منبع پایان نامه درباره هوش هیجانی، جمعیت شناختی، رفتار کارآفرینانه، مشاهده پذیر

دانلود پایان نامه ارشد

جرات کارمندان زن در بیان و اجرای خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها و رفتارهای کارآفرینانه؛ که می‌تواند ناشی از عدم اعتماد به نفس، مورد تمسخر واقع شدن، عدم پذیرش ایده‌ها و نظرات توسط مدیران و عدم احساس حمایت از طرف مدیران باشد.
• صمیمیت بیشتر مدیران با کارمندان مرد (زیرا تمامی مدیران مرد بوده‌اند) و راحت بودن در ارائه نظرات و احساس حمایت بیشتر کارمندان مرد از طرف مدیریت نسبت به کارمندان زن.
• سازگاری و انعطاف بیشترکارکنان زن در برابر تغییرات ناخواسته و ناهنجاری‌ها.
در تحقیق جهانگیری و ثقفی(1387) به این نتیجه دست یافتند که کارآفرین بودن با سابقه کار، جنسیت و پست سازمانی رابطه نداشته است. لئونیداس و واسیلیس(2007) بیان داشتند که: ما انتظار داشتیم کارمندان زن و کارمندان با مدرک دانشگاهی از نظر کارآفرینی نمره بیشتری را نسبت به کارمندان مرد و کارمندان فاقد مدرک دانشگاهی کسب کنند. با این وجود هیچ تفاوت مشخصی از این تحقیق به دست نیامده است، که این جواب غیر منتظره است اما تعجب آور نیست زیرا زنان تمایل بیشتری نسبت به همتایان مرد خود در اجتماعی و یکی شدن با هنجارهای سازمان دارند و همچنین باید در نظر گرفت که 60% افراد این تحقیق را مردان تشکیل داده‌اند. دو تحقیق ذکر شده در راستای تحقیق حاضر بوده و می‌تواند تاییدی بر نتایج تحقیق حاضر باشد.
• در انتهای تحقیق با توجه به آزمون‌های برازشی که برای مدل ارائه شده در تحقیق انجام گرفت در مدل ارائه شده تغییراتی انجام شد ؛ متغییر مشاهده پذیر هوش هیجانی از متغییر مکنون هوش استراتژیک حذف شد. از متغییر مکنون توسعه سازمانی، متغییر مشاهده پذیری حذف نشد تنها سؤالات 39 و 53 از شاخص سوم ( نگرش نسبت به تغییر)، سؤال 54 از شاخص هفتم( مکانیزم های سودمند)، سؤالات 32 و 58 از شاخص پنجم( روابط) حذف شد. مدل رفتار کارآفرینانه به تنهایی از برازش بسیار مناسبی برخوردار بوده است اما در برازش کلی مدل، متغییرمشاهده پذیر، نگرش نسبت به تغییر از مدل رفتار کارآفرینانه حذف شد. حذف شدن هوش هیجانی( نیک خواهی و تقلیل یافتگی) از مدل می‌تواند مربوط به:
1. فرهنگ موجود در تمامی ادارات دولتی مبنی بر نسبتاً دائمی بودن جایگاه مدیران این نگرش را در آن‌ها ایجاد می‌کند که به ویژگی‌های هوش هیجانی مانند رهبری تیم‌ها، پشتکار برای نیل به نتایج خوب، توانایی در پیش قدم شدن اهمیت ندهند و از این جهت فاقد ویژگی‌های هوش هیجانی باشند.
2. پرسشنامه هوش استراتژیک که در آن بعد هوش هیجانی قرار گرفته است بر اساس فرهنگ غرب طراحی شده است و ممکن است مدیران ایرانی به خصوص در بخش دولتی فاقد این ویژگی باشند.
3. مدیران شاید بالقوه دارای خصایص هوش هیجانی باشند اما شرایط محیطی و نوع فرهنگ کارکنان اجازه بالفعل شدن این خصوصیت مدیران را به آن‌ها ندهد.
4. مدیران بخش‌های دولتی چون این پست سازمانی را از سازمان دولتی دریافت می‌کنند و سازمان مربوط به دولت است و آن‌ها موظف به اجرای آیین نامه‌های ارسالی دولتی هستند فاقد وفاداری، مسئولیت پذیری، مفید بودن، معنوی و غیر مادی عمل کردن که جز مؤلفه نیک خواهی از بعد هوش هیجانی است، هستند. و همچنین نمی‌توانند آن بخش وجودی خود را که مربوطه به رسمیت شناخته شدن، بازرسی و کنترل مربوط به مؤلفه خود تقلیل یافتگی است را کاهش دهند زیرا تمایل به اجرای دقیق دستورات دولتی به منظورحفظ جایگاه و ترقی دارند.
5-3. محدودیت‌های تحقیق:
• این تحقیق در سازمان دولتی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است از این جهت ممکن است قابل تعمیم به سازمان و مؤسسات خصوصی و نیمه خصوصی نباشد.
• با توجه به این که ویژگی‌ها و شاخص‌های مطرح شده برای هوش استراتژیک توسط فیلسوف‌های شرق و غرب مشابه به هم بوده است اما پرسشنامه هوش استراتژیک طراحی شده براساس فرهنگ غرب را شاید بتوان به عنوان یکی از محدودیت‌های تحقیق حاضر به شمار آورد.
• در این تحقیق برای معادلات ساختاری از روش لیزرل استفاده شده است که متغیر های تعدیل گر جمعیت شناختی در مدل قابل سنجش نیست. می توان از روش‌های مختلف معادلات ساختاری دیگر مانند AMOS وEQS برای سنجش متغیر های تعدیل گر جمعیت شناختی استفاده نمود و پاسخ ها را با هم مقایسه نمود.
5-4. پیشنهادات
1. با توجه به نتیجه فرضیه اصلی پیشنهاد می‌شود که سازمان‌ها و مؤسسات، هوش استراتژیک مدیران را که دربرگیرنده ویژگی‌های شخصی آن‌هاست، از طریق آموزش و تعلیم دادن فرایند تجزیه و تحلیل اطلاعات، جمع آوری اطلاعات صحیح و درست تقویت نمایند. هوش استراتژیک را نیز می‌توان از طریق بهبود هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت دانش در سازمان‌ها تقویت نمود و همچنین به سازمان ها برای دستیابی به رشد، توسعه و کارآفرینی پیشنهاد می شود اقدامات زیر را در سازمان ها انجام دهند:
• ارتباطات داخلی تمامی کارکنان به طور مناسب پوشش داده شود.
• فرایندها به صورت ساده و قابل فهم تنظیم شده باشند.
• مدیران به منظور حمایت از ایده‌های نوآورانه آموزش ببینند و کارکنان، حمایت سازمان را از طریق سرپرست مستقیم خود دریافت نمایند.
• بازخور سریع، ساده و آموزنده
• ایده‌ها با امکان به کارگیری گسترده از ذهن ، تجزیه و تحلیل شوند.
• اندازه گیری و بهبود سیستم‌های بهبود مستمر
• ارزیابی عملکرد بیشتر به اهداف بلند مدت، ترکیب نتایج فردی و تیمی و تحمل اشتباهات ممکن تمرکز داشته باشد برای مدیران، فعالیت‌های نوآورانه تیم آن‌ها یک هدف روشن باشد و بخشی از ارزیابی عملکرد آن‌ها به حساب آید.
• ایجاد محیطی برای خلاقیت و تشویق افراد به خلاقیت
• بهبود فرهنگ نیک خواهی و فعالیت گروهی
• ایحاد محیط مناسب برای تامل، اندیشه و تعامل و به اشتراک گذاری تجربه ها

2. با توجه به نتیجه فرضیه فرعی اول و دوم هوش هیجانی، دانش و دانایی و هوش عملی از مؤلفه‌های هوش استراتژیک اثر مثبت و معنی داری بر توسعه سازمانی و هوش عملی و دانش و دانایی اثر مثبت و معنی داری بر رفتارکارآفرینانه دارند. پیشنهاد می‌شود که مدیران توانایی‌های هوش عملی مانند توانایی حل مسئله و قضاوت‌های موقعیتی و همچنین دانش ضمنی خود را بهبود بخشند و سعی کنند تا استفاده مناسب از تجارب در موقعیت مناسب انجام گیرد. محیط سازمان در شکل گیری هوش عملی و دانش و دانایی از طریق ترغیب و تشویق مدیران و همچنین از طریق ایجاد فضای رقابتی سالم باعث می‌شود تا مدیران این ویژگی‌های شخصیتی را در خود تقویت کنند و باعث توسعه سازمان و رفتارکارآفرینانه شوند.
3. با توجه به نتیجه فرعی سوم پیشنهاد می‌شود که بدون توجه به ویژگی‌های جمعیت شناختی افراد مانند جنسیت، سن، تحصیلات، سمت سازمانی و سابقه به میزان هوش استراتژیک در این افراد و میزان نقش آن‌ها در توسعه سازمانی و بروز رفتارکار آفرینانه توجه شود. درواقع در سازمان‌ها و مؤسسات به نقش کاربردی و عملی افراد توجه شود.
5-6. توصیه‌ها
• این تحقیق در سازمان‌های خصوصی، نیمه خصوصی و سازمان‌ها و موسساتی که در سطح برون مرزی و بین المللی فعالیت می‌کنند، انجام شود تا تفاوت‌های آن‌ها را بتوان سنجید. در انواع سازمان‌های تجاری، نظامی، پزشکی و مهندسی نیز اجرا گردد.
• اثر متغییرهایی مانند تکنولوژی، فرهنگ، نوع سازمان و… به عنوان متغییرهای مستقل یا تعدیل گر بر رابطه هوش استراتژیک، توسعه سازمانی و رفتارکارآفرینانه.
• در این تحقیق تنها ویژگی‌های شخصیتی افراد مربوط به هوش استراتژیک و رفتار کارآفرینانه در نظر گرفته شده است و به نتیجه عملکردی افراد در سازمان توجهی نشده است، که به محققین آتی توصیه می‌شود که نتیجه کارکردی افراد علاوه بر ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها نیز توجه شود.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره رفتار کارآفرینانه، هوش استراتژیک مدیران، کارآفرینی، هوش هیجانی Next Entries تحقیق درمورد هوش سازمانی، استرس شغلی، شاخص‌های سنجش، وظایف سازمانی