منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، والیبالیست، مهارت های روانی، سطح مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

ها
تعداد افراد
60
60
56
56
232
سن آزمودنیها
(12/1±)5/15
(12/1±)5/15
(12/1±)5/15
(12/1±)5/15
14-17
سابقه ورزشی (سال)
(4/1 ± )9/3
( 9/0 ± )4/2
(6/1± )4/3
(5/0± )3/2
2-7 سال
* بیشترین فراوانی (9/50 درصد) مربوط به افرادی است که 2 سال سابقه ورزشی داشته اند و کمترین فراوانی (3/4 درصد ) مربوط به افرادی است که 7 سال سابقه ورزشی داشتهاند

4-2-1- آمارههای توصیفی مهارتهای روانی جودوکاران و والیبالیستها نوجوان
در جدول 2 امتیازات مربوط به کلیه خرده عامل های آمادگی روانی ورزشکاران شرکت کننده در تحقیق نشان داده شده است. یادآوری می گردد که امتیاز قابل کسب در هر یک از دوازده خرده عامل های مهارتهای روانی حداکثر 28 و حداقل 4، و در دسته های کلی تر مهارت های روانی پایه، روان-تنی و شناختی به ترتیب بین 12 – 84، 16 – 112 و 20 – 140 می باشد.
جدول 2. امتیازات مربوط به مهارتهای روانی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه والیبال و جودو

والیبال
جودو

نخبه
زیر نخبه
نخبه
زیر نخبه

Mean (± SD)
Mean (± SD)
Mean (± SD)
Mean (± SD)
مهارت پایه
(81/0±)3/72
(81/0±)5/69
(84/0±)5/72
(84/0±)2/69
هدف گزینی
(32/0±)2/23
(32/0±)1/23
(33/0±)3/24
(33/0±)1/23
اعتماد به نفس
(33/0±)4/24
(33/0±)9/23
(34/0±)1/24
(34/0±)6/23
تعهد
(39/0±)7/22
(39/0±)5/22
(41/0±)1/24
(41/0±)6/22
مهارت روان – تنی
(06/1±)6/84
(06/1±)82
(10/1±)2/83
(10/1±)4/77
واکنش به استرس
(40/0±)2/21
(40/0±)8/19
(41/0±)7/20
(41/0±)8/17
آرمیدگی
(43/0±)1/20
(43/0±)19
(44/0±)3/19
(44/0±)2/20
کنترل ترس
(42/0±)22
(42/0±)1/22
(44/0±)5/22
(44/0±)8/18
نیروبخشی
(40/0±)3/21
(40/0±)1/21
(42/0±)7/20
(42/0±)6/20
مهارت شناختی
(36/1±)2/105
(36/1±)7/100
(40/1±)8/105
(40/1±)100
تمرکز
(43/0±)21
(43/0±)20
(44/0±)5/21
(44/0±)8/18
بازیافت تمرکز
(46/0±)9/19
(46/0±)20
(48/0±)3/20
(48/0±)3/18
تصویر سازی ذهنی
(42/0±)1/21
(42/0±)5/20
(44/0±)9/20
(44/0±)1/21
تمرین ذهنی
(39/0±)21
(39/0±)2/20
(40/0±)6/21
(40/0±)6/20
طرح مسابقه
(43/0±)2/22
(43/0±)1/20
(44/0±)6/21
(44/0±)1/21
آمادگی روانی کل
17/260
18/252
50/261
55/246

4-3- نتایج آمار استنباطی
4-3-1: پیش فرضهای آزمون تحلیل واریانس
نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نشان داد که توزیع کلیه متغیرهای اندازه گیری شده در گروههای مورد مطالعه طبیعی است (05/0 p). همچنین آزمون لون متجانس بودن واریانسها را نشان داد. بنابراين، برای مقايسه مهارتهای روانی جودوکاران و والیبالیستها از آزمون تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA ) استفاده شد.
4-3-2: آزمون فرض های آماری:
4-3-2-1: آزمون فرض اول:
بین آمادگی روانی بازیکنان نوجوان دختر در رشته های والیبال و جودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروه های سني 14 تا 17 سال تفاوت معنی داری وجود ندارد.
همانطور که در نمودار 1 دیده می شود، ورزشکاران رشته های جودو و والیبال بطور کلی در فاکتور آمادگی روانی تفاوت معنی داری نشان ندادند (43/0p=).

نمودار1. مقایسه میانگین آمادگی روانی والیبالیست ها و جودوکاران

هر چند، هنگامی که ورزشکاران رشته های مختلف در دو سطح نخبه و زیر نخبه با هم مقایسه شدند،نتایج نشان داد که ورزشکاران نخبه جودو و والیبال عملکرد بهتری نسبت به همتایان زیرنخبه خود داشتند (نمودار 2).

نمودار2. مقایسه آمادگی روانی والیبالیست ها و جودوکاران در دو سطح نخبه و زیر نخبه

در نمودار 3، نتایج مربوط به اثر متقابل رشته (والیبال و جودو)، سطح مهارت (نخبه و زیر نخبه) و سن (14-17 سال) در فاکتور آمادگی روانی آورده شده است. همانطور که ملاحظه می شود، در والیبالیست های نخبه، گروه 17 سال نسبت به گروه های 14 و 15 سال از آمادگی روانی کمتری برخوردار هستند. در والیبالیست های زیر نخبه، گروه 16 سال بطور معنی داری از امتیازات پایین تری نسبت به گروه های سنی دیگر برخوردار هستند. این در حالیست که در جودوکاران زیر نخبه، گروه 16 سال وضعیت بهتری نسبت به گروه های دیگر دارا می باشد. بین گروه های سنی مختلف در جودوکاران نخبه اختلاف معنا داری مشاهده نشد.

نمودار3. مقایسه آمادگی روانی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه در گروههای سنی مختلف

4-3-2-1: آزمون فرض دوم:
بین مهارتهای روانی پایه (اعتماد بنفس، تعهد و هدف گزینی) بازیکنان نوجوان دختر در رشته های والیبال و جودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروه های سني 14 تا 17 سال تفاوت معنی داری وجود ندارد.
امتیازات مهارت های روانی پایه ورزشکاران رشته جودو و والیبال به ترتیب 86/70 و 90/69 بود که به لحاظ آماری تفاوت معنی داری با هم نداشتند (24/0p=). با این حال، همانطور که در نمودار 4 دیده می شود، جودوکاران نخبه تفاوت معناداري با همتایان زیرنخبه داشتند (006/0p= ). این در حالیست که ورزشکاران نخبه و زیر نخبه والیبال در مهارتهای روانی پایه اختلاف معنیداری با هم نداشتند (48/0p=). بررسی های بیشتر نشان داد که جودوکاران نخبه در مهارتهای هدف گزینی (01/0p=) و تعهد (01/0p=) از زیر نخبه ها بهتر بودند (نمودار 5).

نمودار 4. مقایسه مهارت های روانی پایه ورزشکاران نخبه و زیر نخبه در رشتههای والیبال و جودو

نمودار5. مقایسه والیبالیست ها و جودوکاران نخبه و زیر نخبه در مهارت های روانی پایه

بررسی اثر متقابل رشته، سطح مهارت و سن در مهارت روانی پایه اختلاف معنا داری را نشان داد (05/0p=). جزئیات اختلافات در نمودار 6 قابل مشاهده است.

نمودار 6. مقایسه مهارت های روانی پایه ورزشکاران نخبه و زیر نخبه در گروههای سنی مختلف
زمانی که اثر سه فاکتور بالا در میان خرده مقیاسهای مهارت روانی پایه مورد بررسی قرار گرفت، اختلاف بین گروه های مختلف سنی در عامل اعتماد به نفس (04/0p=) و تعهد (02/0p=) نمایان شد. جزئیات مربوط به این اختلافات در والیبالیست ها و جودوکاران به ترتیب در نمودارهای 7 و 8 نشان داده شده اند.

نمودار7. مقایسه خرده عاملهای مهارت روانی پایه والیبالیست های نخبه و زیر نخبه در گروههای سنی مختلف

نمودار8. مقایسه خرده عاملهای مهارت روانی پایه جودوکاران نخبه و زیر نخبه در گروههای سنی مختلف

4-3-2-2: آزمون فرض سوم:
بین مهارتهای روان- تنی (واکنش به استرس، آرمیدگی،کنترل ترس و نیروبخشی) بازیکنان نوجوان دختر در رشته های والیبال و جودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروه های سني 14 تا 17 سال تفاوت معنی داری وجود ندارد.
امتیازات مهارت های روان – تنی ورزشکاران رشته جودو و والیبال به ترتیب 28/80 و 270/83 بود که به لحاظ آماری تفاوت معنی داری با هم داشتند (006/0p= ). با این حال، همانطور که در نمودار 4 دیده می شود، جودوکاران نخبه تفاوت معناداري با همتایان زیرنخبه داشتند (006/0p= ).این در حالیست که ورزشکاران نخبه و زیر نخبه والیبال در مهارتهای روانی – تنی اختلاف معنیداری با هم نداشتند (08/0p=). بررسی های بیشتر نشان داد که جودوکاران نخبه در مهارتهای واکنش به استرس (00/0p=) و کنترل ترس (00/0p=) از زیر نخبه ها بهتر بودند. همچنین والیبالیستهای نخبه در مهارت واکنش به استرس (01/0p=) و آرمیدگی (06/0p=) از زیر نخبهها بهتر بودند (نمودار 10).

نمودار9. مقایسه مهارت روان- تنی ورزشکاران نخبه وزیر نخبه در رشتههای والیبال و جودو

نمودار10. مقایسه خرده عاملهای مهارت روان – تنی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه در رشتههای والیبال و جودو

بررسی اثر متقابل رشته، سطح مهارت و سن در مهارت روانی – تنی فقط در مهارت آرمیدگی اختلاف معنا داری را نشان داد (04/0p=). جزئیات اختلافات در نمودارهای 11 و 12 قابل مشاهده است.

نمودار11. مقایسه خرده مقیاسهای مهارت روان -تنی والیبالیست های نخبه و زیرنخبه در گروههای سنی مختلف

نمودار12. مقایسه خرده عاملهای مهارت روان – تنی جودوکاران نخبه و زیرنخبه در گروههای سنی مختلف

4-3-2-3: آزمون فرض چهارم:
بین مهارتهای شناختی (تمرکز، بازیافت تمرکز، تمرین ذهنی، تصویر سازی و طرح مسابقه) بازیکنان نوجوان دختر در رشته های والیبال و جودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروه های سني 14 تا 17 سال تفاوت معنی داری وجود ندارد.
ورزشکاران رشته های جودو و والیبال در مهارتهای شناختی تفاوت معنی داری نشان ندادند (94/0p=).
همانطور که در نمودار 13 دیده می شود، جودوکاران نخبه تفاوت معناداري با همتایان زیرنخبه داشتند (004/0p= ). همچنین ورزشکاران نخبه و زیر نخبه والیبال در مهارتهای شناختی اختلاف معنیداری با هم داشتند (02/0p=). بررسی های بیشتر نشان داد که جودوکاران نخبه در مهارتهای تمرکز (001/0p=) و بازیافت تمرکز (005/0p=) از زیر نخبه ها بهتر بودند. والیبالیستهای نخبه فقط در مهارت طرح مسابقه (01/0p=) از زیر نخبهها بهتر بودند.

نمودار13. مقایسه مهارت شناختی رشتههای والیبال و جودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه

نمودار14. مقایسه مهارت شناختی رشتههای والیبال و جودو در دو سطح نخبه وزیر نخبه
زمانی که اثر سه فاکتور سطح مهارت، سن و ماهیت رشته را در میان خرده مقیاسهای مهارت روانی ارزیابی میکنیم شاهد وجود اختلاف فقط درمهارت تمرکز (05/0p=) است.

نمودار15. مقایسه خرده مقیاسهای مهارت شناختی والیبالیست های نخبه وزیر نخبه در گروههای سنی مختلف

نمودار16. مقایسه خرده عاملهای مهارت شناختی جودوکاران نخبه و زیر نخبه در گروههای سنی مختلف

فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری

5-1- مقدمه
در این فصل با توجه به نتایج حاصل از آزمون، هر یک از فرضیه‎های تحقیق را با نتایج سایر محققان مورد مقایسه قرار می‎دهیم آنگاه در مورد هر یک از فرضیه‎های تحقیق به بحث و نتیجه‎گیری پرداخته و تا حد امکان سعی خواهد شد که تفاسیر احتمالی در رابطه با نتایج تحقیق ذکر شود. در پایان پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات بعدی در این موضوع بیان خواهد شد.
5-2- بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مقایسه میزان آمادگی روانی بازیکنان نوجوان دختر در رشته های ورزشی والیبال وجودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه با تأکید بر استعدادیابی ورزشی است.
در مجموع عدم وجود اختلاف معنادار بین آمادگی روانی ورزشکاران رشته والیبال و جودو نشان میدهد گروهی یا انفرادی بودن رشته ورزشی تأثیری بر عدم استفاده از مهارتهای روانی توسط ورزشکاران نمیگذارد و برعکس برای هر دو دسته از ورزشها، مهارتهای روانی جزء جدایی ناپذیر این رشتههاست. این یافتهها با یافتههای دوراند بوش و همکاران (2001)، نوربخش و ملکی (1384) همسو است.
نتایج ما نشان داد که بازیکنان نخبه جودوکار و والیبالیست تفاوت معنی داری در ویژگیهای روانی با بازیکنان هم رشته زیر نخبه دارند یعنی بازیکنان نخبه در همه مهارتهای روانی امتیازات بالاتری داشتند اگرچه این تفاوتها در برخی از مهارتها به سطح معنی دار نرسیدند. دلایل برتری بازیکنان نخبه نسبت به زیر نخبه به برتری آنان به عوامل روانی ارتباط دارد. این قبیل بازیکنان با تمرکز بهتر، اعتماد به نفس بالاتر و همچنین کارایی ذهنی بیشتر کمتر دچار هیجان شده واز آنجایی که ورزشکاران نخبه بارها و بارها عملکردهای تحت فشار و استرس بالا را انجام میدهند لذا در عملکرد موفق تر می باشند. شاید آگاه نبودن ورزشکاران غیرنخبه در بهرهگیری از مهارتهای روانی از دیگر دلایل تفاوت باشند. این نتیجه با تحقیقات ماهونی و همکاران (1987)، محمد زاده و سامی (2014) و سینگ و سینگ (2014) منطبق است.
به طور کلی تفاوت عمده ای بین مهارتهای روانی ورزشکاران والیبالیست و جودوکار وجود نداشت و تنها در زیر مولفههای مهارت روان – تنی (واکنش به استرس و کنترل ترس) بین دو رشتهی ورزشی ورزشکاران تفاوت معناداری پیدا شد. از آنجایی که واکنشهای استرسی از طریق پاسخهای بدنی به تقاضاهای محیط رقابت اندازهگیری میشود؛ شباهت زیادی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، تحلیل داده، روش تحقیق، تحلیل واریانس Next Entries منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، بهبود عملکرد، کاهش اضطراب، استعدادیابی