منبع پایان نامه درباره نام تجاری، ریسک درک شده، کیفیت ادراک

دانلود پایان نامه ارشد

رتبههای بعدی قرار دارند. ارزش احساسی کمترین تأثیر را بر قصد خرید مشتریان خودرو دارد .
یاسان اله پوراشرف و همكاران(1393) در تحقيقي با عنوان بررسی عوامل موثربرخریدمحصولات جعلی با برندلوکس درصنعت پوشاک موردمطالعه: شهراصفهان با متغيرهاي رضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری مورد مطالعه قرار گرفت در راستای هدف اصلی تحقیق، یازده فرضیه شکل گرفت که به ترتیب تاثیر رضایت خاطر شخصی مشتریان، سطح آگاهی، ارزش درک شده، اثر اجتماعی، پرستیژ، وفاداری مشتری، مسائل اخلاقی، ریسک گریزی، هنجار دهنی، ریسک درک شده و آگاهی از برند با خرید برند جعلی با برند لوکس شکل گرفت که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند. تحقیق از جهت هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه جمع آوری دادهها توصیفی و پیمایشی به شمار میآید. از نرمافزار Spss 19 برای تجزیه و تحلیل دادهها، استفاده گردید. جامعه مورد نظر، تمام مشتریان فروشگاه البسه در سطح شهر اصفهان میباشد. تعداد نمونه بالغ بر 384 در نظر گرفته شده است. نتايج نشان ميدهد كه رضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری بیشترین تاثیر را در خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند و سایر متغیرها تاثیری در حد متوسط بر روی خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند. از طرفی مدیران و تولیدکنندگان کالاهای لوکس باید دقت زیادی به مواردی که تاثیر زیادی در خرید برندهای جعلی کالای لوکس دارند، متمرکز کنند تا تمایل به این عمل را به حداقل میزان کاهش دهند.

جدول(2-1) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق

محسن نظری و رقیه رضایی عرب
(1393)

بررسی تاثیر علائم بیرونی کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا بادرگیری ذهنی بالا(موردمطالعه:لپ تاپ).

قیمت، برند،کشور مبدا، تبلیغات، بسته بندی،فروشگاه، دوستان، تجربه قبلی، اجزاء محصول، رتبه برند، گارانتی، تخفیف قیمتی، کیفیت داراک شده، قصد خرید

علائم بیرونی قیمت، برند، دوستان ،تجربه قبلی، رتبه برند، ویژگی های سخت افزار و گارانتی بر درک کیفیت لپ تاپ تاثیر می گذارد. همچنین رتبه برند، قیمت، برند،کشور مبدا، گارانتی، دوستان و تجربه قبلی برقصد خرید لپ تاپ تاثیر میگذارند.

متینه فتحعلی (1391)

بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید

ویژگیهای روانشناختی(انگیزه ها، جمعیت شناختی (جنسیت، سن، درآمد)،کیفیت خدمات، نگرش مصرفکننده نسبت به محصولات، تصویر ذهنی، ادراک از برند ، اثر اجتماعی، اثر خودبینی، قصدخرید
نتایج این تحقیق مشخص کرد که ویژگیهای روانشناختی بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس و کیفیت خدمات رستوران های لوکس اثر میگذارد. در رابطه با متغیر ویژگی های جمعیت شناختی تنها متغیر سن بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس اثر می گذارد و متغیرهای جنسیت و درآمد بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس تاثیری ندارند همچنین متغیرهای نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس، کیفیت خدمات رستوران های لوکس، ادراک از برند لوکس، اثر اجتماعی بر قصد خرید تاثیر دارند در حالی که متغیر تصویر ذهنی (رستوران) و خودبینی تاثیری بر قصد خرید ندارند.

منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
شاه حسینی، اخلاصی، رحمانی (1390)

ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان
تبلیغات دهان به دهان، تصمیم به خرید، ارزش ویژه برندخدمات، وفاداری یا عدم وفاداری، عکسالعمل درونی، ادراک مصرفکننده، آمیخته بازاریابی خدمات، ویژگیهای فردی.

تاثیرپذیری برجسته تبلیغات دهان به دهان از آمیخته بازاریابی و تاثیر زیاد آن بر خرید مشتریان تاثیر می گذارد، در حالی که این متغیر با ادراک درونی هیچ رابطه ای ندارد. نقش متغیر عکس العمل درونی و ادراکات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرف کنندگان بسیار حائر اهمیت است. عکس العمل درونی تنها از ادراکات درونی مشتری ناشی می شود و تاثیر مستقیمی بر روی ارزش ویژه برند خدمات ندارد.
عبدالحمید ابراهیمی، مهدی جعفرزاده کناری ، صابر بزرگی ماکرانی(1391)

برسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرفکنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری).

رضایت خاطرشخصی ،آگاهی ارزش، برداشت قیمت کیفیت، اثراجتماعی اثراجتماعی،وجهه برند، وفاداری به برند، مسائل اخلاقی، ریسک گریزی، هنجارذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند.

نتایج نشان میدهد که، عوامل رضایت خاطر شخصی، آگاهی ارزش، برداشت قیمت- کیفیت، اثراجتماعی، مسائل اخلاقی، هنجار ذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند تاثیر معنیداری بر نگرش نسبت به محصولات جعلی دارند و تاثیر وجهه برند، وفاداری به برند و ریسک گریزی برنگرش به محصولات جعلی معنیدار نبود و نگرش به محصولات جعلی نیز، تاثیر معنیداری برقصد خرید این محصولات دارد.

منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
صبا ثنایی نسب (1392)
بررسی تاثیر عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول بر قصد خرید مشتری درشهرستان خرمآباد

عوامل فردی (مانند خود پنداره، نیاز به منحصر به فرد بودن ، علاقه به خودرو، کیفیت ادراک شده و ارزش احساسی)، عوامل مرتبط با محصول ( مانند نام ونشانتجاری، خدمات پس از فروش و قیمت)و قصد خرید

نتایج نشان میدهد که همه عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول به جز ارزش احساسی بر قصد خرید خودرو تأثیر می گذارند. اولویت متغیرها براساس میزان تأثیر بر قصد خرید به صورت زیر است : علاقه به خودرو بیشترین تأثیر و سپس نیاز به منحصر به فرد بودن، قیمت، کیفیت ادراک شده، خدمات پس از فروش، برند یا نام و نشان تجاری وخودپنداره در رتبه های بعدی قرار دارند. ارزش احساسی کمترین تأثیر را بر قصد خرید خودرو دارد.

یاسان اله پوراشرف و همكاران(1393)

بررسی عوامل موثربرخرید محصولات جعلی با برند لوکس درصنعت پوشاک موردمطالعه: شهراصفهان

رضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری و

نتايج نشان ميدهدرضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری بیشترین تاثیر را در خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند و سایر متغیرها تاثیری در حد متوسط بر روی خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند. از طرفی مدیران و تولیدکنندگان کالاهای لوکس باید دقت زیادی به مواردی که تاثیر زیادی در خرید برندهای جعلی کالای لوکس دارند، مترکز کنند تا تمایل به این عمل را به حداقل میزان کاهش دهند.

2-3-2) مطالعات انجام شده در خارج کشور
سنتیل ناتهان و همکاران (2011 ( در پ‍ژوهشي به عنوان بررسی رابطه ارزش ویژه برند و قصد خرید، ارزش وي‍ژه برند را به عنوان يك متغير مستقل و قصد خريد محصول را به عنوان يك متغير وابسته درنظر گرفتند و سعي در بررسي ارتباط بين اين دو متغير بين برندهاي منتخب صابون بچه نمودند. داده ها از طريق شناسايي 7830 خانواده در بخشي از سريلانكا و انتخاب 200 خانواده به طور تصادفي توسط پرسشنامه با سئوالاتي بسته جمعآوري شد. و با استفاده از ضريب همبستگي ارتباط ميان اين دو متغير مورد سنجش قرار گرفت. نتيجه اين پژوهش بيانگر ارتباط بسيارقوي بين ابعاد ارزش ويژه برند( آگاهي به برند، وفاداري به برند، تداعي برند، كيفيت ادراك شده از برند) و قصد خريد محصول وجود ميباشد؛ به اين صورت كه كيفيت ادراك شده از برند بالاترين نمره و تداعي برند پايينترين نمره را دراين پژوهش به خود اختصاص دادند.
آنگ و همکاران درسال (2001) متغیرهای ریسک ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، عوامل شخصیتی، احترام به قانون، کامروایی شخصیتی، الگو های هنجاری و احترام به خود در مورد لوحهای فشرده موسقی از طریق 3261 مصاحبه شفاهی در مورد قصد خرید کالاهای غیراصلی را مورد بررسی قراردادند. نتایج نشان میدهند که متغیرهای جمعیت شناختی، تاثیر مهمی بر نگرش داشتهاند. گروه های با درآمد پایین تمایل بیشتری به استفاده از این قبیل کالاها از خود نشان دادهاند. احترام به خود بیشتر، هنجارهای ذهنی و احترام به قانون کمتر، تاثیر بیشتری بر نگرش نسبت به این عمل و در نتیجه تمایل به انجام آن دارد.
بیک و گینگ (2009) متغیرهای اعتبار برند، کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، هزینه صرفه جویی اطلاعات در تحقیقی به عنوان بررسی عواقب ناشی از اعتبار برند در خدمات مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است که اعتبار برند تاثیر قوی بر روی قصد خرید از طریق افزایش کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، هزینه صرفهجویی اطلاعات و با افزایش ریسک ادراک شده در سراسر مقولههای خدماتی دارد.
بین و ماتینهو (2011) متغیرهای تصویر نامتجاری، درگیری محصول، دانشمحصول، رفتار خریدمصرفکنندگان در مورد محصولات غیر اصلی در تحقیقی به عنوان تاثیر متغیرهای تصویر نام تجاری، درگیری محصول، دانش نسبت به محصول را بر رفتارخرید مصرفکنندگان در مورد محصولات غیر اصلی مورد بررسی قرار دادند و نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که تصویر نام تجاری دربین سایر متغیرها نقش مهمی را در رفتار خرید مصرفکنندگان به خرید کالاهای غیر اصلی دارد. دانش و درگیری محصول تاثیری بر تمایل به خرید کالاهای غیراصلی نداشت. در مورد متغیر میانجی نیز دریافتند که تصویر نام تجاری متغیر میانجی نیست. بدین معنا که درگیری و دانش محصول از طریق تصویر نام تجاری تاثیری بر تمایل به خرید کالاهای غیر اصلی ندارند
نيام و كاشيك (2011) درمقاله به عنوان تاثير ارزش ويژه برند بر قصد خريد مشتري به توجه به رقابت شديد در صنعت خودرسازي، بر روي برندهاي اين صنعت در هند تمركز نمودن. هدف اين مقاله روشن كردن ابعاد ارزش وي‍ژه برند( آگاهي برند، تداعي برند، كيفيت ادراك شده، وفاداري برند، دارايي برند) براي بازاريابان جهت جذب و حفظ مشتريان ميباشد. دادههاي اين پژوهش از پرسشنامهاي كه داراي سئوالات باز و بسته بود از 130 پاسخدهنده جمع آوري شد و در جهت رسيدن به اهداف تحقيق يعني شناسايي فاكتورهاي تاثيرگذار ارزش وي‍ژه برند بر قصد خريد از نرم افزار spss استفاده شد. كه نتيجه حاصله بيانگر تاثير ابعاد ارزش ويژه برند بر قصد خريد مشتري بود و البته در اين پژوهش تاكيد شد كه شركت ها بايد بر ايجاد وفاداري مشتري تمركز نمايند.
گابریلا اسپینری و همکاران (2011) تحقیقی به عنوان تاثیرات، هویت و تصویر محبوبیت برند، دراذهان عمومی: برندهای مد در میان مصرفکنندگان جوان انجام دادند. هدف این پژوهش، رسیدگی به این بی توجهی است، که با توسعه مدل ترکیبی سببی در محبوبیت برند، خصوصیت برند، تصویر برند، و شایعات و اذهان عمومی و همچنین بررسی روابط بین آنها، به آن خواهیم رسید. اطلاعات در مورد طراحی، روش شناسی و رویکرد با استفاده از نظرسنجی با استفاده سوالات کاربردی از ٢۵٠ دانشجوی لیسانس انجام گرفت. با استفاده از تست AMOS 16/0 و بکار بردن تحلیل نتایج، فرضیه ها مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنها تصویر برند به عنوان یک عامل تعیینکننده محبوبیت برند در نظر گرفته شده است که بر بازاریابی دهان به دهان در راستای هویت برند تاثیر می گذارد.
دیالو (2012) در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر تصویر فروشگاه وتصویر- قیمت برند فروشگاه بر قصد خرید بر روی مشتریان دوهایپر مارک در برزیل انجام داد. وی در پژوهش از طریق پرسشنامه که به صورت تصادفی در بین جامعه آماری توزیع شده بود انجام شد. او برای این امر 379 پرسشنامه در جامعه آماری خود توزیع کرد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار لیزرل استفاده کرد. نتایج تحقیق نشان داد که : تصویر- قیمت نام تجاری فروشگاه و تصویر درک شده از فروشگاه بر ریسک درک شدهی مصرفکنندگان و همچنین ریسک درک شده بر قصد خرید از نام تجاری اختصاصی فروشگاه تاثیر منفی و معنی داری دارند. نتایج نیز تایید کنندهی اثر مثبت و مستقیم تصویر- قیمت نام تجاری فروشگاه بر قصد خرید است. در حالی که اثر مثبت و مستقیم تصویر فروشگاه بر قصد خرید افراد رد شد. در نهایت این که تصویر ذهنی از فروشگاه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کیفیت خدمات، جمعیت شناختی، کیفیت ادراک Next Entries منبع پایان نامه درباره نام تجاری، ارزش ویژه، کیفیت درک شده