منبع پایان نامه درباره میانجیگری، حریم خصوصی، پیشگیری وضعی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

رأس آنها نيروي انتظامي ، موظفند همه تدابير لازم را براي ايجاد احساس امنيت در بزهديده و گواهانش در برابر متهم و وابستگان او به كار بندند.
حفاظت از بزهديده در برابر متهم ، صرفاً در زمان رويارويي در جلسات رسيدگي نيست ، به بيان ديگر دستگاه عدالت كيفري فقط مسئول تأمين امنيت در مجتمعهاي پليسي و قضايي نبوده بلكه خارج از اين محوطه هم بزهديده و شهود وي بايد احساس امنيت كنند و در برابر تهديدها و اقدامات تلافيجويانه متهم و اطرافيان او مصون باشند. حفاظت از محل استقرار بزهديده مانند بيمارستان و حفاظت از خودرو او نيز مشمول اين موضوع ميشود. بنابراين تدابير لازم جهت پيشگيري از اين رويدادها ضروري است و دستگاه پليس بايد تدابير و ابزارهاي لازم را براي ايجاد احساس امنيت در بزهديدگان و گواهان آنان در برابر متهم و اطرافيان او به كار گيرد. البته فراتر از سياست جنايي اجرايي و قضايي كه دستگاه پليس و دستگاه قضايي ميتوانند دستورهاي لازم را در زمينه تأمين امنيت صادر كنند ، در سطح سياست جنايي تقنيني نيز از طريق جرمانگاري و پاسخهاي مناسب ميتوان به اين اهداف هرچه بيشتر نزديك شد. براي نمونه در فرانسه تهديد و ارعاب بزهديده براي انصراف از شكايت ، يكي از جرائم عليه عدالت قضايي محسوب ميشود و از اين طريق بزهديده با تضمين بيشتري به پيگيري روند تعقيب كيفري ميپردازد 75. متهم يا ديگراني كه از جانب وي اقدام ميكنند ممكن است درصدد تهديد بزهديده براي بازداشتن وي از توسل به نظام عدالت بوده يا در اقدامي تلافيجويانه، بزه ديده را به دليل گزارش موضوع به مقامهاي قانوني مورد آزار و اذيت قرار دهند. اين امر به ويژه هنگامي خطرناك است كه بزهديده و مجرم ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند مانند اين كه اعضاي يك خانوادهاند يا در يك محل كار ميكنند. به ويژه براي حمايت از بزهديدگان آسيبپذير تمهيد ويژهاي بايد انجام شود. براي نمونه در پروندههاي خشونت خانگي در اتريش پليس ميتواند قراري مبني بر الزام متهم به دور ماندن از خانه تا دو هفته صادر كند. در چند نظام حقوقي ديگر، دادگاه ميتواند دستور مشابهي صادر كند76. در كلانتريها و دادگاهها ميتوان با فراهم كردن اتاق انتظار جداگانه در صورت امكان از بزهديده حمايت كرد به گونهاي كه بزهديده با متهم يا اعضاي خانواده وي برخورد غيرضروري نداشته باشد. هرچند در اكثر جرائم ، بزهكار ممكن است تهديد جدي عليه بزهديده محسوب نشود اما در جرائمي كه مرتكب عضو يك باند يا سازمان تبهكاري است يا ارتباط بزهكار با بزهديده به دليل ارتباط شغلي ، خانوادگي و محلي زياد است بزهديده در معرض خطر مجدد بزهكاري و تهديد از طرف بزهكار قرار دارد. در اين حالت بزهديده يا از طرح شكايت خودداري ميكند يا در صورت شكايت ممكن است در خطر آسيب مجدد از طرف بزهكار يا نزديكان و وابستگان قرار گيرد. در اين موارد بزهديده نيازمند به حمايت مضاعف ، حفاظت و مراقبت از طرف پليس و مقامات قضايي در تمامي مراحل دادرسي است.
بند سوم: آموزش بزهدیده با هدف تامین امنیت
یکی از مباحثی که در این زمینه ذهن کارشناسان را به خود معطوف کرده است آن است که چگونه میتوان از طریق آموزش به بزهدیدگان ، از وقوع جرم به خصوص از بزهدیدگی پیشگیری نمود. نتایج مطالعات حاکی از آن است که میتوان از طرق گوناگونی همچون آگاه کردن ایشان از خطراتی که آنها را تهدید میکند ، دادن آموزشهای لازم برای اجتناب از خطرات ، تقویت مادی و معنوی ، اقدامات لازم برای پیشگیری وضعی و… امنیت آنها را تا حدودی تامین نمود.
گفتار دوم: حفظ شئونات و حریم خصوصی بزهدیده
در بسیاری از موارد برای اثبات بزهدیدگی ، بزهدیده باید اطلاعات و مدارکی شخصی در مورد خود و خانواده ارائه دهند از این رو کلیه مراجع از جمله پلیس باید مد نظر داشته باشد که حق افشای گفتههای آنها را ندارد. پلیس باید بداند که محرم اسرار بزهدیدگان است و منظور از حفظ شئونات و حریم خصوصی افشا نکردن اطلاعات شخصی و خانوادگی و مسائلی از این قبیل میباشد. طبق بند 1 و 2 ماده 18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 احکامی را در این خصوص مقرر کرده است.
بند اول: تعریف شئونات و حریم خصوصی بزهدیده
بزهدیده در فرآیند جرم دچار آسیبهای روحی و روانی فراوان شده است و در بسیاری از موارد به لحاظ شدت این آسیبها از حالت خود خارج می گردد.در این میان دادن هر اطلاعاتی برای پلیس حائز اهمیت است تا بتواند بزهکاران را شناسایی نموده به بزهدیده کمک نماید.گرفتن اطلاعات شخصی و وارد شدن به حریم خصوصی بزهدیده در روند پیگیری پرونده در بعضی موارد امری ضروری به نظر میرسد که در این میان پلیس به عنوان حامی و محرم مردم نباید از این اطلاعات سوء استفاده کرده و خواسته یا ناخواسته در اختیار دیگران قرار دهد.

بند دوم: حفظ هویت و اطلاعات بزهدیده
از ديگر حقوق و نيازهاي بزهديده ، حفظ هويت و آبروي او توسط پليس و مراجع قضايي است. اين نياز مخصوص بزهديده نبوده ، بلكه هويت و آبروي نزديكان و بستگان او نيز نيازمند حفاظت است. در برخي موارد افشاي هويت بزهديده ، خطراتي را براي جان او يا بستگانش به دنبال خواهد داشت يا موجب ورود صدماتي به حيثيت و آبروي وي و بستگانش ميشود. در فرآيند رسيدگي به پرونده چه در واحدهاي پليس(كلانتريها،پاسگاهها و يا ادارههاي پليس آگاهي) چه در مراجع قضايي(دادسرا و دادگاه) و يا ساير دستگاههاي ذيربط همانند پزشكي قانوني ، بيمارستانها و… اطلاعات و مشخصات زيادي از بزهديده يا بستگانش وجود دارد كه افشاي آنها ممكن است خطرات جاني و مالي براي بزهديده يا بستگانش داشته باشد و يا اين كه به حيثيت و آبروي آنها لطمه بزند. افشاي اطلاعات و هويت بزهديده ممكن است تعمدي و يا اين كه در اثر سهل انگاري و بيمبالاتي دستاندركاران و كساني باشد كه به پرونده و اطلاعات بزهديده دسترسي دارند ، كه در هر دو صورت لازم است اقدامات نظارتي و كنترلي لازم از سوي مسئولان مربوطه صورت گرفته و از افشاي هويت و مشخصات بزهديده و بستگانش جلوگيري شود. حفظ آبروي بزهديده يا بستگان وي به ويژه در جرائم عليه اخلاق و عفت از اهميت فراواني برخوردار است و هرگونه قصور و بيمبالاتي از سوي دستاندركاران ذيربط كه منجر به افشاي مطالب پرونده و اتفاقاتي كه در فرآيند بزهديدگي رخ داده شود وضعيت نامساعد روحي و رواني بزهديده و حتي بستگان وي را تشديد كرده و ميزان آسيبهاي ناشي از جرم را افزايش ميدهد. حفظ اسناد و مدارك مربوط به هويت و مشخصات فردي و خانوادگي بزهديده و اطرافيان او و شهود و فاش نكردن آدرس محل زندگي يا كار آنان و اطرافياني كه پيوند عاطفي و صميمي با آنان دارند يكي ديگر از حمايتهايي است كه بزهديدگان و شهود آنان ميتوانند از آن بهرهمند شوند. مهمترين راههايي كه از رهگذر آنها ميتوان حفاظت از هويت بزهديدگان را بهتر تضمين كرد شامل:
1- گرفتن تعهد كتبي از مقامات و مأموران تازه وارد و تذكر به همه نهادها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي كه به گونهاي با بزهديدگان در ارتباط هستند جهت حفاظت از هويت بزهديدگان
2- برگزاري دورههاي آموزشي منظم براي كاركنان جهت آموزش نحوه حفاظت از هويت بزهديدگان
3- اطمينان از اين كه سيستمهاي بايگاني و رايانهاي به سيستمهاي امنيتي مجهز هستند و به خوبي از اطلاعات شخصي مربوط به بزهديدگان محافظت ميكنند
فصل دوم: میانجیگری و حمایت از بزهدیدگان خاص
مبحث اول: میانجیگری پلیس
ارائه خدمات اجتماعي به بزهديدگان همواره در سياست گذاريهاي مطرح بوده است. و پلیس در این رهگذر میتواند با ارائه راهحلهای مناسب و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و با استفاده از تجربیات خود از ارائه پرونده به مراجع بالاتر در صورت عدم نیاز جلوگیری کرده و از این طریق بین بزهدیده و بزهکار مصالحه ایجاد نماید که در این رهگذر از وقوع بزهدیدگی مجدد و خشونتهای بعدی جلوگیری خواهد نمود که براي هر دو طرف سودهايي را در بر خواهد داشت. برنامههاي ميانجيگري و نشستهاي چهره به چهره در راستاي همين سياست ايجاد و تقويت شدهاند. از جمله امتيازهاي اين رويكرد ميتوان به فرصت ابراز ديدگاهها و احساسات بزهديده اشاره كرد كه وي را از نقش يك گواه صرف خارج ميكند. علاوه بر اين بزهكار مجبور خواهد شد درباره رفتار ارتكابي خود بينديشد كه اين مسئله از نظر بازپروري و تقويت حس مسئوليتپذيري وي ارزشمند است مجازاتهاي نامتناسب با خشونتهاي خانوادگي نيز مشوقي براي روي آوردن به ميانجيگري شده است. در این فصل به بررسی نقش پلیس در میانجیگری و مشکلات او در این موارد و همچنین به بررسی وضعیت بزهدیدگان خاص از جمله زنان ، کودکان ، سالمندان و… پرداخته و نقش پلیس در این راستا بررسی میگردد.
گفتار اول: نقش ، اهمیت و مشکلات پلیس در میانجیگری
میانجیگری یکی از مهمترین نقشهای پلیس در مورد بزهدیدگی به شمار میآیدکه این نیاز در بحث میانجیگری خانواده بسیار ضروریتر به نظر میرسد. در بسیاری از کشورها نیز به نقش و اهمیت پلیس در میانجیگری اهمیت خاصی داده شده است اما در این وادی مشکلات و کمبودهای فراوانی وجود دارد که در این گفتار به بررسی آن میپردازیم.
بند اول: نقش و اهمیت پلیس در میانجیگری
فرآيندهاي عدالت ترميمي در جوامع مختلف به شيوههاي گوناگوني تجلي و بروز پيدا ميكند مانند ميانجيگري بزهديده ، بزهكار ، ملاقاتهاي رودررو نشستهاي گروهي-ترميمي ، حلقههاي تعيين مجازات ، هيئتها و گروههاي مردمي. پليس در هر يك از شيوههاي مذكور در جهت حمايت از بزهديده ميتواند نقش مهمي ايفا كرده و بر ميزان موفقيت كار بيفزايد. مثلا در حلقههاي تعيين مجازات در برخي كشورها از جمله كانادا و آمريكا مأموران پليس در كنار وكلا ، قضات ، بزهديدگان ، بزهكاران و ديگر اعضاي جامعه در رسيدن به توافقي روي طرح مجازات كه مبين مسائل كلي طرفين است شركت دارند. نتيجه حلقه به قاضي تقديم ميشود. دادگاه نيز طرح پيشنهادي را از طريق حلقه به صورت جدي دنبال ميكند. در حلقههاي تعيين مجازات كيفر به عنوان تنها راهحل در نظر گرفته نميشود ، بلكه تأكيد بر شناخت نيازهاي طرفين و جامعه از طريق فرآيندهاي آشتي به منظور جبران و التيام است. در حقيقت در بسياري از جرائم حمايت از بزهديده و كاستن آسيبهاي ناشي از جرم ، لزوماً نيازمند به كيفر رساندن بزهكار نيست. بسياري از بزهديدگان ترجيح ميدهند بيش از اين كه بزهكار به كيفر برسد ، بزهكار بر زشتي و نادرستي رفتار خود اعتراف كند ، دردها و آسيبهاي وارد بر بزهديده را درك كرده و درصدد جبران آسيبها برآيد كه اين همه از طريق فرآيند ترميمي به سهولت قابل دسترسي بوده و هزينه و دردسر كمتري نيز براي بزهديده دارد. ميانجيگري پليس در همان مراحل آغازين فرآيند عدالت كيفري ، براي بزهديدگان منافع ذيل را به دنبال دارد:
1- وقت بزهديده كمتر تلف شده و زودتر به خواستههاي خود ميرسد
2- بزهديده از درگير شدن در فرآيندهاي طولاني خسته كننده و پرهزينه مراحل مختلف دادرسي و عدالت كيفري معاف ميشود
3- در روشهاي حل و فصل سازشكارانه و ميانجيگري به بزهديده به عنوان فرد و نه تنها يك گواه نگريسته ميشود. به بيان ديگر در اين روشها به بزهديده به عنوان فردي كه به طور مستقيم آزار و آسيب ديده و در وضعيتي ناگوار نگران كننده يا رنجآور قرار دارد توجه ميشود
4- ميانجيگر از بزهديده دعوت ميكند تا علاقهها و منفعتهاي خود را ابراز كند از حقوق خود در زمينه دريافت خسارت آگاه شود و راههاي استفاده از مشورت و مشاوره را بياموزد و در فرآيند حل اختلاف ، منفعتهاي خود را بهتر ابراز كند
5- در روشهاي حل و فصل سازشكارانه به بزهديده فرصت داده ميشود تا احساسات خود را براي نمونه شرم ، خشم ، تسليم ، حساسيت يا رضايت خود ابراز دارد چراكه از اين رهگذر امكان راهنمايي او براي مشاوره و درمان فراهم ميشود
6- از نظر شكلي و تشريفاتي ، روشهاي مصالحه بيرون از دادگاه اين امكان را فراهم ميكنند كه بزهديده خسارت خود را بدون درگير شدن در تشريفات دست و پاگير اداري و كاغذبازي دريافت كند
7- با توسل به شيوههاي ميانجيگري ، هرگونه زيان وارده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، سلامت روان، حقوق انسان، حریم خصوصی Next Entries منبع پایان نامه درباره میانجیگری، مددکاری اجتماعی، سلامت روان، حل اختلاف