منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، تحلیل داده، روش تحقیق، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

روش طولي به شناسايي ويژگيهاي عملكردي كه ميتواند به پيشبيني بازيكنان نخبة آينده در رشته هاكي كمك كند پرداختند . آنها در اين راستا ويژگیهاي آنتروپومتريكي، فيزيولوژيكي، تكنيكي، تاكتيكي و رواني 30 بازيكن نخبه و 35 بازيكن زير نخبه را در پایان سه فصل متوالی ارزیابی کردند. میانگین سن بازیکنان فصل اول 14.2 سال بود. تحليل کوواریانس با اندازهگيريهاي تكراري نشان داد كه بازيكنان نخبه نسبت به بازيكنان زير نخبه نتايج بسيار بهتري در متغيرهاي تكنيكي و تاكتيكي به دست آوردند. محققان نتايج اين تحقيق را اينگونه تفسير كردند كه بازيكنان نخبه آينده در سن 14 سالگي مهارتهاي تاكتيكي بالايي دارند . آنها همچنين مهارتهاي تكنيكي تخصصي خوبي دارند و اين مهارتها را همراه با ظرفيت استقامت تكراري بهتر از بازيكنان زير نخبه در2 سال متوالي پرورش ميدهند. محققان در پايان اظهار داشتند كه براي تأييد نتايج اين تحقيق، آزمودنيها را تا بزرگسالي تحت نظر خواهند داشت.
محمد (2009) ويژگيهاي آنتروپومتريكي و عملكردي بازيكنان هندبال را جهت توسعه يك مدل شناسايي و پرورش استعداد ارزيابي كرد. آزمودنيها 18 هندباليست نخبه و 29 هندباليست غير نخبه بودند كه در دو گروه سني زير 16 و زير 14 سال تقسيم میشدند . تحليل كوواريانس چندمتغيره نشان داد كه بازيكنان نخبه زير 16 سال نسبت به همنوعان زير 14 سال خود سنگينتر بوده و قطر عضلاني بيشتري داشتند. همچنين بازيكنان نخبه امتيازات بهتري در قدرت، سرعت، چابكي و استقامت قلبي تنفسي كسب كردند. تحليل تمايزي بين بازيكنان نخبه و غير نخبه آشكار ساخت كه قد، سرعت دويدن و چابكي مهمترين پارامترها در استعداديابي در هندبال هستند. محققان پيشنهاد كردند كه اندازهگيريهاي آنتروپومتريكي خاصي بعلاوة برخي سنجشهاي عملكردي در استعداديابي بازيكنان هندبال جوان مفيد هستند.
گبور149 (2009) به تعيين شاخصهاي رواني و حركتي در بازيكنان هاكي روي يخ پرداخت كه ميتوانند در انتخاب براي تيم ملي زير 18 سال كشور لهستان موثر باشند. آزمودنيها 40 بازيكن بودند که 20 نفراز آنها داراي سابقه بازي ملي و 20 بازيكن ديگر فاقد سابقه ملي بودند. براي پاسخ دادن به پرسش تحقيق 19آزمون حركتي (شامل آزمونهاي مهارتي هاكي) انجام شد و آزمودنيها پرسشنامههاي رواني ACSI- 28، PMCSQ-2، SMS، STPI-Y را تکمیل نمودند. نتایج آزمون t نشان داد كه بين بازيكنان ملي و غير ملي در 5 مورد از آزمونهاي حركتي و 8 مورد از متغيرهاي رواني تفاوت معني داري وجود داشت. گبور پيشنهاد ميكند كه نياز به انجام مطالعات بيشتري براي شناسايي ويژگيهاي رواني و حركتي ورزشكاران نخبه وجود دارد.

فصل سوم
روششناسی تحقیق

3-1- مقدمه
معمولاً نقطه شروع هر تحقیق، سؤال یا مشکلی است که برای محقق پیش آمده و در پی یافتن پاسخ و حل مسئله، محقق جریان تحقیق خود را آغاز میکند. این مسئله نیازمند یک فرآیند منسجم و سازمانیافته است که در قالب طرح تحقیق نمایان می شود. مناسبترین طرح تحقیق برای حل مسأله ، با انتخاب ابزارهای لازم و جمعآوری اطلاعات آغاز میشود. و سپس این اطلاعات به وسیله روشهای آماری مناسب طبقهبندی، توصیف و تحلیل میشوند و در نهایت نتایج پژوهش اعلام میشود.
در این فصل ابتدا در خصوص روش تحقیق، جامعه آماری و نحوه ی انتخاب آزمودنی ها (نمونه گیری)، ابزار گردآوری اطلاعات و روش جمعآوری داده ها توضیحاتی ارایه می شوند و در نهایت نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای آماری مورد استفاده شرح داده خواهند شد
3-2- روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، از نوع توصیفی و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. محقق هیچ نوع دخالتی روی متغیرهای درگیر ندارد و به عبارت دیگر محقق نمیخواهد یا نمیتواند در آنچه که موجود است تغییری به وجود آورد بلکه می خواهد همان وضع موجود را تشریح کند
3-3- جامعهی آماری و نحوهی نمونه گیری:
جامعه آماری پژوهش حاضر را دختران ورزشکار نوجوان 14 تا 17 سال در رشته های والیبال و جودو استان همدان تشکیل می دادند. از بین شهرستانهای استان همدان، ابتدا چهار شهرستان که در رشته های مورد نظر برتر هستند انتخاب شدند. در رشته والیبال شهرستانهای همدان، نهاوند، اسدآباد و ملایر و در رشته جودو شهرهای همدان، نهاوند، رزن و اسدآباد. در مرحله بعد، باشگاههای فعال در رشته ورزشی مورد نظر در هر شهرستان مشخص شدند. سپس از میان باشگاههای معرفی شده آزمودنیهای تحقیق گزینش شدند. ملاک انتخاب افراد، داشتن حداقل دو سال سابقه تمرین در رشته ورزشی والیبال یا جودو بوده است. از بین این افراد، کسانی که در طول مدت تمرین حداقل یک بار به عضویت تیم های شهرستانی، استانی یا ملی در آمدهاند و در مسابقات مربوطه شرکت کردهاند، به عنوان گروه نخبه انتخاب شدند و افرادی که با داشتن همان سابقه، موفق به عضویت در هیچ تیمی نشده بودند و کماکان در سطح باشگاهی مشغول به تمرین بودند، به عنوان گروه زیر نخبه انتخاب شدند. سپس آزمودنیها را در چهار گروه 14،15،16 و 17 سال طبقه بندی شدند.

3-4- ابزار اندازه گیری:
در اين پژوهش، از نسخه سوم پرسشنامه سنجش مهارتهاي رواني اتاوا150 (OMSAT-3) برای ارزيابي ويژگيهاي رواني آزمودنی ها استفاده شد.
این پرسشنامه جدیدترین و جامعترین پرسشنامهای است که در حال حاضر به صورت گسترده در داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته است و اختصاصاٌ به منظور استفاده برای ورزشکاران ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 48 سوال است که مجموعأ 12 عامل روانی مختلف را اندازه گیری میکند. این دوازده عامل در سه دستهی کلی به شرح زیر قرار میگیرند:
1. مهارتهای روانی پایه شامل: هدف گزینی، اعتماد به نفس و تعهد
2. مهارت های روان-تنی شامل: واکنش به استرس، آرمیدگی، کنترل استرس و نیرو بخشی
3. مهارت های شناختی شامل: تمرکز، بازیافت تمرکز، تصویرسازی، تمرین ذهنی و طرح ریزی برای مسابقه
گزینه های پاسخ به سوالات پرسشنامه OMSAT-3 بر اساس مقیاس لیکرت و در 7 سطح طراحی شده اند. آزمودنيها براساس وضعيت فعلي يا گذشتهی خود در رقابتها و تمرينات، به يكي از اين هفت گزينه در هر سوال پاسخ ميدهند.
3-4-1 نحوه امتیازدهی
تعداد 48 سئوال 7 گزینه ای وجود دارد که ورزشکار باید یکی از این گزینه ها را برای هر سوال انتخاب کند:
کاملا موافق، موافق، تا حدی موافق، موافق یا مخالف نیستم، تا حدی مخالف، مخالف و کاملا مخالف
در سئوالات معمولی به ازای هر کدام از این گزینه ها به ترتیب 7، 6، 5، 4، 3، 2 و 1 امتیاز داده می شود. در سئوالاتی که نحوه امتیاز دهی آنها معکوس است به ترتیب 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 امتیاز داده می شود. سوالات مهارت واکنش به استرس (6-14-32-36)، کنترل استرس (4-16-24-43)، تمرکز (8-15-31-38)، بازیافت تمرکز (22-27-34-44) امتیاز دهی معکوس داشتند.
بدین ترتیب، حداکثر امتیاز قابل کسب در مهارتهای پایه، روان تنی و شناختی به ترتیب 84، 120 و140 امتیاز می باشد. مجموع این امتیازات که حداکثر 344 امتیاز می باشد به عنوان امتیاز کلی آمادگی روانی فرد در نظر گرفته می شود.
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه اوتاوا-3
واعظ موسوي در سال 1379پرسشنامه OMSAT-3 را در ایران اعتباريابي كرده است. واعظ موسوی پژوهش خود را بر روی 300 نفر از کل ورزشکاران که در اردوی آمادگی برای اعزام به مسابقات 2000 سیدنی به سر میبردند و در باشگاههای درجه یک کشور مشغول به تمرین بودند، انجام داد. اعتباریابی مجدد این پرسشنامه توسط صنعتی منفرد در سال 1385 صورت گرفت. صنعتی منفرد پژوهش خود را بر روی 333 نفر از ورزشکاران تیمهای ملی ایران انجام داد. روایی ( ثبات درونی) پرسشنامه را براساس آزمون آلفای کرونباخ بین 37% تا 71% و پایایی آن را با استفاده از آزمون مجدد، 64% تا 92% گزارش کرد. سپس نتیجه گرفت که ویراست فارسی پرسشنامه OMSAT-3 برای سنجش مهارتهای روانی ورزشکاران ایرانی از پایایی مناسبی برخوردار است. اخیرا زیدآبادی، رضایی و متشرعی (1392) روایی و پایایی پرسشنامه را در جامعه جدید سنجیدند. جامعه آماری تحقیق را 480 ورزشکار با سطوح مختلف مهارتی در 10 رشتهی ورزشی تیمی و انفرادی تشکیل دادند. نتایج نشان داد که تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم نسخۀ فارسی پرسشنامهی سنجش مهارتهای ذهنی اوتاوا 3، از ساختار12 عاملی 48 سوالی پرسشنامۀ اصلی حمایت کرده، روایی عاملی و پایایی آن را تأیید میکند. در پرسشنامه اصلی روایی 68% تا 88% و پایایی 78% تا 96% گزارش شده بود ( بوش و سالملا، 2001).

3-5- روش جمعآوری اطلاعات
محقق پس از ایجاد هماهنگی لازم با اداره کل تربیت بدنی استان همدان و همچنین هیئتهای ورزشی مربوطه و کسب مجوز های لازم، در تاریخهایی که قبلاً مقرر شده بود، اقدام به توزیع پرسشنامه و جمعآوری داده ها نمود.
محقق در ابتدای کار، پس از معرفی خود به ورزشکاران،. توضیح مختصری در مورد پرسشنامه و نحوه پر کردن آنها به آزمودنی ها می داد و از ورزشکاران میخواست که اگر منظور سؤالی را درک نکردهاند، از وی توضیح بخواهند. در ضمن محقق با تأکید بر اینکه لازم نیست نام و نام خانوادگی خود را بر روی پرسشنامه بنویسند، از آنها تقاضا میکرد تا صادقانه و بدون غرض به سؤالات پاسخ دهند. پس از پایان کار جمع آوری داده ها، پرسشنامههای تکمیل شده و عودت داده شده مورد بررسی نهایی قرار گرفتند. لازم به ذکر است که ابتدا دادههای مربوط به گروه نخبه جمعآوری شد که در رشته والیبال تعداد نفرات در هرگروه سنی 15 نفر و در گروه جودو تعداد نفرات 14 نفر بودند. برهمین اساس محقق بر آن شد تا تعداد پرسشنامههای گروههای زیر نخبه هم مانند گروه نخبه جمعآوری کنند هرچند در میان گروه زیرنخبه تعداد پرسشنامههای بیشتری توزیع شد ولی به علت اینکه برخی از پرسشنامهها ناقص تکمیل شده بودند در تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند. در نهایت، پرسشنامههای 232 نفر از آزمودنیها برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS نسخه 20 گردیدند.
3-6- روش آماری:
با استفاده از آمار توصیفی، شاخصهای گرایش به مرکز و شاخصهای پراکندگی متغیرها از جمله میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شدند. برای سنجش تفاوتهای احتمالی در بین گروه های مختلف آزمودنی ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. چنانچه هر یک از مقایسهها معنی دار میشد از آزمون تعقیبی LSD جهت تشخیص محل اختلاف استفاده شد. لازم به یادآوری است که پیش از بکارگیری آزمون تحلیل واریانس، پیش فرض نرمال بودن داده ها توسط آزمون کولموگروف– اسمیرنوف و نیز به شکل گرافیکی با رسم نمودارهای هیستوگرام و منحنی نرمال، مورد سنجش واقع شد. همچنین آزمون لون جهت سنجش تجانس واریانس ها استفاده گردید. دادهها با سطح اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (05/0 = /).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1- مقدمه
یکی از پایههای اساسی هر مطالعه، تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده میباشد که به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی مطرح است. روند موضوعی این فصل، از آمار توصیفی به سمت آمار استنباطی است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS 20 و همچنین برای رسم نمودار و جداول از نرم افزار EXCEL 2010 استفاده شده است. در ادامه این فصل نتایج آمار توصیفی در قالب جداول در چند بخش ارایه می شود و سپس در بخش آمار استنباطی ابتدا نتایج بررسی پیش فرض های آزمون تحلیل واریانس و سپس نتایج آزمون فرض های تحقیق به ترتیب نشان داده خواهند شد.
4-2- نتایج آمار توصیفی.
جدول 1 اطلاعات توصیفی مربوط به گروههای مختلف در این تحقیق را نشان میدهد. لازم به توضیح است که هر یک از گروه های معرفی شده در جدول زیر از چهار زیر گروه در رده های سنی 14 تا 17 سال تشکیل شده اند. تعداد آزمودنی های هر رده سنی در رشته جودو به طور مساوی 14 نفر و در رشته والیبال 15 نفر می باشد.
جدول 1. مشخصات آزمودنی ها در گروه های مختلف
گروه ها
مشخصات
والیبالیست نخبه
والیبالیست زیرنخبه
جودوکاران نخبه
جودوکاران زیر نخبه
کل
گروه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره استعدادیابی، فیزیولوژی، آنتروپومتریک، ورزشکاران Next Entries منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، والیبالیست، مهارت های روانی، سطح مهارت