منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، استعدادیابی، تصویر سازی، هماهنگی حرکت

دانلود پایان نامه ارشد

(2005) ويژگيهاي فيزيكي، فيزيولوژيكي و حركتي زنان تکواندوکار را بررسی کردند. گابت13 و همكاران (2007) ویژگیهای آنتروپومتريكي، فيزيولوژيكي و مهارتی بازيكنان نوجوان واليبال را بررسی کردند. محمد و همکاران (2009) ويژگيهاي آنتروپومتريكي و عملكردي بازيكنان هندبال را جهت توسعه يك مدل شناسايي و پرورش استعداد ارزيابي كردند. پیون14 و همکاران (2014) به شناسایی استعداد ورزشکاران جوان رشتههای جودو، کاراته و تکواندو براساس آزمون آنتروپومتریکی، آزمون عملکرد جسمانی و آزمون هماهنگی حرکتی پرداختند. این در حالیست که ولستن كرافت15 (2002) در مقاله مروري خود بیان میکند كه از بين معيارهاي مختلف استعداديابي، عوامل رواني و تكنيكي بيشترين اهميت را دارند؛ و عليرغم توجه زيادي كه تا كنون به ويژگيهاي آنتروپومتريكي شده است، اين ويژگيها از كمترين اهميت در شناسايي ورزشكاران نخبه جوان برخوردارند.
با پيشرفت علم روانشناسی ورزشی، بحث مهارتهاي رواني در اجراي عملكردهاي ورزشي از اهميت بسزايي برخوردار شده است. امروزه با استفاده از مهارتهاي رواني پيشرفت قابل ملاحظهاي در عملكرد ورزشكاران حرفه‎اي در سطوح بالای رقابت به وجود آمده است (مارتنز16، 1987). بسياري از ورزشكاران بزرگ براي بخش ذهني و رواني در مسابقات اهميت بسيار بالايي قائلند و معتقدند اين مسئله میتواند در تعيين نتيجه نقش موثری ایفا نماید. هنگامي‎كه قهرمانان از نظر مهارتهاي بدني و تکنیکی در سطح بالايي قرار ميگيرند، احتمالاً فردي موفق ميشود كه از نظر رواني آمادگيهای لازم و کافی را داشته باشد. مهارتهاي رواني به ورزشكاران کمک ميکند تا در هنگام مسابقه اعتماد به نفس داشته باشند و باعث ميشود بدن و ذهن براي اجراي بهينه آمادگي پيدا كنند (وست و بوچر17، 1984) و نهايتاً به افزايش عملكردهاي ورزشي آنها، تعديل ‎هيجانات، افزايش تمركز، بالا بردن ميزان يادگيري و… منجر خواهد شد (آقا علي نژاد، 1376).
هرچند محتواي برنامه‎هاي آمادگي رواني، در رشتههاي مختلف ورزشي متفاوت است ولي بر اساس اظهارات ويلي (1986)، تمامي برنامههاي آمادگي رواني داراي موضوعات مشتركي هستند كه از جمله ميتوان به مهارتهاي كنترل توجه (تمركز)، انگيزش، توسعهی اعتماد به نفس، تصويرسازي ذهني، هدف‎گزيني، مهارتهاي خودآگاهي18 و عزت نفس19 اشاره نمود. همچنین ماهونی20 و همکاران (1987) اظهار داشته اند که مهارتهایی مانند مدیریت استرس، تمرکز، انگیختگی، آمادهسازی روانی و اعتماد به نفس از اجزای مهم مهارتهای روانی هستند که مشخصات روانشناختی ورزشکاران نخبه را تشکیل میدهند.
با توجه به موارد ذکر شده، تحقیق حاضر بر آن بود تا ویژگیهای روانی ورزشکاران نخبه در مقایسه با همتایان زیر نخبه آنها را مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که این ویژگیها ممکن است در ورزشهای انفرادی و گروهی با هم متفاوت باشد، در این تحقیق ورزشکاران رشتههای جودو و والیبال مورد مقایسه قرار گرفتند. همچنین برای کنترل عامل جنسیت، آزمودنیهای تحقیق از بین دختران ورزشکار انتخاب شدند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه مهارتهای روانی ورزشکاران دختر نوجوان نخبه و زیر نخبه در رشتههای جودو و والیبال میباشد.
1-3: اهمیت و ضرورت پژوهش:
با توجه به پیشرفت سریع جامعه بشری در ابعاد گوناگون، ورزش هم از این پیشرفت بی نصیب نمانده و روز به روز ورزشکاران سراسر دنیا سعی میکنند با استفاده از نتایج پژوهشهای متخصصان در کوتاهترین زمان ممکن خود را به اوج برسانند و هر روز موفقیت جدید کسب نمایند. موفقيت در رشتههاي مختلف ورزشي به عوامل متعددي وابسته است. سعي مربيان ورزشي بر آن است تا هرگونه تمرين و تجربهاي را براي موفقيت ورزشكاران بهكار گيرند و تنها در صورتي كه ويژگيهاي ورزشكاران و ميزان تاثير آنها در موفقيت ورزشي را به خوبي بشناسند، ميتوانند شانس موفقيت ورزشكاران را بالا ببرند (اسمیت21 و همکارن، 1992).
ورزشكاران ، مربيان و حتي تماشاگران ورزشي اغلب مسابقاتي را به خاطر دارند كه در آنها، با وجود آمادگي جسماني و فني، ضعف آمادگي رواني مانع موفقيت ورزشكار يا تيم بوده است. این مسئله حاکی از آن است که عملكرد مطلوب در ورزش حاصل تركيبي از تواناييهاي فني (تكنيكي و تاكتيكي)، جسماني(قدرت، سرعت و …) و رواني (تمركز، اعتماد به نفس، كنترل اضطراب و …) است (واعظ موسوی، 1386). ورزشكاران به طور معمول در زمينههاي جسماني و فنی تمرينات و مهارت بيشتري دارند و اغلب آگاهي كمتري از فاكتورهاي روانشناختي موثر بر عملكرد و اجراي ورزشي خود دارند. این در حالیست که اکثر تحقیقات در زمینه استعدادیابی ورزشی هم بیشتر تاثیر آمادگیهای جسمانی و مهارتی در موفقیتهای آتی ورزشکاران را مورد مطالعه قرار داده اند (پیون و همکاران، 2014) و کمتر به نقش آمادگیهای روانی پرداخته اند. پس براي مديريت علمي و حرفهاي ورزش، شناسايي عاملهاي روان شناختي تأثيرگذار بر رفتار و موفّقيت ورزشي ضرورت به شمار ميرود. زمانی میتوان بهترین و دقیقترین شناخت را از ساختار استعداد ورزشکار بدست آورد و زوایای پنهان و نهفتهی استعداد ورزشکاران را شناخت که نتایج آزمونهای استاندارد استعدادیابی روانی با سایر شاخصهای استعدادیابی ترکیب شود (کجبافنژاد،1392). ، استفاده از پرسشنامههای روانشناختی میتوانند از جنبههای نظری و کاربردی در ارزیابی آمادگی روانی به عنوان شاخصی برای استعدادیابی مؤثر واقع شوند. عدم شناخت صحیح از متغیرهای آمادگی روانی ممکن است مربیان، والدین و یا حتی خود ورزشکاران را به سمت و سویی غلط سوق دهد و سرخوردگی ورزشکار، افت عملکرد ورزشی، و اتلاف زمان و هزینههای مالی را در پی داشته باشد.
همسو با پیشرفت ورزش قهرمانی و حضور ورزشکاران نخبه در عرصهی رقابتهای ورزشی، توجه به ردههای سنی پایهی نونهالان و نوجوانان به منظور استعدادیابی و پشتوانه سازی اهمیت زیادی پیدا کرده است (هیرینن22 و همکاران، 2004). سنین پایه به دامنه سنی کمتر از 18 سال معطوف میشود که در این سنین میتوان به استعدادیابی ورزشی پرداخت (واینبرگ و گولد23، 2011). هرچند، اکثر تحقیقات پیشین در این زمینه به بررسی وضعیت آمادگیهای روانی ورزشکاران در ردههای سنی بزرگسال و یا جوانان پرداخته اند (اصفهانی و قزل سفلو، 1392؛ میرزایی ، رحمانیان و بردار، 1386).
همچنین نيازهاي روانشناختي رشتههاي ورزشي تيمي و انفرادي با هم تفاوت دارند. چراكه در رشتههاي تيمي تعامل با هم تيميها و پيادهسازي راهكارهاي گروهي، اهميت زيادي دارد. اما در رشتههاي انفرادي، توانايي حفظ و ارتقاي انگيزهی دروني، تمركز فردي و برخي مهارتهاي ديگر داراي ارزش است. پس باید به این مهم نیز توجه کرد (غفوری، 1392). تحقیقات چندی در خصوص شناسایی مهارتهای روانی و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی انجام شده است، ولی به دلیل ویژگیهای خاص هر رشتهی ورزشی بهتر است که این مهارتها در هر رشته به صورت جداگانه بررسی شوند. تحقیقاتی که به بررسی این مهارتها در رشتهی ورزشی جودو و والیبال پرداخته باشد، محدود است و نیاز به بررسی این مهارتها در این رشتههای ورزشی در کشور احساس میشود.
زمانی که بخواهیم ورزشکاران را براساس ویژگیهای عملکردی با هم مقایسه کنیم خواهیم دید که در سطوح مختلف رقابتی ورزشکاران سطوح بالاتر امتیازات بهتری نسبت به ورزشکاران سطوح پایین تر کسب میکنند. در مقابل، اگر بخواهیم بازیکنانی که در یک سطح مسابقات قرار دارند را با هم مقایسه کنیم این قاعده دیگر حکم فرما نیست. بنابراين براي اينكه مكانيزمهايي كه به شكوفايي در ورزش منجر ميشوند را شناسايي كنيم، بايد بر روي گروهي از ورزشكاران مستعد پژوهش كنيم كه همه آنها در سطح بالايي از عملكرد نسبت به سن خود هستند. اين مهم با مقايسه ورزشكاران نخبه و زيرنخبه ميسر است (آلفرنیک24 و همکاران، 2004). در واقع، مقایسه ویژگیهای روانی افراد نخبه با زیر نخبه در ردههای سنی پایه این امکان را فراهم میسازد تا به درک بهتری در خصوص معیارهای روانی لازم برای موفقیت در رشته ورزشی مورد نظر دست یافت و متعاقبا راهکارهای مناسبتری را برای شناسایی و آموزش افراد مستعد ارائه نمود.
1-4: اهداف پژوهش:
1-4-1: اهداف اصلی:
هدف کلی این پژوهش بررسی و مقایسه میزان آمادگی روانی بازیکنان نوجوان دختر در رشتههای ورزشی والیبال وجودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه است.
1-4-2: اهداف اختصاصی:
اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

1. بررسی و مقایسه مهارتهای روانی پایه (اعتماد بنفس، تعهد و هدف گزینی) بازیکنان نوجوان دختر در رشتههای والیبال وجودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروههای سني 14 تا 17 سال.
2. بررسی و مقایسه مهارتهای روان- تنی (واکنش به استرس، آرمیدگی،کنترل ترس و نیروبخشی) بازیکنان نوجوان دختر در رشتههای والیبال وجودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروههای سني 14 تا 17 سال.
3. بررسی و مقایسه مهارتهای شناختی (تمرکز، بازیافت تمرکز، تمرین ذهنی، تصویر سازی و طرح مسابقه) بازیکنان نوجوان دختر در رشتههای والیبال وجودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروههای سني 14 تا 17 سال.
4. بررسی و مقایسه آمادگی روانی (مجموع 12 فاکتور فوق الذکر) بازیکنان نوجوان دختر در رشتههای والیبال وجودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروههای سني 14 تا 17 سال.

1-5: فرضیههای پژوهش:
بر اساس اهداف اختصاصی مورد اشاره، فرضیههای تحقیق عبارتند از:
1. وضعیت مهارتهای روانی پایه (اعتماد بنفس، تعهد و هدف گزینی) بازیکنان نوجوان دختر در رشته های والیبال وجودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروه های سني 14 تا 17 سال متفاوت است.
2. وضعیت مهارتهای روان- تنی (واکنش به استرس، آرمیدگی،کنترل ترس و نیروبخشی) بازیکنان نوجوان دختر در رشته های والیبال وجودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروه های سني 14 تا 17 سال متفاوت است.
3. وضعیت مهارتهای شناختی (تمرکز، بازیافت نمرکز، تمرین ذهنی، تصویر سازی و طرح مسابقه) بازیکنان نوجوان دختر در رشته های والیبال وجودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروه های سني 14 تا 17 سال متفاوت است.
4. وضعیت آمادگی روانی (مجموع 12 فاکتور فوق الذکر) بازیکنان نوجوان دختر در رشته های والیبال وجودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه در گروه های سني 14 تا 17 سال متفاوت است.
1-6: تعریف واژهها و اصطلاحات:
1-6-1: استعدادیابی ورزشی:
استعدادیابی فرایندی است که با استفاده از آزمونهای مختلف درصدد شناسایی ویژگیهایست که افراد نخبه را از زیر نخبه متمایز میکند. و ورزشکارانی که دارای چنین ویژگیهای باشند را به عنوان افرادی با پتانسیل تبدیل شدن به نخبه معرفی میکند.
1-6-2: آمادگی روانی:
در این تحقیق امتیازی که فرد در سه گروه مهارتهای روانی پایه (اعتماد به نفس، تعهد، هدف گزینی) مهارتهای روان-تنی (واکنش به استرس ، آرمیدگی، کنترل ترس و نیروبخشی) و مهارتهای شناختی (تمرکز، بازیافت تمرکز، تمرین ذهنی، تصویرسازی و طرح مسابقه) کسب میکند.
1-6-3: بازیکنان نخبه
به بازیکنانی اطلاق می شود که با داشتن حداقل دو سال سابقه تمرین در رشتههای ورزشی والیبال و جودو به عضویت تیم درآمده اند و در مسابقات استانی یا کشوری حضور پیدا کردهاند.
1-6-4: بازیکنانزیر نخبه
بازیکنان زیر نخبه به کسانی اطلاق میشود که با داشتن حداقل دو سال سابقه تمرین موفق به عضویت در تیم نشدهاند و در سطح باشگاهی مشغول به تمرین هستند.
1-6-5: نوجوانان
نوجوانان این تحقیق را ورزشکارانی تشکیل میدهند که سن آنها 14 تا 17 سال است.

1-6-6: ورزش تیمی
ورزشی است که در آن امتیاز به دست آمده در مسابقات نشانگر عملکرد کلیه اعضاء باشد و برای رسیدن به هدف، اعضاء تیم به نوعی همکاری و تشریک مساعی نیاز دارند. در این تحقیق منظور والیبال است.
1-6-7: ورزش انفرادی
ورزشی است که در آن امتیاز به دست آمده در مسابقات نشانگر عملکرد فرد خاص باشد. در تحقیق حاضر منظور جودو می باشد.

1-7: متغيرهاي پژوهش:
1-7-1: متغيرهاي وابسته:
متغیرهای مورد اندازه گیری در این تحقیق فاکتورهای آمادگی روانی شامل مهارتهای روانی پای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، استعدادیابی، والیبالیست، مهارت های روانی Next Entries منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، استعدادیابی، فعالیت ورزشی، یونان باستان