات نظري

مقدمه
نظريههاي روابط بينالملل،مسايل مربوط به جامعه و يا نظام بينالملل را که در ارتباط با دولتها، ملتها، نهادهاي فوق ملي، فراملي و گروههاي زيرملي هستند(وعملاً سياست بينالملل بر اساس تعاملات رفتاري آنها شکل ميگيرد)تجزيه و تحليل ميکند.(قوام: 1370، 319) گاهي درك علل يا علت رفتار قدرت هاي بزرگ در برابر ايران تاحد زيادي مشخص است ولي در برخي موارد داشتن درك جامعي از دلايل اتخاذ يك سياست،مستلزم ارائه يك چهارچوب نظري مي باشد.اين چهارچوب نظري مي تواند در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره منشور ملل متحد، استفاده از زور، سازمان ملل Next Entries منبع پایان نامه درباره موازنه قوا، موازنه قدرت، استفاده از زور