منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، تصویرسازی، والیبالیست، تصویرسازی ذهنی

دانلود پایان نامه ارشد

برای رسیدن به عملکرد پایدار در تمرین و مسابقه ورزشکاران باید مهارت مهار کردن عوامل حواسپرتی را تدوین و مرتباً آن را تمرین کنند.
2-2-3-4 طرح مسابقه
برنامههای قبل از مسابقه نه تنها به ورزشکار در رسیدن و داشتن یک روش پایدار برای اجرا کمک میکند، بلکه به ورزشکار کمک میکند تا بتواند سطح انگیختگی خود را نیز کنترل کند. از اینرو محققان داشتن طرح و برنامه مسابقه را از گامهای مهم در دستیابی به عملکرد عالی دانسته اند. همچنین خاطر نشان کردهاند تجاربی که ورزشکار از طریق آزمایش و خطا کسب میکند به همراه مشاورههای مربی، برای تدوین یک برنامه پیش از مسابقه مؤثر است (کرانه و ویلیامز109، 2006).
هر ورزشکاری باید بداند که در زمان مسابقه چه حالتی از افکار، احساسات و یا واکنشهای جسمانی با عملکرد عالیاش ارتباط دارد تا بتواند این حالت را همیشه در خود به وجود آورد. این وضعیت به ندرت ممکن است برای ورزشکاری به وجود آید مگر آنکه آماده سازی پیش از مسابقه و رفتارهای مسابقه را به عهده شانس نگذارند. برنامه مسابقه شامل برنامههای توسعه یافتهای است که سبب هدایت و راهنمایی افکار، هیجانات و اعمال و حرکات در قبل، حین و پس از مسابقه میشود (اورلیک و پارتینگون110 ، 1988).
محققان بر اهمیت پروراندن برنامه پیش از مسابقه و حین مسابقه طوری که فعالیت های فرد و تیم را در برگیرد تاکید ورزیدهاند. این برنامه از زمان بیدار شدن ورزشکار شروع میشود و تا مسابقه ادامه مییابد. تدوین برنامههای پیش از مسابقه و مسابقه فرایندی است طولانی که مستلزم ارزیابی دائمی و پالایش برنامه است (اورلیک، 2001).
2-3- تحقیقات مرتبط با آمادگی روانی
فولهام111 در سال 1999 ، مفيد بودن برنامههاي تمرين مهارتهاي رواني را روي ورزشكاران بررسي كرد. نتايج اين طرح تحقيقي نشانگر اين بود كه انجام تصويرسازي ذهني و هدف چيني روي اثربخشي كار مربيان، اعتماد به نفس شركت كنندهها و نگرش آنان نسبت به برنامهها ي تمريني، اثر مهم و معنيداري دارد.
جانگ و همکاران112 (2000) در تحقیقی دربارۀ فوتبالیستهای حرفهای نشان داد هم داشتن عملکرد جسمانی عالی و هم داشتن مهارتهای روانی در سطح بالا برای عملکرد مناسب لازم است. به نظر وی ورزشکارانی که سطوح عملکرد متفاوتی دارند احتمالاً سطوح مهارتهای روانی متفاوتی نیز دارند.
جکسون و همکاران113 (2001) در پژوهش خود با هدف بررسی رابطهی بین اعتماد به نفس، مهارتهای روانی و عملکرد ورزشکاران در رشتههای ورزشی مختلف گزارش کرد بازیکنانی که اعتماد به نفس بالاتری دارند و از تکنیکهای مهارت روانی استفاده میکنند در شرایط حساس راحتتر آرامش خود را حفظ میکنند لذا در مسابقات مهم عملکرد بهتری دارند.
اسچهون فلت و اسری114 (2005) یک برنامه آموزش مهارت روانی که مشتمل بر آرام سازی، تصویرسازی و مهارتهای توجه بود، بر روی دانشجویان ورزشکار عضو تیم والیبال دانشگاه انجام دادند. نتایج این مطالعه آشکار کرد بازیکنانی که از برنامه مهارتهای روانی به طور متوالی استفاده کرده بودند در مقایسه با ورزشکارانی که از این مهارتها استفاده نکرده بودند عملکرد بهتری در مهارت زدن سرویس داشته اند.
بلیکسلی وگاف115 (2007) اثر تمرین مهارتهاي روانی بر روي اسب سواران را بررسی کردند نتایج تأثیر مثبت بر اجراي اسب سواران را نشان داد.
در کشور ما هم در زمینه مقایسه مهارتهای روانی ورزشکاران برتر و غیر برتر پژوهشهایی صورت گرفته که در ادامه به آنها اشاره میشود.
ستوده و همکاران (2012) به مقایسه مهارتهای روانی بین ورزشکاران تکواندوکار زن و مرد نخبه و پرداختند. نتایج نشان داد که ورزشکاران نخبه به طور معناداری از طرح مسابقه استفاده میکنند، هدف گزینی، نیروبخشی، آرمیدگی، اعتماد به نفس و تعهد ورزشکاران نسبت به ورزشکاران غیر ورزشکار بیشتر است. هرچند، ورزشکاران غیر نخبه در بازیافت تمرکز و واکنش به استرس بهتر از ورزشکازان نخبه بودند.
زارعیان ( 1384) تحقیقی را تحت عنوان مقایسه مهارتهای روانی مردان جودوکار نخبه کشور در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد در میزان تمرکز، تنظیم انرژی روانی و تصویرسازی سه گروه سنی در سطح خوب قرار دارند. در مورد میزان مهارت اعتماد به نفس، انگیزش و هدف چینی در سطح عالی قرار دارند.
محمد زاده و سامی (2014) مهارتهاي روانی والیبالیستهاي نخبه و غیرنخبه را بررسی کردند. نتایج نشان داد نتایج نشان داد که والیبالیستهاي نخبه نسبت به غیرنخبه در تمامی سطوح مهارتهاي روانی نتایج بالاتري را کسب کردند.
سینگ و سینگ (2014) مهارتهای روانی بین بازیکنان مدالآور و غیر مدالآور فوتبالیست را مقایسه کردند و نشان دادند که بازیکنان مدالآور نسبت به همتایان خود از مهارت روانی بالاتری برخوردار بودند. و عنوان کردند که مهارتهای ذهنی نقش بسیار تعیین کنندهای در کسب مدال در بازی فوتبال دارند. و برای کسب نتایج بهتر بابد آموزش مهارت روانی در سطح مدرسه معرفی شود.
اصفهانی و قزل سفلو (1392) به مطالعه مقایسهی مهارتهای روانی کاراتهکاران قهرمان و غیرقهرمان پرداختند که کاراتهکاران قهرمان در تمامی خرده مقیاسهای مهارت روانی به جز هدفگزینی از وضعیت مطلوبتری بهرهمند است. خرده مقیاسهای چون تصویرسازی ورزشی، تمرکز و سطح انرژی روانی به ترتیب بیشترین اثر را بر عملکرد کاراتهکاران داشت.
ملکی و همکاران (2014) تفاوت مهارت روانی بازیکنان بسکتبال و ژیمناستیک را با توجه به سطوح مختلف مهارت بررسی کردند. نتایج اختلاف معنا داری را بین مهارت پایه، روان تنی و شناختی ورزشکاران بسکتبال و ژیمناست نخبه و غیر نخبه نشان داد.
نوربخش و ملکی (1384) تحقیقی تحت عنوان مقایسهی مهارتهای روانی پایه، روانی – جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشتههای گروهی و انفرادی استان خوزستان و رابطهی این مهارت با خودکارامدی آنان انجام دادند. نتایج اختلاف معناداری را میان مهارتهای روانی پایه و روانی – جسمانی و مهارت شناختی ورزشکاران گروهی وانفرادی نشان نداد.
وینبرگ و همکاران116 (1990) تأثیر سطح دشواری هدف را بر اجرای استقامتی (تکلیف درازنشست) بررسی کردند و دریافتند که تعیین هدفهای دشوار باعث بهبود بیشتری در عملکرد میشوند تا تعیین هدفهای آسان.
فیلبای117 و همکاران (1999) 40 بزرگسال شركت كننده در كلاس اسكوتر را بررسي كردند. نتايج نشان داد كه راهكارهاي چندگانهی هدفگزيني(نتيجهاي، فرايندي و اجرايي)در مقايسه با راهكارهاي تك هدفي بسيار اثربخشترند.
گوداس 118 و همکاران (1999) در مورد تأثیر تعیین هدف در سه سطح دشوار، آسان و شخصی بر زمان واکنش ساده تحقیقی را انجام دادهاند. آنها دریافتند که تعیین هدف مشکل نسبت به دو نوع دیگر هدفگزینی، اثرگذاری بیشتری دارد.
تیس و هادیستون119 در سال 1999 تحقیقی را در رابطه با استفاده از مهارتهای روانی توسط شناگران زن انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که هدفگزینی و خودگفتاری مثبت اغلب توسط این ورزشکاران مورد استفاده قرار میگیرد.
آنسي 120 (2002) هدفگزيني و تأثير آن بر عملكرد ورزشكاران ايتاليايي را در يك تكليف جديد بررسي كرد. گروه هدفگزيني تمايل بيشتري براي انجام تكليف داشتند.
با توجه به نظر تلول و گرینلیس121 (2003) سه نوع هدف گزینی، هدف های عملکردی، هدفهای فرآیندی، هدفهای نتیجه ای (دستاوردی) ممکن است باعث افزایش انگیزه در شرکت کنندگان شود.
غلامي(1383) در پژوهشي، تأثير چهار نوع هدفگزيني شامل گروه هدف شخصي، هدف آسان، هدف دشوار و گروه بدون هدف كنترل را بر زمان واكنش بررسي كرد. نتايج نشان داد بين ميانگين امتیازهاي پيش آزمون و پس آزمون هريك از گروهها (CRT) انتخابي اختلاف معناداري وجود دارد. مقايسة ميانگين پسآزمون گروهها نشان داد كه بين ميانگين گروه هدف شخصي و دشوار با گروه كنترل اختلاف معناداري وجود دارد. اما اين اختلاف در مورد گروه آسان مشاهده نشد. بين گروه هدف آسان و هدف دشوار نيز اختلاف معنادار بود، اما بين گروه هدف شخصي و هدف دشوار اختلاف معناداري مشاهده نشد. نتيجه آنكه، هدفگزيني موجب بهبود زمان واكنش انتخابي شد و در اين ميان هدفگزيني دشوار بيش از ديگر روشها مؤثر بود.
مالت و هانرانان122 (2004) بر این باورند که ورزشکاران نخبه به دلیل داشتن اهداف شخصی میتوانند با انگیزهتر و موفقتر از ورزشکاران غیر نخبه ظاهر شوند.
زهردیس123 و همکاران (2006) دریافتند بین انگیزش درونی و تعهد ورزشی ارتباط مثبت و بین تعهد ورزشی با بی انگیزگی و انگیزش بیرونی ارتباط منفی وجود دارد.
ویلیامز124 (1998) اظهار دارد که تنظیم سطح انگیختگی، اعتماد به نفس، تصویرسازی مثبت، تعهد، توجه و تمرکز ویژگیهای روانی هستند که برای عملکرد بهینه ورزشکاران لازم هستند.
پیتر125 و همکاران (2006) در تحقیقی که بر روی تکواندوکاران تیم ملی فیلیپین انجام دادند گزارش کردند که برخورداري از ویژگیهاي رفتاري مثبت از قبیل توانایی کنترل تنشها و هیجانات منفی در رویدادهاي حساس، دارا بودن سطح انگیزش مطلوب و همچنین اعتماد به نفس بالا از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت تکواندوکاران جوان در رویدادهاي حساس میباشد .
ماتسوموتو126 و همکاران (2000) اضطراب رقابتی، اعتماد به نفس، شخصیت، و عملکرد رقابتی را در میان ورزشکاران جودو نخبه و غیر نخبه آمریکایی مقایسه کردند. ورزشکاران نخبه اعتماد به نفس بیشتری نسبت به ورزشکاران غیرنخبه دارند. متغیرهای روانشناختی به این موضوع اشاره دارند که اندازهگیریهای عملکردی و اضطراب با اعتماد به نفس پایین در ورزشکاران نخبه و غیر نخبه ارتباط وجود دارد.
هال و همکاران (1990) اظهار کرد که تصویرسازی ذهنی به طور معنی داری بر عملکرد ورزشکاران مبتدی و ماهر تأثیرگذار است. هرچند بر عملکرد ورزشکاران با تجربه تأثیر بیشتری دارد. ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران سطح پایین از تصویرسازي نظام مند تر و گستردهتر استفاده میکنند (گِنیس127 و همکاران، 2004).
نتایج تحقیقات میرزایی و اکبرنژاد (2008) نیز نشان داد که کشتیگیران نخبه در استفاده از مهارتهای تصویرسازی ذهنی، تمرکز و کنترل مهارتهای روانی در حین مقایسه بهتر از کشتیگیران غیر نخبه عمل میکنند.
شریفی فر و واعظ موسوی (1384) آمادگی روانی ورزشکاران مراجعه کننده به مرکز آکادمی ملی المپیک را بررسی کردند. به این نتایج دست یافتند که به طور کلی ورزشکاران تیم های ملی در مهارتهای واکنش به استرس وبازیافت تمرکز میانگین پایینتری نسبت به سایر مهارتهای روانی دارند.
گراندجین، تیلور و وینر128 در سال 2002 نتیجه گرفتند که ورزشکاران نخبه در مهارتهای بسته (مانند ژیمناستیک) بهتر می توانند تمرکز را فرا گیرند، پس از شکست به حالت اولیه برگردند و برای اعمال بعدی با موفقیت، تمرکز مجدد کنند. از این رو مهم ترین عوامل روانی که توسط ورزشکاران بکار گرفته میشود تا منجر به عملکرد بهتر شود تمرکز مجدد و کنترل اضطراب مثبت است.
دو پژوهش تجربی اهمیت داشتن طرح برای مسابقه و سایر مهارتها و در سطوح عالی ورزشی را نشان داده است. اورلیک و پارتینگتون (1988) در بررسیهای آمادگی ذهنی و روانی 235 ورزشکار المپیکی کانادا را با پرسشنامه و مصاحبه ارزیابی کردند. تمامی ورزشکاران برنامه و طرح مشخصی برای مسابقه داشتند که شامل بخشهای پیش از مسابقه و مسابقه، کنترل حواس پرتی بود که به آنها برای تمرکز و بازیابی تمرکز کمک میکرد. آنها دریافتند که بین آمادگی جسمانی، فنی و روانی، آمادگی روانی تنها متغیری بود که بطوری معنیدار ورزشکار المپیکی را از دیگران متمایز میساخت.
در مطالعه دوم گولد129 و همکاران ( 1992)، چنین گزارش کردند که قهرمانان کشتی المپیک پیوستگی و ثبات بیشتری در برنامههای آمادگی ذهنی و روتنینهای قبل از مسابقه داشتند و توانایی بهتری برای مقابله یا مواجهه با شرایط پیش بینی نشده و زیان بخش نسبت به کشتی گیران غیر مدال آور داشتند.
آفنانگر130 (2005) نشان داد که طرح مسابقه میتواند در کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس ورزشکاران تأثیر گذار باشد. از این رو دومینیکوس131 و همکاران(2009) نیز اظهار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره تصویرسازی، تصویرسازی ذهنی، ورزشکاران، سیستم عصبی Next Entries منبع پایان نامه درباره استعدادیابی، ورزشکاران، فیزیولوژی، تربیت بدنی