منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، فعال نمودن، صنعت نفت کشور

دانلود پایان نامه ارشد

ي قراردادها ، اشنايي دولت هاي ميزبان با انواع روشهاي تامين سرمايه و ايجاد مختلف قانوني- حقوقي قراردادها اهميت پيدا ميکند. زيرا هر چه ميزان اطلاع انها از کم و کيف قراردادها بيشتر باشد تنظيم قراردادهايي که منافع ملي بيشتري در بر دارد امکان پذير خواهد شد. در شرايط فعلي ، پيشرفت هاي تکنولوژيکي مسير صنعت را کاملا تغيير داده و حتي تجارت و شرايط عقد قرارداد با دولت جاي ميزبان نيز تحت تاثير اين مساله قرارا گرفته است. همچنين با ورود به هزاره سوم ، صنعت نفت وگاز با چالش هاي متعددي مواجه شده است و انتظار ميرود که اين روند ادامه يابد ، به همين دليل رقابت در اين صنعت بيش از پيش اوج گرفته و دولت ها به منظورتامين حداکثر منافع ملي و دستيابي به جديدترين تکنولوژي به رقابت شديدي خواهند پرداخت که اين رقابت در مورد شرکت هاي بين المللي نفتي نيز مصداق دارد. زيرا انها نيز براي در اختيار گرفتن پروژه ها رقابت شديدي در پيش دارند . افزايش سود شرکتها و رشد 33% سود توزيع شده انها از سال 2002 تا 2006 ميتواند مويد همين مطلب باشد (دامن پاک 1386-7) در سه دهه اخير در صنعت نفت و گاز اتفاقات و تغييرات بسياري رخ داده است که از ان جمله ميتوان برنامه هاي خصوصي سازي ، ورود برخي کشورها به بازار اقتصاد باز ، نوسانات قيمت ف رشد و پيشرفت هاي تکنولوژي به ويژه در لرزه نگاري سه بعدي حفاري افقي ، عمليات در ابهاي عميق ، تغييرات زير ساختي و ادغام هاي ايجاد شده را نام برد. در مورد حق مالکيت منابع ، به طور کلي شرکت هاي ملي نفت حق مالکيت و بهره برداري تمامي منابع هيدروکروبوري در حيطه جغرافيايي خود در اختيار دارند و فقط در برخي موارد عمليات بهره برداري را به پيمانکار ديگري واگذار ميکنند بر اورد ها نشان ميدهد که بيش از 90% دخائر يا منابع نفتي اثبات شده جهان و بيش از 60% ذخائر گاز جهان توسط شرکت هاي ملي بهره برداري ميشود. اما در سالهاي اخير اين شرکت ها به فکر ان افتاده اند که برخي از پروژه هاي نفت و گاز را به شرکت هاي خارجي واگذار کنند وا ين نظر بسياري از کشورها را به خود جلب کرده است.
در وضعيت فعلي جامعه بين المللي ، و هجمه عظيم کشور ما به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران براي سلب استقلال علمي و حقوق مسلم ملت ايران ، استفاده از ابزارهاي جديد حقوقي و توسعه هر چه بيشتر اين ابزاردها ميتواند يکي از روشهاي موثر در کاهش و حتي خنثي نمودن فشار اين هجوم نا برابر باشد. يکي از ابزارهاي روبه توسعه و نسبتا جديد در اين عرصه ، استفاده از فضاي مجازي و الکترونيکي است که با ورود شبکه هاي اجتماعي و ارتباطات تصويري و کلامي زنده ، وارد مرحله جديدي از رشد و توسعه خود شده است .
قراردادهاي بين المللي الکترونيکي نفت و گاز را شايد بتوان پاشنه آشيل تحريمهاي نفتي غرب عليه ايران تلقي نمود چرا که با ورود به بازارهاي الکترونيکي خريد و فروش نفت و گاز (بورسهاي نفت و انرژي) افراد ميتوانند آزادانه به خريد يا فروش نفت و گاز ب ههر مقداد دلخواه اقدام کنند.
جمهوري اسلامي ايران نيز به درستي اين مهم را با دو رويکرد تعقيب نموده است :
اول اينکه با اهتمام خاصي به گشايش بورس نفت ايران در کيش و آغاز معاملات اين بورس همت گمارده است تا با گشايش و فعال نمودن اين بازار، اولا قيمت فروش نفت براي اولين بار توسط يک کشور توليد کننده نفت تعيين شود و ثانيا با استفاده از ارتباط بين المللي بين اين بازار و بورسهاي انرژي دنيا ، راحتتر و سريعتر (و البته با دردسر کمتر حاصل از تحريم) مشتريان بين االمللي بتوانند نفت و گاز مورد نياز خود را از ايران خريد نمايند.
دوم اينکه با وارد شدن بخش خصوصي در بازرگاني و فروش نفت خام براي اولين بار در سال 1391 پس از ملي شدن نفت ف گام مهمي در رفع تحريمهاي نفتي برداشته شد چرا که مطابع متن تحريمهاي نفتي اتحادي اروپا ، کشورها و شرکتهاي اروپايي از خريد نفت و گاز بطور مستقيم از دولت جمهوري اسلامي ايران منع شده اند و اين ممنوعيت شامل افراد و شرکت هاي خصوصي ايراني نميشود . لذا بخش خصوصي بطور مستقيم نفت خام را از دولت ميخرد و سپس با سود معقولي ، آزادانه وبدون هيچگونه محدوديت حاصل از تحريم ، به هر شرکت يا کشور دنيا ميفروشد. اين روش با توجه به اينکه ممکن است باعث اينجاد انحصار و ويژه خواري (رانت خواري) شود نبايد در دراز مدت و بطور طولاني مدت مورد استفاده قرار گيرد و بلافاصله پس از رفع تحريم ها ، ميبايست متوقف شود.
قراردادهاي بين المللي الکترونيکي نفت و گاز به عنوان يکي از موثرترين و روبه رشد ترين روشهاي معاملاتي نفت و گاز در بورسهاي نفت و انرژي ، تلقي ميشود و بررسي جوانب مختلف حقوقي اين نوع قراردادها ، در منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوري اسلامي ايران بسيار تاثير گذار خواهد بود.
لذا مهمترين هدف اين تحقيق ، بررسي ابعاد حقوقي قراردادهاي بيع بين المللي الکترونيکي نفت و گاز به منظور بسط و توسعه هر چه بيشتر کاربرد اين نوع قراردادها و افزايش شفافيت معاملاتي و ارتقاء سطح کاربري اين نوع قراردادها و تشويق معامله گران داخلي به استفاده از اين نوع قراردادها و در نهايت تثبيت و افزايش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوري اسلامي ايران از اين طريق ، ميباشد.
ايران با داشتن شرايط جغرافيايي خاص و با توجه به دارا بودن منابع عظيم زير زميني ، نياز به ايجاد راهکارهاي مناسبي در بخش هاي مختلف صنعت نفت و گاز خود دارد به طوري که در يک بررسي کلي ميتوان دريافت که سرمايه گذاري خارجي و داخلي در اين کشور امري اجتناب ناپذير است ، اين مسئله در برنام هاي توسعه پنج ساله ايران مورد توجه قرار گرفته است جدول 1-1 اهداف کمي از وزارت نفت در برنامه توسعه چهارم را نشان ميدهد.
رديف
شاخص
واحد
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1
مقدار نفت و گاز اکتشافي (قابل استحصال)
ميليارد بشکه (نفت)
500
300
600
600
600
600

ميليارد متر مکعب (گاز)
84
320
230
220
20
220
2
ظرفيت توليد نفت خام
الف : خشکي
ب : دريا
هزار بشکه در روز
4195
4293
4446
4757
502
5230

هزار بکشه در روز
3409
3412
3495
3812
4099
4383

هزار بکشه در روز
750
881
951
945
903
847
3
متوسط تولي نفت خام
الف : خشکي
ب: دريا
هزار بشکه در روز
3909
4036
4179
4471
4702
4916

هزار بشکه در روز
3204
3274
3385
3583
3753
4120

هزار بشکه در روز
705
762
894
888
849
796
4
نف خام خوراک پالايشگاه ها
هزار بشکه در روز
1580
1571
1604
1592
1612
1676
5
نفت خام در دسترس براي صادرات
هزار بشکه در روز
2329
2465
3575
3879
3090
3240
6
در امد ارزي حاصل از صادرات نفت خام
ميليون دلار
16152
17095
17858

19966
21629
22469
4
توليد گاز غني
ميليون متر مکعب در روز
454
562/5
723/6
723/6
753/1
822/6
8
توليد گاز سبک
ميليون متر مکعب در روز
381/4
487/8
520/7
640/9
670/1
732
9
توليد ميعانات گازي
هر بکشه در روز
211
278
324
484
514
623
10
توليد مايعات گازي
هر بشکه در روز
137
154
155
161
177
198
11
حجم تزريق گاز
ميليون متر مکعب در روز
98/1
104/1
135/1
145/4
193/1
217/9
12
حجم تزريق اب
هزار بشکه در روز
310
640
650
650
650
650
13
توليد نقتا
هزار بشکه در روز
31
54
61
78
78
78
14
توليد گاز طبيعي مايع شده (LNG)
ميليون تن در سال
0
0
0
0
0
1/6
15
توليد گاز مايع (LPG)
ميليون تن در سال
0
0/7
1/2
3/5
5/1
6/4
16
توليد اتان
ميليون تن در سال
0
1
1/3
3/2
4/1
4/9
17
توليد GTL
هزار بشکه در روز
0
0
0
0
0
25
18
توليد گوگرد
هزار تن در سال
811
900
900
1152
1192
1287
جدول 1-1 اهداف کمي وزارت نفت در برنامه توسعه چهارم (1384-1388)
دليل اينکه چرا طرح اين مباحث و پيگيري آن براي صنعت نفت کشورمان با اهميت تلقي ميشود را ميتوان در چند فراز کلي و به ترتيب ذيل عنوان نمود.
وابستگي شديد به نفت و درآمدهاي حاصله از اين موجب شده است کليه مسائل اقتصادي ايران با مسائلي نفت اميخته شود و در نتيجه هر گونه اقدام در جهت پيشرفت صنعت نفت چه در بخش بالادستي و چه در بخش پايين دستي ميتواند به طور مستقيم ويا با تشخيص در امدهاي حاصل از توليدات اتي از منابع نفت و گاز براي بخش هاي ديگري توليدي کشور ، به توسعه اقتصادي ايران به صورت غير مستقيم کمک نمايد.
صنعت نفت در ايران بخش عمده اي است که سرمايه پذيري ان از لحاظ اقتصادي حتي ميتواند وابستگي اين کشور را به نفت کاهش دهد. زيرا اگر در امدههاي نفتي به سمت توليد سوق داده شود در نتيجه باعث اشتغال و کاهش مهاجرت در کشور ميگردند و اين مسائل موجبات توسعه اقتصادي ، سياسي و فرهنگي را فراهم مينمايد.
هم در جلب سرمايه گذاري خارجي و هم در روش تامين منابع مالي خارجي اشنايي با انواع سيستم هاي مالي با هدف ارائه تحليل مقايسه اي و انتخاب گزينه هاي برتر در چارچوب ويژگي ها و محدوديت هاي قوانين جاري کشور کاملا ضروري است.
با توجه به تحريم هاي امريکا عليه جمهوري اسلامي ايران همچنان شرکت هاي بين المللي نفت و گاز ميخواهند در ايران حضور يابند . اين مهم ضرورت اشنايي عميق تر با انواع روشهاي سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي را براي صنعت نفت و گاز کشورمان تشديد ميکند.
به دليل اهميت موضوع انعقاد قراردادهاي توليد نفت و گاز کشور با شرکت هاي خارجي و جلوگيري از اشتباهات موجود، انجام مطالعاتي در اين زمينه براي کشور بسيار مفيد است و ميتواند از تکرار اشتباهات ممانعت به عمل اورد و منجر به افزايش قدرت رقابتي کشور در انعقاد قراردادهاي توسعه نفت و گاز گردد.
هدف تحقيق
با توجه به نياز کشور به سرمايه گذاري خارجي و بر اساس مطالبي که عنوان شد در اين مطالعه سعي بر اين است راههاي مختلف سرمايه گذاري خارجي در کشور در بخش بالادستي نفت و گاز مورد بررسي قرار گيرد و نقاط قوت و ضعف شيوه هاي مختلف قرارداد نفت و گاز و به طور خاص تر قراردادهاي بيع مقابل و مشارکت در توليد شناخته شود. هدف از اين بررسي در صورت امکان پاسخ اين سوال است که از انواع قراردادهاي توليد نفت و گاز کداميک منافع ملي کشور را بيشتر تامين مينمايند. به اين منظور نقاط قوت و ضعف هر يک از قراردادهاي بيع متقابل و مشارکت در توليد ارائه ميشود وبا توجه به قوانين و مقررات کشور و امکانات موجود به شيوه ي مناسب براي سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت گاز دست يافت.
از اين طريق ميتوان اطمينان بيشتري به بهره برداري از منابع عظيم نفت و گاز کشورمان پيدا نمود و با خاطري اسوده از تکنولوژي و تجهيزات کشورهاي پيشرفته بهره من شد. لذا با اين گونه تحقيقات و مطالعات ميتوان اميدوار بود که در اينده با حفظ و صيانت از مخازن نفت و گاز بتوان به ميزان توليد مناسب دست يافت و با توجه به روند افزايشي تقاضاي نفت و گاز و همچنين غني بودن منابع هيدروکربوري کشورمان در اين زمينه بازار را از دست نداده و از اين طريق به در امدهاي ارزي کشور افزود همانگونه که قبلا ذکر شد ايران کشوري است که به نفت و درامدهاي نفت خود بسيار وابسته مي باشد لذا بايد در اين زمينه کارهاي علمي زيادي انجام شود تا بدون بررسي و مطالعه ، مخازن کشور را به کشورهاي
داراي تکنولوژي نسپاريم ، بلکه از تکنولوژي و تجهيزات انان به نفع خود استفاده کرده و براي پيشرفت خود در اين زمينه تلاش کنيم مخصوصا در رابطه با گاز که کشور ما هنوز جوان است و نياز به استفاده از تخصص و تکنولوژي مدرن دارد که از جمله ميتوان در اين وضعيت فعلي جامعه بين المللي ، وفشار تحريم ها و هجوم همه جانبه کشورهاي غربي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران براي سلب استقلال علمي و حقوق مسلم ملت ايران ، و استفاده از ابزارهاي جديد حقوقي و توسعه هر چه بيشتر اين ابزارها ميتواند يکي از روشهاي موثر در کاهش و حتي خنثي نمودن فشار اين هجوم نا برابر باشد. يکي از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، ادله جرم، محل وقوع جرم