منبع پایان نامه درباره مقياس، ضريب، آلفاي

دانلود پایان نامه ارشد

آماريSPSSوارد شدند. ابتدا براي مشخص کردن شاخصهاي توصيفي متغيرها از روش هاي آمار توصيفي استفاده شد . سپس روشهاي تحليلي آمار استنباطي روي دادهها با توجه به محتواي هر فرضيه به اين ترتيب به کار برده شد: براي فرضيههاي يک،دو،سه،چهار،شش،هفت،ده و دوازده از آزمون مانوا و براي فرضيههاي چهارده و پانزده از آزمون آنوا وبراي فرضيههاي هشت ، پنج، يازده و سيزده از آزمون طرح آميخته و نيز براي بررسي فرضيه نه از آزمون رگرسيون چندگانه استفاده شد.لازم به ذکر است که تعداد افراد در هر گروه در شروع تحقيق16نفر بود اما در دو گروه ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و گروه افزايش انگيزه دو نفر از شرکت کنندگان به دليل بيماري قادر به شرکت در کلاس ها نبودند لذا گروه ها14 نفره شد، محقق نيز جهت همگني گروه هاي پژوهش از 3گروه ديگر نيز از هر گروه دو نفر حذف کرد(افرادي که بيشتر غيبت حضور در کلاس داشتند)تا اينکه هر پنج گروه14نفره شدند و تحليل ها بر اساس 14نفر انجام شد.
3-5-ابزارهاي اندازه گيري
3-5-1-پرسشنامهي بهزيستي رواني163
پرسشنامهي بهزيستي1به صورت اوليه در مطالعهي سازمان جهاني بهداشت كه براي ارزيابي درمان هاي جديد در مديريت ديابت انجام گرفته بود، طراحي گرديد. مقياس اوليه داراي 22 گويه بود ، طي ترجمهي ژاپني اين مقياس به نسخهي 12 گويهاي با سه خرده مقياس تبديل گرديد: بهزيستي منفي164 ، انرژي و بهزيستي مثبت.165 تغييرها ساختارمقياس مقياس را بهبود بخشيد و موجب حذف گويه هاي زايد گرديد )برادلي،1999). اين پرسشنامه از افراد مي پرسد كه طي هفتهي گذشته، در مورد هر كدام از جملات پرسيده شده، چه احساسي را تجربه كرده اند. هركدام از گويهها داراي گزينههاي چهار درجهاي )از درجهي صفر به معناي هيچ وقت تا 3 به معناي هميشه( است. همهي گويه هاي اختصاص يافته به خرده مقياس بهزيستي منفي داراي جهت منفي و همهي گويههاي اختصاص يافته به خرده مقياس بهزيستي مثبت داراي جهت مثبت هستند. در خرده مقياس انرژي، دو گويه داراي جهت مثبت و دو گويه داراي جهت منفي هستند. به هنگام نمره گذاري خرده مقياسها، گويه هاي دو مقياس بهزيستي منفي و بهزيستي مثبت جمع ميشوند تا نمرههايي را كه از صفر تا 16 تغيير ميكنند حاصل شود، به صورتي كه نمرهي بالا نشان دهندهي بهزيستي منفي بالا و بهزيستي مثبت بالا است. در مورد خرده مقياس انرژي، ابتدا جهت گويه ها يكسان شده و بعد با همديگر جمع مي شوند به گونه اي كه نمرهي بالا گوياي انرژي بالا باشد. فرمولي كه نمرهي كلي بهزيستي را نشان ميدهد و در آن نمرهي حاصله که از صفر تا 36 تغيير ميكند عبارت است از دوازده منهاي بهزيستي منفي، به علاوهي انرژي، به علاوهي بهزيستي مثبت(پورشريفي و همکاران،1386).
ويژگيهاي روان سنجي پرسشنامهي بهزيستي ( W-BQ12 ) روي 34 نفر بيمار ديابتي نوع دو در ايران مورد بررسي انجام گرفت ضريب آلفاي كرونباخ هر كدام از اين خرده مقياسها، محاسبه گرديد كه عبارتند از خرده مقياس بهزيستي منفي87/0،خرده مقياس انرژي برابر 51/0 و خرده مقياس بهزيستي مثبت برابر75/0بود(پورشريفي و همکاران، 1386). در پژوهش حاضر ضريب آلفاي کرونباخ براي کل مقياس74/0بدست آمد.
3-5-2-پرسشنامهي خود کارآمدي عمومي
اين مقياس در سال1982توسط شرر و مادوکس ساخته شده و داراي17گويه است. ضريب همساني دروني اين مقياس برابر83/0است و براي مطالعهي روايي ملاکي، همبستگي آن با مسند مهارگذاري دروني راتر برابر باr=0/342به دست آمده است که در سطحp0/01معنادار است. در مطالعهي اصغر نژاد ،احمدي ده قطب الديني، فرزاد و خداپناهي(1385) اين پرسشنامه روي344نفر از دانشجويان اجرا شد و نتايج نشان داد که اين مقياس داراي روايي و اعتبار قابل قبولي ميباشد، در اين مطالعه براي بررسي اعتبار مقياس خودکارآمدي عمومي شرر از آزمون آماري ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه نتيجه آن برابر با 83/0 بدست آمد. در پژوهش حاضر ضريب آلفاي کرونباخ براي اين مقياس 78/0بدست آمد.

3-5-3-پرسشنامهي تيپ شخصيتيD
پرسشنامه تيپ شخصيتيD(DS14) توسط دنولت طراحي شد است که دو ويژگي کلي را که شامل عاطفه منفي و بازداري اجتماعي است ارزيابي مي کند (دنولت،1998). 7ماده مربوط به عاطفه منفي و 7ماده مربوط به بازداري اجتماعي است.هر آزمودني بر اساس يک مقياس5گزينه اي(درست،نسبتا درست،نه درست نه نادرست،نسبتا درست،نادرست)به هر ماده پاسخ مي گويند. اين گزينه ها به ترتيب بر اساس مقادير4،3،2،1و0نمره گذاري مي شوند،البته نمره گذاري در ماده هاي يک و سه به صورت معکوس انجام مي گيرد. بدين ترتيب دامنه نمره هاي آزمودني در هر خرده مقياس بين0تا28مي باشد و براي کل مقياس بين 0تا56مي باشد.همساني دروني اين مقياس توسط دنولت ارائه شده است به طوري که؛ ضريب آلفاي کرونباخ خرده مقياس عاطفهي منفي و بازداري اجتماعي به ترتيب 88/0و86/0و ضريب اعتبار همزمان اين مقياس با تيپ شخصيتيA63/0گزارش شده است(جونگ166 وهمکاران،2007). در پژوهش ذوالجناحي و وفايي(1385)همساني دروني خرده مقاس عاطفهي منفي77/0و همساني دروني خرده مقياس بازداري اجتماعي69/0به دست آمده است(ذوالجناحي و وفايي،1385).در پژوهش حاضر نيز حاضر ضريب آلفاي کرونباخ کل اين مقياس92/0بدست آمد. در پژوهش حاضر نيز حاضر ضريب آلفاي کرونباخ کل اين مقياس92/0بدست آمد.
3-5-4-پرسشنامهي کيفيت زندگي ويژه ي افراد ديابتي
اين پرسشنامه شامل17سوال است که کيفيت زندگي فرد ديابتي را مي سنجد و در عين حال طوري طراحي شده که حيطه هاي کيفيت زندگي را نيز به طور مجزا با آن مي توان سنجيد. همچنين 2سوال کلي درباره کيفيت زندگي علاوه بر 17سوال مذکور، به منظور کنترل پاسخ هاي ارائه شده به سوالات قبل و بعد از آموزش در اين پرسشنامه گنجانده شده است.پرسشنامه ي کيفيت زندگي وابسته به ديابت براي اندازه‌گيري ادراک افراد در مورد تاثير ديابت بر کيفيت زندگي طراحي شده است. هر گويه در يک مقياس هفت درجه‌‌اي نمرهگذاري مي‌شود. آنچنان که آلفاي کرونباخ (85/0) نشان مي‌دهد، پايايي دروني خوبي وجود دارد. تحليلعاملي و ضريب آلفاي کرونباخ، از ادغام گويه‌ها در يك مقياس حمايت مي‌كند(برادلي167 و همكاران، 1999). اين ابزار، هم براي ديابتي‌هاي وابسته به انسولين و هم غير‌وابسته به انسولين طراحي شدهاست. روايي سازه‌ي اين پرسشنامه توسط تفاوت ميان بيماران انسوليني و بيماراني كه قرص مصرف مي‌كنند يا رژيم غذايي دارند تاييد مي‌شود. در تحقيق رخشنده رو، حيدرنيا و رجب(1385)پس از تهيه اين پرسشنامه، اين ابزار به 10 نفر از صاحبنظران و متخصصان ارائه شد و نظر اصلاحي پيشنهادي آنها جمع آوري و اعتبار پرسشنامه تاييد گرديد. همچنين نتيجه بازآزمايي اين پرسشنامه روي بيماران ديابتي گروه نمونه در تحقيق مذکور، نتيجه تجزيه و تحليل داده ها، با95درصد، اعتماد علمي پرسشنامه تاييد شد. در تحقيق حاضر ضريب آلفاي کرونباخ براي اين مقياس 65/0بدست آمد.
3-5-5-پرسشنامهي رفتار مراقبت از خود
پرسشنامهي خلاصهاي از رفتارهاي مراقبت از خود براي افراد ديابتي168 جهت سنجش شاخص رفتار مراقبت از خود در افراد ديابتي ابتدا توسط توبرت و گلاسگو(1994)تهيه گرديد(پورشريفي و همکاران،1386). اين پرسشنامه با11گويه، 5جنبه از رفتار مراقبت از خود در بيماران ديابتي طي هفت روز گذشته را ميسنجد. به اين ترتيب که شرکتکنندگان بايد مشخص کنند که در هفتهي گذشته چند روز رفتارهاي مراقبت از خود در بارهي بيماري ديابت را رعايت کردهاند، جنبههاي مراقبت از خود در بيماري ديابت شامل؛ رژيم غذايي(4آيتم)، ورزش(2آيتم)، آزمايش قندخون(2آيتم)، مراقبت از پا(2آيتم) و سيگار کشيدن(1آيتم) است. به اين ترتيب دامنهي نمره براي هر فرضيه از صفر(هيچ روزي از هفته رفتارهاي خودمراقبتي را رعايت نکرده)تا هفت(همه ي هفته رفتارهاي خودمراقبتي را رعايت کرده)متغير است. نمرهي کل از طريق جمع کردن نمرههاي هر فرضيه به دست ميآيد. در پژوهش مروتي شريف آباد و همکاران(1388) ضريب آلفاي کرونباخ 68/0براي اين پرسشنامه به دست آمد.
همچنين در پژوهش پورشريفي و همکاران(1386) ويژگيهاي روان سنجي اين پرسشنامه روي 91 نفربيمار ديابتي نوع دو در ايران مورد بررسي قرار گرفت . در اين پژوهش از آنجا كه تنها14درصد از شركتكنندگان سيگاري بوده و به گويه ي 11 پاسخ داده بودند، فقط 10 گويهي اول كه رفتارهاي مراقبت از خود را در خصوص رژيم غذايي، ورزش، آزمايش قندخون و وارسي پا بررسي ميكند، در تحليل عامل وارد گرديد تا روايي سازهي مقياس مشخص شود. از ميان 10 گويه، گويهي چهار به علت بار عاملي ضعيف حذف گرديد و مقياس اصلي رفتارهاي مراقبت از خود با نه گويه مورد تاييد قرار گرفت. همچنين بعداز چرخش واريماكس، چهار خرده مقياس رژيم غذايي، ورزش، آزمايش قندخون و وارسي پا به دست آمد. پرسشنامهي رفتار مراقبت از خود با فاصلهي پنج هفته روي 58 نفر از همان بيماران ديابتي مورد آزمون مجدد قرارگرفت. نتايج آزمون- آزمون مجدد در خصوص پرسشنامهي مراقبت از خود و خرده مقياسهاي آن به اين ترتيب است؛ مقياس اصلي رفتار مراقبت از خود67/0، خرده مقياس رژيم غذايي47/0، خرده مقياس ورزش59/0، خرده مقياس کنترل قند خون61/0، خرده مقياس وارسي پا70/0.درپژوهش حاضر نيز آلفاي کرونباخ براي مقياس اصلي رفتار مراقبت از خود در بيماران ديابتي گروه نمونه76/0به دست آمد. درپژوهش حاضر نيز آلفاي کرونباخ براي مقياس اصلي رفتار مراقبت از خود در بيماران ديابتي گروه نمونه76/0به دست آمد.
3-5-6-پرسشنامهي مشکلات مرتبط با ديابت
اين پرسشنامه توسط پولنسکي169 وهمکاران(1995) به منظور سنجش ميزان استرسي که بيماران ديابتي در رابطه با کنترل قند خونشان مواجه ميشوند يا به عبارت ديگر به منظور سنجش ميزان سازگاري هيجاني بيماران ديابتي ساخته شده است. در اين پرسشنامهي20سوالي، هر فرضيه جنبهي خاصي از ناراحتيهاي مربوط به بيماري ديابت را بيان ميکند که دامنهي آن از عصبانيت(احساس عصبانيت وقتي که شما فکر مي کنيد مجبوريد با بيماري ديابت زندگي کنيد) و ناراحتي بين فردي(احساس مي کنم که خانواده و دوستانم در کنترل ديابتم به من کمک نميکنند) تا ناکامي با جوانب مديريت ديابت(اهداف مشخص و روشني براي کنترل ديابتم ندارم) متفاوت است . در اين پرسشنامه پاسخ ها به صورت مقياس پنج درجهاي ليکرت از اصلا(بدون مشکل) تا خيلي زياد(مشکل جدي) نمره گذاري ميشود، به اين ترتيب که از نمرهي يک براي گزينهي اصلا تا نمرهي پنج براي گزينهي خيلي زياد (ميلر والاسي170،2008). به اين ترتيب دامنهي نمرات براي اين مقياس از صفر(عدم وجود استرس و نگراني درباره ي کنترل ديابت) تا 100(وجود استرس زياد درباره ي کنترل ديابت) متغير است. ميزان نمرهي اکتسابي شرکتکننده در اين مقياس همبستگي زيادي با ميزان خود مديريتي بيماران دارد بهطوريکه، بيماراني که در اين مقياس نمره پاييني کسب ميکنند خودمديريتي بهتري در کنترل ديابت شان دارند و نيز ميزان HbA1cپايينتري دارند. در پژوهش ميلر و الاسي(2008) با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي دو خرده مقياس براي اين پرسشنامه به دست آمد؛ خرده مقياس کمبود اعتماد به نفس و خرده مقياس پيامدهاي هيجاني منفي که ضريب آلفاي کرونباخ براي مقياس اول85/0 و براي خرده مقياس دوم94/0گزارش شد و اين نشان دهندهي همساني دروني گزاره هاي آزمون است. در پژوهش حاضر نيز براي کل مقياس ضريب آلفاي کرونباخ66/به دست آمد. در پژوهش حاضر نيز براي کل مقياس ضريب آلفاي کرونباخ66/به دست آمد.
3-5-7-پرسشنامهي افسردگي، اضطراب و استرس
اين مقياس توسط لوويباند171 و لوويباندبراي اندازه گيري همزمان شدت افسردگي، اضطراب و استرس در افراد طراحي شده و از پايايي قابل قبولي برخوردار است. ضريب آلفاي کرونباخ خرده مقياسهاي آن در يک نمونه هنجاري717نفري براي افسردگي81/0،اضطراب73/0واسترس81/0بوده است(لوويبوند و لوويبوند،1995). ضريب آلفاي کرونباخ فرم کوتاه(21سوالي)اين مقياس که در اين پژوهش از آن استفاده شد، در يک نمونهي400نفري از جمعيت عمومي شهر مشهد براي افسردگي77/0، اضطراب66/0واسترس76/0گزارش شده است. همچنين ضريب همبستگي پرسشنامه ي افسردگي بک،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره گروه کنترل، آموزش مهارت، حضور ذهن Next Entries منبع پایان نامه درباره کانون کنترل سلامت، استرس ادراک شده، سلامت روان