منبع پایان نامه درباره همبستگي، متغير، زير

دانلود پایان نامه ارشد

کتابخانههاي بانکها و دانشگاه استفاده شده است.
براي جمع آوري اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضيهها و سنجش نظرات مشتريان، از پرسشنامه استفاده شده است که همان روش جمع آوري ميداني اطلاعات است
که در اين تحقيق پرسشنامه استاندارد مي باشد. که از مقاله بيس استخراج و بومي سازي مي شوددر بخش اول پرسشنامه، سؤالات مربوط به جمعيت شناختي و مشخصات فردي پاسخ دهندگان طراحي شده، در بخش دوم سؤالات مربوط به متغيرهاي پژوهش قرار دارد.

4-3- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه :
با توجه به تعريف، يک جامعه آماري عبارت است از افراد يا واحدها که در يک مقياس جغرافيايي مشخص داراي حداقل يک صفت مشترک باشند(حافظ نيا، 1377، 98).
4-3-1-جامعه آماري:
اين پژوهش تمام افرادي هستند که داراي حساب بانکي از قبيل حساب کوتاه مدت،بلند مدت و پس انداز در بانک بانکهاي خصوصي و دولتي در سطح شهر کرمانشاه در سال1392 مي باشند.
4-3-2-روش نمونه گيري :
در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ساده استفاده مي شود.
4-3-4-حجم نمونه:
در خصوص تعيين حجم نمونه، ميتوان از چند روش استفاده کرد و حجم نمونه متناسب با تحقيق را به دست آورد. وقتي جامعه آماري مشخص و محدود و مقدار آن معلوم باشد(تعداد افراد داراي حساب حدود 7500 نفر در دو بانک خصوصي و دولتي داراي ارتباط الکترونيکي)فرمول حجم نمونه از رابطه زير بدست مي آيد:

در اين پژوهش سطح اطمينان 90 درصد است در اينصورت Z متناظر با آن برابر 96/1 ميباشد.
بنابراين تعداد 250 پرسشنامه در ميان جامعه آماري توزيع ميگردد.
5-3-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
در تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار هاي AMOS وSPSS از دو آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است. به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته و فرضيه تحقيق با استفاده از نرمافزارSPSS از آزمون ها و معيارهاي زير استفاده ميشود .

معرفي مدل ها و معيارها و ضرايب
-3-1)مدلها:
-3-1-1) روش همبستگي اسپيرمن:
تحليل همبستگي اسپيرمن ابزار آماري است که به صورت انداز هاي ترتيبي(رتبه اي )بيان مي شوند. براي محاسبه اسپيرمن نيز، افراد جامعه را بر حسب يکي از دو متغير مورد مطالعه مرتب مي کنيم. آن گاه به هر دو متغير رتبه مي دهيم. در نهايت نيز، ميزان همبستگي بين اين رابطه ها را حساب مي کنيم (منصورفر ،103:1384-102).
فرمول اسپيرمن به شکل زير مي باشد:

rs
که در آن d2 برابر است با اختلاف رتبه ها
نظير همبستگي پيرسون، دامنه ضريب همبستگي اسپيرمن از 1- تا 1+ تغيير مي کند هنگامي که تمامي افراد، رتبه يکساني در هر دو متغير داشته باشند، همبستگي رتبه هاي 1+ خواهد شد و هنگامي که رتبه هاي آنان در يک متغير، دقيقا مخالف رتبه شان در متغير ديگر باشد، در ان صورت اسپيرمن 1- خواهد شد. اما اگر هيچ رابطه اي بين رتبه ها وجود نداشته باشد، مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن صفر خواهد شد. مقدار ضريب همبستگي اسپرمن براي داده هايي به کار مي رود که داراي مقياس رتبه ا ي باشند يعني داده هايي که کمي و داراي صفر واقعي باشند. از اين آزمون جهت تعيين ميزان ونوع رابطه آنها با يکديگر استفاده شده است.

3-1-2) رگرسيون چندگانه
مدل هاي رگرسيوني که شامل دو يا چند متغير مستقل باشند به مدل هاي رگرسيون چندگانه معروفند. فرض کنيد ، k متغير تصادفي مستقل باشند و يک متغيرتصادفي وابسته باشد. رگرسيون خطي چندگانه ميان اين متغيرها به صورت زير تعريف مي شود:

که در آن عرض از مبدا و ضرايب رگرسيوني مي باشند.
حال به منظور آزمون فرض
“: مدل رگرسيون خطي برازش داده شده، معني دار نيست ” در برابر فرض “: مدل رگرسيون خطي برازش داده شده، معني دار است ” از جدول تجزيه واريانس استفاده مي کنيم که به صورت زير مي باشد.
جدول( 4-1): تجزيه واريانس رگرسيون چندگانه
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
آماره F
سطح معني داري
رگرسيون
SSR
k
MSR=SSR/k
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-k-1
MSE=SSE/n-k-1

مجموع
SST
n-1

تصميم گيري
اگر فرض را در سطح خطاي 05/0 رد مي کنيم و در غير اينصورت را مي پذيريم.

-3-1-3) معيارهاي NFI ، RFI ، IFI ، CFI
3-1-3-1) NFI : اين شاخص به مقايسه مدل مستقل (مدلي که در آن بين متغيرها هيچ رابطه اي نيست به اين مدل، مدل پايه نيز گفته مي شود) با مدلي که توسط ما پيشنهادداده مي شود، مي پردازد. اين شاخص هرچه به عدد يک نزديک تر باشد به اين معناست که مدل پيشنهادي ما مناسب بوده است و به صورت زير محاسبه مي شود:

بطوريکه، A = مقدار آماره خي دو تحت مدل مستقل و
B = مقدار آماره خي دو تحت مدل پيشنهادي هستند.
4-2-1-3-2) RFI : شاخص برازش نسبي است و مناسبت مدل ارائه

شده را مي سنجد و به صورت زير محاسبه مي شود:
که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خي دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خي دو تحت مدل پيشنهادي هستند. و به ترتيب نشان دهنده درجه آزادي مدل مستقل و درجه آزادي مدل پيشنهادي هستند. هرچه مقدار RFI به يک نزديک تر باشد، مدل بهتر است.
4-2-1-3-3) IFI : اين معيار شاخص برازش نموي است و به صورت زير محاسبه مي شود:

بطوريکه A = مقدار آماره خي دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خي دو تحت مدل پيشنهادي و نشان دهنده درجه آزادي مدل پيشنهادي هستند. هرچه مقدار IFI به يک نزديک تر باشد نتيجه مي گيريم که مدل پيشنهادي مناسب است.
4-2-1-3-4) CFI: اين معيار شاخص برازش مقايسه اي است و به صورت زير محاسبه مي شود:

در اين فرمول نيز مقادير A ، B ، d و همانند قبل تعريف مي شوند. هرچه مقدار CFI به يک نزديک تر باشد نتيجه مي گيريم که مدل پيشنهادي مناسب است.

در تجزيه و تحليل آماري از دو آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است. آمار توصيفي براي گردآوري و طبقه بندي داده‌هاي جمعيت‌شناختي و آمار استنباطي براي پاسخ به سوالات پژوهش و رد يا تأييد فرضيه‌ها بکار مي‌رود. از اينرو تجزيه و تحليل كمي شامل دو مرحله مي‌باشد:

مرحله اول: تجزيه و تحليل توصيفي داده‌هاي آماري جمعيت‌شناختي
در اين مرحله از تجزيه و تحليل داده ها از ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي جامعه آماري به ارائه آماره‌هاي توصيفي هر يك از متغيرهاي جمعيت‌شناختي و به شرح آن ها پرداخته است
مرحله دوم: آزمون استنباطي فرضيات پژوهش
جهت بررسي ميزان وشدت رابطه بين دو متغير از روش همبستگي پيرسون با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و AMOS انجام مي شود،همچنين از آزمونهاي آماري رگرسيون ساده،رگرسيون چندگانه، معيارهاي NFI، RFI، IFI، CFI، و روش همبستگي پيرسون به تجزيه و تحليل فرضيات پرداختيم.

6-3- پايايي و روايي پژوهش
3-6-1- روايي
مفهوم روايي يا اعتبار به اين سوال پاسخ مي‎دهد كه ابزار اندازه‎گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‎سنج بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‎گيري نمي‎توان به دقت داده‎هاي حاصل از آن اطمينان داشت. (حجازي، 1379)
پايايي يا قابليت اعتماد يكي از ويژگي‎هاي فني ابزار اندازه‎گيري است. مفهوم يا رشد با اين امر سرو كار دارد كه ابزار اندازه‎گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه‎ نتايج يكساني به دست مي‎دهد، ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه‎گيري ويژگي‎هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي‎هاي متغير و موقتي وي را مي‎سنجد معمولاً واضح ضريب قابليت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ ارتباط كامل است .(همان منبع، 1379)
به منظور افزايش اعتبار پرسش‎نامه تحقيق، پس از تنظيم اوليه آن، به صورت آزمايشي بين چند كارشناس و صاحبنظران در زمينه امور بانکي و همچنين اساتيد دانشگاه توزيع و مورد نقد و بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات آن‎ها بازنگري نهايي انجام شد.

3-6-2) پايايي
در اين تحقيق براي تعيين قابليت اعتماد نتايج از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است:
يکي از روشهاي تعيين پايايي پرسشنامهها استفاده از آلفاي کرونباخ مي باشد، آلفاي كرونباخ از رابطه زير بدست مي‎آيد.

: تعداد زير مجموعه سوال‎هاي پرسشنامه
:‌واريانس زير آزمون
: واريانس كل آزمون
نتايج حاصل از استفاده روش آلفاي كرونباخ در ادامه آمده است.
ضريب قابليت اعتماد
تعداد نمونه= 250
تعداد سؤال = 25
در اين تحقيق براي سوالات فرضيات بصورت جداگانه و نيز براي كل پرسشنامه آلفا محاسبه مي شود. اگر آلفاي محاسبه شده بزرگتر از 7/0 باشد نشان دهنده اعتبار ابزار اندازه گيري است.

رديف
فرضيه
نام متغيير
تعداد سؤال
ترتيب سؤال
1
1
جمع آوري اطلاعات مشتريان
3
20-18
2
2
تصميم گيري آگاهانه
3
16-14
3
3
قابليتهاي مديريت ارتباط
3
13-11
4
4
شايستگي هاي مديريتي قابليتهاي مديريت
3
10-8
5
5
شايستگي هاي مديريتي و موفقيت بانک
1
7
6
6
موفقيت بانک
در مديريت
3
7-4
7
7
هزينه هاي
ارتباطي
3
3-1
8
8
تنوع مراکز بانکي
3
22-25
9
9
رشد و سود آوري در بانک
2
21-22

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها

4-1) مقدمه
در فصل سوم توضيحاتي درباره روش تحقيق، سوالات و فرضيات تحقيق، روش نمونه گيري و جمع آوري اطلاعات ارائه گرديد. در اين فصل با توجه به توضيحاتي كه در فصل قبل داده شد بر اساس اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه هاي ارائه شده، به آزمون فرضيات و استخراج مدلها با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و AMOS مي پردازيم. همچنين با استفاده از جداول خروجي نرم افزارهاي مذكور، نتايج كسب شده از آزمون فرضيات نيز ارائه مي شود و در پايان با استفاده از معيارهاي انتخاب مدل بهينه، بهترين مدل ارائه شده معرفي مي گردد.

4-2) معرفي مدل ها و معيارها و ضرايب
4-2-1)مدلها:

4-2-1-1) روش همبستگي اسپيرمن:
تحليل همبستگي اسپيرمن ابزار آماري است که به صورت انداز هاي ترتيبي(رتبه اي )بيان مي شوند. براي محاسبه اسپيرمن نيز، افراد جامعه را بر حسب يکي از دو متغير مورد مطالعه مرتب مي کنيم. آن گاه به هر دو متغير رتبه مي دهيم. در نهايت نيز، ميزان همبستگي بين اين رابطه ها را حساب مي کنيم (منصورفر ،103:1384-102).
فرمول اسپيرمن به شکل زير مي باشد:

rs

که در آن d2 برابر است با اختلاف رتبه ها
نظير همبستگي پيرسون، دامنه ضريب همبستگي اسپيرمن از 1- تا 1+ تغيير مي کند هنگامي که تمامي افراد، رتبه يکساني در هر دو متغير داشته باشند، همبستگي رتبه هاي 1+ خواهد شد و هنگامي که رتبه هاي آنان در يک متغير، دقيقا مخالف رتبه شان در متغير ديگر باشد، در ان صورت اسپيرمن 1- خواهد شد. اما اگر هيچ رابطه اي بين رتبه ها وجود نداشته باشد، مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن صفر خواهد شد. مقدار ضريب همبستگي اسپرمن براي داده هايي به کار مي رود که داراي مقياس رتبه ا ي باشند يعني داده هايي که کمي و داراي صفر واقعي باشند. از اين آزمون جهت تعيين ميزان ونوع رابطه آنها با يکديگر استفاده شده است.

4-2-1-2) رگرسيون چندگانه
مدل هاي رگرسيوني که شامل دو يا چند متغير مستقل باشند به مدل هاي رگرسيون چندگانه معروفند. فرض کنيد ، k متغير تصادفي مستقل باشند و يک متغيرتصادفي وابسته باشد. رگرسيون خطي چندگانه ميان اين متغيرها به صورت زير تعريف مي شود:

که در آن عرض از مبدا و ضرايب رگرسيوني مي باشند.
حال به منظور آزمون فرض
“: مدل رگرسيون خطي برازش داده شده، معني دار نيست ” در برابر فرض “: مدل رگرسيون خطي برازش داده شده، معني دار است “

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سود شرکتها، سهم بازار Next Entries منبع پایان نامه درباره مقدار خطا، سطح معنادار