منبع پایان نامه درباره همبستگي، همچنين، شغلي

دانلود پایان نامه ارشد

كاركنان و ارتباط آن با رضايت شغلي آنان است.
اين تحقيق همبستگي است زيرا تحقيقات همبستگي شامل كليه تحقيقاتي است كه در آنها سعي مي‌شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي كشف يا تعيين شود (دلاور 1374: 178). بطور كلي در تحقيق همبستگي هدف اصلي آن است كه مشخص شود آيا رابطه اي بين دو چيز يا چند متغير وجود دارد و اگر اين رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ (خاكي، 1379: 121).
در اين تحقيق به بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي كاركنان رضايت شغلي آنان در سازمان پرداخته شده است و وجود يا عدم وجود يك رابطه مثبت و معني دار ميان اين دو متغير مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابراين، از نوع همبستگي است. اين تحقيق همچنين پيمايشي از نوع مقطعي است زيرا در روش مقطعي، گردآوري داده ها درباره يك يا چند صفت در يك مقطع از زمان از طريق نمونه گيري از جامعه انجام ميشود (سرمد و ديگران، 1381: 83).
در اين تحقيق نيز اطلاعات در يك زمان جمع آوري گرديده است و از نوع مقطعي است.
3-3- روش گردآوري داده ها
در اين تحقيق داده هاي ثانويه (داده هاي كه قبلاً توليد شده و در منابع موجود قابل دسترسي است) از طريق روش كتابخانه اي شامل مطالعه كتب، اسناد و مدارك و همچنين مطالب مورد نياز از اينترنت جمع آوري شده و از اين داده ها براي تدوين مباني نظري استفاده شده است همچنين داده هاي اوليه (داده هايي كه قبلاً وجود نداشته و بايد توسط خود محقق ايجاد شوند)‌با استفاده از روش ميداني (پرسشنامه) جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق بدست آمده است.
– پرسشنامه
در تحقيق حاضر، ابزار اصلي سنجش، پرسشنامه است كه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تأمین کننده، وفاداری مشتری، شرکتهای تعاونی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد وفاداری مشتری، رضایت مشتری، تأمین کننده