منبع پایان نامه درباره مواد مخدر، طرح منطقه ای، انتخاب همسر، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

نظامي تأثير ميگذارد، عوامل برون سازماني اطلاق ميشود. مشکلات خانوادگي به مشکلات ناشي از تأهل، مسائل اقتصادي ـ فرهنگي از جمله عوامل برون سازماني هستند که در ارتکاب بزه فرار از خدمت مؤثر هستند. ويژگي عمده عوامل برون سازماني آن است که از اختيار نيروهاي مسلح خارج هستند. مهمترين آنها عبارتند از:
1 ـ عوامل خانوادگي
با توجه به اينکه شخصيت انسان و اساس خصوصيات اخلاقي وي در ابتداي كودكي پايه ريزي ميشود، والدين بيشترين نقش را در تربيت کودکان و پايه ريزي شخصيت آنها به عهده دارند. خانواده از جايگاه و نقش ويژه اي برخوردار است، اين نقش به اندازه اي پر اهميت است که بسياري بر اين باورند اصول، افكار، ديدها، نگرشها و جهتگيريهاي فراگرفته شده از خانواده همراه با تجربههاي ناشي از شرايط عيني آن سبب ميشود که هر کودک به صورت جداگانه و متفاوت، اجتماعي گشته و وارد جامعه شود.
تحقيقات انجام شده رابطه نزديكي بين بي ثباتي در شرايط محيط زندگي، خانواده و اجتماع كودكان با بزهكاري را نشان داده است.143مهمترين عوامل مربوط به خانواده كه تأثير در فرار از خدمت دارد شامل موارد زير است.
1ـ1ـ متشنج بودن محيط خانواده
اثرات رواني محيط متشنج خانوادگي در دوران طفوليت و دوران بلوغ با انواع اختلات و بيماريهاي رواني ظاهر ميگردد. ناسازگاري و مشاجره دائمي بين پدر و مادر و اطرافيان آثار سوئي در روان طفل باقي ميگذارد و اثرات آن بعدها در سنين بلوغ و بزرگسالي بصورت، پرخاشگري، سركشي از مقررات يا ناسازگاري ظاهر ميشود. چنين افرادي در زندگي آينده خود ناآرام هستند و هميشه دچار تصميم گيريهاي عجولانه ميشوند.144
1ـ2ـ طلاق والدين
طلاق در زمرة غم انگيزترين پديدهاي اجتماعي است، همانطور كه حضور پدر و مادر موجب ثبات روحي فرزندان ميشود، طلاق و جدايي بين پدر و مادر سبب اضطراب و نگراني و تشويش خاطر فرزندان آنان ميگردد كه عكس العمل آنها بصورت عصبانيت و بد اخلاقي، تمرد و سرانجام ناسازگاري و عدم انطباق اجتماعي، خواهد بود و اين روحيه در زمان خدمت سربازي منجر عدم انطباق با محيط نظامي ميشود،145 و عدم انطباق با محيط فيزيكي از علل فرار ازخدمت ميباشد.
البته برخي از طلاقهاي كه در جامعه صورت ميگيرد، بصورت صوري و جهت اخذ معافيت براي فرزندان و در واقع فرار از خدمت صورت ميگيرد كه در قسمت موقعيتهاي جرمزا بطور دقيق بيان ميشود.
1ـ3ـ تأهل و مسائل عاطفي
برخي از سربازان وابستگيشان با خانواده خيلي زياد است، چنين افرادي وقتي در محيط سربازي قرار ميگيرند و براي مدت نسبتاً طولاني از ديدن خانواده محروم ميشوند، تحمل شرايط جديد براي آنها سخت بوده و قادر نميباشند خود را با شرايط جديد انطباق بدهند.
ازدواج قبل از انجام خدمت سربازي نيز فرد را با مشكلات ديگري از جمله تأمين مسكن، خوراك و… روبرو ميكند، از طرفي وابستگي عاطفي شديد زوجين خصوصاً در اوايل زندگي مشترك و شرايط و مقررات انجام خدمت سربازي كه بعضاً باعث دوري از خانواده ميشود و مشكلات ناشي از آن مانند، بدون سرپرست شدن همسر، مشكلات اقتصادي و… سبب ميشود فرد در اوايل زندگي مشترك در شرايط رواني بسيار سختي قرار بگيرد و نهايتاً ترجيح دهد از انجام خدمت سربازي منصرف شده و اقدام به فرار از خدمت نمايد، بخشنامة صادره از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح مبني بر اختصاص سربازان متأهل به يگانهاي نزديك به محل سكونت نيز نتوانسته مشكل را بطور كلي حل نمايد چرا كه بطور مثال فردي كه محل سكونتش خراسان است اگر به نيروي دريايي و هوايي اختصاص يابد فقط در نقاط محدودي از كشور چنين يگانهايي مستقر هستند، ارتش نيز در تمام شهرها نيرو ندارد و در اين موارد فرد به نزديك ترين واحد به محل سكونت اعزام ميشود كه ممكن است يك استان با استان محل سكونت وي فاصله داشته باشد، لذا اجراي طرح منطقه ای پذيرش سربازان متأهل بصورت دقيق اجرا نمي شود. همچنين مقررات نظامي ايجاب ميكند فرد در طول هفته بعلت نگهباني و ساير محدويتها به صورت محدود اجازه يابد در بعد از وقت اداري به منزل مراجعه نمايد، لذا افراد متأهل در اين قبيل موارد به مشكلات زيادي دچار ميشوند كه در برخي موارد منجر به فرار از خدمت فرد ميشود.
از سوي ديگر خانوادهاي که خود فرد تشکيل ميدهد نيز تأثير مستقيمي در رفتارهاي او دارد، انتخاب همسر مناسب ميتواند سازگاري فرد با محيط جديد را افزايش دهد و يا بر عکس همسر نامناسب موجب ناسازگاري شخص در همه عرصههاي زندگي ميشود. ارتباط بين زوجين به عوامل زيادي از جمله وضعيت معيشتي؛ تناسب فرهنگي؛ دخالت ديگران و ساير عوامل بستگي دارد، اما آنچه مسلم است توافق زوجين سبب ميشود، رفتارهاي آنان منطقي و معقول باشد، و مشکلات زندگي باعث پريشاني و اضطراب آنها نشود.146آمارها نشان ميدهد 27 درصد سربازان فراري متأهل بودهاند.147
2- فقر فرهنگي
يکي ديگر ازعواملي که موجب سوق يافتن فرد به بزه فرار از خدمت ميشود، فقر فرهنگي و محدوديتهاي
ناشي از آن ميباشد، سطح تحصيلات، بي سوادي و يا کم سوادي اعضاء خانواده، هنجارهاي رسمي و حتي غير رسمي جامعه… مؤلفههايي هستند که در قالب فقر فرهنگي مؤثر بر ارتکاب بزه هستند.
از آنجا که سربازان فراري اغلب در هنگام فرار از خدمت در کانون خانواده حضور دارند، عدم همکاري خانوادهها با پليس براي معرفي آنان که به وفور ديده ميشود، نوعي هم نوايي خانوادهها، با مرتکبين فرار از خدمت به هر دليل ميباشد، همچنين آمار نشان ميدهد، درصد بالايي از مرتکبين فرار از خدمت داراي مدرک زير ديپلم هستند، يعني افراد کم سواد هستند، از طرفي اين قبيل افراد بعلت اين كه اميدي به اشتغال در دستگاههاي دولتي ندارند، ضرورتي براي انجام خدمت سربازي نميبينند، و به همين جهت است که چنين استنباط ميشود، ساير افرادي که داراي تحصيلات بالا هستند، از مهمترين دلايل آنها براي انجام خدمت، اميد به اشتغال و نياز به کارت پايان خدمت براي استخدام ميباشد نه ترس آنها از پاسخ کيفري.
علاوه بر سطح تحصيلات، جنبههاي ديگر عوامل فرهنگي مانند گرايشهاي اعتقادي نيز در انجام خدمت سربازي يا فرار از آن مؤثر است. سربازاني که با انگيزههاي مذهبي و ايدئولوژيك وارد خدمت ميشوند به آساني خود را با محيط تطابق ميدهند، نمونه بازر آن رزمندگان جنگ تحميلي بودند که به رغم مشکلات فراوان بخوبي با محيط خود را سازگار مي کردند، همچنين در اين زمينه خرده فرهنگهاي قومي يا محلي نيز مؤثر است، آن دسته از سربازاني که در فرهنگهايي رشد کردهاند که خدمت سربازي را به آساني پذيرفتهاند و آن را ملي و مقدس ميدانند، ميزان سازگاري آنها در زمان خدمت بيش از سربازاني است که در محيطهايي زندگي کردهاند که خدمت سربازي را امري اجباري تلقي مينمايند.148
3ـ ناتواني جسمي و رواني
يکي ديگر از علل فرار از خدمت ناتواني جسمي يا رواني سربازان است، البته سربازان وظيفه قبل از شروع به خدمت چنانچه ادعاي بيماري داشته باشند، توسط پزشک نيروهاي مسلح مورد معاينه قرار گرفته و چنانچه بيماري مشمول، در حدي باشد كه موجب معافيت از خدمت باشد، برابر ماده 41 اصلاحي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب1390 و تبصره يك آن با رأي اكثريت كمسيون پزشكي كه از سه پزشك تشكيل ميشود، در مورد معافيت وي اظهار نظر ميشود، اما در اين رابطه قبلاً در عمل مشکلاتي مشاهده ميشد از جمله اينکه فرد بعلت عدم آگاهي از بيماري خود مانند بيماري رواني، يا عدم آگاهي از مقررات نتوانسته موضوع بيماري خود را قبل از خدمت مطرح نمايد و با شروع خدمت، انجام آن براي وي مقدور نبود. همچنين درخواستهاي زياد براي تحصيل معافيت و گاهاً تمارض به بيماري باعث شده در برخي موارد فرماندهان و پزشك يگان به ادعاي بيماري سربازان در حين خدمت توجه جدي ننمايند و نهايتاً فشار ناشي از بيماري باعث فرار از خدمت شود.
اين مشكل در اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي در سال 1390، برطرف شده و مطابق ماده فوق تمام مشمولين بايد قبل از اعزام به خدمت، توسط يك پزشك نيروهاي مسلح معاينه شوند. اين امر از نكات مثبت اين قانون است اما بايد ترتيبي اتخاذ شود كه امكانات لازم (اعم از پزشك و تجهيزات مناسب) براي معاينه همه مشمولان توسط پزشكان نيروهاي مسلح براي يگانها فراهم شود تا اين مصوبه بصورت دقيق انجام شود، چرا كه ممكن است فرد بيماري داشته باشد و همانطور كه بيان شد از آن مطلع نباشد و حتي ممكن است فرد از بيماري خود مطلع باشد، ولي بجهت فراهم شدن شرايط استخدام عمداً نخواهد از معافيت استفاده نمايد و به همين جهت بيماري خود را كتمان نمايد.
يكي از بيماريهاي روحي و رواني اعتياد است، اعتياد وابستگي فيزيولوژيک فرد به ماده معتاد کننده، در حدي که با قطع ورود آن به بدن فرد فيزيولوژيک وي دچار اختلال ميگردد، تعريف شده است. استعمال مداوم و طولاني، مواد مخدر منجر به ايجاد سخت ترين انواع عادات حياتي بدن ميشود،149اين در حاليست که خدمت در نيروهاي مسلح با توجه به نوع مأموريتهاي تعريف شده، مستلزم آمادگي فيزيکي و رواني بالا ميباشد و الا مأموريت دچار مشکل ميشود. لزوم حضور طولاني مدت كاركنان وظيفه در يگانها و محدوديت در کسب مرخصيهاي کوتاه مدت شهري باعث ميشود، افرادي که به استعمال مواد مخدر روي مي آورند، تلاش نمايند، مواد مخدر مصرفي خود را به هر طريق که شده تهيه نمايند، عدم موفقيت آنان در ورود مواد مخدر به داخل يگان و وابستگي شديد به مواد مخدر باعث ميشود که فرد توان انجام خدمت سربازي را نداشته و اقدام به فرار نمايد. از طرفي حضور فرد معتاد داخل يگان نيز خطر آلوده نمودن ساير كاركنان را دارد و گسترش مصرف مواد مخدر در بين كاركنان نظامي باعث شده است که فرماندهان اکثراً پيشنهاد انجام تست اعتياد در بدو خدمت جهت شناسايي كاركنان معتاد و يا انجام خدمت آنان در محل خاصي را پيشنهاد نمايند.
به هر حال بين اعتياد و انجام برخي جرايم ارتباط مستقيم وجود دارد چرا که علت اعتياد هر چه باشد، شخص معتاد داراي شخصيت متعادل نيست و نميتواند وظايف روزمره خود را در حد توانايي و استعدادي که دارد انجام دهد، معتاد فقط دنبال لذّات است و براي بدست آوردن اين لذّات، اگر مواد مخدر مصرف نکند، دچار حالت پريشاني و اضطراب شده و بعلت اختلالات رواني چون نميتواند توقعات خود را به تعويق بيندازد، در نتيجه اراده و عاطفه از بين رفته و حالت تهاجمي و سرکشي و عصبي به خود گرفته، نتيجتاً نسبت به قوانين اجتماعي و قيود اخلاقي و احکام مذهبي بي توجه شده و در معرض ارتکاب جرايم قرار ميگيرد.150
در اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390 به اين نگراني بحق فرماندهان توجه و در تبصره 3 ماده 39 اين قانون تصريح شده، كساني كه به مواد مخدر اعتياد دارند، مشمول بند 3 اين ماده ميشوند (بند 3 مربوط به كساني است كه بعلت عدم رشد و بيماري موقتاً قادر به انجام خدمت نيستند) و هنگام معاينه شناسايي و از سوي واحدهاي وظيفه عمومي براي ترك اعتياد به مدت حداكثر شش ماه به مراجع ذي ربط معرفي ميگردند. در تبصره 4 اين ماده نيروهاي مسلح مكلف شدهاند در حين خدمت كاركنان وظيفه معتاد را شناسايي و از ساير سربازان جدا و آنها را در واحدهاي مستقل و مخصوص به كارگيري و به مراجع ذي ربط معرفي نمايند و مدت ترك اعتياد را براي يك بار جزء خدمت محسوب نموده است، ولي به هر حال اعطاي كارت پايان خدمت منوط به ارائه گواهي ترك اعتياد شده است.
4- کاهش عزّت نفس
تعاريف متعددي از جانب محققين در مورد عزّت نفس صورت گرفته است به نظر راجرز ، احساس عزّت نفس به دليل نياز افراد به نظر مثبت نسبت به خويشتن، به وجود مي آيد از نظر راجرز، عزّت نفس ارزيابي مداوم شخص نسبت به ارزشمندي خود، يا قضاوت فرد نسبت به ارزشمندي وجود خود ميباشد که در آحاد مردم وجود دارد.کوپر اسميت، عزّت نفس را يک قضاوت شخصي در مورد ارزش و مقبوليت خود ميداند که در نگرش فرد ظاهر ميشود.
بنا به نظر ويليام جيمز، عزّت نفس تابع کسري از موقيعتها بر انتظارات از خود است، به گونهاي که هر چه موفقيتهاي فرد نزديک به انتظارش باشد، عزّت نفس او بيشتر خواهد بود. هانري ماسن،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عوامل خطر، قولنامه، عسر و حرج Next Entries منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، محل سکونت، سلسله مراتب، آموزش مهارت