منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، بهبود عملکرد، کاهش اضطراب، استعدادیابی

دانلود پایان نامه ارشد

به اضطراب بدنی دارند. به این دلیل که ورزشکاران ورزش های انفرادی و بسته هم تیمی ندارند که به ان تکیه کنند به احتمال زیاد در طول مسابقه اضطراب انها را تهدید می کنند. از این رو نظریه پردازان اضطراب بر این باورند که ورزشکاران رشته های انفرادی دارای زمان کافی برای پردازش سیگنالهای فیزیکی هستند و ممکن است به شکل منفی به پاسخهای بدنی واکنش نشان دهند. در ورزشهای تیمی و باز از انجایی که ورزشکاران بیشتر در تعامل با همدیگر هستند زمان کمتری وجود دارد تا در مورد سیگنال های اضطراب فکر کنند از این رو بهتر می توانند اضظراب را کنترل کنند این یافتهها با تحقیقات قره و همکاران (1388) که نشان داند دو گروه ورزش باز و بسته تنها در مهارت های روان تنی با هم اختلاف دارند همخوانی دارد. نتایج تحقیق حاضر از نظر عدم وجود تفاوت در بین مهارت روانی پایه و شناختی با تحقیق نوربخش و ملکی (1384) همخوانی دارد. از طرفی نتایج تحقیق ملکی و همکاران (2014) در مهارتهای روانی پایه و شناختی اعلام اختلاف کردهاند که این بخش با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد. نا همخوانی نتايج مربوط احتمالاً مربوط به اختلاف ردههای سنی مورد بررسی، وجود آزمودنیها از رشتههای ورزشی مختلف یا جنسیت متفاوت آزمودنیهای تحقیق است و از طرف دیگر، در بخش مهارتهای روان – تنی نتایج تحقیق ملکی و همکاران (2014) مبتنی بر وجود اختلاف مهارت روان –تنی میان رشته گروهی و انفرادی با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارند.

ورزشکاران نخبه جودوکار به طور کلی در هر سه دسته ی مهارت های روانی (یعنی پایه، روان تنی و شناختی) وضعیت بهتری نسبت به زیر نخبه ها داشتند و این اختلاف معنی دار بود که با تحقیقات محمد زاده و سامی همخوانی دارد (2014). در مهارتهای پایه به غیر از اعتماد به نفس جودوکاران وضعیت بهتری داشتند. در مهارتهای روان – تنی، واکنش به استرس و کنترل ترس جودوکارها باهم اختلاف معنی داری داشتند ولی در آرمیدگی و نیروبخشی اختلاف معنی داری وجود نداشت. در مهارتهای شناختی نیز در تمرکز و بازیافت تمرکز اختلاف داشتند ولی در مهارتهای تصویر سازی ، تمرین ذهنی و طرح مسابقه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
در مورد مهارت هدف گزینی، نتایج تحقیقات متعدد روی ورزشکاران مبتدی تا شرکت کنندگان المپیک نشان میدهد که بهترین اجراهای ورزشی در زمانهایی رخ داده است که ورزشکاران برای خود اهدافی تعیین کرده و در هر تمرین و مسابقه برای رسیدن به آنها تلاش کرده اند (گولد و همکاران، 2002). ورزشکاران نخبه به دلیل داشتن اهداف شخصی میتوانند با انگیزهتر و موفقتر از ورزشکاران زیر نخبه ظاهر شوند (مالت و هانرانان، 2004). نتایج تحقیق حاضر نیز از این یافتهها حمایت میکند .همچنین با تحقیق ستوده و همکاران(2012) مبنی بر وجود اختلاف معنادار در مهارت هدف گزینی میان بازیکنان نخبه و زیر نخبه همراستا بود.
یکی دیگر از مهارتهای که ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران غیرنخبه برتری دارند، مهارت تعهد میباشد. اورلیک (1992) معتقد است تعهد، متغیری مهم در عملکرد ورزشکاران نخبه است. نتایج به دست آمده با نتایج دوراند بوش (2001) و ستوده و همکاران(2012) همخوانی دارد. این نتایج نشان میدهد که ورزشکاران نخبه نسبت به رشته خود متعهد هستند وخود را ملزم میکنند که به خواستههایشان جامعه عمل بپوشانند. در واقع شرکت مستمر در فعالیتهای ورزشی و برنامههای تمرینی نشاندهنده داشتن تعهد بالا در اینگونه ورزشکاران است.
در مورد مهارت اعتماد به نفس، شفیع زاده (1379) بیان داشت که «ورزشکاران نخبه به طور معنی داری اعتماد به نفس بیشتری نسبت به ورزشکاران زیر نخبه دارند». نتایج مطالعه حاضر با یافتههای شفیع زاده (1379) همسو نیست. زیرا در مطالعه حاضر تفاوت معنی داری بین مهارت اعتماد به نفس ورزشکاران نخبه و زیر نخبه وجود نداشت. ولی با نتایج وزینی طاهر (1391) همراستا است. لذا به نظر میرسد میزان رضایت از موقعیت فعلی در بازیکنان نخبه شرکت کننده در تحقیق حاضر در سطح مطلوبی قرار ندارد که متعاقباً به کمبود اعتماد به نفس مطلوب انجامیده است.
مطالعه گکزی (2009) نشان داد که «بازیکنان نخبه در تحقیق وی در مهارت واکنش به استرس امتیازات بالاتری کسب میکنند» که علت آن رضایت از وضعیت زندگی تلقی میشود. پژوهشها نشان میدهد که واکنش منفی به استرس موجب افت عملکرد و واکنش مثبت به استرس باعث بهبود عملکرد میشود. همچنین برخی از ورزشکاران از استرس قبل از مسابقه به عنوان انگیختگی لازم برای اجرا یاد میکنند اما برخی از آن رنج میبرند. در مقایسه ورزشکاران نخبه و زیر نخبه مشخص گردید که ورزشکاران نخبه به استرسهای مسابقه پاسخ مثبت میدهند (روتلا و لرنر، 1993). نتایج تحقیق حاضر نیز از این یافتهها حمایت میکند.
آلفرنیک (2007) در تحقیق خود با هدف بررسی ارتباط عوامل چندبعدی و سطح عملکرد نشان داد که عوامل روانی از قدرت تمایز بالایی بین بازیکنان نخبه و زیر نخبه برخوردارند که با نتایج تحقیق حاضر هم سویی دارد. گبرو (2009) نیز در مطالعه ای که کاربرد آزمونهای روانی و تکنیکی در استعدادیابی را بررسی میکرد، نشان داد که مهارت تمرکز از موثرترین عوامل در انتخاب بازیکنان نوجوان است که از این لحاظ با نتایج این مطالعه مشابه است. ضمن اینکه در این مطالعه مشاهده شد که بازیکنان نخبه در مهارت بازیابی تمرکز نیز نتایج بهتری نسبت به بازیکنان زیر نخبه کسب کردند. این یافته نشان دهنده اهمیت کسب مجدد تمرکز است چرا که رشتهی جودو از جمله رشتههایی است که ورزشکار باید در هنگام مسابقه با تمرکز بسیار زیاد بر کوچکترین حرکت حریف دقت داشته باشد تا بتواند در فرصت مناسب فنون حمله را اجرا کند و امتیاز بگیرد و با هر اجرای فنی حریف، فنون دفاعی و ضدحمله را به کار گیرد تا مانع امتیاز گرفتن وی شود. از طرفی، ورزشکاران پس از انجام خطاهای پی در پی باید بتوانند تمرکز خود را دوباره بازیابی کنند تا مانع از شکست آنها شود.
در مطالعه ما تفاوت عمده ای بین مهارتهای روانی پایه ورزشکاران والیبالیست بدست نیامد و تنها در زیر مولفههای مهارت روان – تنی (واکنش به استرس و آرمیدگی) و مهارت شناختی (طرح مسابقه) بین دو رشته از ورزشکاران تفاوت معناداری پیدا شد.
فلچر و هانتون (2001) معتقدند که استفاده از تکنیکهای آرمیدگی باعث کاهش اضطراب، بهبود عملکرد و افزایش اعتماد به نفس در ورزشکاران میشود. افراد اغلب برای کاهش انگیختگی از آن بهره میبرند و یکی از روشهای مقابله با واکنشهای جسمی استرس است (برنشتاین و همکاران، 2007). محققان معتقدند که تمرین مهارت آرمیدگی سطح اجرا را بطور قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد (تلول و گرينليس، 2001). ورزشکاران نخبه و ماهر اغلب عادات صحیح و ورزشکاران مبتدی اغلب عادات نادرست دارند. به همین دلیل مبتدیان تحت شرایط استرس زا مرتکب اشتباه میشوند. عملکرد ورزشکاران را میتوان در فرمول زیر نشان داد
عادت× انگیختگی= عملکرد
(عبدلی، 1389) ورزشکاران نخبه از آرمیدگی برای کاهش انگیختگی استفاده میکنند. که این باعث میشود سطح انگیختگی را در اوج حفظ گردد به این ترتیب انگیختگی در فرد در سطح بهینه حفظ خواهد شد. که میتواند دلیل برتری اینگونه ورزشکاران را نشان دهد.
کرانه و ویلیامز (2006) معتقدند که داشتن طرح مسابقه را از گامهای مهم در دستیابی به عملکرد عالی دانسته اند. استفاده از مهارت طرح مسابقه به ورزشکار کمک میکند تا بتواند سطح انگیختگی خود را کنترل کند. ورزشکارانی که از مهارت طرح مسابقه بهره میبردند به راحتی با موقعیتهای مختلفی که در ورزش اتفاق میافتد کنار میآیند (دومینیکوس و همکاران، 2009 ). همچنین این مهارت میتواند در کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس ورزشکاران تأثیر گذار باشد (آفنانگر، 2005). تحقیقات گولد و همکاران ( 1992)، نشان داد که قهرمانان کشتی نسبت به کشتی گیران غیر مدال آور از مهارت طرح مسابقه بیشتر بهره میبرند. نتایج این تحقیق میتواند از این یافتهها حمایت کند.
در بررسی فرضیههای پژوهش، نتایج ما نشان داد که بازیکنان نخبه و زیر نخبه در مجموع در ویژگیهای روانی و همچنین خرده مقیاسها در ردههای سنی 14 تا 17 سال تفاوت معنی داری دارند. که این نتایج با نتایج وزینی طاهر (1391) مبنی بر وجود اختلاف در بین ردههای سنی 13 تا 16 سال ورزشکاران نخبه و زیر نخبه فوتبالیست همسو میباشد.
وجود تفاوت در بین ردههای سنی 13 و 14 سال را میتوان به تحولات دوره به بلوغ دانست، اغلب نوجوانان در این مقطع همراه با تغییرات جسمی دچار تحولات ذهنی نیز میشوند. به نظر میرسد که چگونگی مدیریت و گذار از این دوره میتواند در موفقیتهای ورزشی نیز اثر گذار باشد (پیرسون151 و همکاران). همچنین نتایج ما در برخی موارد، برتری گروه سنی 16 و 17 سال را نسبت به دیگر سنین نشان داد . این برتری میتواند ناشی از تاثیر رشد روانی- حرکتی باشد، چرا که بازیکنان نخبه در سنین بالاتر فرصتهای بیشتری برای کسب تجربه و بهره بردن از تمرینات خوب داشتهاند. این رشد تدریجی و وابسته به سن به فرایندهای بالیدگی سیستم عصبی مرکزی مربوط میشود (رابرت و کلود، 1381).
5-4- نتیجه گیری
در بحث استعدادیابی باید در کنار عوامل فیزیولوزیک و آنتروپومتریک به فاکتورهای روانی نیز توجه داشت .زیرا ذهن بر بدن اثر می گذارد و دراکثر ورزشها که اغلب سطح مهارت رقیبان مشابه است، اختلاف در سطح آمادگی و مهارت های ذهنی است که موفقیت ورزشکار را ممکن می سازد. همچنین باید به این نکته دقت کرد که نوع مهارت های روانی بکار رفته در ورزش های تیمی لزوما شبیه به مهارتهای استفاده شده توسط ورزشکاران رشتههای انفرادی نیس

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، والیبالیست، مهارت های روانی، سطح مهارت Next Entries پایان نامه با موضوع اشاعه اطلاعات، کتابخانه مرکزی، رضایتمندی، تحلیل داده