منبع پایان نامه درباره نام تجاری، ارزش ویژه، کیفیت درک شده

دانلود پایان نامه ارشد

و تصویر- قیمت برند فروشگاه بر قصد خرید افراد به طور غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی ریسک درک شده تاثیر گذارند.
شالوم لوی و همکاران (2012) در پژوهشی با عنوان آيا تبليغات، اثري قصد خريد برند (نشان تجاري) فروشگاهي دارد؟ يك چارچوب مفهومی را انجام دادند.يكياز روندهاي مهم در خرده فروشی ظهور برندهاي فروشگاهي اعلاء است. اگرچه برندهاي(نشانهاي تجاري) فروشگاهي نقش مهمي در استراتژیهای فروشگاههاي مواد غذایی ايفا ميكنند، بسیاری از فروشندگان قیمت را بر کیفیت ترجیح میدهند و اغلب تمايل به سرمايهگذاري روي ترفيعات فروشگاه دارند، در حالی که از تبلیغات نام تجاری غفلت ميكنند. هدف این پژوهش ارائه یک چارچوب مفهومی و ادغام عوامل مربوط به تبلیغات است که به صورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته است. دادهها از طریق یک نظرسنجی از 206 شرکت کننده به طور تصادفی در میان خریداران بزرگسال مواد غذایی جمعآوري گرديد. اين پژوهش از روش تحليل عاملي و تحلیل مسیر با AMOS 17 و مدل سازی معادله ساختاری، بر اساس رويكرد حداکثر احتمال استفاده كرده است. نتایج تحقيق نشاندهنده اثرات ایجاد یک نام تجاری فروشگاهي قوی و پایدار از طریق تبلیغات و نوآوری است. کیفیت درک شده يك نام تجاری(برند) فروشگاهي به عنوان مهمترین عامل در پیشبینی قصد خرید نام تجاری فروشگاهي شناخته شده است و تبلیغات اثر غیر مستقیمي بر کیفیت درک شده، از طریق متغيرهاي نشانه های بیرونی و كشش دوستداران تازه دارد.
ایزابل و مارتینز (2013) پژوهشی به عنوان تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرفکننده را انجام دادند. هدف این مقاله به ارائه و آزمون یک مدل برای درک بهتر ارزش ویژه نام تجاری میباشد. این مقاله به دنبال بررسی اثرات این عامل بر پاسخ مصرفکنندگان با استفاده از دادههای از دو کشور اروپایی میباشد. فرضیه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد آزمایش قرار گرفتند. تغییر ناپذیری اندازهگیری و ثبات مدل در سراسر دو نمونه ملی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که ابعاد ارزش ویژه برند دارای ارتباط داخلی است. آگاهی از نام تجاری بطور مثبت بر کیفیت درک شده و تداعیهای برند تأثیر می گذارد. وفاداری به نامتجاری عمدتاً توسط تداعیهای تجاری تحت تاثیر قرار میگیرد. در نهایت، کیفیت درک شده، تداعیهای برند و وفاداری به نام تجاری عوامل اصلی ارزش ویژه کلی برند می باشند. یافته ها همچنین اثبات تاثیر مثبت ارزش ویژه برند بر پاسخ مصرفکنندگان را نشان میدهند. علاوه بر این، چارچوب کلی پیشنهاد شده به لحاظ تجربی در سراسر کشورهای مورد مطالعه قوی می باشد.

جدول (2-2) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
آنگ وهمکاران 96درسال (2001)
ریسک ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، عوامل شخصیتی بر قصد خرید کالاهای غیر اصلی را مورد بررسی قرار دادند

ریسک ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، عوامل شخصیتی، احترام به قانون، کامروایی شخصیتی، الگو های هنجاری و احترام به خود

نتایج نشان میدهند که متغیرهای جمعیت شناختی، تاثیر مهمی بر نگرش داشته اند. گروه های با درآمد پایین تمایل بیشتری به استفاده از این قبیل کالاها از خود نشان داده اند. هنجارهای ذهنی و احترام به قانون کمتر، تاثیر بیشتری بر نگرش نسبت به این عمل و تمایل به انجام آن دارد.

منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق

بیک و گینگ (2009)

بررسی عواقب ناشی از اعتبار نام تجاری درخدمات

اعتبار برند، کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، هزینه صرفه جویی اطلاعات

نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتبار برند تاثیر قوی بر روی قصد خرید از طریق افزایش کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، هزینه صرفه جویی اطلاعات و با افزایش ریسک ادراک شده در سراسر مقوله های خدماتی دارد.
سنتیل ناتهان وهمکاران (2011 )
بررسی رابطه ارزش ویژه برند و قصد خرید

ارزش ویژه برند به عنوان متغیر مستقل و قصد خریدمحصول به عنوان متغیر وابسته

نتیجه این پژوهش بیانگر ارتباط بسیارقوی بین ابعاد ارزش ویژه برند(آگاهی به برند،وفاداری به برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده از برند) و قصد خرید محصول وجود می باشد؛ به این صورت که کیفیت ادراک شده از برند بالاترین نمره و تداعی برند پایین ترین نمره را در این پژوهش به خود اختصاص دادند.

منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
بین و ماتینهو
(2011)

تاثیر متغیرهای تصویر نام تجاری ،درگیریمحصول، دانش نسبت به محصول را بررفتار خرید مصرف کنندگان در مورد محصولات غیر اصلی

تصویر نام تجاری ،درگیری محصول، دانش محصول،رفتارخریدمصرف کنندگان در مورد محصولات غیر اصلی

نتایج این پژوهش نشان میدهد که تصویر نام تجاری در بین سایر متغیرها نقش مهمی را در رفتار خرید مصرف کنندگان به خرید کالاهای غیر اصلی دارد. دانش و درگیری محصول تاثیری بر تمایل به خرید کالاهای غیر اصلینداشت. در مورد متغیر میانجی نیز دریافتند که تصویر نام تجاری متغیر میانجی نیست. بدین معنا که درگیری و دانش محصول از طریق تصویر نام تجاری تاثیری بر تمایل به خرید کالاهای غیر اصلی ندارند.
نيام وكاشيك
(2011)

تاثير ارزش ويژه برند بر قصد خريد مشتري

آگاهي برند، تداعي برند، كيفيت ادراك شده، وفاداري برند، دارايي برند و قصد خريد

نتایج این پژوهش حاصله بيانگر تاثير ابعاد ارزش ويژه برند بر قصد خريد مشتري بود و البته در اين پژوهش تاكيد شد كه شركتها بايد بر ايجاد وفاداري مشتري تمركز نمايند.
گابریلا اسپینری و همکاران (2011)
تاثیرات، هویت و تصویر محبوبیت برند، دراذهان عمومی
تصویر برند ، هویت برند، هیجان،تبلیغات دهان به دهان
نتایج نشان داد که تنها تصویر برند به عنوانیکعاملتعیین کننده محبوبیت برند در نظر گرفته شده است که بر تبلغاتدهانبهدهان در راستای هویت برند تاثیر میگذارد.
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
دیالو
(2012)
بررسی تاثیر تصویر فروشگاه و تصویر-قیمت برند فروشگاه بر قصد خرید
تصویر فروشگاه، تصویر قیمت برند فروشگاه، ریسک درک شده
نتایج تحقیق آن نشان داد که تصویر ذهنی از فروشگاه و تصویر – قیمت برند فروشگاه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر قصد خرید افراد با تاکید بر نقش واسطهای ریسک درک شده تاثیر گذاراست.
شالوم لوی و همکاران(2012)

آيا تبليغات، اثري قصد خريد نشان تجاري فروشگاهي دارد

کیفیت درک شده، رفتار خرید، تمايل به تبليغات، خريد تحريكي، قصد خريد،

نتایج تحقيق نشاندهنده اثرات ایجاد یک نام تجاری فروشگاهي قوی و پایدار از طریق تبلیغات و نوآوری است. کیفیت درک شده يك نام تجاری(برند) فروشگاهي به عنوان مهم ترین عامل در پیشبینی قصد خرید نام تجاری فروشگاهي شناخته شده است و تبلیغات اثر غیر مستقیمي بر کیفیت درک شده، از طریق متغيرهاي نشانه های بیرونی و كشش دوستداران تازه دارد.
ایزابل و مارتینز (2013)
تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده
آگاهی از برند، کیفیت درک شده، وفاداری به نام تجاری، تداعی برند
نتایج نشان می دهد آگاهی ازبرندبطور مثبت بر کیفیت درک شده و تداعیهای برند تأثیر میگذارد. وفاداری به برند عمدتاً توسط تداعیهای تجاری تحت تاثیر قرار میگیرد. در نهایت، کیفیت درک شده، تداعیهای برند و وفاداری به برند عوامل اصلی ارزش ویژه کلی برند میباشند.
2-4) توسعه فرضیات
اردم و اسویت97 (1998) اعتبار برند را به عنوان باورکردن اطلاعات جايگاه محصول که در زير نام تجاري جا داده شده براساس ادراکات مشتري از اينکه نام تجاري توانايي و تمايل به ارائه مداوم آنچه وعده داده است را دارد يا نه، تعريف ميکنند. تحقيقی که توسط زیتمال در سال1988 انجام شد، نشان داد که اعتبار برند، به صورت مثبت از طريق کيفيت درک شده، خطر درک شده، صرفه جويي هزينه اطلاعات بر تمايل به خريد آن تأثير ميگذارد. بويژه اينکه کيفيت درک شده به « قضاوت مصرفکننده در مورد برتري و عالي بودن» يک محصول يا خدمات اشاره دارد. کیفیت ادراک شده به عنوان« ادراک مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک محصول یا خدمات با توجه به هدفی که آن محصول وخدمات داشته و نسبت به سایر محصولات و خدمات موجود در بازار» تعریف شده است. در ادبیات بازاریابی، مفهوم ریسکدرک شده بیشتر به عنوان ادراک مصرف کننده از عدم اطمینان و پیامدهای نامساعد خرید یک محصول یا خدمات تعریف شده میشود (دولینگ و استالین،1994). اردم و اسویت در سال ( 1998) گفتهاند صرفه جويي در هزينه اطلاعات را ميتوان از طریق کاهش جمعآوري اطلاعات و هزينه هاي پردازش که شامل صرف هزينه هاي زمان، پولي و رواني است مفهوم سازي کرد. به عنوان مثال، آکر اشاره ميکند که: کيفيت درک شده بيشتر، هزينههاي اطلاعات کمتر، و خطرات کمتر همراه با نامهاي تجاري معتبر ميتوانند ارزيابي مصرفکننده از نامهاي تجاري را افزايش دهند. در این رابطه اردم و اسویت (1998) ميگويند که اعتبار برند باعث افزايش کيفيتدرک شده، کاهش خطردرک شده و هزينه اطلاعرساني شده و بنابراين اعتبار برند انتظارات مشتريان وتمايل به خريد يک نام تجاري را افزايش میدهد. بنابراین فرضیه های اول، دوم و سوم را میتوان پیشنهاد کرد:
فرضيه 1) اعتبار برند بر کيفيت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضيه 2) اعتبار برند بر صرفه جويي در هزينه هاي اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضيه 3 ) اعتبار برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.
منظور از پرستیژ برند این است که برند از منظر افرادی که نظرشان برای مصرفکنندگان مهم است، شناخته شده، قابل احترام و تحسین برانگیز باشد. پرستیژ برند ميتواند نشاندهنده جايگاه نسبتاً بالاي موقعيت محصول همراه با يک نام تجاري باشد (استین کمپ و باتراو الدن98،2003). به نظر مي رسد که پرستیژ برند مستقيماً با کيفيت درک شده در ارتباط باشد. آلدن و همکاران(2003) متوجه شدند که ارزشگذاري مصرفکننده در مورد يک نام تجاري جهاني، به صورت مثبت در ارتباط با پرستیژ برند و کيفيت درک شده آن ميباشد. علاوه بر اين نتايج آنها نشان مي دهدکه پرستیژ برند تأثير بسزايي بر تمايل به خريد دارد. به همين ترتيب، پرستیژ برند ممکن است هزينه اطلاعرساني را کاهش دهد زيرا يک نام تجاري معتبر، خود پيامهايي را ميفرستد. يک نشاني مقل ارزشاجتماعي درک شده تلاشهاي مصرفکننده را برايکسب اطلاعات لازم در هنگام تصميم گيري براي خريد را کاهش خواهد داد زيرا غالباً مصرفکنندگان فکر ميکنند که اگر تعداد افراد زيادي در اجتماع طالب اين مارک هستند، پس بايد کيفيت خوبي داشته باشد. علاوه بر اين کيفيت و فايده اجتماعي نامهاي تجاري معتبر براي مصرفکنندگان مشخص خواهد کرد که خريد يک نام تجاري معتبر خطر عملکرد، خطر رواني و خطر اجتماعي را که به طور طبيعي همراه با تصميمات خريد محصول است، کاهش مي دهد. با توجه به مطالب ارائه شده فرضیههای سوم، چهارم و پنجم پیشنهاد میشود:
فرضيه 4) پرستیژ برند بر کيفيت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضيه 5) پرستیژ برند بر صرفه جويي در هزينه اطلاع رساني تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضيه 6) پرستیژ برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.
از دید بو و همکارانش99(2009) تصویر برند همان ادراک های احساسی و دقیق مشتریان از برند خاص است. آنها معتقدند که تصویر برند یکی از منابع مهم ارزش ویژه برند است. تصویر برند، یا برداشت از برند و یا یک محصول نشان دار هست و شامل معانی نمادین هست که مصرفکنندگان با ویژگیهای خاص یک محصول یا خدامات تداعی میکنند (آپریا و بک،2004). به طور کلی تصویر می تواند از لحاظ کمک به مشتری برای پردازشاطلاعات و تمایز برند، دلیلی برای خرید و ایجاد احساسات مثبت ایجاد کرده و مبنایی را برای گسترش ارزش ارائه کند. در ادبیات مربوط به کالا و خدمات شواهد فراوانی مبنی بر تاثیرمستقیم و معنی دار تصویر برند بر کیفیت درک شده وجود دارد (بلومر و همکاران،1998). بنابراین درارزیابی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نام تجاری، ریسک درک شده، کیفیت ادراک Next Entries منبع پایان نامه درباره ریسک درک شده، تصویر برند، قصد خرید مجدد